Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7neG7l3Ytxal54bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpecSRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7puG7neG7i8ahw6plWeG7pcO9xKnFqeG6v3vhu4t44bq/4buWw4Dhu5fhur8t4bq/4buUxrDhu5fhu6fhur/hu5rhuqJ54bul4bqp4bq/xqHFqeG6v+G6qGt54bq/e+G6rMSpeeG7peG6v+G7innhuqnhur/hu5fhu6dE4buL4bq/4buU4buJxanhur/hu5rGsHnhu6fhuqnhuqvhuqvhuqvhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6v+G7l+G7tXnhur/hu6fDteG6pOG6v8ah4buZeeG6v8ahQuG6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bubxal1eOG6v+G7m3J54bq/4bqq4buPeOG6v3fFqXnhu6fhur/hu5dF4buL4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5vDteG6quG6v+G7m+G7q+G7i+G6v3fFqXnhu6fhur954bun4buPeeG6v3bFqXThuqrhuqvhur9Y4bqi4bqq4bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpeeG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur924bujw73hur924bun4buJ4buX4bun4bq/4bqq4bu14bq/eOG7teG6v+G7m3J54bq/4buX4bun4bud4buXdi3FqXnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXtCw7R54bq/xJHhu4vhur/huqrFqeG6qnfhu53hurHDqsagQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p8Oq4bq/4bun4bqs4budw7nhurHDquG7p+G6quG6quG6pOG6qOG6py8v4buGxanhu53huqp54buLeHnhu53huqrhuqvhu4Z5L8ahQi13xanhu5fhu6ctecWpeeG7py3hu5XFqXnhu6ct4bqq4buL4bul4buH4buHw6zhu4fhu4FnZ+G7g+G7g8OsZ2nDreG7h+G7hWZmaGjDrOG6q+G7p+G6qnh3w6rhur/huqrhu4vhuqzhu6Xhu53huqrhurHDql/hu5V34buLeXbDquG6v+G6rOG7nXfhurHDqnnDvcO94bqk4budeeG7neG6rMOqZcagQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p8SRL+G7i2Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5tz4bq/4oCcPm7hu5fhur/hu4bEqXnhu6Xhur974buLeOG6v+G7lsOA4buX4bq/LeG6v3vhuqzEqXnhu6Xhur/hu4p54oCd4bqp4bq/duG7o8O94bq/xqHEqcWp4bq/4bqq4bq84bq/4buDaS9nLWYvaOG6qeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bubw7Phu5fhur/huqhu4buX4bqp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bub4buz4bq/4buX4buz4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5vFqXV44bq/4bubcnnhur944bqwxanhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/eELDgHnhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4bqq4bunxal0QuG6qeG6v+G7m+G6uOG7i+G6v+G7hsSpw73hur924bun4buLxanhur/huqrhu6fhu4nhu5fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6quG6sMWp4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqkxah54bqq4bud4bqse8Wp4bqqd+G7ncOqZVnhu6VueOG6v+G7leG6uuG7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur93Q+G7i+G6v+G7hsSpeeG7peG6v+G6rMOK4buX4bq/4bqsw4LEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVhE4buL4bq/d0Phu4vhur/hu5fhu6fGsHnhur/hurThur974buLeOG6v+G7lsOA4buX4bq/Y+G7psO94buL4bq/V+G6uOG6qeG6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bunZOG6v+G6quG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu5Vu4bqq4bq/4bubw7RC4bq/4buGxKnDveG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur9n4bq/4bunb3nhu6Xhur95bXjhuqvhur9W4bunxanhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/e+G7i3jhur/hu5bDgOG7l+G6v+G6qsOB4bq/eMSpQuG6v+G7hsSpeeG7peG6v+G6rMOK4buX4bq/4bqsw4Lhuqnhur/hu5fDiXnhu6Xhur93xKnhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7m8WpdXjhur/GocWpw7p54bq/4bqs4buL4bq/e0LDtHnhur/GoELhur934bur4buX4bun4bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqnhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5tz4bq/4oCcPm7hu5fhur/hu4bEqXnhu6Xhur974buLeOG6v+G7lsOA4buX4bq/LeG6v3vhuqzEqXnhu6Xhur/hu4p54oCd4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rFqXV44bq/eeG7p8O1eeG6v+G6quG6rHF54bq/4buX4buJeeG7p+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur93Q+G7i+G6v3vhu4t44bq/4buWw4Dhu5fhur/huqrhu6fhuq7hur944bqieeG7peG6v+G6rOG6onnhu6Xhur/hu6fhuq554bq/w6zhuqtn4buB4buBeOG7g+G6v3lteOG6v3nhu4tG4bq/d8Sp4bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+KAnFdH4bq/eeG7peG6uOG6v+G7huG7t3nhu6Xhur954bulQkZ04bqq4oCd4bqp4bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v+G6qnF54bq/4bul4bu3xanhur/hu5fhu4nhur/hu5fhu6fhu6PhuqThur/hu5fhu6fhuq7FqeG6v+G6quG6rG154bul4bqp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/duG7p27hu5fhur/hu6fhu7fhu4vhur/hu5VveeG7peG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