Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHUUjhurxpMnbhu4Zp4bq64buE4bqow4Dhu69pMnbDs3dpQG/DgGkxb8OBb+G7uWlF4bq8b2lz4bqqd+G7gS92w6zhu4cxb8OBb+G7uWkx4bq8w4Byb8OJb8OMdOG7t+G6uWnDgOG7r+G7hOG6qndpQeG7p8OAacOA4buRw4FpcXZGcWnDjOG7gGkyduG7hmnhurrhu4ThuqjDgOG7r2kydsOzd2lAb8OAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4HDguG6umnhurp24bqqd2nhu693b8OAacOA4buv4buRw4Bp4bq6dnlpcMO9aUHhu6Phurppc+G6pOG6uWnDjEdvaUXhurxvaXPhuqp3aeG6uuG7jXdpUG/DgOG7r+G7ueG6oOG7uWnhurjDs8OA4buvacOAb8SoacOq4buLxKkvw6zDrOG6v2nDjHlpcOG7qcOAdmnhurzDgOG7r2nhurp24buE4bq5aXbhu4RDw4Dhu69p4bq6dsSCaWzEqWnhurrhurzhuqR34bq74buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4fhu4HhurpvcEF0aeG6uOG6usSoQXThuqlow4Fvw4nhu693w4Bl4buLxJDhu4hpb+G6vOG6uuG6oGjhu4fhu4HhurrDieG7h+G7geG6unLhu4fhu4F3w4Hhu69p4bq4w4lx4bqpaHbhurrhurrEkGUvL3Bv4bqgxJB24bq84bq6duG6oOG6u8OMw4Av4bqgQXJyb+G6um8v4buKdHDhurh34bq6dC/hurp2dGLhu4vDrS1i4buLw63hu6934bqgdy/hu4vDrcOsw60vw6zhu4svw6zhu4tq4buLasOsw63EqcSpxKlSL8Os4buLam7DrcSpbOG7i8Otw6xtw6zhu4tfd8OBb+G7r3ThurjDrG1tam1sw61fMW/DgW/hu7nhurvhu7fEkOG7r2jhu4fhu4Ev4bq6cuG7h+G7gS/hurrDieG7h+G7geG6usOJ4buH4buB4bq6cuG7h+G7gcSQ4buHUUjhurxpMnbhu4Zp4bq64buE4bqow4Dhu69pMnbDs3dpQG/DgGkxb8OBb+G7uWkx4bq8w4Byb8OJb8OMdOG7t+G6u2nDquG7jsOAdmVpMnZvd2k9dOG7iuG6uGlP4buvdMOAccSo4bq/4buBL8SQ4buH4buBL+G6unLhu4fhu4Ev4bq6w4nhu4fhu4Ev4bq6b3BBdOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMnZ04bqgaT1vw4xvcXZvw4HhuqBBaTFvw4Dhu6/hu7lvdOG7iuG6uWnDgcOC4bq6aUXhurxvw4BpcXZGcWnhurrhu413aVDhu6nDgHZpw4x34bupw4BpReG6vOG6snFp4bq6xalpUOG6vMOBw4nhurzDgOG7r8OJb3JpQ2lQb8OA4buv4bu54bqg4bu54bq5aeG6tsOA4buvaTFvw4Fv4bu5aXF2xanhurpp4bq64buNd2lw4bupw4B2acOMd+G7qcOAacOAw7LEqGnhurhv4bq8acOBw4Lhurpp4bq6duG6qndp4buvd2/DgGlyw7J3aXF2d8Wpw4Bpc+G7m+G6vGnDjOG6qHdpcOG7qcOAdmnhurzDgOG7r2nhurp24buEaeG7r2/DgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMW/DgW/hu7lpc8O1aeG6uuG6qHdpI05p4bq6w4nDvWlw4bupw4B2acOMw7LhuqBpceG6vOG6sndpw4DDtMOBacOA4buv4bqgw7N3acOMw7JpaHfDgWl24bqsd2lB4buZw4Dhu69p4bq6d8Wpw4Dhu69oaeG6uG/hurxp4bu5dndp4bq6w4lDacOMxrBpMnbDs3dpQG/DgOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHPeG6pHdp4bq6d8Wpw4Dhu69pQcOyacOBw4Lhurppw4Dhu6/hu4Thuqp3acO0w4Bpw4DhuqJ3aeG6unbhu5XDgOG7r2nhurp24buRw4Dhurlp4bq4SGnDgOG7r3Z34bupxJBpcXZ4w4B2aeG6usOJw71pceG7hm9pMW/DgW/hu7lp4bu5deG6oGlyw7J3acSpaeG6unbhu6PEkGnDgHfhu6fDgOG6u2ky4bq8xKhpw4B2d+G7p8OA4bq5acOAdnfGsOG6vGnDgOG7r+G7hOG6qndp4buGw4Dhu69pdsOCacOAduG6qGnDgHbhu5vhurppw4zGsGlxdnjDgHZp4bq6w4nDvWnhu693b2nDgMOyxKhpReG6vG9pcXbhu4ThuqzDgOG7r2nhurrDiXnDgHZpaD3FqcOBacOMw7JpInbDssOAacOAw7LDgGhpw6oyb+G6uOG6unfDgOG7r2lvw4ByaVHhuqDDgcSQQW93w4B3w4Dhu6/hur9pceG7hm9p4bq2w4Dhu69p4bq6w4nhu6fDgGnhurrDieG6vMSoxrDDgGl2ecOAduG6u2ky4bq8xKhpw4B2d+G7p8OA4bq5aXF2eMOAdmnhurh24bqg4buKacOAw7LEqGlB4buNd2nhu7l2d8Wpw4BpMW/DgW/hu7lpxJB24buPd2lxduG7m8OBaXJG4bq6aeG6uEhpw4Dhu692d+G7qcSQaXF2eMOAdmnhurrDicO9aXHhu4ZvacOBecOAduG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHPcO0w4Fp4buLw63DrWzhurlpMW/DgW/hu7lp4bq6w4lDaeG6unbDssOAdmnhurp24buGaeG6uuG7hOG6qMOA4buvaeG6unZGaeG7i2ppceG7hm9pMnbDs3dpQG/DgGnDgHbhu4TDgOG7r2lxduG7s2nhu693w41pcXZGcWnDjOG7gGnDgMOyxKhp4bq6w4nhuqDDgOG7r2luaeG6unbDs8OA4buvaeG6unZ5aXDDvWl24buNaXDhu6nhurtp4bu4duG6oOG7j8OA4buvaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4Bpc+G6omnhurrDieG6vsOA4buvacOM4bqod2nhurp24bqqd2lzd+G7q8OBaTJ2w7N3aUBvw4Bpc2/DgOG7r2l2RsOA4buvaXF2w73hurxpw4HDguG6umnhurrDieG6oMOA4buvacOAdsONw4Dhu69pceG6vMOCcWnhu7l24buGw4Dhu69pduG6oOG7j8OA4buvaXF2eMOAdmnhurrDicO9aeG6uuG6tHdp4bq64bupacOAduG7m+G6umnhurrDieG6oMOA4buvaUHDvXF2aeG6uElpw4zhu4ThuqzDgOG7r2lF4bq84bqycWnDgMOyxKhpw4zDsmnhurp3xanEkGnhurhv4bq8aeG6uEhp4bu5d+G7qcOAaTJ2b+G7ueG6uHfDgGkxdnfDgG/hu4pv4bq6w4lvaXDDvWlB4buj4bq6aXPhuqRp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDgcOC4bq6aXHhurzDgnFpc+G7j+G6oGlxdnjDgHZpReG6vMahw4Bp4bq4SGnhu7l24bq2w4Dhu69pw4HDs+G6vGlz4bqkaXbhurR3aeG6unbDs8OA4buvaW4v4buLw63DrWvhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzFvw4Fv4bu5aeG6usOJQ2nhurp2w7LDgHZp4bq6xqHDgWlzd+G7q8OBaUHDssOAaeG6uOG6osOA4buvaXB34bur4bq8aeG6unnDgHZpw4nDgsOA4buvaeG7uXbhu5HEkGnhurrDieG7p8OAaXHDs3Fpc+G7hOG6qsOA4buvacSQduG6smlQb8OA4buv4bu54bqg4bu54bq7acOj4bqod2lF4bq8xKjFqeG6umnhurrGocOBaXPDg3dpMW/DgW/hu7lpxJB24buPd2nhurpHaXF2RnHhurlpdsOyw4Dhu69pw4Dhu692ecOAacOA4buv4buE4bqqd2lzw7Vp4bq6w4nDssOAacOMw7LhuqBp4bu5duG6vGnDjEhxaVJ3w4B2aTJ24buGaeG6uuG7hOG6qMOA4buvaXbhurR3aeG6unbDs8OA4buvaW0v4buLw63DrW3hurtpMuG6vMSoacOAdnfhu6fDgOG6uWl2xIJp4bu5duG6tsOA4buvacSQduG7j3dpQcOyaUFIcWlB4buEQsOA4buvaUHhu6Phurppc+G6pGnhurbDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQ4buHMnbDs8OA4buvaW4v4buLw63DrW3hurlpw4HDguG6umnhurrDg29pw7PDgGnDiW9pxJB2w7PDgGlF4bq8xKjFqeG6umnDieG7k8OA4buvaeG6uEhp4buI4bq84bub4bq6aXZ34bupw4BpceG7hm9p4bq2w4Dhu69pMW/DgW/hu7lp4bq6w4nhu6fDgGnhurp3w4x3aeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bu5dndp4bq2w4Dhu69pQcOyw4Fp4bq6duG7hmnhurrhu4ThuqjDgOG7r2ktacOMw7Jpw4HDguG6umnhurp2SHFp4bq6xalp4bq2w4Dhu69pw4zhu6HDgGnDgHbhu6PDgGnhurp3xrDDgGlx4bq2w4Dhu69pLWlBw7Jp4buI4bq8w4Dhu69pc8OC4bq6aUFCd2l4cXbhurtpMnZ04bqgacOjPT0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga

Tàu lưỡng dụng Mistral của Pháp cập cảng Nga
2009-11-24 12:56:00

gày 23/11, tàu quân sự lưỡng dụng Mistral của hải quân Pháp đã cập cảng Saint Petersburg trên sông Neva, Liên bang Nga.Tàu Mistral của Pháp cập cảng Saint Petersburg. Ảnh: APSự...

Iran vẫn theo đuổi tên lửa hiện đại của Nga

Iran vẫn theo đuổi tên lửa hiện đại của Nga
2009-11-23 13:25:00

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi vừa cho biết, nước này vẫn tiếp tục theo đuổi hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga, bất chấp những thông tin cho...

Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ ’tìm kiếm cân bằng'

Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ ’tìm kiếm cân bằng'
2009-11-23 09:23:00

rước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói nước này không nghi ngờ phía Mỹ sẽ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Ấn, nhưng Ấn Độ muốn có được...

Venezuela mua 300 xe thiết giáp của Nga

Venezuela mua 300 xe thiết giáp của Nga
2009-11-23 09:13:00

ổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua thông báo nước này sắp nhận 300 xe tăng và xe bọc thép từ Nga, đồng thời kêu gọi người dân tham gia lực lượng vũ trang để bảo vệ đất...

Tàu chở 242 người chìm tại Indonesia

Tàu chở 242 người chìm tại Indonesia
2009-11-23 08:31:00

ảnh sát Indonesia cho biết, một tàu chở 242 người lật gần đảo Sumatra của nước này hôm nay khiến hàng trăm người mất tích.AP cho biết, tàu Dumai Express 10 bắt đầu cuộc hành...

Iran tập trận bảo vệ các cơ sở hạt nhân

Iran tập trận bảo vệ các cơ sở hạt nhân
2009-11-23 07:44:00

gày 22-11, lực lượng quân sự Iran cho biết bắt đầu các cuộc diễn tập phòng không trên diện rộng để bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Trong khi đó, một giáo sĩ thuộc Vệ binh Cách mạng...

Căng thẳng ngoại giao giữa Ai Cập và Algeria

Căng thẳng ngoại giao giữa Ai Cập và Algeria
2009-11-21 14:56:00

gày 20-11, Algeria đã triệu hồi Đại sứ tại Cairo, ông Abdelkader Hadjar, về nước để phản đối các vụ công kích của truyền thông Ai Cập nhằm vào Algeria sau chiến thắng 1-0 trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long