Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNUbhuqvDoeG7g+G7m8Oh4bqhw6DDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buDb+G7ieG7r8Oh4bqg4bqnw6HhuqPDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buV4bq74buvw6Hhu6/DsuG7g2/DoeG6oOG7jcOh4buV4bu1w6LDoeG7meG7s8Oh4butw6J2w6Hhu4fhuqvGocOh4butccOhxIM0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Mw4buHw6LGoeG7qW924buvb8ahMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqHhurPDo8OjL8SD4bqz4buFw6DhuqHhuq/huqHhurPDoMOg4buv4bqh4bqv4bq14bq14bqv4bqz4buZ4bqhMOG7keG7qW5hw6EvNeG7qnZx4buDw6Hhu5lzw6HhurHDoWbGoeG6reG7l8Oh4burdsOiw6HDg+G6q8Oh4buCb8OzxKnhu5duw6FPxJHhu4Mgw6FvdsSCauG7l8OhJuG7i+G7l8Oh4buCb+G6uXYgw6Hhu6zDuuG7l8Oh4buYw6LDoW/hu7XDoW/hu5/hu5duw6Hhu5fEkeG7l27DoeG7hcahw6Hhu5Xhu7XDosOh4buZ4buzMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6lPZ8Oi4buFYTXhu5Zu4bqnxILDoeG6oeG6tS/hurMgw6EkYuG7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7hsOi4buXw6Hhu4Jvw7XDoWbhuq3GocOh4buu4buxduG7l27DoeG7tcO64buXbsOh4bqgxKnDoeG7qG/hu53hu5duw6Hhu4NvceG7l27DoeG7r2/Ds+G7i+G7l8Oh4buvw6LDs8Oh4buDb8ahw6Hhu4fDs+G7ieG7ryDDoeG7r8Oy4buXb8OhZuG7ieG7l8Oh4buXbuG6p8SCw6HhuqHhurMv4bqzw6Hhu5Xhu7XDoiDDoeG7meG7s8Oh4butw6J2w6Hhu4fhuqvGocOh4butccOhxIPDoWbhuqvDoeG7meG6p+G7lcOh4bqhw6DDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buDb+G7ieG7ryDDoeG7r2Lhu5duw6HEg8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu63GocOh4bqgw7nDs8Oh4buXbuG6p8SCw6HhuqHhurcv4bqzMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HGoeG7l27DoWbhu5vDoeG7rMO64buXw6Hhu5jDosOh4bqjw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7hcahw6Hhu5nhu7PDoeG7g3Zx4buXw6Hhu6/hu7Fww7Miw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG6ocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4XGocOh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqcOhZuG6u+G7r8OhZuG6pSDDoeG6ocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4XGocOh4buZ4buzw6Hhu4N2ceG7l8Oh4buv4buxcMOzIsOh4buWbm9qw6HDguG7l8Oh4bqxw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7hcahw6Hhu5nhu7PDoeG7g3Zx4buXw6Hhu6/hu7Fww7Mww6Hhu4Lhu5vDoeG6o8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4fhu4/DoeG7leG6u+G7r8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu4XGocOh4buZ4buzw6Hhu4N2ceG7l8Oh4buv4buxcMOzXcOh4busw7rhu5fDoeG7mMOiw6HhuqHDoeG7l27hu7Xhu6XDsyDDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOh4bqhw6Hhu5du4bu14bulw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNU/Ds2rhu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Fm4bu14bul4buXbsOh4bqg4buB4buXw6Fmw6Lhu5duw6Hhu63huq3hu6/DoeG7mcWpw6Fu4bq5xILDoeG6peG7g2/DoeG7r2Phu4PDoW7Ds8OixqHDoeG7r29w4buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu6p2ceG7g8Oh4buZc8Oh4bqx4buCIMOhxIPDoyDDocSDTsOhZuG7j8Oiw6Hhu6lvw6rhu5fDoeG7r8O14buXb8Oh4busw7rhu5fDoeG7mMOiIsOh4buqdnHhu4PDoeG7mXPDocOj4bq3w6Fm4buPw6LDoeG7qW/DquG7l8Oh4buvw7Xhu5dvw6Em4buL4buXw6Hhu4bhuqXDs8Oh4buH4buPw6Hhu63huq3hu6/DoeG7mcWpw6Hhu6/DouG7mXbEgsOh4buF4bu1w7rhu5duIsOh4buD4bql4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeG7qnZx4buDw6Hhu5lzw6HhuqHhuq8gw6HhuqHhuq/hu4Igw6HhuqHhurEgw6HhuqPhuqHhurcgw6HhuqPhuqHhurfhu4Ygw6HEg+G6t8Oh4buvb3Zz4buDw6Fm4buPw6LDoeG7qW/DquG7l8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7h+G7j8Oh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqSLDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu6p2ceG7g8Oh4buZc8Oh4bq3IMOh4bqh4bqvIMOh4bqh4bqxIMOhxIPhurMgw6HEg+G6s+G7giDDocSD4bqz4buEIMOhxIPhurNHw6Hhu69vdnPhu4PDoWbhu4/DosOh4bupb8Oq4buXw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7lm5vasOhw4Lhu5fDoeG7h+G7j8Oh4buXbsOq4bupw6HhuqDhuqfDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoWbDs2vhu5UwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7lm7GoeG6p8Ozw6Hhu7HDosOh4buD4bud4buXw6Hhu5Vz4buvw6Hhu61xw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeG7r8O14buXb8Oh4buZcyDDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Ohw4Phuqsgw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4buvb3Dhu5fDoeG7r292c+G7g8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7r8O14buXb8Oh4buWbm9qw6HDguG7l8Oh4buD4bud4buXw6Hhu4fhu4/DoeG7g2/Ds8Oiw6Hhu4Nj4buvw6Hhu4XGocOh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqcOh4bqg4bqnw6Hhu5duw6rhu6nDoeG7g3nhu4PDoeG7h3MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7gm/DsuG7l2/DoeG7q3bEgsSp4buXw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoWbDouG7l27DoW92xILDoWZz4buXbsOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buvw7Nq4buXIMOh4buXb+G6ueG7l8Oh4buZQeG7g8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu4NB4buDw6Hhu5NvY+G7g8Oh4bupb3nhu4PDoWZrw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7r8OzauG7l8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4buZ4bu1dsOh4buvb3Dhu5duw6Hhu4fhu43hu5dvw6Hhu69v4bu14bul4buXbjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buCb8ahw6Fm4buJ4buXw6Hhu5fDosSCw6Fm4bqrw6HDg+G6qcSCw6Hhu7HDosOhw6PDoeG7rUHDoeG7g3HDoWbhu4vDoWbDs8Spdl3DoeG7rsO14buXb8Oh4buGY+G7g8OhTsOzw6Lhu5duw6HhuqPDoeG7rUHDoeG7g3HDoeG7k+G7i+G7l2/DoeG7g+G6peG7l2/DoeG7g3Hhu5duw6Ey4buDceG7l27DoUbDosOh4buUw6LDsyDDoWbhu4vDoW/DgHbDoeG7rm/hu7XDuuG7l27DoeG6oOG6p8Oh4buDceG7l27DoSbhu4vhu5fDoeG7lsOz4buXbyDDoWbhu4vDoeG7r+G6qcOh4buC4bq9djMwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOhZuG6q8Ohw4PDgcOh4buZ4bquw6HDg8ah4buXbsOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5du4bqnxILDoeG6oeG6sy/hurMgw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu5dvw6Hhu4Nx4buXbsOhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8OhZuG7m+G7l27DoeG7k8Oy4buXMMOh4buuw7Xhu5dvw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDocOD4bqpxILDoeG7scOiw6HhuqHDoeG7rUHDoeG7g3HDoeG7h+G6q8Ozw6Hhu63DvcOzw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buS4bqh4bqxK8Oj4bqxw6DDoWbhu4vDoeG7r+G6qcOh4buCb3Yww6FG4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoWbhuqvDocODw4HDoeG7meG6rsOhbsOz4bulw6Fm4bq9dsOh4bqg4bqnw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buveeG7g8Oh4buvb2fGocOh4buF4buhw7PDoeG7rUHDoeG7g3EwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm9nxqHDoeG7h+G6pcahw6Hhu4PhuqXGocOh4buDw73DosOh4buCb8Ozw6Hhu4N54buDw6Hhu6hv4bud4buXbsOh4buDb3Hhu5duw6Hhu69vw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oiw7PDoeG7k292w6HhuqBB4buDw6Hhu5XDs8Sp4buXw6Hhu5bDouG7lSDDoeG7reG6peG7l27DoeG6oeG6sy/hurMgw6Hhu6/huq3Ds8Oh4bq74bupw6Hhu67hurnhu5fDoeG7qG/GoeG7l24gw6HDg+G6q8OhRnDhu5duw6FP4bu14buXbiDDoW92xIJq4buXw6Hhu4LhuqXDs8Oh4buW4bu1w7nhu4Mgw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7guG6p8Oh4buUw6J2w6HDg+G6qcSCw6Hhu7HDosOhbsOzcOG7l27DoeG7mXHhu4PDoW7hurnEgsOh4butw6rhu6nDoeG7r+G7teG7peG7l27DoeG7l2/huqfDoeG7heG6ueG7lyDDoeG7meG6p+G7lcOh4bqjw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7g2/hu4nhu6/DoTLhu4bhuqfDoeG7ruG7seG6veG7l8Oh4buub+G7j8OhV+G7r8Oh4bqv4bq1w6Hhu692dMOzw6HhuqDhuqfDoeG7g2/huqV2w6Hhu5ZudsSCbOG7l8Oh4buub+G7j8Oh4buWw7Phu4vhu5XDocSDw6Hhu692dMOzMzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1T8OzauG7l8Oh4buD4bql4buDw6Hhu4dzIMOh4buXbuG6p+G7l28gw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG6oOG7geG7l8OhZsOi4buXbsOh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r3nhu4PDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu5dub8Oz4buL4buVw6Hhu4Jw4buXbsOhZsOzauG7l8Oh4butccOh4bqhw6DhurHhurPDoeG7l27huqfEgsOh4bqh4bqxL+G6sy/huqPDoOG6oeG6s8Oh4buDw73DosOh4buub8O9w6Hhu6/hu7XDueG7l27DoeG7gm/DsuG7l2/DoeG7qW/DvSLDoeG7gnDhu5duw6Fmw7Nq4buXw6Hhu61xw6HDo+G6s8Oh4buXbuG6p8SCw6HhuqHhuq8v4bqzL+G6o8Og4bqh4bqzw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4bDouG7l8Oh4buCb8O1w6Fm4bqtxqHDoeG7ruG7sXbhu5duw6Hhu7XDuuG7l27DoeG6oMSpw6Hhu6hv4bud4buXbsOh4buDb3Hhu5duw6Hhu69vw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oiw7PigKY0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buuw6rhu6nDoeG7r+G7sXbhu5duw6FvdsSCw6Fmc+G7l27DoeG7mUHhu4PDoeG7meG7teG7p+G7l24gw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/Ds2rhu5fDoWZrw6Hhu5NvY+G7g8Oh4bupb3nhu4PDoW/DqnbDoeG7q3bhuqnDoeG7hcahw6Hhu5Xhu7XDoiDDoeG7meG7s8Oh4butw6J2w6Hhu4fhuqvGocOhbuG6ucSCw6Hhu7HDoiDDoeG7l2/hurvhu6/DoeG7meG6p8Oh4busw7rhu5fDoeG7mMOiIMOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiIMOh4buWbm9qw6HDguG7lyLDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu6954buDw6Hhu6/hu43hu5XDoeG7k8Oz4buJ4buVw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7leG6u+G7r8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu6/huq3Ds8Oh4busw7rhu5fDoeG7mMOiIMOh4buub8Oi4buXb8OhT+G7m8OiIsOh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4buvb2Lhu5XDoW/hu5/DsyDDoWZz4buXbsOh4bqgw7Phu4vhu5cgw6FvdcOh4buv4bux4bunw6Hhu4PhuqXhu4PDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXb8Oh4buH4buPw6Hhu69vw7Nq4buvw6Fv4bqtw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUbEkeG7g8Oh4buHw7Nq4buvIMOh4buvw7Xhu5dvw6Hhu5Zub2rDocOC4buXw6Hhu4dxw6Hhu6/hu7HDssOh4buXw7rDs