G7l+G7j0bhur93Q+G7i+G6v3nhurjhurDhu5fhuqnhur/huqZC4buL4bq/4bub4buz4bq/4bul4bq+xanhur/hu6VueOG6v+G6uOG6sOG7l+G6v+G7huG7t3nhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7l8O0QuG6v3jDvXnhu6Xhur/huqZCw4Dhu5fhur/huqrhu6fhu4nFqeG6v8ah4buPeeG6v+G7i3nhuqnhur944bq44buL4bq/4bqq4bunQuG7kXnhur/hu6XFqeG7s+G6v+G7p+G7teG7i+G6qeG6v3hE4buL4bq/eMSpeeG7peG6v+G7leG6osWp4bq/4bqq4bunQuG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buD4buDL+G7h+G7h+G7g8ahZuG7gcOtZsOtZ+G7g+G6qmjhu4fhu4Fmd+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7neG7l3Ytxal54bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpecOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxanDueG6rOG7i3jhu53hur/Fqcah4bqxw6rhu4HDreG7hWfhu4Vpw7lp4buDxqHhu4HDrGbhu4HDrWfDreG7g8ah4bud4buF4buBw63hu51nw6zDreG7heG7geG7geG7nWnDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rGocWp4bqo4bqkd+G7i0bhuqfhur95w7154bud4bq/YsWpeOG6pMO94bqs4bqq4buLeeG6quG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6rhu6fhuqrhuqrhuqThuqjhuqcvL+G7hnjhu53GocWp4buL4bqrRsO9eOG7ncahxanhu4vhuqvhu4Z5L+G7g+G7geG7g+G7hS/hu4FnL+G7hnnhu6UtdsWp4budeOG6quG7p+G7nS144buDL3jhu4vhuqjhuqrhu53huqwvxal44buL4bul4budLeG6quG7i3bhu53DveG7huG7neG6rC/FqXnGoeG7neG7hOG6q+G7p+G6qnh34bql4bqkxanGoeG6seG7gcOt4buFZ+G7hWnDuWnhu4PGoeG7gcOsZuG7gcOtZ8Ot4buDxqHhu53hu4Xhu4HDreG7nWfDrMOt4buF4buB4buB4budacOi4buVxanGoeG6scOt4buB4buX4buL4budxqHDrWbhu5XDucO5aGbhu4XDuWnhu5Xhu5fhu4Xhu5Xhu4Hhu4Xhu4Phu5Xhu4fhu5dnw6zhu4Phu5fDueG7i8Oi4buXd3bhurHhu6fhuqrhuqrhuqThuqjhurPhu4Xhu4rhurPhu4PDmeG6s+G7g8OZduG6qsO94bqrw7154budd8WpeXbhuqt44bud4bqz4buDw5nDrOG7lcWpVuG6s+G7g8OZ4buCZ8WpaUbhu5d44budw6plxJEvxanDueG6rOG7i3jhu51lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXhu5rDvcSpeeG6v+G6quG7p0JGc3nhur/huqzhurjhurDhu5fhur/huqzhuqB54bul4bq/4bqq4bqscXnhur/GoeG7tXnhu6Xhur9Z4bulw4Hhur/hu5rhuqB54bul4bqr4bq/4bum4buLxanhur/hu5VxeeG6v+G7leG6tuG6v3dD4buL4bq/4buX4bunxrB54bq/4buGxKl54bul4bq/Y0t54bun4bq/PuG6tOG6v8agV+G6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bunZOG6v8SRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g+G7gy/hu4fhu4fhu4PGoWbhu4HDrWbDrWfhu4Phuqpo4buH4buB4buBd+G7g+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7neG7l3Ytxal54bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpecOq4bq/L2Xhur8+buG7l+G6v+G7hsSpeeG7peG6v3vhu4t44bq/4buWw4Dhu5fhur93xKnhur/huqjDiuG6v3bFqXR54bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v3nFqXF54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G6quG6vOG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h8Ot4bqp4bq/4buGxKnDveG6v3hE4buL4bq/d0Phu4vhur/hu5fhu6fGsHnhuqvhur9jS3nhu6fhuqfhur9Z4bul4bu34buX4bq/4bumxKlkxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bulxKlG4bq/duG7p+G7i8Wp4bq/eGrhu5fhuqnhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7p0JGc3nhur95w4DFqeG6v+G7m0LDgcWp4bq/eeG7p+G7i0Lhur/hu5vhurjhu4vhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4bqq4bqsa8Wp4bq/eeG7peG7p8WpdHjhur/huqrhuqxxeeG6v8ah4bu1eeG7peG6v+G6qMOBeeG7peG6v1nhu6XDgeG6v+G7muG6oHnhu6Xhuqnhur954bun4bupeeG6v3nhu6VueOG6qeG6v+G7l+G7p8WpcXjhur954bul4bq4w4J54bul4bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v2fhur/hu5fhu4l54bun4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fDteG6quG6vzfFqXThuqrhur9Z4buLeOG6v+G7m0N54bul4bq/4buGxKnDveG6v3hE4buL4bq/4buX4bunxrB54bq/4bqs4bqi4bqr4bq/VuG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3hseeG6v3nhu6dseeG6v+G7huG6sMWp4bq/eMSpeeG6v+G6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G6rOG6oHnhu6Xhuqnhur/hu5fhurbhur/hu6fhuqLFqeG6reG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5fhu4nhu5fhur93xKl54bq/4bubxal0QuG6v+G7l+G7p8Oow73huqnhur/GoeG7j3nhur/hu5fhu4vhuqnhur/hu6fhu4nhuqrhur/hu4Thu5N44bqp4bqr4bqr4bqr4bq/4bqoQsOA4bqq4bq/4bunxKl54bun4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plV8Sp4bq/4buG4bur4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v3fDtHnhur/hu5vDtELhur/huqrFqXF54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bun4buLeOG6v8ahw4rhur93w7rhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