Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmY+G7okRQUuG7gkTDlVThu6hRRMWoRkQ7xqBEw5JG4buqRMWoRuG7qFFExq9H4buoUUThu4wp4buCRDFJRFHhu7JS4bqkL1FF4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQypmw5Thu4Lhu45D4bqmZsSo4buoRFBS4buCRMOVVOG7qFFE4buM4buwRCDhu4JSRDs/4busRCYs4buC4buoRDs/4buu4buoUEThu6hRPkQ7UcagROG7qEbhu6pEO1FURDtRxqBEUFJAUkTGr0BSROG7jFHhu67hu6hE4buoUEYyREXhurwv4bq8RFFG4buoUEThu6jDjcavRMWoRsavROG7qFBGMkThu6EsWeG7jEQ7xqBE4buFUuG7gkTDlVThu6hR4bq2RGNZUkQgQFJE4butUuG7nDtEbOG7gsavLUTGr+G7sjtE4buoPkDhu4xEMSxMO0QqUeG7hDtEO31E4buoWOG7qFBE4buoUFFS4bucKkTDlVJExajhu5bhu6jhurBEIEBSRDs/LDLhu5rhu6hEO1FZ4buoUEQ5RGNY4buoUOG6sERQUuG7gkTDlVThu6hRRMWoR1JE4buMRuG7qFBEJizhu4Lhu6hEOz/hu67hu6hQ4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BEOj/hu4xBQ1E7OyrEgi8vw5Lhu4Lhu6oqUSw7UeG7quG6tiDhu6gv4buqxajhu47hu47hu4I74buCLzDDlMOSOlI7w5QvIOG7guG7qC1R4buq4buCLTHhu4ItUeG7qlIvw4nEkEXDiS/hurgvRcOJ4buD4buDxJDhuqvEkOG6uuG6uuG6vuG7gC9F4bq4xJDhurzhurpF4bq6ReG7gOG6uOG6uOG6uuG6uF/EkMOJ4bq24bukKlBD4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7hVLhu4JEw5VU4buoUUTFqEZEO8agRMOSRuG7qkThu4wp4buCRDFJRFHhu7JS4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7hVLhu4JEw5VU4buoUUQ7UVvhu4xEOltExahGRDvGoETDkkbhu6pE4buMKeG7gkQxSURR4buyUuG6tkRyxqBEw5JG4buqROG7jOG7sEQ7WTvhurBE4buM4buwRMWoRuG7qFFExq9H4buoUeG6sEQ7UVREMUlEUeG7slJExq9AUkQ7WTvhurBExq9AUkTFqEbhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7hVLhu4JEw5VU4buoUUTFqEZEO8agRMOSRuG7qkThu4wp4buCRDFJRFHhu7JSROG7plFY4buoUETDleG7uOG7qEQ7USxN4buoROG7jFHDmkQx4buQO0Q7UcOU4buqRMOV4bu44buoRCBVRDvhu7RE4buMUXvhu4xE4buMKeG7gkThu4zhu7Lhu6hQRMOVw53hu6hQ4bqwRMavRkThu4zhu6zhu6hEw5U+PeG7jEQx4buQO0Thu44+QFJE4buM4buE4buMRFDhu7Dhu4xEw5Xhu7JE4bumUeG7hOG7jEThu6hR4buCLOG6sEThu4xIRCDhu5pEw5VH4buqRMOVe+G7jOG6sEQgw43hu6hEUeG7sOG7guG6sETFqFlSRDpZ4buoUOG6sEQ7fUQ7P+G7quG7qFBEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qETDlU0sRMOVI1JEUVThu6hRRDtRRuG7qFFE4buoUUvhu6hE4buM4buE4buMUUQ74buE4buMRCpR4buq4buoUOKApkTDlcag4buoRCYs4buERDs/VOG7qFFEUMOM4buoRMOS4buwRCBAUkThu6hR4buCLOG6sETDlcag4buoROG7jCxZUkThu4ws4buy4buMRMOVI1JE4buMKeG7gkThu4zhu6rhu6hE4buoUD4jUuG6rkQ7fUTDlSNSROG7qEYyRMOVxqDhu6hEw5UjUkThu6ZR4buE4buM4bq2ROG6q0ssROG7jFFLxq9E4buoUFjhu6hE4oCcKlEoRMavw5MsROG7qFE+RMOVTSzhurBExq8o4buM4oCd4bqwROKAnGYsMuG7qFHhurBEw5Xhu5xE4buoUT5EO1EpRDsu4buM4oCd4bqw4oCm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7rVLhu5w7RGzhu4LGr0RRUuG7nOG7qEThu4zhu7BE4bumUeG7qkjhu6hQRMOJ4bq4RDs/UuG7nCxEUeG7suG6sEQ7P+G7quG7qFBEw5Xhu7BEOllEUeG7skQkROG7qFjhu6hQRDtRWOG7qEThu4zhu4Lhu6pEUEwqRFHhu7jhu6hEw4lExahN4buoRDpZRFHhu7JEJEQ7UUbhu6hRRDtRVeG6tkRxWUThu6hRS+G7qEThu6ZRTyxEw5JU4buoUUQmLEvhu6hExq/hu7I7RFHhu7JE4buMKeG7gkThu4xIROG7qD5A4buMRMWoRkThurjhurDhu4DhurBEOz/hu6rhu6hQRMOV4buwROG7jCnhu4JE4buoWOG7qFBEO1FY4buoROG7jOG7guG7qkRR4bu44buoROG7jCnhu4JEO1FG4buoUUQ7UVVE4bq04bq44bqw4buGROG7qFA+I1JEOuG7qkQgQFJE4bq44bqw4bq+ROG7qFA+I1LDguG6tkRyP+G7quG7qFBEw4rhurhEO8Oa4buoUeG6sEQ7UUbhu6hRRCpRWeG6sEThu4zhu7BE4bq44bq+RDvDmuG7qFHhurBEO1FG4buoUUQqUVlE4buM4buwRDpZROG7qFFL4buoROG7plFPLETDklThu6hRRCYsS+G7qETGr+G7sjtEUeG7skThu4zhu4Lhu6pEUeG7uOG7qETGr3vhu4xEOz8s4buoUETDklThu6hRROG7jCnhu4JE4buMSEThu6g+QOG7jOG6sEQ7P+G7quG7qFBEw5Xhu7BE4buM4buwRMOJw4lEO8Oa4buoUeG6sEQ7UUbhu6hRRCpRWUThu4zhu7BEO31E4bq6ROG7qFFL4buoROG7plFPLEQ7PyRExajhu5bhu6hE4bq04buM4buC4buqROG7qFFMO0TFqEZEauG7glJE4bqrUUss4bqwRDtSxqAqRMOVxqDhu6hExahGRGNS4buc4buoROG6qVLhu5bhu6jhurBEZkZE4buFUuG7guG7qFDDguG6rkThu4zhu7BEw4nDikQ7w5rhu6hR4bqwRDtRRuG7qFFEKlFZRDtRTCpEUeG7uOG7qETGr3vhu4xEOz8s4buoUETDklThu6hRROG6tDtRTCpE4buoUUw7RMWoRkThuqlU4buoUURiPuG7uOG7qFDhurBEO1LGoCpEw5XGoOG7qETFqEZEclHhu4RSROG6qVThu6hR4bqwRGZIUkRiPuG7uOG7qFDhurDigKbDguG6tkThu63hu5pEUeG7skRQUuG7gkTDlVThu6hRROG7jCnhu4JE4butUuG7nDtEbOG7gsavRFFS4buc4buoROG7qOG7gjJE4buM4buwRMav4buyO0Q6WUTDleG7iOG7jETDlVLhu6LGr0TDleG7hOG7qFBExag+LEQz4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmNS4buaLEThu47hu55E4buoUU7hu6hEO1FMMkThu6hRTDtExahGRDpZRFHhu7JEw5VJRDvDjeG7qFBExajhu5bhu6hE4buoUeG7guG7qFFE4buMUeG7sOG7qFBEOz/hu6rhu6hQRFHhu7jhu6hEUeG7glJExq8+4bu4UkThu6jDjcavROG7qOG7gjLhurZEbFEi4buoUEThu6jDjcavROG7jCxZUkQ7UU4qROG7pjZE4buAxJDhurBEw5VNLEQ7UU4qROG7pjZE4buGxJBE4buMKeG7gkQ7UcagROG7pjZEOz8+QOG7jOG6sEQkROG7qFjhu6hQRDtRWOG7qEThu4zhu7BE4oCcKlHhu6rhu6hQRDs/RuG7qkQ74buE4buMUURR4buy4oCdRMOV4buiROG7qFFO4buoROG7plHhu6rhu4Thu6hEPyzhu7Lhu6hQRMOVTDtE4bumUVJE4bumUeG7quG7hOG7qERR4buy4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmxRIuG7qFBE4buow43Gr0RQTeG7qETDlUsy4bqwROG7plFSRDtRLEThu6hRTipE4bumUeG7hERR4bu44buoRCBGROG7juG7qkThu6hRUuG7mixEMsagLEQ7WUThu6ZR4buE4buMROG6tOG7qFE+RDtT4buoUUTDleG7suG7jETFqE4qRCBGRDpbROG