Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p8Ot4bqlQOG6oV1oceG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rcSQQU5H4butSOG6vlThu61T4buoQ+G7rVTDjUNI4butQ+G7sEPhu61QSMOSTkdz4butQ0jhu5BOR+G7rUDhuqFdaOG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p+KAnFvGoOG7rVFVQU7hu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61DSMavxqBOR+G7rVRSw4xOSOG7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butUEjDkk5Hc+G7rUNI4buQTkfhu61A4bqhXWjhu61D4bumQeG7reG6tUnDik7hu61I4buiUOG7rVFV4buQQ+G7rcO6w63huqVA4bqhXWjDueG7rVPhurzhu61MVcOUTuG7rUvhu4Dhu61WQUnhu61Tw4FU4butQ8OBTkjhu61Dw5lOR+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVRST05H4butQ1Xhu5hD4butQ0hJ4bq+TuG7rU5I4bqwTeG7rU5HxIJO4butQ0jhurZO4butVsOA4butxJDhuqhZ4butTMOZSeG7rcSQ4bqgSeG7rUThu4pDSOG7rcOg4bqhw7IvQOG6oV1o4oCddOG7pVDhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxSFRUUHEvL0JBT1BIVVRIT3RWTi9PTEREQVRBL1dFQlNJVEUvVElOLVRVQy1TVS1LSUVOL3bhu6/hu69bYX1A4buvfV1AL3fhu692di92L3Z3w7134bu3W8O9YSB3YS92d8O94bu5duG7r+G7uXl44buvecO9eF9daFtfw714eXd0SlBH4bux4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulVFLhu6fhu6VUROG7p+G7pVDhu6fhu4VIw5Phu61pSOG7puG7rVTGr+G7mk5H4butaVLGr8agTkfhu63DssSoTkjhu61pUuG7jE5H4butVsOA4but4buFSMOT4butw6FJw4FN4butxJDhu5BD4butw63huqVA4bqhXWjhu63hurdBTuG7rX1FQUdMReG7rS3hu60lTkhx4butW0hJTkhQSFV0Vk7hu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pS9UQUJMReG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW0hJ4buAVeG7rU5BWeG7rcO6d3kvdnbDuXPhu61U4bqgSeG7rWlS4buk4butU+G7nuG7rVtIw41OSOG7rVBI4bumc+G7reG7hUjDk+G7rWlI4bum4butVMav4buaTkfhu61pUsavxqBOR+G7rcOyxKhOSOG7rWlS4buMTkfhu63EkMOD4butVEnhur5Q4butQsOA4but4bq3QU7hu619RUFHTEVz4but4buFSMOT4butw6FJw4FN4butxJDhu5BD4butw63huqVA4bqhXWjhu63EkEFOR+G7rUPDk+G7rUNIVVnhur5O4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butVOG6oEnhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU104bulUOG7p+G7hUjDk+G7rWlI4bum4butVMav4buaTkfhu61pUsavxqBOR+G7rcOyxKhOSOG7rWlS4buMTkfhu61DSE/hu61CSeG6vlRz4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVFVQXPhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu63EkMOD4butVFJJ4buCTuG7rUtIQUnhu61U4buUTkfhu61I4buiUOG7rU5ISeG7gFXhu61CSeG7hk7hu61QSMOBUOG7rUNBTuG7rVRISeG7hlDhu61HSeG6ok3hu61Uw4FD4butSOG6oEnhu61E4buw4butUEjDkk5H4butTMOCWeG7rU5ISeG7hE3hu63DoOG6ocOyL0DhuqFdaOG7rVbDgOG7rcSQw4Phu63EkOG6oFThu63EkMav4buiQ+G7rU5ISeG7gFXhu61L4bq+VOG7rVFV4bqi4butS0jhuqLhu61RVUFOdOG7pVDhu6dpVVnhu61OSEnDik5z4butVOG7tuG7rUzhu4bhu61Mw4JZ4butTkhJ4buETeG7rcOg4bqhw7Lhu63hu57hu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61W4bqqTuG7rUPDkk7hu63hu57hu61N4buoQ+G7rUNBT3Phu61UUk9OR+G7rcSQw5Phu61U4bqsUOG7rVRSVU5H4butQ0jhu6bhu61Z4bq+VeG7rVbDgE/hu61OSMOTTeG7rU5HSEnhu4ZO4butQ0jDjUNI4butTUHhu61Uw5pZ4but4bue4butTeG7mFThu61T4buQ4butVEjDgE5I4butUEjhu5Dhu61M4buaTuG7rU5Ixq/hu63DoMOA4but4bql4buYSXPhu63DoOG6oknhu63hu4VIw5JOR3Phu61p4buF4butw6Dhu5Lhu61bSMON4butw6JJTkjigKbhu6VQ4bunIsOBTkjhu61HScOB4butQ0FP4butU+G7sOG7rUjhu6JQ4butVMOBQ+G7rUNI4bq2VOG7rUNI4bq84butR0nhu65B4butw63huqVA4bqhXWjhu61Nw4Dhu61UUuG7sEPhu61USeG6vlDhu61Mw4Dhu61DxqDhu61RVUFO4butxJDhuqBJ4butREnhu4ZO4butQ+G7pkHhu63DreG6pUDhuqFdaOG7rVThuqBJ4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVFVQXPhu63hu4VIw5Phu61pSOG7puG7rVTGr+G7mk5H4butaVLGr8agTkfhu63DssSoTkjhu61pUuG7jE5H4butTU9OR+G7rU1V4buQTuG7rcOt4bqlQOG6oV1o4butVsOA4butQ8OBQ+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61RVeG7kEPhu61U4bq+4butVEnhur5Q4butVOG7pEPhu61DSElB4butU+G6uuG7rUtJTkjhu61OR0hJ4buGTXPhu61I4buW4butVFLhu6Lhu61OSEnhu4BV4butSMagTuG7rU7hu65B4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61UUk9OR+G7rVZJ4buGQ+G7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61Dw4FD4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61QSMOSTkdz4butQ0jhu5BOR+G7rcOg4bqhw7IvQOG6oV1odOG7pVDhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxSFRUUHEvL0JBT1BIVVRIT3RWTi9PTEREQVRBL1dFQlNJVEUvVElOLVRVQy1TVS1LSUVOL3bhu6/hu69bYX1A4buvfV1AL3fhu692di92L3Z3w7134bu3W8O9YSB3YS92d8O94bu5duG7r+G7uXl24buv4bu34bu1w71fXWhbX8O9eMO9eHRKUEfhu7Hhu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7p+G7hUjDk+G7rWlI4bum4butVMav4buaTkfhu61pUsavxqBOR+G7rcOyxKhOSOG7rWlS4buMTkfhu61USeG6vlDhu63hu4VIw5Phu63DoUnDgU3hu63EkOG7kEPhu63DreG6pUDhuqFdaOG7reG6t0FO4butfUVBR0xF4butLeG7rSVOSHHhu61bSElOSFBIVXRWTuG7pS9Q4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulL1RBQkxF4bun4bulUOG7p33DgOG7reG6t0FO4butfUVBR0xF4butQ0hP4butQknhur5Uc+G7rVRST05H4butd+G7rU5Hw4BZ4butTMOATeG7rVZJ4buGQ+G7rVThuqBJ4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFNc+G7rULDgOG7rcSQw4Phu63EkEnhu61LSOG6ok/hu61Tw4FU4but4bue4butTeG7mFThu61T4buQ4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkdz4butxJDDg+G7rVRS4buwQ+G7rVRJ4bq+UOG7rUfhurZQ4butR+G7oOG7rUPDgUPhu61OSMOTTeG7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butQ8OT4butTkdVWeG7rUPGoOG7rUzDglnhu61OSEnhu4RN4butw6DhuqHDsuG7rUNBT+KApnPhu61USMSCTeG7rUPDgUPhu61DxqDhu61T4bue4butQ0jEgk3hu61Tw5ND4butVsOA4butxJBJ4buAVeG7rVRS4buK4butQ0hP4butTkfGr+G7nEnhu61C4buK4butTkhJ4buETeG7rcOg4bqhw7IvQOG6oV1odOG7pVDhu6figJxmVUHhu61LSOG6ok/hu61Tw4FU4butVEjhu7BD4butVOG6vnPhu61Dw5Phu61USOG7guG7rVRI4bqkWeG7rVLhurBOR3Phu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu63EkMOD4butVsOA4butxJBBTkfhu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rUjhur5U4butU+G7qEPhu61Uw41DSOG7rUPhu7BD4butQ8OBQ+G7rUNIxq/GoE5H4butVFLDjE5I