Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buNM1s/w5ThurfhurvDlOG7jcODw5ThurDhurPDo8Odw5TDozo04bq3w5TDozpQ4bq3w5RlUcOUOl1Qw5RXOuG7qOG6t8OUxanGr33DlOG6tjrhu6Bd4buKw5Thu6lVfcOU4buY4buQ4buS4buexKjDlD87UMOU4bq34bqvIcOU4bqxU1vDlOG6ueG6s+G7qOG6t8OUVzNbP8OUWz86OyTDo8OUw6M64buoW8OUWeG7qOG6s8OUWVLhurfDlOG7lErhu6Lhu5Thu5LDlOG6t+G7gcOUWTVbP04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPTjt9P8OU4bqx4bqvV0bDlS8vV0pW4bugXcOjOuG6s+G6tzpdSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bue4buY4buWL+G7luG7nljhu5Thu5Lhu5bGoOG7kuG7kuG7lOG6t+G7kuG7msag4buYxqDhu5Z74buSSjzDoz/DlcOUL09Ow6NPw4PhurbDteG6tsOULcOU4bq24bqvXVs/w5Q64bugO8OUWz9R4bq7w5Thu5Lhu6LEqOG7kuG7ni/hu5rEqMOU4buNM1s/w5ThurfhurvDlOG7jcODw5ThurDhurPDo8Odw5TDozo04bq3w5TDozpQ4bq3w5RlUcOUOl1Qw5RXOuG7qOG6t8OUxanGr33DlOG6tjrhu6Bdw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlDo2O8OUWz86IcOUWVI7w5RWOyXhurPDlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP8OUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5Lhu55KTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bupVX3DlOG7mOG7kOG7kuG7osOUfeG7pFfDlFjDosOUVyBbw5Q/4bukw6PDlFs6Oz3hurPDlD46IsOUPjpVW8OUWzrhuqlbP8OU4bq34buww6PDlOG6tzolw5RXUFvDlFY2xKjDlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP8OUVzNbP8OU4bq34bq7w5RZVMOUWV1RW8OUPiPhurfEqMOUWzjDlHtjV8OU4bq3OmNXw5Q6OyRbw5RXUFfDlFc6KMOU4bq3O0DhurPDlOG6tzrDnV3DlFs/OiHDlMSD4bqz4bq7I+G6t8OUOjY7w5RbPzo7OsOUWz/huqnDoTvDlHvhu6Bdw5RZNls/w5RZVMOUWT3DlOG6r+G7oErDlOG7jTNbP8OU4bq34bq7w5RbNsOjw5RbP8avW8OU4bqxUFc6w5Thu6Lhu5zDlOG6t+G7gcOUWTVbP8Sow5R7w6A7w5RbOuG6s+G7sFvDlOG6t+G6r+G6qWFXw5Thurc64bqzI8OUe1HDlOG7ksag4buaw5Thurfhu4HDlFk1Wz/hu4jDlD87UMOU4bq34bqvIcOU4bqxU1vDlOG6ueG6s+G7qOG6t8OUVzNbP8OUWz86OyTDo8OU4bq3OsOdXcOUPztQw5Thurc6Y1fDlOG6tyPDlFlS4bq3w5Thu5ZK4buQ4bua4buQw5Thurfhu4HDlFk1Wz/EqMOU4bq3VVs/w5Thu5LGoEjDlOG6sV3DlGVhO8OUV8OiWz/DlD7DqkrDlOG6tjdbP8OUe+G6qcOgWz/DlMOjOsavW8OUViJbw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5ThurdVWz/DlOG7kuG7kkhKw5Thu40zWz/DlOG6t+G6u8OUe+G6szNbw5RZU33DlFZTXcOUfTA7w5RXOiPDlFk2w5RXOixbOsOU4bqxUFc6w5RXOl3DlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP+G7iMOU4bq3OuG6qcOhWz/DlOG6ueG6s+G6u0Bbw5Thurc3w5RXOuG6q1fDlFdQV8OUe2HDo8OUOjBXw5RZUV3DlOG6t1JdxKjDlFY1O8OUWOG6qeG6o1s/