7lcSp4bq/WeG7pUJGw7p54bq/4bum4bu14buL4bq/e+G7p0Lhur9jZ+G7geG6v+G6qkLDg8WpZOG6v+G7m3J54bq/4bqq4bq84bq/WeG7i3jhur/hu5rhu6t54bun4bqp4bq/4bqq4bunxrDhu5fhu6fhur/huqrhu6dD4bq/4buG4bq84buL4bq/eeG7peG6oMWp4bq/4bqq4bqscXnhur/huqrhu6dCRnN54bq/eeG7pW544bq/4buXa3nhu6fhuqnhur/hu4bhurzhu4vhur/hu5fhu6fEkOG6pOG6v2t54bun4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fFqeG6v+G6quG7p8O9a3nhu6Xhur93xanhu4bhu53huqjhuqrhuqzhu53hu4t44bq/4bulxanhurDFqeG6v+G6quG7p8WpdELhur/hu5t14bq/eOG7t8Wp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bq04bq/eeG7p8Sp4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu4Thu5144bqr4bq/4oCc4buW4bun4bq44buL4bq/4buV4buLw73hur/hu6XFqeG6tuG6v+G6qsOBxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Thu5144bq/4bqs4bq44bqw4buX4bq/4bqs4bqgeeG7peG6v+G6quG6rHF54bq/4bqq4bunQkZzeeG6qeG6v3dqxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bulbnjhur/hu5dreeG7p+G6v3lDxanhur95w7154bq/4bqow4F54bul4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v3dD4buL4bq/4buX4bunxrB54bq/4buGxKl54bul4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G7huG7kUbigJ3huqnhur/hu5XEqeG6v+G6quG6rMO0eOG6v+G6quG6rOG6oOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple8ODeeG7peG6v+G7l8SQ4buX4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v3vDg3nhu6Xhur/hu5fEkOG7l+G6v8agQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhur9Z4bulQkbDunnhur974bqsRHnhu6Xhur9W4bun4buJeeG7p+G6v+G7m+G7iXnhu6fhur/hu6XFqeG7ieG6qeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/EkeG7i+G6v+G6qsWp4bqqd+G7neG6scOqxqFC4bq/d+G7q+G7l+G7p8Oq4bq/4bun4bqs4budw7nhurHDquG7p+G6quG6quG6pOG6qOG6py8v4buGxanhu53huqp54buLeHnhu53huqrhuqvhu4Z5L8ahQi13xanhu5fhu6fDquG6v+G6quG7i+G6rOG7peG7neG6quG6scOqX+G7lXfhu4t5dsOq4bq/4bqs4budd+G6scOqecO9w73huqThu5154bud4bqsw6plxqFC4bq/d+G7q+G7l+G7p8SRL+G7i2Xhur/hu6VueeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4buncuG6v3hqeeG7p+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqp4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur93xKnhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bqsw7Xhuqrhur/huqrDgOG6quG6v3fDvWrFqeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/GoULhur934bur4buX4bun4bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p8WpcXnhur954bunxalxeeG6qeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4bqieeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqnhur/hu5ts4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/4bqqasO94bq/eXF54bq/4bun4bupeeG7p+G6v2t54bun4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bq/4bunxal0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/GoULhur934bur4buX4bun4bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g+G7gy/hu4fhu4fhu4PGoWbhu4HDrWbDrWfhu4Phuqpnw63hu4Phu4V34buF4bqr4buv4bqk4bulw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu5pyeeG6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bun4bqp4bq/4buX4bun4bud4buXdi3FqXnhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bunw73hu4vhur/hu5vhu5/huqThur954bun4bq44bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqk4bunxal44bq/4bumxKl5w6rhur8vZeG6v3tCw7R54bq/xqBC4bq/d+G7q+G7l+G7p+G6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bun4bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buF4bq/xqHDiuG6v3bFqXJ54bq/4bub4buzeeG6v+G6quG6rHF54bq/ZuG7geG7geG6q+G7geG7geG7geG6v3fhurjhurLhuqrhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G6pkLhu4t54bqp4bq/d+G6uELhur/huqrhuqxD4bq/4bqq4bqscXnhur/huqrDvcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phuqnhur/huqzFqXF54bul4bq/e+G7i3jhur/hu5bDgOG7l+G6v+G7m+G7s3nhur924bunw71reeG7peG6v+G7h+G7geG7geG6q+G7geG7geG7geG6v3fhurjhurLhuqrhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqTFqHnhuqrhu53huqx7xanhuqp34budw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6Vl4bumxKl54bun4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7l+G7p8WpcXjhur/hu5Xhu4nFqeG6v+G6qmrFqeG6v+G7hkR54bul4bq/4bubw7Xhuqrhur/hu5vhu6vhu4vhur93xal54bun4bq/eeG7p+G7j3nhur92xal04bqqxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v8SR4buL4bq/4bqqxanhuqp34bud4bqxw6rGoULhur924bun4buJ4buX4bunw6rhur/hu6fhuqzhu53DueG6scOq4bun4bqq4bqq4bqk4bqo4bqnLy/hu4bFqeG7neG6qnnhu4t4eeG7neG6quG6q+G7hnkvxqFCLXbhu6fhu4vhu5fhu6ct4bqq4buL4bul4buHZsOt4buDw63DrOG7g+G7hWfhu4Phu4FnZuG7h+G7g8Os4buHZ+G7hWnhuqvhu6fhuqp4d8Oq4bq/4bqq4buL4bqs4bul4bud4bqq4bqxw6pf4buVd+G7i3l2w6rhur/huqzhu5134bqxw6p5w73DveG6pOG7nXnhu53huqzDqmXGoULhur924bun4buJ4buX4bunxJEv4buLZeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/huqrhu6d14bq/4buV4bu54bq/4bqmQuG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m8WpdXjhur/hu5tyeeG6v+G6quG7j3jhur93xal54bun4bq/4bqqasWp4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7pMWp4buL4bq/N8Wpw7p54bqp4bq/4buV4bq0xanhur/hu5vhu49G4bq/d8Sp4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5vDteG6quG6v8Oq4bqoxal54bun4bq/4buG4bq44bqueeG7peG6qeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6quG7p+G7iXnhu6fDquG6qeG6v3nhuq7FqeG6v+G7m2zhur/huqjFqXnhu6fhur/huqzhu4vhur/hu4ZC4buL4bq/4buaxal54bun4bq/e8WpcXnhur/hu6bDvcSpeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bun4buJeeG7p+G6v1nhu6VCRsO6eeG6v1jFqXnhu6fhur9W4bunw4F54bul4bq/Y1dH4bq/KULDgOG7l+G6vz7hurhk4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rhu7Phur93xKnhur954bulw4HFqeG6v+G7m3N54bq/4buXw4Phur/hu5rhurrhu5fhur974bun4buJeeG7p+G6v1nhu6VCRsO6eeG6qeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6quG6rHF54bq/eXN54bq/eeG7pcOBxanhur/hu5fhu6dE4buL4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4bub4buPRuG6v+G7l2vhur954bul4bun4bupeeG6v3lteOG6v2Phu4fhu4fhu4Phu4dk4bq/4bqqasWp4bq/d8SpeeG7peG6v+G7msWpc3jhuqnhur/huqrhu6dC4bqi4buX4bq/4bun4buLxanhur/hu4Rs4bq/4bukxanhu4vhur974bunbnnhu6Xhuqnhur/hu6TFqeG7i+G6v3vFqXJ54bqr4bq/4buac3nhur/huqrhu6fhurbhur/huqrhu6fhu4l54bun4bq/WeG7pUJGw7p54bq/WMWpeeG7p+G6v1bhu6fDgXnhu6Xhuqvhur8jeeG7peG6v3fEqeG6v+G6pkLDgOG7l+G6v+G6qOG6uOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/V0fhuqnhur/huqjFqXnhu6fhur/huqzhu4vhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m8O14bqq4bq/ecSpRuG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buUxKnhur83w4nhur974bun4bur4bq/xqDhurjhurLhu5fhuqnhur8o4bun4buz4bq/4buW4bunReG6v+G6quG7q+G7l+G7p+G6v33hu5RZxqDhur/hu6dCRnR54bq/4bukxanhu4vhur83xanDunnhuqnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lcWpcuG6quG6qeG6v+G7l2vhur954bq44bqw4buX4bq/4buX4buz4bq/Z+G7geG7geG6v+G7m3N54bq/4bqq4bun4bq24bq/w4F54bul4bqp4bq/4bqsxalxeeG7peG6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bun4bq/4buX4buz4bq/4buDZuG6v+G7m3N54bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G6qmrFqeG6v+G7pMWp4buL4bq/N8Wpw7p54bq/4buX4buz4bq/4buHaeG6v+G7m3N54bqp4bq/eW944bq/xqHhu7fhu5fhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G6qMOBeeG7peG6v+G7psO9xKl54bul4bq/V8O9eeG7peG6qeG6v+G7l8OJeeG7peG6v3fEqeG6v+G7l8O9eeG6v+G6qMOBeeG7peG6v+G7l8OD4bqp4bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/4buX4bq24bq/d+G7i0Lhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqzhu5F54bq/4buXReG7i+G6v+G7hkLhu4vhur/hu5rFqXnhu6fhuqnhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7m8O14bqq4bq/4bub4bur4buL4bq/d8WpeeG7p+G6v3nhu6fhu4954bq/dsWpdOG6quG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buD4buDL+G7h+G7h+G7g8ahZuG7gcOtZsOtZ+G7g+G6quG7h+G7h8Otd2bhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7mnJ54bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5fhu6fhu53hu5d2LcWpeeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fhurjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqThu6fFqXjhur/hu6bEqXnDquG6vy9l4bq/4buk4buJ4buX4bq/4buX4bunQsOBeeG7peG6v+G7m3N54bq/4bua4bq64buX4bq/e+G7p+G7iXnhu6fhur9Z4bulQkbDunnhur/hu5fhu7Phur95xalxeeG6v+G7m2rFqeG6v+G6quG6vOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/WGrhu5fhuqnhur/hu5fhu4vDveG6v+G7p+G7i8Wp4bq/4bqqw7R54bul4bq/4bqq4buJeOG6v3jhu4nFqeG6v+G7lW954bul4bq/4bulxILhur93xal44bqp4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buVa8O94bq/4bqq4bqgeeG6v3nhu6Xhu6fFqXF44bq/eeG7pcOz4bqq4bqr4bq/Y0t54bun4bqn4bq/WeG7peG7t+G7l+G6v+G7psSpZMSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buD4buDL+G7h+G7h+G7g8ahZuG7gcOtZsOtZ+G7g+G6qmbhu4HDrcOtd2fhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7mnJ54bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5fhu6fhu53hu5d2LcWpeeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fhurjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqThu6fFqXjhur/hu6bEqXnDquG6vy9l4bq/V8O64bq/4bun4bqixanhur/hu5tzeeG6v+G7muG6uuG7l+G6v3vhu6fhu4l54bun4bq/WeG7pUJGw7p54bq/xqHFqcO6eeG6v+G6rOG7i+G6v+G6quG6vOG6v3nhu6XEqUbhur/DreG6v+G7m3J54bq/eeG7pcSpRuG6v+G7h+G7gS/hu4Xhur/hu4944bq/d+G7q+G7l+G7p+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple8OBeeG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G7l0Xhu4vhur954bulxKnFqeG6v3fEqeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/4bqq4bunxal0eeG6qeG6v3jDvXnhu6Xhur944bu3xanhur954bul4bq44bq2xanhur/huqjDgHnhu6Xhur/huqrhu6fFqXR54bqp4bq/RnFC4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6v3nhu6fhu4tC4bqr4bq/4buU4bq44bqw4buX4bq/4buGxKnDveG6v+G7m3N54bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu4944bq/4bqq4buncuG6v+G6quG7p8WpdHnhuqnhur/huqrhu6fhu4l54bun4bq/WeG7pUJGw7p54bq/WMWpeeG7p+G6v1bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5ts4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8SQ4bq/4buGxKnhur/hu5vhurjhu4vhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4buXa3jhur954bun4buReeG6v+G7hnPhur944bqi4bqq4bq/4bqq4buncuG6v+G7pcWp4bqwxanhur/hu4ZC4buL4bq/4bqqw4HFqeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur934bu1eeG7peG6qeG6v+G6pkLDtHnhur/huqrEkOG6v+G6quG7p3Xhur/hu6fFqXR54bq/4bq04bq/4buXw7154bq/eeG7peG7p3Hhur954bul4bqgxanhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m8O0QuG6v+G6rOG6oHnhu6Xhuqnhur/hu6fhu7fhu4vhur/huqrFqXLhuqrhur/huqrFqXF54bqp4bq/4buV4bq64buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4buXa3nhu6fhur/hu5vhurbFqeG6v+G6quG7p+G6uOG6tnnhu6XigKbEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXvhuqzDvXnhu6Xhur/hu6fEqXnhu6fhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4buX4bunxalxeOG6v+G7leG7icWp4bqp4bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7l+G7tXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bqmQuG7i3nhur/hu5tzeeG6vzdteeG6v+G7lOG7tXnhu6Xhuqnhur/hu6fhu4tG4bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v+G6qnF54bq/d8Sp4bq/4bubc3nhur/hu5rFqXnhu6fhur/hu5ThuqLhur9X4buteeG7p+G6vy3hur944bqi4bqq4bq/eeG7pcOBxanhur/hu5tzeeG6v+G7l8OD4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v+G6quG6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4buEbOG6v+G7pMWp4buL4bq/KOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/huqrhu6fhurbhur/hu4ZC4buL4bq/4buaxal54bun4bq/e8WpcXnhur/hu6bDvcSpeeG7peG6q+G6v+G7muG7j0bhur93xKnhur/huqZCceG6v+G7pcOA4buX4bqp4bq/eeG6rsWp4bq/4bub4bq64buX4bq/4buGQuG7i+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6rOG7i+G6v+G7hsSp4bq/4buXw4l54bul4bq/d8Sp4bq/4bqmQnHhur/hu6fhurjhuq554bul4bq/4buXReG7i+G6v3nhu6fFqXNC4bq/xqHhu4t54bun4bq/4bqq4bq44bqweeG7peG6v+G6quG6rMWpc0Lhur/hu5rFqXnhu6fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g+G7gy/hu4fhu4fhu4PGoWbhu4HDrWbDrWfhu4PhuqrDrGbDrXdo4bqr4buv4bqk4bulw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu5pyeeG6v1nFqXnhu6fhur/hu5Thu6l54bun4bqp4bq/4buX4bun4bud4buXdi3FqXnhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bunw73hu4vhur/hu5vhu5/huqThur954bun4bq44bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqk4bunxal44bq/4bumxKl5w6rhur8vZeG6v+G7puG6oOG6v+G7leG7iXnhur954bulQkZ04bqq4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4buX4bq+4buL4bq/4bubc3nhur83bXnhur/hu5Thu7V54bul4bqp4bq/4bun4buLRuG6v+G7l+G7tXnhur/hu5fhu7Phur/huqpxeeG6v3fEqeG6v+G7m3N54bq/4buaxal54bun4bq/4buU4bqi4bq/V+G7rXnhu6fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g+G7gy/hu4fhu4fhu4PGoWbhu4HDrWbDrWfhu4PhuqpmZ2fhu4F3aeG6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7neG7l3Ytxal54bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpecOq4bq/L2Xhur/hu5bDgeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur97xal1QuG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rMO1eeG6v1jhu53hur