8OhxanDoeG7g2/GocOh4buD4bql4buDw6Fvc8Oh4buF4bq54buXw6Hhu4fhu4/DoeG7leG6u+G7r8Oh4buXb+G6p8Oh4buDw4HDoiDDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6Hhu63Ds+G7l2/DoW/GoeG6reG7r8Oh4buDb8ahw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Fvc8Oh4buF4bq54buXw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7rcO6w6Hhu6/huqXhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buH4buPw6Hhu4Nww6Hhu5nDquG7qcOh4buv4bqtw7PDoeG6o+G6scOhw4Phu5vhu5Ugw6Hhu4fhuqnhu5fDoeG7r292c+G7g8Oh4buD4bql4buDw6FvdsSCauG7l8Oh4buS4bqww6Hhu6zDuuG7lyDDoeG7ruG7tcO64buXbsOh4buE4bu1w7rhu5duIMOh4buCxqHhu5fDoeG7gnZw4buXbiDDoeG7ruG6ueG7l8Oh4buS4bqwIMOhw4Lhu5dvw6Hhu6zDuuG7lyDDoeG7lm5vw7TDosOhRuG6p+G7lzDDoeG7ksOza+G7lcOh4butxqHhuqXhu6/DoeG7g2/EkeG7r8Oh4buDb8Osw6Fuw7PDosahw6Hhu69vcOG7l27DoeG7q3bDosOh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7l27hur3hu5XDoeG7r+G7seG6p+G7lyDDoWbhu53DoeG7l27DouG7l24gw6Fm4budw6Hhu4Xhu6Phu4Mgw6Fm4bu14bul4buXbsOh4buH4buPw6Hhu5duw6rhu6nDoeG7reG6uXYwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNSTDquG7l8Ohb+G6p+G7l2/DoW9yw6Hhu4Nv4bu3w6LDoeG7r2/DvcSCw6Fmw7Nq4buXIMOh4buvb8O9xILDoeG7meG7p8Ozw6Hhu6924bq54buXw6Hhu69vw73DoeG7q3bEgsOh4buv4bux4buN4buXb8OhZuG6qeG7lcOh4buH4bqpxqHDocOi4buXw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buDb8ahw6Hhu4Nw4buXbsOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4bqg4bqnw6Fv4bqtw6Hhu4V2IsOh4buvduG6veG7l8Oh4buv4buxw6LDoeG7g8Oi4buXb8OhbuG6peG7gyDDoeG7k+G7j+G7qcOh4buvb+G7pcOzw6HDg8OBw6Hhu5nhuq7DoW7Ds+G7pcOhZuG6vXbDoeG7g+G6peG7g8Oh4butQcOh4buDccOhZuG7i8OhZsOzxKl2MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buvb8OzauG7r8Ohb+G6rcOzw6Hhu4XGocOh4buH4bqrxqHDoeG7rXHDocSDw6Fu4bq5xILDoeG7scOiw6FmccOzw6HhuqDDucOzw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7g+G6peG7g8Ohb3bEgmrhu5fDoeG7qnbDouG7l8OhT+G7m8OiIMOh4buqdsOi4buXw6Hhu6zDuuG7lyDDoeG7huG6pcOh4buub+G7tcO54buDIMOh4buU4bu14bul4buXbsOh4buY4bql4buv4oCmIMOh4buGc8Oh4buCb8O1w6FvdsSCw6Hhu4Zzw6Fmc8Ozw6Hhu4bDs+G7i+G7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhZuG6q8Oh4buDb8O1w6Fm4bqtxqHDoeG7g+G6peG7g8OhZsO64buXw6HhuqDhu4/DoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu4fDs+G7i+G7l8OhbsOzw7nDs8OhZsOzxKl2w6Fmc+G7l27DocOjxIPDoeG7meG7teG7p+G7r8Oh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buvw7Nq4buXIMOhcOG7r3Agw6Hhu6/huqd2IMOhw4N2cuG7l24iw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDocSD4bqjw6DDoeG7meG7teG7p+G7r8Oh4buD4bql4buXw6Hhu4dzIMOh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu63hurTDoeG7r+G7sUHhu4PDoeG7r8Oz4buJ4bupw6HDg3Zx4buXbsOhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG6oMO5w7PDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7q3bEgsSp4buXw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7seG6p8Oh4butxqHhuqXhu6/DoeG7l2Phu5XDoeG7g+G6peG7g8Ohb3PDoeG7heG6ueG7l8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5NvdsOh4bqgQeG7g8Oh4buD4bubw6Hhu5dudsSCw6Hhu4PDusOh4buXbsOq4bupw6F34buXbiDDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoWbhurvhu68gw6Hhu5nhu7PDoXHhu5duIMOh4buZ4buzw6Hhu6t2aOG7r8Oh4buFxqHDoeG7leG7tcOiw6Hhu5nhu7Mgw6Hhu6/hu7HDs8SpdsOh4buD4bu14bul4buXbsOhZmvDoeG7hcOzw6Hhu4Xhu6XDs8OhZuG7ieG7l8Oh4buXw7rDs8Ohw6Lhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4LhuqXhu5fDoeG7h3PDoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4but4bq0w6Hhu4PhuqXhu4PDoUZy4buXw6Hhu4bDs+G7i+G7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoWbhuqvDoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG6oMO5w7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7q3bDouG7lyDDoWbDuuG7l8Oh4bqg4buPIMOhZuG7j8Oiw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu4dxw6Hhu6/hu7HDssOh4buV4bqlxILDoeG7leG7m+G7gyDDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7r8OzauG7l8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r+G7n8Oiw6Hhu4PhuqXhu4PDoWbDs2vhu5XDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu6p2ceG7g8Oh4buZc8Oh4bqh4bqv4buCIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Fm4bubw6Hhu6/DquG7qcOh4buv4buxduG7l27DoeG7g+G6peG7g8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7h+G7j8Oh4buXxJHhu5duIMOh4buD4bql4buDw6Fmw7Nr4buVw6Fuw7PDosahw6Hhu69vcOG7l27DocODduG7l27DocSC4buJdsOh4buv4bu5w6HDg+G6q8Oh4buu4buxduG7l27DoeG7mOG6rsOhZsOzw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhurvhu5fDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7rzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buExqHDoeG7leG7tcOiw6Fm4bqrw6Fuw7Phuqnhu5XDoeG7l+G7i+G7l8Ohb3bEgmrhu5fDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7r8Oh4bupb+G6u+G7l8OhZuG6u3bDoWbhu4nhu5fDoeG7g3Zxw7PDoW7Ds+G7pcOh4buDb8OzxKl2w6HhuqHhurUv4bqzw6Hhu63DrMOh4buDw7rDoeG7h+G6qeG7l8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r+G7n8Oiw6HDg8ah4buXbiDDoeG7r29w4buXbsOh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu6/hu7HFqcOh4buZ4bqtw7PDoeG7qnZx4buDw6Hhu5lzw6Hhu5fhuqfEgjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1RuG7ieG7l8Oh4buDb8OzxKl2w6HhuqHhurMv4bqzIMOh4buD4bql4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5nhu4vhu5fDoW92xIJq4buXw6Hhu4bhuqXDoeG7rm/hu7XDueG7g8Oh4buDw7rDoeG7h+G6qeG7l8OhZuG6q8OhZuG7teG7p+G7g8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r+G7n8OiIMOh4buvb3Dhu5duw6Hhu692xILhu4nhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUZxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7g+G7m8Oh4buXbnbEgsOh4buDw7rDoeG7g8OixqHDocOD4bqpxILDoeG7scOiw6Hhu5nhu7PDoXHhu5duIMOh4buZ4buzw6Hhu6t2aOG7ryDDoeG7reG6reG7r8Oh4buZxanDoWbhurvhu68gw6FvdsSCauG7l8Oh4buD4buz4buXbsOhZuG6q8Oh4buFw7PDoeG7heG7pcOzw6HhuqHDoOG6o8Ohb3PDoeG7heG6ueG7l8Oh4buxw6LDoeG7k2/hu5/Ds8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7l252xILDoW/Ds2vhu5Uiw6FmcuG7l27DoeG7r2/hu6XDs8Oh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r3nhu4PDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4bupb+G7tcO64buXbsOh4bql4buXw6Hhu5NvY+G7g8Oh4bupb3nhu4PDoeG7