w5Rbxq9bP8OUV+G7oF3DlOG6t+G6ry5bOsOUWTbDlFc64bqz4bq7QFvDlH0zW8Sow5RbPzo7JMOjw5Rl4bqlw5RXOl3DlFk2O8OUWz/huq3DlFdQW8OUVjbEqMOUVzNbP8OUWzrGr1tKw5Thu41QV8OUw6M6XVs/w5Thurfhuq9RXcOU4bq3OjvDlFnhurPhu6DDlFfhuq1bP8OUWeG6qcOgV8OUV1Bbw5RWNsSow5RbP+G6qcOhO8OUe+G7oF3DlFk2Wz/DlDrhuqnhuqFbP8OU4bqrWz/EqMOUWzo7PeG6s8OU4bqxUFs/w5Q+OyNbxKjDlFdTO8OU4bq3OyNbw5Q+4buHw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RZ4bqpw6BXw5RQw6PDlFjhuqVbP8OUe1F9w5R7w6A7w5Q/4buqW8OU4bue4buQw5Thurfhu4HDlFk1Wz9KSkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu40zWz/DlOG6t1BXw5Thu6Bbw5ThurddUVvEqMOUZSTDlOG6sTtbOsOUe+G7oF3DlFk2Wz/EqMOUw6M6IFs/w5RXOjRbP8OUVzpQ4bq7w5RbN8Sow5Thu6Bbw5ThurddUVvDlHvhu6Bdw5RZNls/w5RX4bqtWz/DlFnhuqnDoFfDlOG6tzpjV8OUOjskW8OU4bq3OsOdXcOUWeG6tVs/w5TEg+G6s+G6u8OUWSFbOsSow5Thurc64bqpw6FbP8OU4bq54bqz4bq7QFvDlD47JX3DlFkhWzrDlFdQV8OUfVDhurvEqMOU4bq3Ojsj4bq3w5RWIcSow5Thurc3w5RXOuG6q1fDlD46UH3DlOG6seG6q1fDlD46XeG7tsOUVzpdw5RbP+G6qcOhO8OUe+G7oF3DlFk2Wz/DlOG7mMOUe+G7qlsvW1V9SkpKw5ThurY6Y1fDlDo7JFvDlFczWz/DlOG6t1BXw5Thu6Bbw5ThurE7WzrDlOG6uVTDlDo2O8Sow5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kuG7osOU4buNM1s/w5ThurfhurvDlOG6tzrhu6B9w5Q/O+G7oMOU4bqnWz/DlDo2w5RXUFfDlMSD4bqz4buHw5RZUuG6t8OUP+G7qlvDlOG7ksOU4bq34buBw5RZNVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG6seG6r1dGw5UvL1dKVuG7oF3DozrhurPhurc6XUplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7kuG7nuG7mOG7li/hu5bhu55Y4buU4buS4buWxqDhu5Lhu5Lhu5Thurfhu5Lhu5rGoOG7mMag4buWe+G7mEo8w6M/w5XDlC9PTsOjT+G6tlI7w5Q6NjvDlFs/OiHEqMOUV1BXw5RZUjvDlFY7JeG6s8OUWVTDlOG6tzpTXcOUe+G6s+G7sFvEqMOU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5RZIls/w5Q/IsOjw5RbOjs94bqzw5Thur3DlD47I1vEqMOUPztTO8OUw6M6UMOjw5Thurc6Y1fDlDo7JFvDlFs6OyR9w5Rl4bqlw5Q+I8OUOl1SVzrDlOG6sVNbw5ThurnhurPhu6jhurctPjtbOsOUWF3hu6BbOsOUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5Lhu57DlGVhO8OUWzrEkVs/w5RXOijDlOG6tztA4bqzw5RX4bqlw5Thurc6JeG7isOUe8OgO8OUWzrhurPhu7Bbw5Thurfhuq/huqlhV8OU4bq3OuG6syPDlFlS4bq3w5Thu5Lhu5Lhu5rDlOG6t+G7gcOUWTVbP+G7iMOUPztQw5Thurfhuq8hw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5RXM1s/w5RbPzo7JMOjw5Thurc6w51dw5Q/O1DDlOG6tzpjV8OU4bq3I8OUe1HDlOG7lErhu6Lhu5Thu5LDlOG6t+G7gcOUWTVbP8Sow5RlYTvDlOG6tzdbP8OU4bqxU1vDlHvhuqnDoFs/w5TDozrGr1vDlFYiW8OU4bqxU1vDlOG6ueG6s+G7qOG6t8OUe1HDlOG7kkrhu5jhu6Lhu5BK4buQ4buQ4buQw5Thurfhu6hbSsOU4bq24buww6PDlOG6t+G6r+G6s1s/w5R9NuG6t8OU4bqxNMOUVzNbP8OU4bq34bqvLls6w5Thurfhuq8wWz/DlFk7JX3hu4rDlOG7j2PDlFBbw5RZ4buq4bqzw5ThurfhuqnDlFdTO8OU4bq3Ul3DlFvGr1s/w5RX4buow6PDlFczWz/DlFldUlvDlFvhu6jhurPDlFc6U+G6u8OUe+G6qeG6s8OUOuG6s8OqWzrDlFczWz/DlOG6seG6s+G7qOG6t8OU4buS4buQ4buQSuG7kOG7kOG7kMOU4bq34buoWy9bVX3hu4jDlOG7j2PDlFBbw5RZ4buq4bqzw5ThurfhuqnDlOG6tzo7I+G6t8OUViHDlMSD4bqz4bugW8OU4bq34bqvw5pXw5Thurdjw5RZNls/w5Q6IuG7oMOUeztAW8OU4bq34bqlV8OUPjosw5Thurc6UzvDlOG6t1I7w5RYxq/hurvDlFc64bqz4bq7PVvDlOG7qcOD4bunw5RxUzvDlOG7j+G6qTlbP8Sow5RYxq/hurvDlFc64bqz4bq7PVvDlOG6sOG6s8Ojw53DlOG7kkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu6k6xq9bw5RYIcOjw5RbUeG6u8Sow5RbOjs94bqzw5Thurfhu7DDo8OU4bq3OiXDlGVRw5RXUMOUWzrGr1vDlFnhuqnDoFfDlFs64buwW8OUw6M64buqW8OU4bq3OuG6qeG6oVs/w5RX4bugXcOUxIPhurPhur3DlFfhuqfhu6DDlOG7qTpRw5Rb4bqpYVfDlGVRw5Thu406LFs6w5TDozrhuqfhu4jDlOG6ssOy4bup4buPw5ThurcoWzrDlGVRw5RXUFfDlFs/UVs6xKjDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUVzosWzrDlOG6t+G6ryHDlOG6uVTDlDo2O8Sow5RZXVFbw5Thurc6JcOU4bq3YsOU4bq24bqow5RZI1vDlFkh4bugw5TDozrhuqk5Wz9KTi/Do0/hurZSO8OUOjY7w5RbPzohxKjDlOG7jTNbP8OU4bq34bq7w5RZVMOU4bq3OjNbP8OUxIPhurPhu6DDlOG7qT86IcOUxIPhurPhursj4bq3w5RlUcOUw6M6UOG6t8OUWTZbP8OU4bq3OjvDlFnhurPhu6DDlOG6t+G6r11bP8OU4bq3XVFbw5Thurc6JcOUV1Bbw5RWNsSow5RbP+G6qcOhO8OUe+G7oF3DlFk2Wz9KTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu4PhurPhurc6XeG6r8OVT+G6tjrhurPDlHFRTi/Do08=

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy lợi thế để phát triển

Phát huy lợi thế để phát triển
2024-05-21 08:08:00

baophutho.vn Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) luôn đoàn kết, nỗ lực, từng bước vượt qua mọi khó khăn,...

Tiêu Sơn nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

Tiêu Sơn nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân
2019-06-14 07:25:56

PTĐT - Xuất phát điểm từ xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, năng suất cây trồng, vật nuôi không cao, ngành nghề, dịch vụ chưa phát triển, thu nhập của người...

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn
2019-06-12 07:15:25

PTĐT - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long