Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4buy4buGw4nhurThu5XDveG7guG7leG6s0/hu6LDg07hu5Xhu7fhuqjDicOC4buVTsOCdcOJw4Lhu5XEkHdK4buV4buyw4LhuqThu5XDvUbhu5Xhur3hu6fDieG7lUrDguG6vMOJ4bq04buVIeG7tjDhu7Thu5VO4bqqw4nDguG7lcagdeG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lU7huqrDicOC4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j+G6t+G6pTEt4buV4buyw4LhuqTEgk/hu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu5vhu6EtcW3hu5XDnXPDieG7leG6pcOCw5TDjMOJ4bq04buVxqDhu4zhu5Xhu7bDucOJ4bq04buV4buO4bui4buVXcOC4buC4bqk4buV4buzdOG7s+G7leG7s0nhu5VLT3PDieG7lU7huqrDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5XDveG7guG7leG6s0/hu6LDg07hu5Xhu7fhuqjDicOC4buVTsOCdcOJw4Lhu5XEkHdK4buV4buyw4LhuqThu5XDvUbhu5Xhur3hu6fDieG7lUrDguG6vMOJ4bq04buVIeG7tjDhu7Thu5VO4bqqw4nDguG7lcagdeG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lU7huqrDicOCbuG7leG7tOG7mOG7lcSQ4bq24buV4buz4buGw4nhurThu5XDveG7guG7leG7s+G6uuG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7leG7s8OC4bqma+G7leG7tMOUScOJ4bq04buVIeG6uHXDieG6tOG7lSHDlEnDieG6tC3huqXhuqrDicOC4buV4buO4bui4buVxqDhuqThuqLDiW3hu5XhurfDguG6uuG7leG7ssOC4buO4buVTuG6qOG7s8OC4buVIeG7tjDhu7Thu5VO4bqqw4nDgmzhu5Xhu7Jz4bq44buV4bu24bqsw4nDguG7leG6pcOCw5Thu4jDieG6tC3huqXhuqrDicOC4buV4buO4bui4buVxqDhuqThuqLDiW3hu5XhurfDguG6uuG7leG6pUzDlOG7iMOJ4bq04buV4bu24bq4dcOJ4buV4bu2w53hurMh4buVTuG6qsOJw4Js4buVMOG6tE/hu6LhurbDieG7leG6veG7p8OJ4buV4bqlw4LDlC3huqXhuqrDicOC4buV4buO4bui4buVxqDhuqThuqLDiW3hu5XDneG6puG7lU7DgsOU4buV4bu2w7nDieG6tOG7leG7juG7ouG7lV3DguG7guG6pOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7NJ4buVS09zw4nhu5VO4bqqw4nDguKApuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DonNP4buVcuG7lcOJw4LhuqThuq5F4buVROG7oOG7leG7t8O64bqk4buVw4JG4bqkbeG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lcagdeG7lSHhu7Yw4bu04buVTuG6qsOJw4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5VOd0rhu5VOTE/DieG6tOG7lcSQ4bulw4nDguG7leG7t8O64bq4beG7leG7s8OC4bqq4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7N04buz4buV4buzdMOJ4buVw71GbeG7leG7t8O5w4nhurThu5XGoOG6pOG6osOJ4buVxqB14buVS092w4nhu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buVxJBP4buGw4nhu5XDieG6ok/hu5Xhu7Nz4bq44buVTuG6pMOJw4Lhu5VOw4J2w4nhu5VOTHThu7PDguG7lcOJw4LhuqThuq5FbOG7lcSQdUXhu5VO4buCTuG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5VOw4JzReG7lUXDlE/hu5Xhu7PDguG6uOG7leG6pcOCw5TDjMOJ4bq04buVTkzhu5jhu7Phu5Uh4bu2MOG7tOG7lcagdeG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lU7huqrDicOCbOG7lUrDguG7guG6pOG7lcOC4buKSuG7leG7s8OC4bupTuG7leG7s8OC4bqg4buVxqDDjeG6pOG7leG7s3Thu7Phu5VN4buIbeG7lcO9c8OJbeG7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buVxJDhuqThuqLDieG7lUtPc8