Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buPXeG7oFs6w5RbPzo7JMOjw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5ThuqdbP8OUOjbDlOG6sWF9w5Q+4bq9w5Q+I+G6t8OU4buh4bq24buDw5RlYTvDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfU4vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPTjt9P8OU4bqx4bqvV0bDlS8vV0pW4bugXcOjOuG6s+G6tzpdSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bue4buY4buWL+G7luG7nljhu5Thu5Dhu5zhu5Lhu5DGoOG7ouG6t+G7kuG7msag4buY4buWxqB74buSSjzDoz/DlcOUL09Ow6NPw7VSO8OUWDskW8OUV1BXw5Q6OyTDo8OUOjY7w5RYXeG7oFs6w5RbPzo7JMOjw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5RZVMOUVzo74bugw5ThurHhu7bDlFs6Oz3hurPDlOG6vcOUPjsjW8OUP8OgO8OU4bq9xKjDlFlQWzrDlD87UMOUV+G6rVs/w5RbOuG6qcOUVyLDlD4jw5Q6XVJXOsOUWSXDlFfDols/w5Thu406LFs6w5TDozrhuqfDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOUZVHDlFdQV8OUW+G6qWFXw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5RZ4bus4bq7w5RbOuG7oFs6w5RlOyRXw5Q+4bq9w5Q+I+G6t8OUZVHDlMOjOkDDlFc64bqz4busW8OUV1BXw5Q6OyTDo8OUWSFbOkpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhuq9dWz/DlD464bqzM1vDlD46N8OUVzrhurPhursjW8OU4bq3OlV9w5RlUcOUe1F9w5RlOyRXw5ThurdSO8OUxak7QFvDlH07WzrDlFc6xq/hurPDlGvhurPDlEzDtOG6sk3DlGVRw5RF4bqpOVs/w5TEg+G6szRXw5TDsijEqMOUWz9R4bq7w5Thu5Lhu6Iv4buaxKjDlMOyNsOU4bq34bqv4bqp4bqhWz/DlOG7jTNbP8OU4bq2OuG6qTlbP8OU4bq24bqv4buqW8OU4bq24bqz4buoW8OU4buDWzrDlFlUw5RXIsOUV+G6szZXw5Q/4bukw6PDlGVhO8OUWVI7w5RYOyRbw5R9NuG6t8OU4bqxNMOUOjskw6PDlDo2O8OUWF3hu6BbOsOUWz86OyTDo8OUVzrGr+G6s8OUa+G6s8OUWzrDmX3DlOG6t+G6r+G7oF3DlFk3O8OUZT3DlFs6xJFbP8OUWzjDlHtjV8OU4bq3OuG6tVfDlFnhu6zhurvDlHE2O8OUWTVbP8OUVzrGr+G6s8OUa+G6s8OU4bq5w519w5Thurnhu7LhurfDlOG6p+G6u8OUWzo7JH3DlFc6XcOU4bqm4bq7w5RW4bugW8OU4buNOsav4bqzw5Rr4bqzw5RMw7Thu41Nw5Q+4bq9w5Q+I+G6t8OUOuG7oDvDlHE7JMOjw5RZIVs6w5ThurY64bqpOVs/w5R9UjvDlOG6tmPDlFhdw5Q/O8SR4bugw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlGVRw5TDtOG6ssOUTMO0ReG7oeG6tuG7g03DlGVRw5Q6OyTDo8OUWSFbOsOUZT3DlFZTXcOUOjbDlFnhu6rhurPDlOG6t+G6qcOUPzvEkeG7oMOUOuG7oDvDlFZAW8OUTMO0RXLDg+G7g01KTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2OsOdXcOUw6M6Ils/w5RlO0Bbw5ThurbhurbhurhF4bupw5Thurc64bqpw6FbP8OU4bq34bqv4bq1w5ThurdSO8OUw7Lhuq/hurPhurHhurHDnXvhurHEqMOU4bq3UjvDlFfhurM2V8OUP+G7pMOjxKjDlMOyNsOU4bq34bqv4bqp4bqhWz/DlOG6tuG6r+G7qlvDlOG6tuG6s+G7qFvDlOG7g1s6w5RZVMOUV+G7sMOjw5RbOuG7sOG6t8OUWzrEkVs/w5RYOypbw5RWOyNbw5R9YTvDlFs64buo4bq3w5R7O0Bbw5TEg+G6s+G7oFvDlOG6t2E7w5TDtEXhu6Hhurbhu4PDlGVRw5TDtEVyw4Phu4NKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw7I2w5Thurfhuq/huqnhuqFbP8OUVzpdw5RWOyPhurfDlMOyNsOU4buNM1s/w5ThurY64bqpOVs/w5RX4bqtWz/DlFs64bqpw5RXUFfDlFY2w5RbP1FbOsOUVzosWzrDlMOjOuG6p8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9w5RXIsOU4bq34bqvUFc6w5RbOjskfcOUPuG6vcOUPiPhurfDlFdQV8OUOjskw6PDlFkhWzrDlGVRw5Thurc7I8Ojw5RZIsOUe1HDlOG6tzpjV8OU4bq3OjvDlOG6seG7oOG6s8OUPjo7w5RZ4bqpw6BXw5TEguG6szRXw5Q6NjvDlEU7JOG6t8OU4bup4bugfcOUw6M6QMOUVzrhurPhu6xbSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT8OyNsOU4buNM1s/w5ThurY64bqpOVs/w5Thuq/hu6jhurfDlFs/OjtAfcOU4bq34bq1V8OU4bq34bqvXVs/w5RlOyRXw5ThurnGr+G6u8OUWGNbP8OUVzrhuqk5Wz/DlOG6t+G6ry5bOsOUOlFbOsOUWTZbP8OUV+G6pcOU4bq3OiXDlFfhuq1bP8OUWzrhuqnDlOG6tzfDlFc64bqrV8OU4bq3OmNXw5Q6OyRbw5RZNDvDlOG6tzpdUjvDlOG6tzrhuqnDoVs/w5ThurnhurPhurtAW8OUZWE7w5RXUFfDlDo7JMOjw5Q6NjvDlFhd4bugWzrDlFs/Ojskw6PDlFc6xq/hurPDlGvhurPDlGVRw5RXUFfDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUPjpQV8OU4bq34bqvXVs/w5TDtOG6skpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DsjbDlOG6t+G6r+G6qeG6oVs/w5RXU33DlDlbw5RXUFfDlHE7JMOjw5Q6NjvDlFhd4bugWzrDlFs/Ojskw6PDlFc6xq/hurPDlGvhurPDlFlUw5ThurcsVzrDlFdjV8OU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5TEg+G6s1NbP8OUVlDEqMOUZeG7sFvDlFk2Wz/DlFc6XcOUcTskw6PDlFkhWzrDlOG6tzrhuqk5Wz/DlH1SO8OU4bq3Y8OUWF3DlGUuw5R7w6A7w5QsVzrDlFc64bqzWz/EqMOUWTVbP8OU4bq3OsOhO8OUWT3DlFs/OiHDlFdQV8OUcTskw6PDlDo2O8OU4bq3OyPDo8OU4bq34bqlV8OU4bq3OuG6tVfDlFnhu6zhurvDlOG7qT86IcOUZTskW8OUVzrGr+G6s8OUa+G6s8OUTMO0w4NNw5RlOyRXw5Thurc6M1s/w5TEg+G6s+G7oMOUcTskw6PDlFkhWzrDlOG6seG7oOG6s8OUPjo7w5RZ4bqpw6BXw5Q+4bq9w5Q+I+G6t0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu43huq1bP8OU4bq3UjvDlFfhurM2V8OUP+G7pMOjxKjDlFlSO8OUWDskW8OUV1BXw5Q6OyTDo8OUOjY7w5RYXeG7oFs6w5RbPzo7JMOjw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5RZVMOUVzo74bugw5ThurHhu7bDlFs6Oz3hurPDlOG6vcOUPjsjW8OUP8OgO8OU4bq9xKjDlFlQWzrDlD87UMOUV+G6rVs/w5RbOuG6qcOUVyLDlD4jw5Q6XVJXOsOUZVHDlOG6vcOU4bq34bqp4bqhWz/DlOG6r+G7qOG6t8OUV+G6pcOU4bq3OiXDlFklw5RXw6JbP8OU4buNOixbOsOUw6M64bqnw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlGVRw5RXOixbOsOUw6M64bqnw5RXUFfDlFvhuqlhV8OUVzrGr+G6s8OUa+G6s8OUWeG7rOG6u8OUWzrhu6BbOsOUZTskV8OUPuG6vcOUPiPhurfDlGVRw5TDozpAw5RXOuG6s+G7rFvDlFdQV8OUOjskw6PDlFkhWzpKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2OjNbP8OU4bq3O1vDlFc6O+G7oMOU4bqx4bu2w5RX4bqn4bugw5RYXeG7oFs6w5RbPzo7JMOjw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5Q+OjNbP8OUVzoow5R7O0Bbw5TEg+G6s+G7oFvDlFkjW8OU4buh4bq24buDw5R9UcOUVyBbw5Q/NX3DlFdTw5RbOsSRWz/DlGXhu6hbw5RZPcOUWzrhuqnDlFdQV8OUPjrhurMzW8OUPjo3w5Q6w6DDo8OU4bq3UFfDlOG6rzZbP8OUe2Fbw5Q6OVvEqMOUfeG7oFs/w5ThurcsWzrDlFY9W8OUZcSRWz/DlGVRw5RXIsOU4bq9w5RbPzop4bugw5RXOjsjW8OUe+G6qcOgV8OUWTQ7w5RlYTvDlMSD4bqz4bugW8OUOiTDlOG6tzrhuqk5Wz/DlH1SO8OURTsk4bq3w5Thu6nhu6B9LcO04bqySk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7qTo7PeG6s8OUOjskw6PDlDo2O8OUWF3hu6BbOsOUWz86OyTDo8OUVzrGr+G6s8OUa+G6s8OUWVTDlOG6r+G7qOG6t8OU4bq3LFc6w5RXY1fDlMOjOjQ7w5Q6w6DDo8OUZWE7w5TDozos4bugw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlOG6t+G6r11bP8OUZTskV8OU4bq3N8OUVzrhuqtXw5RXUFfDlOG6sWPDlD47JFvDlMSD4bqzU1s/w5RWUMOUVzpdw5Q6OyTDo8OUWSFbOsOUZVHDlGXhu7Bbw5RZNls/w5R7VFs6w5RZUl3DlMO0w4PEqMOUw7Thu43DlFfhuq1bP8OUWzrhuqnDlMO1UjvDlOG6seG6q8OUV1BXw5Rb4bqpYVfDlOG6tzpRWzrDlGU7QFvDlMO04bqyw5TEg+G6s+G7oFvDlOG6t8avfcOUZVHDlOG6p1s/w5Q6NsOUZTskV8OUPuG6vcOUPiPhurfDlDo7JMOjw5RZIVs6w5Thurc6M1s/w5TEg+G6s+G7oMOUV1BXw5Q6XVLhurfDlFk2Wz/DlOG6tzsjw6PDlOG6ueG6tVfDlOG6t+G6r2NXw5Thurc7I8Ojw5RlUcOUP2Q7w5Thurc64bqpSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7jTo74bugw5ThurHhu7bDlFZAW8OUez3DlFfhurM2V8OUP+G7pMOjxKjDlDNbP8OUw7Thuq87PsOU4bulXVtb4bugw53huq/hurfDlC3DlOG6tjdbP8OU4bq2OuG6qcOUPuG6vcOUcTskw6PDlDo2O8OUV1BXw5RbOlHDlOG6sVNbw5ThurnhurPhu6jhurfDlDPhurczw5RXOsav4bqzw5Rr4bqzw5RXOl3DlFY7I+G6t8OUM1s/w5RZVMOUWzrhu7Bbw5Thurc64buo4bq7w5Thuq/hu6jhurfDlFs6Oz3hurPDlOG6tzsjW8OUVjbDlFs6w6HDlGVRXcOUWzrEkVs/w5RbOMOUe2NXw5Thurdiw5RXU8OUOuG7oDvDlMOjOizhu6DEqMOU4buNOixbOsOUw6M64bqnw5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3DlGVRw5TDtOG7jUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU94Wz/DlOG7pV1bW+G7oMOd4bqv4bq3w5Q6XeG7oFvDlFs/OkBbOsOUWzrEkVs/w5RbOMOUe2NXw5RbUeG6u8OUZVHDlDrhurvDlGUwWz/DlFfhurM0O8OU4bq3OlBbP8OU4buaw5RXw6JbP8OUZWE7w5RFOyThurfDlOG7qeG7oH3EqMOUw7Thu43DlOG6seG7uMOUPuG6vcOUPiPhurfDlFdQV8OUOjskw6PDlFkhWzrDlGVRw5RX4bqzNDvDlFtVfcOUW+G7oOG6u8OUOl3hu6RXw5RZ4buq4bqzw5RbVX3DlOG6seG7oOG6s8OUw7TDg8OU4bqx4bu4w5TDozpAw5RXOuG6s+G7rFvDlGVRw5Thurc6M1s/w5TEg+G6s+G7oMOUWSXDlDo7JMOjw5RZIVs6w5RXOixbOsOU4bq3OuG6q1fDlFciw5Q6OyThurPDlHtjV0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bq2OsOdXcOU4bq24bq24bq4ReG7qU4vw6NP

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Tiêu Sơn nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

Tiêu Sơn nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân
2019-06-14 07:25:56

PTĐT - Xuất phát điểm từ xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, năng suất cây trồng, vật nuôi không cao, ngành nghề, dịch vụ chưa phát triển, thu nhập của người...

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Y Sơn
2019-06-12 07:15:25

PTĐT - Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long