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v1fDuuG6v+G7leG7icO94bq/4buXw4F54bul4bq/dnLhuqrhur/huqrhu6dD4buX4bq/eW144bq/4bun4bu34buX4bq/Y0t54bun4bq/WeG7peG7t+G7l+G6v+G7psSpZMSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buaw73EqXnhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/eOG7i0bhur94bnnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5fhu6fhurp54bul4bq/dsWpcnnhur/hu4bEqeG6v+G7l0R54bul4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/V8O64bq/4buV4buJw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqrFqXFC4bq/4buVxal1QuG6v3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7g+G7geG7g+G7gy3hu4Phu4Hhu4Phu4Xhur/hu5dF4buL4bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhuqvhur974bqsw7154bul4bq/4bqqxalyeeG7peG6v+G6quG6rMOAeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqqxalyeeG7peG6v+G7m+G7t+G7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7leG7keG7l+G6v+G7lcOB4bq/d2zDveG6qeG6v+G7l2vhur/hu5fDgeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G7hsSp4bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7m3NC4bq/4buXa3jhur954bun4buReeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3bhu6fDgXnhu6Xhur924bunxrDhur93xal54bun4bq/4bqq4bunxalxeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqqw4rhur/hu6fEqcO94bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bhu6fhu53hu5d2LcWpeeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fhurjhur/huqThu6fFqXjhur/hu6bEqXnEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7msWpdXjhur/DtXnhur/huqrhurjhurJ54bul4bq/4buG4bqwxanhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/d8O0eeG6v+G7m8O0QuG6v+G7m3J54bq/4buG4bqwxanhur9W4bun4buJeeG7p+G6v3vhu6fFqXR54bq/d8Sp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v3bhu6fGsOG6v3fEqXnhu6Xhur/huqZCceG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur/hu5Xhu6l54bun4bqp4bq/4bunauG6v+G6qsO0eeG7peG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhuqnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/d8SpeeG7peG6v+G6qGrhu5fhu6fhur/hu5vhu5/huqThuqvhur9XxKnhur94w4Hhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bubxal1eOG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhur944bqwxanhuqnhur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6fFqXNC4bq/d8SpeeG7peG6v3nhu6Xhu6dz4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G7hsSp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4buX4bunbXjhur/hu5fhu6fhu7Hhuqnhur/hu5fhu6fhu6tC4bq/duG7p+G7s+G6v+G7m2zhur944buLeeG7peG6v+G7m3J54bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6v3nDveG6v+G7m0Xhur/huqpqxanhur/hu4ZEeeG7peG6v+G6pkJx4bq/ecSpRuG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buaw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhuqnhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bunw73hu4vhur/GocSpxanhur/hu4N2eOG6v+G6rMOK4buX4bq/4bqsw4Lhur/huqhu4buX4bq/eMSpQuG6v+G7p8O94buL4bq/4bulxanDtUbhuqnhur/hu6fDveG7i+G6v3nhu6XDieG6v+G6qG7hu5fhuqnhur/hu6fEqXnhu6Xhur/hu5fhu49G4bq/4bqq4bux4buL4bq/4bqq4bunw7J54bul4bq/4bqqbuG6pOG6qeG6q+G6q+G6q+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6quG6vOG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h8Os4bq/ecOAxanhur/hu6fhu4vFqeG6v+G7hGzhur9W4bun4buJeeG7p+G6v3vFqXF54bq/4buGxKnhur9W4bun4buJeeG7p+G6v3vhu6fFqXR54bqp4bq/duG7p8Wpcnnhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/4buncuG6quG6v3fhurbFqeG6v3bhu6fhu5154bq/eeG7peG6ssWp4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bhu6fhu6vhur/hu6Zrxanhuqnhur944bqi4bqq4bq/xqFC4bq/duG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G7m3J54bq/4bqq4bq84bq/4bumxKnhur9Z4bqixanhuqnhur954bun4buReeG6v+G7hOG7o+G6quG6qeG6v3lyQuG6v+G7m2rhuqThur/hu4Thu53hur/hu5vFqeG6v8ahasO94bq/4bqq4bqscXnhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/ecSpRuG6v+G7hsSpw73hur/hu5VCw4PFqeG6v+G6qOG6sHjhuqnhur/hu5fhu6fFqXNC4bq/eOG7ieG6quG6v+G6quG7p+G7qeG6v+G6quG7p+G7keG6quG6v+G6qkJGdOG6quG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buD4buDL+G7h+G7h+G7g8ahZuG7gcOtZsOtZ+G7g+G6qmdm4buFZnfDreG6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOq4buacnnhur9Zxal54bun4bq/4buU4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7neG7l3Ytxal54bq/4buXw7154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bub4buf4bqk4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pOG7p8WpeOG6v+G7psSpecOq4bq/L2Xhur/hu5bDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bulxanDtUbhur/hu6fDveG7i+G6v3nhurThur/huqrhurh54bul4bq/4buV4bq8eeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buF4buD4buDL+G7h+G7h+G7g8ahZuG7gcOtZsOtZ+G7g+G6quG7g2bhu4Phu4F3w6zhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7mnJ54bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5fhu6fhu53hu5d2LcWpeeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fhurjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqThu6fFqXjhur/hu6bEqXnDquG6vy9l4bq/4bua4bq44bq2eeG7peG6v+G7l+G7s+G6v+G7l+G7p8Wpc0Lhur/GocSpxanhur/hu6fhuq554bq/4buDdnjhuqnhur/hu6fhu4vFqeG6v+G7lXF54bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6v+G7p8O94buL4bq/4bulxanDtUbhuqnhur/hu6fDveG7i+G6v3nhu6XDieG6v+G6qG7hu5fhur954bq04bq/4bqsw4rhu5fhur/huqzDguG6v2NLeeG7p+G6p+G6v1nhu6Xhu7fhu5fhur/hu6bEqWTEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6fhurh54bul4bqp4bq/VuG7p+G7iXnhu6fhur974bunxal0eeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu5fhu7Phur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bunw73hu4vhuqvhur9Z4bquxanhur/hu5vhu49G4bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v+G6rMO14bqq4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu5vFqXV44bq/4buX4buz4bq/4bqq4bundeG6v3Zy4bqq4bq/4bun4bqy4bqk4bq/d8SpeOG6v8ahQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhuqnhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahxanhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v3fhu6vhu5fhu6fhur/huqjhur7hur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7l+G7s+G6v+G7pcWp4buJ4bq/4bqq4bqs4bur4bqp4bq/4bqqQsODxanhur/hu5vhurbFqeG6v+G7p8SpeeG7peG6v+G6quG6rG144bq/eW144bq/eeG7p+G6uOG6v+G7luG7p0Thu4vhur/hu5rhu7fhuqnhur/hu5tzeeG6vylC4buLeeG6v3vhu6fhu4l44bqp4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7psSpeeG7peG6v3vDg3nhu6Xhuq3hur/hu6fhu4tG4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bubxal1eOG6v+G6quG7p+G7i3jhur/huqZC4buLeeG6v+G7l8O0QuG6v+G7jkLhur854buLeeG7p+G6qeG6v+G7lXJ54bq/4bub4bu14bq/OeG7i3nhu6fhur95w4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v1nhu4t44bq/4bua4bureeG7p+G6v+G6tOG6v+G7leG6tuG6v+G7lXF54bq/dsWp4buL4bq/4bqow4F54bul4bq/4bua4buJRuG6qeG6v3bhu6fDveG6v8ahw4rhur/huqrhuqzhu4Dhur934bq44bqueeG7peG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqmQsOA4buX4bq/4bulxanhu4vhuqnhuqvhuqvhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhuq7FqeG6v+G7m+G7j0bhur/hu5fhu7V54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buVxaly4bqq4bq/4bubcnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/4buTeOG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bub4bqi4buX4bq/4bub4buJw73hur/hu4bEqeG6v+G7m+G7i+G6v8ahannhu6Xhuqnhur954bun4buAeeG7peG6v3jhu7N54bq/eeG7pcO9eeG6v3fEqXjhur/huqjhu4tG4bq/d+G7tXnhu6Xhur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6qeG6v+G7leG7iXnhu6fhur/hu5vhu4vhur/hu4bhurx54bul4bqp4bq/4buX4bunasO94bq/4buX4bun4buPeeG6v+G7pcWp4bu14bq/4buGxKnhur/hu5fhu6dr4bq/4bub4buL4bq/4buGQsOBeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/hu4Rs4bq/VuG7p+G7iXnhu6fhur974bunxal0eeG6v3fEqeG6v+G7leG7i+G6v3jhu7N54bq/eeG7pcO9eeG6v+G6qsWpcULhur/hu5XFqXVC4bq/4bqq4bq84bq/4buHw63hur/hu5vDs+G7l+G6v+G6qGt54bq/4buXReG7i+G6v+G7hGzhur/hu4bEqeG6v3fEqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eOG7s3nhur9teeG6v+G6quG6rEJGc3nhur/huqrhu6fDgHnhu6Xhuqnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur954bquxanhur/hu5vhu49G4bq/d+G6uELhur/hu6XFqeG7gOG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G7m3J54bq/eeG7i0bhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lkR54bul4bq/4buG4bqwxanhur93xKl54bul4bq/eeG7peG7p3Phur/hu5N44bq/4bqq4bunw4rhu5fhur8o4bunw7154bul4bq/4buKeeG6qeG6v+G7hGzhur9W4bun4buJeeG7p+G6v3vhu6fFqXR54bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