OJ4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7lU7hu4JO4buVw4nDguG6pOG6rkXhu5XGoOG7jOG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqo4buV4bu3xILhu5VMc27hu5XhurNPc+G7leG7t+G6um3hu5XhurThurpK4buVSsOCdsOJ4buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XGoHXhu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buVw4LhurjDuk7hu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7Phu45z4buVIeG7tjDhu7Thu5XGoHXhu5Xhu7bhurh1w4nhu5Xhu7bDneG6syHhu5VO4bqqw4nDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVMOG6tMOC4bqo4buVS0/hu6LDg07hu5VN4buC4buVxqHhu5dycC/hu5vhu5fGoeG7ny/huqfDneG6peG6veG6syHGoeG7neG7leG7s+G7jnPhu5Vi4bui4buVw71zw4nhu5XhuqXDgsOUw4zDieG6tOG7lcag4buM4buV4bqzT+G7guG7s+G7lcOCRuG6pOG7lUTDguG6unPhu5Xhur8oKCjhu5XGoMSC4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VOw4J1w4nDguG7lcSQd0rhu5Xhur3hu6fDieG7lUrDguG6vMOJ4bq04buV4bu24bq4dcOJ4buV4bu2w53hurMh4buVTuG6qsOJw4Jt4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5VOTOG7mOG7s+G7lU7Dgk9G4buz4buVTkxPw4nhurThu5XDlEnDieG6tG3hu5XhurNP4buiw4NO4buV4bu34bqow4nDguG7lU3hu4Lhu5Xhu5vhu6Mv4bqz4bu2LSHhu7Yw4bu04buV4buz4buOc+G7lSHhu7Yw4bu04buVTuG6qsOJw4Lhu5XGoMSC4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VOw4J1w4nDguG7lcSQd0rhu5Xhur3hu6fDieG7lUrDguG6vMOJ4bq04buVIeG7tjDhu7Thu5VO4bqqw4nDguG7lcagdeG7leG6veG7p8OJ4buVw73DucOJ4buVTeG7guG7leG7m+G7l+G7oeG7leG7suG6vS/hu7bhuqdd4buV4buz4buOc+G7lcOdc8OJ4buV4bqlw4LDlMOMw4nhurThu5XGoOG7jOG7leG7tsO5w4nhurThu5Xhu47hu6Lhu5Vdw4Lhu4LhuqThu5Xhu7N04buz4buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buVTuG6qsOJw4Lhu5XGoMSC4buVROG6pOG6rsOJ4buVTuG6uHXDieG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7lSHhu7Yw4bu04buVTuG6qsOJw4Lhu5XGoHXhu5Xhu7LDguG6pOG7lcO9RuG7leG6veG7p8OJ4buVSsOC4bq8w4nhurThu5Xhu7bhurh1w4nhu5Xhu7bDneG6syHhu5VO4bqqw4nDgmzhu5Xhu7LDguG6pOG7lcO9RuG7leG6veG7p8OJ4buVSsOC4bq8w4nhurThu5Xhu7bhurh1w4nhu5Xhu7bDneG6syHhu5XGoHXhu5Uh4bu2MOG7tOG7lU7huqrDicOC4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVTsOC4buQ4buz4buV4buzw4LhuqRz4buVTnThu7PDguG7lU7DgnXDicOC4buVw4Jz4bqk4buV4buzw4LhuqThu5XDvUZr4buV4buyw4LhuqThu5XDvUbhu5Xhur3hu6fDieG7lUrDguG6vMOJ4bq04buVIeG7tjDhu7Thu5VO4bqqw4nDguG7lcagdeG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lU7huqrDicOCbuG7leG6pcOC4bu54bq44buV4bu34bq6beG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7lSHhu7Yw4bu04buVTuG6qsOJw4Lhu5XGoMON4bqk4buV4bubcOG7leG7t8O5w4nhurThu5XGoOG6pOG6osOJ4buV4bu14bq44buV4bu34buEw4nhurThu5Xhu7PDguG6puG7lTDhurRP4bui4bq2w4nhu5Xhur3hu6fDieG7leG6peG7rUUt4buyw4J0w4nDguG7leG6veG7p8OJ4buVSsOC4bq8w4nhurThu5Uh4bu2MOG7tOG7lU7huqrDicOC4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7PDguG6quG7leG7t+G6qMOJw4Lhu5XEkHVF4buVw53huqbhu5VOw4LDlOG7leG7ssOC4bqk4buVw71GbOG7leG7ssOC4bqk4buVw71G4buV4bq94bunw4nhu5VKw4LhurzDieG6tOG7leG7tuG6uHXDieG7leG7tsOd4bqzIeG7lU7huqrDicOC4buVxqDDjeG6pOG7lXLhu5Xhu7fDucOJ4bq04buVxqDhuqThuqLDieG7leG7teG6uOG7leG7t+G7hMOJ4bq04buV4buzw4Lhuqbhu5Xhu7Jz4bq44buV4bq94bunw4nhu5XhuqXDgsWpw4nhurThu5Ut4buV4buyw4J0w4nDguG7leG6veG7p8OJ4buVSsOC4bq8w4nhurThu5Xhu7bhurh1w4nhu5Xhu7bDneG6syHhu5VO4bqqw4nDguG7leG7t8OU4buK4buz4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fhuqjDicOC4buVxJB1ReG7lcOd4bqm4buVTsOCw5Thu5Xhu7LDguG6pOG7lcO9Rm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bq3w4J0TuG7lcO94bqk4bqwT+G7lU7DuuG6pOG7lcSQ4bq24buV4buz4buGw4nhurThu5XDveG7gm3hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7leG7s8OC4bqm4buVw53huqbhu5VOw4LDlOG7leG7tsO5w4nhurThu5Xhu47hu6Lhu5Vdw4Lhu4LhuqThu5Xhu7J04buz4buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buVTuG6qsOJw4Lhu5Xhu7fEguG7lcOJ4bq0w4Lhuqjhu5Xhu7N04buz4buV4buyw4LhuqThu5XDvUbhu5VFw43huqThu5VOw4J1w4nDguG7lcSQd0rhu5VNw41F4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XhurNP4bui4buV4buzw4LDg+G7lcSQdUXhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7leG7s+G7jnPhu5Xhu7LDguG6pOG7lcO9RuG7lU7DguG7ueG6uOG7lUtP4bui4buV4bu34bqow4nDgmzhu5VKw4Lhu63DieG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVw4nDguG6pOG6rkXhu5XGoOG7jOG7leG7s+G7jOG7lU7DguG6sOG7leG7s8OC4bq44buV4buzdOG7s+G7leG7t+G7hMOJ4bq04buV4buzw4Lhuqbhu5Xhu7fDucOJ4bq04buVxqDhuqThuqLDieG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7PDguG6pOG7lcO9RuG7lcagdeG7lU5H4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVTuG7gk7hu5Xhu7N04buz4buV4buzw4LDlEnDieG6tOG7lU5M4bqsw4nDgm3hu5VEw4Phu5XDguG6uMO64buzw4Lhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buV4bu34bul4buV4bu3xILhu5VMc2zhu5Xhu7VP4bui4buVTkzhuqzhu5VN4bqkw4nDguG7lcOC4bq4w7pO4buV4buz4buOc+G7leG7s+G7r0rhu5Xhu47hu6Jt4buV4buzw4LhuqThu5XDvUbhu5XhurTFqcOJ4buVxqDDjeG6pOG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buV4buzw4Lhu69O4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buVTeG6pMOJw4Lhu5XDguG6uMO6Tmzhu5VO4bunw4nhurThu5Xhu7PDlMOMw4nhurThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s+G7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqo4buVTsOU4buVTsOU4buIw4nhurRt4buVxJB1ReG7lU7hu4JO4buV4buz4buGw4nhurThu5VOdOG7s+G7lUrDgnRO4buVTkzhuqThurDDieG7leG7t8O5w4nhurRt4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5Xhu7PDguG6pOG7lcO9RuG7leG7t8O5w4nhurThu5XEkE/hu4bDieG7lU5M4bq4w4nhurThu5VNw7rhu7PDgm3hu5XGoOG7lsOJ4bq04buVRcO6w4nDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bq3w4LDlEnDieG6tOG7leG6pcOCw7nhurjhu40vSuG7jw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long