r2/Ds2rhu6/DoW/huq3Ds8Oh4bqgxKnDoeG7mXfDoiDDoW/GocOiw6Hhu5Xhuqd24oCmIMOh4buTb+G6v+G7l8Oh4buv4bux4bu1w7rhu5duw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buD4bql4buDw6Fuw7PhuqnDs8Oh4bupb+G6peG7qcOhdOG7l8OhZuG7j+G7l2/DoWbhu6XDs8Oh4butceG7l27DoeG7l2/hurnhu5fDoeG7heG6ueG7l8Oh4butw6J2w6Hhu4fhuqvGoTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buGc8Oh4buCb8O1w6FvdsSCw6Hhu4Zzw6Fmc8Ozw6Hhu4bDs+G7i+G7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhZsOi4buXbsOh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r3nhu4PDoeG7g2/DtcOhZuG6rcahw6Hhu4PhuqXhu4PDoWZy4buXw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7r3bEguG7ieG7l8Oh4buHw7Phu4vhu5fDoW7Ds8O5w7PDoeG7r2Lhu5duw6Hhu4Phu7Xhu6Xhu5duw6Hhu4PhuqXhu5fDoeG7h3PDoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4but4bq0w6HDg3Zx4buXbsOhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5cgw6Hhu6lvccOzw6Fv4bun4bupw6HhuqDDucOzw6Hhu4Phurvhu6nDocO9xILDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7q3bEgsSp4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDocOD4bqrw6Hhu4fDs+G7i+G7l8OhbsOzw7nDs8Oh4bqg4bqnw6Fm4buPw6LDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7h+G6peG7lcOh4but4bql4buvw6Hhu4XDs2zhu5fDoeG7h8Oz4buJ4buXw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu5dv4bu1w6Hhuqnhu5dvw6Fv4bu1xanhu5duw6Hhu4PDvcOiw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7meG7tXbDoeG7h+G6q8ahw6Hhu61xw6HEgyDDoWbhur/EgsOh4buXb8Oi4buXb8Oh4buvw7Phu4nhu5fDoWZzw6Fuw7PhuqnDs8Oh4buv4bufw6LDoeG7g+G6peG7g8OhZsOza+G7lcOh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqSDDoeG7h+G6qcahw6Fm4bqp4buVw6Fuw7PDosahw6Hhu69vcOG7l27DoeG7r29w4buXbsOh4butdnHhu68gw6HDouG7l8Oh4buvxqHhuqfhu5fDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buD4bql4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeG7q3Zx4buDw6Hhu5lzIMOh4buD4buz4buXbsOh4buXb+G7tcOh4bux4bqnw6Hhu63GoeG6peG7ryDDoeG7k+G7j+G7qcOh4buvb+G7pcOzw6Hhu4XDs8Oh4buF4bulw7PDoeG7g+G6peG7g8Ohb3PDoeG7heG6ueG7l8Oh4buXZOG7lcOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5NvdsOh4bqgQeG7g8Oh4buD4bubw6Hhu5dudsSCw6Hhu4PDusOh4but4bqt4buvw6Hhu5nFqcOh4buvw7nDs8Oh4buXw7rDs8Ohw6Lhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7rm9nxqHDoeG7ruG7riok4buWNC/hu6k1

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Nghề gánh lễ thuê

Nghề gánh lễ thuê
2018-08-19 08:11:12

PTĐT-Không biết từ khi nào, hình ảnh những người phụ nữ hành nghề gánh lễ thuê đã trở nên thân thuộc với du khách gần xa mỗi khi có dịp hành hương về với đất Tổ Vua Hùng.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
2018-08-16 07:41:44

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 và yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành...

Chủ động ứng phó với bão số 4

Chủ động ứng phó với bão số 4
2018-08-16 07:36:45

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 38/CĐ-TW về ứng phó với bão số 4.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long