7plHhu4REUFJIROG7jCnhu4JE4buM4buq4buoROG7jOG7hFLhurBEO+G7hOG7jFFEUeG7skTDleG7okRQUkjGr0RQUuG7hETDlVLhu5zhu6jhurBEUFJIxq9EUFLhu4RE4buoPkDhu4zhurBEw5VS4buaLEThu6ZS4buc4buoRMavLOG7gkThu6hRRuG6sETDlUw74bqw4oCmw4LhurBE4buo4buW4buoRCBS4buc4buMRDvhu4Thu4xRRFHhu7JExq9H4buoUURR4bu44buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmLhu6pEOllEUeG7skQ7w43hu6hQROG7qFHhu4Lhu6hRRFHhu7jhu6hEOllE4buoUUvhu6hE4bumUU8s4bqwROG7qOG7luG7qEQ6WUThu6hRS+G7qEThu6ZRTyxEw5JU4buoUUQmLEvhu6hExq/hu7I7RFHhu7JEw5VJRFBSSMavRDEsWeG7qFBEOuG7qkQgQFJE4buoUSLhu6hQROG7qMONxq9EOz8+QOG7jEThu6ZS4buC4bq2RGxRIuG7qFBEO8Oa4buoUUTGr1Lhu5rhu6hE4buoLlLhurBE4buoUSLhu6hQRDvDmuG7qFFE4buM4buwRDtRLEThu6hRTipEO1FMKkQ7UT4j4buoUEThu4zhu7BEOllE4buoUUvhu6hE4bumUU8sRMOSVOG7qFFEJixL4buoRMav4buyO0RR4buyROG7jOG7guG7qkRR4bu44buoROG7qFEi4buoUEQ7w5rhu6hRLztRRuG7qFFEKlFZRCREw5XDneG7qFBEw5Lhu4rhu6hQ4bqwROG7qFEi4buoUEQ7w5rhu6hRROG7jOG7sEQ7USxE4buoUU4qRMOSVOG7qFFEJixL4buoRMOVTSxE4buoUD4jUkThu4zhu4Lhu6pEUeG7uOG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqtMLEQ7UUbhu6hRROG7jCnhu4JEUeG7skRQUuG7gkTDlVThu6hRROG7jOG7sEQ6W0Q7UeG7gjJEw5Xhu7RSRMOV4buE4buoUEThu6bhu6LEgkRRUuG7nOG7qEQ7Pj3hu6hQROKAnDt7RMOVR1JEw5XDneG7qFBEw5U+I+G7qFDigJ3hurBE4oCcO+G7gsavRMOVR1JEw5XDneG7qFBEw5U+I+G7qFDigJ1E4bumUVjhu6hQROG7jOG7rOG7qEThu6hRUuG7mixE4buoUT5EOz8+QOG7jOG6rkRR4buyRFBS4buCRMOVVOG7qFFEUUc7ROG7qFFL4buoRMOV4bu44buoRDvDjeG7qFBExajhu5bhu6jhuq5EUeG7skTGryREP+G7suG7qFBEO8ON4buoUOG6sOKApkThu63hu4JSRDs/4busROG7jFEpRFHhu7JEw5VJROKAnMOSVOG7qFFEw5XEqOG7qFDigJ1EUeG7uOG7qERQUiLhu4JE4buo4buCxq9EIEZE4buoIkRQUkBS4bqwRDs/4buq4buoUETDleG7sEQ6WUThu4xRKURR4buyRMWoRkThu6giRDvDjeG7qFBExajhu5bhu6jhuq5E4buoUVLhu5osROG7jFHDmkQ7UuG7lixEw5JU4buoUUQmLEvhu6hEw5VNLEThu6hQPiNSROG6tOG7qFE+RDtRLEThu6hRTirhurBE4buM4bu4ROG7jEwsRDtRLEThu6hRTirhurBEO0ZSRDpI4buo4oCmw4JE4buMKeG7gkThu6hRIuG7qFBEUeG7skThu4zhu7BE4buMUSlEUeG7skTFqEZE4buoIkThu4zhu4Lhu6pEUeG7uOG7qEThu6hRIuG7qFBEUeG7skTGr0ZE4buMUSlEUeG7skTFqEZE4buo4buCxq9EUFJAUuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZsUVLhu5osRFBS4buCRMOVVOG7qFFEw5VJRMOV4buw4buoUERQ4buwKkTFqEDhu6hE4buMUeG7qkTDlUw7ROG7qD5A4buMRDt9ROG7qFEi4buoUEThu6hQRjJE4buM4buE4buMUUTGr0fhu6hQ4bqwRDs/4buq4buoUEThu6ZR4buE4buoUEThu4xRUsag4buo4bqwRFHhu6zhu4JEw5JU4buoUUQxSzJE4buOW+G7qFDhurBEw5Xhu7Dhu6hQRFDhu7AqROG7qFEi4buoUEThu4Lhu6hRRFEh4buoUETFqFLhu5w7RDrDmeG6sEThu6hRS+G7qEQ7RlJEOz/hu5bhu6hE4buoUVLhu5osRMWow5nhu6hRRCBb4buM4bqw4oCm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6q+G7hOG7jERQUuG7gkTDlVThu6hRRMOV4buC4buoUERQ4buwKkQqUU3hu6hEO1Phu4xRROG7jFvhu4xEIEbhu6pEOltE4buoUFFS4bucKkThu45L4buoRFBSRizhurBE4buoPkDhu4xExq9H4buoUeG6sEThu45L4buoROG7jFEp4bqwROG7jFjhu6hQRMOS4buK4buoUOG6sEQgw43hu6hExq9S4buoUeG6sERQ4buwKkQqUU3hu6hE4buMUSwy4bui4buoRCBVRDtRxqBE4buMKeG7gkTDlUw7ROG7qD5A4buMROG7jEhEIOG7mkThu6ZS4buoUUQ7xqDhurBEMUlEUeG7slLhurBE4buMUVPhu6hRRDs/VeG6sEThu6hQ4buqR1JEUFLhu4Lhu6rhurBEw5U+4buCRMOVTDtE4buoPkDhu4xE4buM4bu4RMOSSOG7qEQ7PyREO1FG4buoUUThu6g+QOG7jEThu4xY4buoUEThu6hQUVLhu5wqRDtRw5Thu6pEUT5A4buoUERRUuG7nOG7qETDlUdS4bq2ROG6q03hu6hEKlFIUkQmLOG7guG7qEQ7S8avRMOVxqDhu6hEUFLhu4JEw5VU4buoUeG6sEQ7WOG7qEQgUuG7qFFE4buoUSLhu6hQRFBS4buCRMOVVOG7qFFE4buM4buwROG7jFjhu6hQRCBAUkTDlUw7ROG7qD5A4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnIsMkThu6hRUuG7luG7qOG6sEThu6hQ4buqRlJE4buoUSLhu6hQRMOV4buI4buMRMOVUuG7osavRDs/4buW4buo4bqwROG7jOG7sETGr+G7sjtEw5Xhu4jhu4xEw5VS4buixq9E4buMTeG7qETDleG7iOG7jETDklLhu5w7RCYs4buC4buoRDtLxq/hurBEw5Xhu7BExahGRCYs4buC4buoRFHhu5xEUFIi4buCROG7jOG7hOG7jEQ7UUbhu6hRRCBS4buW4buoRDs/4buq4buoUERQUuG7gkTDlVThu6hRROG7jOG7sEThu6hRIuG7qFBEw5JSxqDhu6hEw5Xhu7RSRDtRw5Thu6pEUT5A4buoUEThu6ZRWOG7qFBEO1k7ROG6tDtRTsavROG7jFFTRMWoRkQxTCxEw5VSw4LhurBEO1Thu6hRROG7jEjGr+G6sETDlUfhu6pEw5V74buMROG7jCnhu4JE4bumUVjhu6hQRFM7RFBS4buCRMOVVOG7qFFE4buM4buwRDEsRFE+QOG7qFBEUFJIxq9Ew5VS4bq24bqkLyrhuqbhuqQq4bqm4buFUuG7gkTDlVThu6hRRMWoRkQ7xqBEw5JG4buqRDFJRFHhu7JS4bquROG7jOG7hOG7jEQ7xqBEw5JG4buqRCpRSFJEO1k7RMWo4buW4buo4bqwRCpRSFJExahG4buoUUTGr0fhu6hRRFHhu7jhu6jhurBEO1FURDFJRFHhu7JSRMavQFJEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qETDkuG7muG7qEQgIuG7qFDhurZEclHDlOG7qkThuqtRU+G7qFFEKlEp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh
2011-05-13 14:41:00

PTO- Căn cứ vào các tài liệu lịch sử và nhân chứng, Đình thôn Liêm, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ nằm trong quần thể văn hóa tâm linh của đền thờ Mẫu khuôn, đình làng Mè...

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử
2011-05-13 14:12:00

PTO- Có mặt tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Yên Lập vào những ngày đầu tháng 5, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long