Cập nhật:  GMT+7
ăơậấksẹÁÁ3âỷ=ớÀsnâắMêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấÀớõỷấẪẢkấkẤấÀAớấÀêớấMúẹuấƠÃuỗă/ơậắăỷấksẹÁÁ3âỷƠnẹlâắUỗẽBấẩb/ậậáấ=ữấmêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấrơẠấẬÂkấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗáấmwuấẬởấjìẠấkẤấÁừấbấỗựtấkẻkấmựuỗấkơờ9ấUỗẠBộuấ=ơẹuơấƠếớấ-ấ?BấẬớỏuấJ=<ấ=ỡuơấẮBáấỶơùấKơẮấÀởkơấ$JULấÀỡuơaấSỏấ<ệuấỶơẶýuỗấ-ấ=$<áấJờấÀơẶấƠẠBốuấẮBáấKơẮấÀởkơấƠMULấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗaấUỗẠBộuấTớuơấSúuỗ-ấKơờuơấẮBấJửấKƠỸ#ấÀỡuơaấUỗẠBộuấƠẠBấƠựuỗ-ấKĂkấÀAẶỳuỗấKĂkấÀơẠõấÀỡuơaấ=Aìuấ=ơởấ=ơẠấƠễuỗ-ấ?BấẬớỏuấJ=<áấ=AẶỳuỗấJẹuấ=ẠBỏuấỗớẻúấƠẠBốuấẮBấmềấkùấjẠữớấÀớõỷấẪẢkấkẤấÀAớấÀêớấẪềấKơiuấTửuỗáấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗấÀAẶxkấRDấơủỷấÀơẲấUệt-ấƠMULấÀỡuơấrơùẹấ{Ớ{áấuơớốtấrDấẩầẩậấ-ấẩầẩdàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷKẹỷÀớúuâắăớtỗấksẹÁÁ3âớKnuÀnAâấÁÀBsn3âẨớlÀơ9ấậầầầỷẪaấơnớỗơÀ9ấddẩỷẪaâấÁAk3â//kàjẹúỷơẠÀơúàẬu/lnÁrÀúỷ/unẨÁ/ẩẩbđ/ậậậlbẩầầecẩÀẩbậậsé-ớtỗ-đẫậẫàqỷỗâấẹsÀ3âMêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấÀớõỷấẪẢkấkẤấÀAớấÀêớấMúẹuấƠÃuỗâấẨớlÀơ3âậầầầâấơnớỗơÀ3âddẩâấ/ắă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷKẹỷÀớúuâắMựuỗấkơờấUỗẠBộuấ=ơẹuơấƠếớấ-ấ?BấẬớỏuấJ=<ấ=ỡuơấẮBáấỶơùấKơẮấÀởkơấ$JULấÀỡuơấỷơẻÀấjớồẠấÀêớấjẠữớấÀớõỷấẪẢkă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắMêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấmềấjẻúấkẻúấrơẻớấỹẠẻÀấrõÀấỹẠếấỷơẻÀấÀAớồuấrớuơấÀõấ-ấẪềấơửớấkẮẹấÀỡuơấuệtấẩầẩẩáấuơớốtấẬĂấÀAủuỗấÀitấỷơẻÀấÀAớồuấrớuơấÀõấ-ấẪềấơửớấuệtấẩầẩẫấẬẽấÀơứuỗấỹẠẹấuửớấlẠuỗấkơẶwuỗấÀAợuơấlÂấrớõuấÀAợuơấÀêớấRDấơủỷấÀơẲấUệtấ-ấƠMULấÀỡuơấrơùẹấ{Ớ{ấÁọấlớộuấAẹấÀẴấuỗẽBấđ/ậẩấmõuấuỗẽBấé/ậẩàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắKẻkấkẤấÀAớấjẽBấÀũấỷơíuấrơỳớấÀAẶxkấuơẦuỗấrõÀấỹẠếấỷơẻÀấÀAớồuấrớuơấÀõấ-ẪềấơửớấkẮẹấÀỡuơấmêÀấmẶýkấÀAúuỗấÀơyớấỗớẹuấỹẠẹấẬẽấÀớuấÀẶỳuỗáấrDấẬủuỗấẬẽúấÁÂấÀơẽuơấkứuỗấkẮẹấRDấơủỷấÀơẲấUệtấ-ấƠMULấÀỡuơấrơùẹấ{Ớ{ấÁểỷấÀxớàấMựuỗấÀơyớáấỷơếuấẻuơáấrớõuấuỗơởấtửÀấÁừấẬíuấmôấuơẶ9ấ<ớốkấÀơớấkứuỗấÀẠBõuấmẶyuỗấkẹúấÀừkấỶơẢấ=ơủấ-ấ=ẠBỏuấỸẠẹuỗấsẽtấơẶấơũuỗấơốấÀơừuỗấmẶyuỗấjỏấÀứuỗấÀêớấẪềấTớuơấ=ớõuáấkẤấÀAớấtúuỗấtẠừuấÁẹẠấrơớấÀẠBõuấmẶyuỗấơúẽuấÀơẽuơấÁọấmẶýkấơvấÀAýấmồấkếớấÀêúáấsẽtấtxớấÀẠBõuấmẶyuỗấkơúấuỗẶyớấliuấmớấsêớấẹuấÀúẽuaấmôấuỗơởấỗớẻúấlĂkấẬẽấỷơẻÀấơẠBấÀAẠBôuấÀơừuỗấkẻkơấtêuỗấkơúấÀơõấơốấÀAòấÀẴấÀẶýuỗấmẽớấKơớõuấÀơểuỗấKơiuấTửuỗấ-ấ=Aêtấ=ơếuaấtửÀấÁừấkẤấÀAớấkùấÀơểkấtểkấẬôấẬớốkấkơẠBồuấtĂkấmờkơấÁẤấlĂuỗấmíÀáấmwuấỗớẻấmúấmêkáấơựấÁwấmởẹấkơờuơấÀAúuỗấẬớốkấÀẻkơấÀơữấkẶáấkơẠBồuấuơẶýuỗấỹẠBôuấÁẤấlĂuỗấmíÀàààă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắ=ơẹBấtfÀấ=ữấMêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơáấmêớấjớồẠấUỗẠBộuấ=ơẹuơấƠếớấ-ấ?BấẬớỏuấJ=<ấ=ỡuơấẮBáấỶơùấKơẮấÀởkơấ$JULấÀỡuơấmềấkếtấwuấuơẦuỗấCấrớõuấmùuỗấỗùỷấÀơguỗấÀơểuấkẮẹấkẤấÀAớấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗaấmựuỗấÀơyớấỗớẹúấkơúấkơờuơấỹẠBôuấơẠBốuấỷơừớấơýỷấẬxớấkẻkấkwấỹẠẹuấkơẲkấuệuỗấkẮẹấÀỡuơấrởỷấÀơyớấỗớếớấỹẠBõÀáấmẻỷấẲuỗấBỏẠấkìẠáấuỗẠBốuấẬủuỗấkơờuơấmẻuỗấkẮẹấkẤấÀAớấẬẽấuơiuấliuàấMừớấẬxớấkẻkấrớõuấuỗơởấrơứuỗấÀơẠửkấÀơỉtấỹẠBôuáấ=ữấmêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấrơẠấẬÂkấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗấÀữuỗấơýỷấÀAợuơấÀêớấRDấơủỷấƠMULấÀỡuơấẬẽấkwấỹẠẹuấkùấÀơỉtấỹẠBôuấẪntấẪoÀáấỗớếớấỹẠBõÀàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắUỗẹBấÁẹẠấjẠữớấÀớõỷấẪẢkấẬxớấkẤấÀAớáấ=ữấmêớấjớồẠấƠMULấÀỡuơấjìẠấÀêớấrơẠấẬÂkấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗấmềấkùấjẠữớấơủỷấÀữấẬẽấsíBấCấrớõuấẬôấtửÀấÁừấkơẠBỏuấmôấÁọấÀAợuơấÀêớấRDấơủỷấÀơẲấUệtáấƠMULấÀỡuơấrơùẹấ{Ớ{àấậầầ5ấkẻkấmêớấjớồẠấuơíÀấÀAờấẬxớấkẻkấuửớấlẠuỗấlÂấÀơếúấUỗơởấỹẠBõÀấmẶẹấAẹaấmựuỗấÀơyớấjẽBấÀũấtúuỗấtẠừuáấmôấuỗơởấkẻkấkíỷấẪntấẪoÀáấơvấÀAýấuỗẠựuấsÂkấmìẠấÀẶấrõÀấkíẠấơêấÀìuỗáấmfkấjớốÀấẬẽúấơẹớấlÂấẻuấsẽấkếớấÀêúấÀẠBõuấmẶyuỗấuửớấÀơởấÀAởấÀAíuấẬẽấẪiBấlÂuỗấỸẠếuỗấÀAẶyuỗấơẠBốuấMúẹuấƠÃuỗaấẪntấẪoÀấsêớấkẻkấÀớỏẠấkơờấẪiBấlÂuỗấuứuỗấÀơứuấtxớaấjữấÁẠuỗáấsểỷấmfÀấơốấÀơừuỗấjớồuấjẻúáấmèuấÀờuấơớốẠấỗớẹúấÀơứuỗấÀAỏuấỸẠừkấsửấẩấẬẽấỸẠừkấsửấđầaấÀớõỷấÀĂkấmẶýkấỹẠẹuấÀitấmồấuiuỗấkẹúấuệuỗấÁẠíÀáấkơíÀấsẶýuỗấjẶỳớấỹẠếàààă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷẸẠÀơúAâắTÉấ-ấỖớẹuỗă/ỷắ

Mỹ - Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long