Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu5NVIeG7mC45IeG7mOG7tFUh4buYWSE/4bql4buYdDkh4buYw7Rl4bql4buYw50uISUg4buYWSEgLuG7mOG7qS43IeG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOiPiAuTOG7mCAuISYi4buYW+G7h+G7mMag4buUxqDGoC3GoOG7lMag4bugw5IvLuG7luG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDkiEiLOG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw51NWVIw4bqxLuG6pcOiLjBN4bq7IC/hu7Lhu7bhurVbw6Iw4bqxLyDhu7bhur3hurUvxqDGoMag4buUL+G7luG7luG7luG7suG7ouG7luG7nMagxqDhu5Thu5TDouG7llDhu5zhu5pR4buaXeG7lk194bqxLOG7kuG7mC/hu4zhu5NVIeG7mOG7siEmIOG7mF3DmSAu4buY4bu0VTDhu5h0OSHhu5jDtMO0w7Xhu5jDoj4gLuG7mMOixq8gLOG7mC4wUuG7mMOdLuG6p8Od4buYIsSRICzhu5jhu5NVIeG7mC45IcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jOG7rSxU4bq/4buYxqDhu5Qv4buiTOG7mHQ5IeG7mMO0ZeG6peG7mMOdLiElIOG7mFkhIC7hu5hPw7TDtMO1w5Phu5jhu6kuNyHhu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5jDoj4gLuG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mOG7k1Uh4buYLjkh4buY4bu0VSHhu5hZIT/huqXhu5hd4buuIOG7mMOiLmThu5h14bq64buYIC4hJiLhu5hb4buH4buYxqDhu5TGoMagLcag4buUxqDhu6BNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jHQ5IeG7mMO0w7TDteG7mOG7qS43IeG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOiPiAu4buYw50x4buYxqDGoOG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mC45IeG7mMOdw6Dhu5jhurXEg0zhu5jGoOG7ouG7mMOdLiHhu5guOSHhu5jhurvhuqEh4buYxqDhu6Dhu5Thu5guOSHhu5jhurshJCBN4buY4butLiEmIuG7mFvhu4fhu5jhurfhuqVSTOG7mOG6u+G6oSHhu5jDoiEgLuG7mMOiLuG7riDhu5jigJzhurAuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mOG6sS5XIuG7mMOdLuG7rMOi4buYWTnhu5jhu7Q5IeG7mMOd4bqp4buYdDhM4buYw6LhurPhuqXhur8qIOG7mMOiLjcgLOG7mOG7tDBUIOG7mFslw6JM4buYLGPDoCAs4buYIljhuqVM4buY4bq1UyAs4buYw6JVMEzhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyBL4buYw6rhu7Dhur/hu5jhu7JlICzhu5guOSHhu5jDtMO0w7Xhu5jhurvhurkgLOG7mCJVIC5M4buYLjBUIOG7mMOiLlQgLuG7mMOq4bql4busw6Lhu5jhurXhu6bDneG7mCIzIeG7mCAuISYi4buY4bq74bqp4buYw6LhurMwICzhu5jDoi7huqMh4buYW+G7h+G7mCLhuqEhTeG7mHQ5IeG7mOG7tMOZ4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mMOiLuG7piAs4buYXcOjIeG7mOG7rSwuPOG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mOG7k1Uh4buYLjkh4buYIC4hJiLhu5hb4buH4buYxqDhu5Thu5bhu6AtxqDhu5TGoMag4buY4bq74bqhIeG7mFDhu5jDnS4+4buYw6IhJOG6peG7mOG7tFXDouG7mOG6u1Thu5jhurtjw6PDok3hu5jDtFPDneG7mMOdUyDhu5hZOUzhu5guOSHhu5jhurshJCDhu5jhu7TDmeG7mCxjw6AgLOG7mCJY4bql4buY4bu0IeG7mOG7tOG7ruG6peG7mMOi4bqzMCAs4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mMOdU8Od4buYw53huqU5w53hu5jhurtWIOG7mOG7tDkgLEzhu5jhurEuMCAs4buYw6LhurNUMEvhu5jhurfhuqVSIOG7mMOi4buwIuG7mMOdLuG7pCLhu5hdMOG7mOG7tOG6oyHhu5jhurU3ICzhu5jhurtWw6Lhu5jDnS7hu6zDokzhu5jDoiEgLuG7mMOiLuG7riDhu5jhurtU4buYWcOaMOG7mOG6uybhu5jhurfhuqXhur8qIOG7mF3DoyHhu5guw6PhurHhu5jhurEuU+G6seG7mMOd4bqrUuG7mC45IeG7mOG6uyEkIEvhu5jDnS7huqfhu5jDouG6szMgLOG7mCwhUzDhu5jhu7LhuqnDneG7mMOi4bqz4bql4bq/KiDhu5jDoi43ICzhu5jDnVPDnS7hu5giVSAs4buYw50uMOG7mMOiLiXhu5guJuG7mMOi4bqzI0vhu5jDnVPDneG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mC45IUzhu5jDnS4h4buYLjkh4buYXSEkIOG7mMOi4bqpw53hu5jhu7RVw6Lhu5jDouG6szAgLOG7mOG6tVXDnS7hu5jhurvhurkgLOG7mCJVIC5NTU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jhurXhurPDnUnhu5IvL8OdTVlSMOG6sS7huqXDoi4wTeG6uyAv4buy4bu24bq1W8OiMOG6sS8g4bu24bq94bq1L8agxqDGoOG7lC/hu5bhu5bhu5bhu7Lhu6Lhu5bhu5zGoMag4buU4buUw6Lhu5ZQ4buc4buaUeG7ml3GoE194bqxLOG7kuG7mC/hu4zDtVIg4buYw7Qu4bus4bqx4buYLlQgLuG7mHQ5IeG7mMO0w7TDteG7mOG7qS43IeG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOiPiAuTOG7mCAuISYi4buYW+G7h+G7mMag4buUxqDGoC3GoOG7lMag4bug4buY4bqzUuG7mCLhu6bDouG7mOG7k1Uh4buYLjkhw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMO0UyDhu5hZOUzhu5guOSHhu5jhurshJCDhu5h0OSHhu5jDtMO0w7Xhu5jhu6kuNyHhu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurHhu5jDoj4gLuG7mOG7tMOZ4buY4bu0MSAs4buYLDHhurHhu5jDouG6syQg4buY4bui4buU4buU4buY4buB4buYWyElIOG7mMOq4buw4bq/4buY4buyZSAs4buY4buTw5ogLEzhu5gsMeG6seG7mOG7geG7mOG6u1Qw4buYw51Tw53hu5jhurvhu6Qg4buYWyEmIOG7mOG7k1Uh4buYLjkh4buY4buTw5ogLOG7mMOdU8Od4buYw53hu6zhurFM4buY4buc4buU4buU4buY4buB4buYWyElIOG7mMOq4buw4bq/4buY4buyZSAs4buYw53DoOG7mOG6t+G6pVIgTOG7mOG7tMOgIOG7mOG6uzxM4buY4buyMFIgLuG7mCAsLiEm4bqxS+G7mOG7tDEgLOG7mCwx4bqx4buY4bue4buU4buY4buB4buYw6JjxIMgLEzhu5jhurVTICzhu5hbISUg4buYw53DmiHhu5jDoiElIOG7mFtm4buYw6Iu4bqlVsOi4buYw50x4buYw6IoIC7hu5hkICzhu5jhu7LhuqkgLOG7mMOdUjDhu5jhurtUMOG7mOG6tcOaIOG7mMOq4bql4busw6JM4buYXVQi4buYXcOjIeG7mFshIC7hu5jDoiXhu5jDnS4w4buY4buyMFIgLuG7mCAsLiEm4bqx4buYLlQgLOG7mMOiPuG7mOG7tDggLOG7mCLDoSHhu5gg4bukIk3hu5jDgjBUIOG7mOG7qS43IeG7mFsuNiAs4buYw50yIOG7mC454buYw7TDtMO14buYICwuw6gwTOG7mMOi4bqzJCDhu5jhu6Dhu6LDjOG7mC454buYLCFU4bqlTOG7mFsuU+G7mCwhw5pN4buYw7RTw53hu5jDneG7rOG6seG7mHQ5IeG7mMOi4bqzMCAs4buYWy43IeG7mOG7tMOZ4buY4bq7ViDhu5jhu7Q5ICzhu5jDnVMg4buYWTlM4buYLjkh4buY4bq7ISQg4buY4bqrICzhu5guOeG7mMOi4bqzJCDhu5jhu6Lhu5Thu5Thu5jDouG6syEm4bql4buY4bu0OCAs4buY4bq7VDDhu5jDnVPDneG7mOG6tmLhur/hu5jigJzhu5MqIOG7mMOgIOG7mOG7tFPhurHhu5ggLC57UuKAnUzhu5jhurEu4bqpICzhu5jhu7Jj4bqvICzhu5giQOG7mOG6uuG7rWd0TU1NS+G7mOG6sS43IeG7mC7Do+G6seG7mMOiYeG7mMOdLmTDneG7mCzhu64g4buYxqDhu5Thu5Thu5hZ4bqlYSHhu5ggMSHhu5jDnS7huqXhur8mIEzhu5jDojNS4buY4bu0VCJM4buYw50uY8OgICzhu5jDouG6sykgLuG7mCwhUjDhu5hdY+G6peG7mOG6u+G7pCDhu5ggLC4mTOG7mMOiLj/hu5jDoi5SMOG7mDYg4buYXVUh4buYw6LhurPhuqXhur8qIOG7mMOiLjcgLOG7mF08w50u4buY4bq1w6lM4buYLCFTMOG7mOG7suG6qcOd4buYw6LhurPhuqXhur8qIOG7mMOiLjcgLOG7mMOdLjDhu5jDoi4l4buYLibhu5jDouG6syNN4buYdFQgLOG7mCDhu6QiTOG7mMOi4bqzJCDhu5hRUMOM4buYdDkh4buYw53DoOG7mOG6tcOg4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDqiXhurHhu5hdMFUh4buYLjBUIOG7mMOiLlQgLuG7mMOiN8Oi4buYIC4hJiLhu5jhurvhuqnhu5jDouG6s8SD4buYXSQgTOG7mOG7tGPDo8Od4buYw51Tw53hu5jDneG7rOG6seG7mC45IeG7mMOd4bus4bqx4buYw6LhurMkIOG7mFsu4bu2IOG7mMOiLmPEgyAsTU1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG6sC5Tw6Lhu5gu4bql4bq/4buYIC7hurkgLOG7mFslw6Lhu5jhurfhuqXDmuG7mOG7tFXDouG7mOG7tGPDo8OdTOG7mCAuISYi4buYW+G7h+G7mMag4buUxqDGoC3GoOG7lMag4bugTOG7mHQ5IeG7mMO0w7TDteG7mOG7qS43IeG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOiPiAu4buY4bq1PeG7mMOiISXhurHhu5jDouG6qcOd4buY4bqxLlPDouG7mC7huqXhur/hu5jDouG6s+G6peG6vyog4buYw6IuNyAs4buY4oCcw4LhurPhuqUgLOG7mMOiLlQgLuG7mC3hu5jhu5MwVCDhu5hbJcOi4buYLeG7mHNjw6AgLOG7mCJY4bql4buYLeG7mOG7k2Eh4buYIuG6oSHigJ1M4buYw6rhu7Dhur/hu5jhu7JlICzhu5jDomHhu5jDnS5kw53hu5guOSHhu5jDouG6szAgLOG7mOG6tVXDnS7hu5jhurvhurkgLOG7mCJVIC5M4buYLjBUIOG7mMOiLlQgLuG7mMOq4bql4busw6Lhu5jhurXhu6bDneG7mCAuISYi4buY4bq74bqp4buYw50uKCAu4buYw6LhurM84buYw53huqtS4buYLjkhTOG7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYw6Iu4bumICzhu5hdw6Mh4buY4butLC484buY4bq34bql4bq/JcOi4buY4buTVSHhu5guOSHhu5jhu5PDmiAs4buYw51Tw53hu5jDneG7rOG6seG7mOG6u1Thu5ggLiEmIuG7mOG6u+G6qeG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7qcOCLcOKdC3hurbhurAtZ+G7reG7mMOd4bqrUuG7mOG7tDxS4buY4bqxLmPDoCAsTOG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6sUzhu5jhu7TDoCDhu5jhurs8TeG7mOG7k1Uh4buYLjkh4buYw51iICzhu5jhu7Qq4buY4bqzUuG7mOG7lsag4buYw50uPuG7mMOiISThuqXhu5jDnS7huqvhu5jhur8l4bql4buY4bq7VOG7mMOdU8Od4buYIC4hJiLhu5jhurvhuqlM4buYLCHDmiHhu5jhurEuU+G6seG7mMOd4bqp4buYw6IuP+G7mMOi4bqzIT8g4buYWy5SIeG7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jDouG6szAgLOG7mCAuISYi4buYW+G7h+G7mMOi4bqhIU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4bq64bqhIeG7mMOiISAu4buYw6Iu4buuIOG7mOG7tDBUIOG7mFslw6JM4buY4buy4buwIOG7mMOdLuG6q0zhu5jhu5NVIeG7mC45IeG7mOG7tMOZ4buYWeG7ruG6peG7mFHhu5jhu7Q4ICzhu5jDnS4o4buY4bq7VDDhu5jDtcO0dOG7mHQ5IeG7mMO0w7TDteG7mOG7qS43IeG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6seG7mMOiPiAuTOG7mCAuISYi4buYW+G7h+G7mMag4buUxqDGoC3GoOG7lMag4bug4buY4bq7VOG7mFnhu67huqXhu5jhu7QwVCDhu5jhu7RVIeG7mFkhP+G6peG7mOG7tCHhu5jhu7Jl4buY4bu0VSHhu5guOSHhu5jDneG7rOG6seG7mMOi4bqzJCBNTU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zhu6sm4buY4buvUiAuw5Iv4bqx4buM

Lệ Oanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ Thanh Sơn

Sức trẻ Thanh Sơn
2022-05-19 11:24:00

baophutho.vn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ “Đâu cần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long