4butUEjDkk5Hc+G7rUNI4buQTkfhu63DoOG6ocOyL0DhuqFdaOKAnXPhu61Cw4Dhu63hurdBTuG7rX1FQUdMReG7rcSQw4FOSOG7rUdJw4F04bulUOG7p33DgOG7reG6t0FO4butfUVBR0xF4butS0jhurJOR+G7rcSQ4buKTkjhu63igJzDreG6pUDhuqFdaOG7rVPhurzhu61MVcOUTuG7rUvhu4Dhu61WQUnhu61Tw4FU4butQ8OBTkjhu61Dw5lOR+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVRST05H4butQ1Xhu5hD4butQ0hJ4bq+TuG7rU5I4bqwTeG7rU5HxIJO4butQ0jhurZO4butVsOA4butxJDhuqhZ4butTMOZSeG7rcSQ4bqgSeG7rUThu4pDSOG7rcOg4bqhw7IvQOG6oV1o4oCddOG7pVDhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7p2nDjU5I4butxJDhur5O4butQ1Xhu5BJ4butVEjDgU5H4but4buzL3fhu6/hu6/hu7lz4butU+G7kOG7rU5Hxq/hu5xJ4butTkhJ4buETeG7rcOg4bqhw7Lhu61Dw5JO4butU+G7kE5H4but4bue4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butTMOA4butVFLDik7hu612w73hu7N04buv4buv4buv4butTkfGr+G7nEly4butU+G7kOG7rULhu4ZOSOG7rU5Iw4JO4butQOG6oV1o4butQ8OSTuG7rVPhu5BOR+G7rUzDgOG7rUfhuqZO4buteHl0eeG7r+G7r+G7rU5Hxq/hu5xJcuG7rVPhu5Dhu63EkMOD4butVOG7rOG7rVZPTkfhu61ET+G7rUDhuqFdaOG7rUzDgOG7rVRSw4pO4buteXl04buv4buv4buv4butTkfGr+G7nEl04bulUOG7p2nhu7bhu61M4buG4butVFLhurrhu61FTeG7rU5ISeG7hE3hu63DoOG6ocOy4butVFJPTkfhu61D4bqi4butTsav4buaQ+G7rUtIT+G6ok5H4butd+G7o3Phu61Uxq/GoE5H4butxJDGr8agTkfhu61W4buaSeG7rUtIT+G6ok5H4buteHR34buv4buv4butVFLhurrhu61FTXThu6VQ4bunW8ag4butUVVBTuG7rcSQ4bqgSeG7rURJ4buGTuG7rUPhu6ZB4butw63huqVA4bqhXWjhu61U4bqgSeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rUPDmU5H4butVuG7mknhu61Dw4FD4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVFV4buQQ+G7rVThur7hu61LSMOBQ+G7rcSQw4Phu61Tw4FU4butQ8OBTkjhu61Dw5lOR+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVRI4bus4butTkdISeG7hk3hu61USMOATkjhu61Dw5ROR+G7rUNIxq/GoE5H4butVFLDjE5I4butxJBJ4buAVeG7rVRS4buK4butQ0FJ4butTkdISeG7hk7hu61C4bqwTkfhu61USFXhu5BD4butVEhBWeG7rVRI4bq+4butw6JFVEhBRE9OReG7rVThuqBJ4butVEjDgE5I4butUEjhu5Dhu63DoOG6oknhu63hu4VIw5JOR+G7rVbDgOG7rWnhu4Xhu63DoOG7kuG7rVtIw43hu63DoklOSOG7rVbhu5pJ4butR+G6pk7hu612dOG7s+G7teG7r+G7rU5Hxq/hu5xJ4butxJBBTkfhu63EkEnhu4BV4butVFLhu4p04butIsOCWeG7rUzDgOG7rU3DlOG7rUjDjE5I4butxJBBTkfhu63EkMav4buiQ+G7rU5ISeG7gFXhu61Oxq/hu5pD4butVFLDik7hu61USOG6vuG7rUdJ4buaSeG7rcOBUOG7rUThu6ROR+G7rVRST05H4butxJBJ4buAVeG7rVRS4buK4butQ0FJ4butTkdISeG7hk7hu61Ww4Dhu61HSeG6ok3hu61USEnhu4JV4butTMOCWeG7rU5ISeG7hE3hu63DoOG6ocOy4butVFJPTkfhu61D4buYTkfhu63EkOG7kk5H4butRMOCTuG7rUPGr3Thu6VQ4bunaUjhu5xJ4butR0lBTuG7rVThu5pJc+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVPhurzhu61N4bue4butUuG7mE5H4butTcOU4butSMOMTkjhu61Ow4BZ4but4bue4butTeG7mFThu61T4buQ4butxJDhu4pB4butUEjGr8agTkfhu61LSMOBQ3Thu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6UvVEFCTEXhu6fhu6VQ4bunaUhFT+G7rVtISU5IUEhVdFZO


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long