v3fEqXnhu6Xhur954bul4bunc+G6v+G7l+G7j0bhur/hu5dreeG7p+G6qeG6v3fEqXnhu6Xhur954bul4bunc+G6v+G7m+G7i3nhur934buJ4bqq4bq/Y+G7lcOow73huqnhur/hu5fhu7PFqeG6qeG6v+G7m+G7i0bhuqnhur/huqzhuq544bq/4bqsamThuqnhur/huqrhuqzhuqB54bul4bq/4bqs4buLQuG6v+G7p+G7gELhur/hu5fhuq7igKbEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g+G7gy/hu4fhu4fhu4PGoWbhu4HDrWbDrWfhu4Phuqrhu4Phu4NoaHfhu4fhu4Hhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7mnJ54bq/WcWpeeG7p+G6v+G7lOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5fhu6fhu53hu5d2LcWpeeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G7m+G7n+G6pOG6v3nhu6fhurjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqThu6fFqXjhur/hu6bEqXnDquG6vy9l4bq/4buW4buJ4buX4bq/4bqoa3nhur/huqThu6fhu5N44bq/4bubauG6quG6v+G6qsWpcULhur/hu5fhu6dC4buTeeG6v8Od4buWw50o4bq/4buXReG7i+G6v+G7p0JGdHnhur9hcXnhur9W4bun4buJeeG7p+G6vy3hur/huqhreeG6v+G6pOG7p+G7k3jhur/huqhq4buX4bun4bq/4bqq4bunQuG6v+G7p0Phuqrhur/huqjDiuG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4buPeOG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vDgXnhu6Xhur/hu5trw73hur/GoULhur924bun4buJ4buX4bun4bq/Y0t54bun4bqn4bq/WeG7peG7t+G7l+G6v+G7psSpZMSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plN+G6sMWp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/huqrFqXN44bq/eW154bul4bq/eeG7p+G6uOG6v+G7huG7kUbhuqnhur9W4bun4buJeeG7p+G6v3vhu6fFqXR54bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v8ahQuG6v3fhu6vhu5fhu6fhur95w4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6q+G6v+G7mnPhur/hu4l54bq/4buX4bunw73hur94w4Hhur/hu6fhu6l54bun4bq/ecSpRuG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqZC4buJ4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6qeG6v8ahw4rhur92xalyeeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhurzhur/hu5fhu4nhu5fhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Ut4buD4buB4buF4buB4bqp4bq/4bqqw7R44bq/eeG7p+G7qXnhur/hu4Phu4Fm4buB4bq/4buG4bqwxanhur/huqrDg3nhu6Xhur944bq64buX4bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/4bulw7R54bq/Z+G7g+G6v+G6qsON4bq/4bub4bqgeeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plI3nhu6Xhur8o4bunanjhur83bXnhur97w73EqXnhuqnhur8o4bun4buz4bq/4buUxrDhur/huqrhu6fhurjhur/hu4Rs4bq/VuG7p+G7iXnhu6fhur974bunxal0eeG6qeG6v+G7l+G7p8Wp4buL4bq/4bqo4buh4bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/eeG6rsWp4bq/4bub4buPRuG6v+G7m2zhur/huqjhu4154bq/4bqoxKl54bul4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqp4bq/eeG7p+G6uOG6v+G7l+G7p+G7sXnhu6fhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/eeG7p8Sp4bq/4buX4bq+4buL4bqp4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buV4bur4bq/4bubdeG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bq/4buVQ3nhur/hu5Xhu4l54bun4bqp4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/huqThu6fhu5N44bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV7Qkbhur954bunxalxeeG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhur934buA4bq/4bunxKl54bun4bq/4buX4bunw73hur/huqxveeG7peG6qeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5fDtHnhur/huqjhurB44bq/4bunw73EqXnhur/huqrhu6fFqXR54bq/4bundOG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6qeG6v+G7l+G7s+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7l8SQ4bq/4bqq4bundeG6v+G7m3Xhur/huqpteeG7peG6v+G6quG6rGvFqeG6v3nhu6Xhu6fFqXR44bq/4buX4bunw73hur924bun4buJ4buX4bun4bqp4bq/4bub4buzeeG7peG6v+G7peG7s8Wp4bq/4bqoa3nhur/huqThu6fhu5N44bq/ecOBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu6fDteG6pOG6v8ah4buZeeG6v+G7p+G6rnnhur944bqwxanhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/4bub4bq44buL4bq/4buGxKnDveG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G6pkLhu4t54bq/4buXReG7i+G6v3bhu6fhu4nhu5fhu6fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu4pC4bqq4bunw73huqzDqmV74bun4budw73hur83xanhu53huqp54buLeHnhu53huqrEkS/huqRl

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Ngày hè sôi động

Ngày hè sôi động
2023-05-30 08:31:00

baophutho.vn Khi những chú ve bắt đầu râm ran dưới những cánh hoa phượng đỏ rực góc sân trường, là lúc cánh cổng trường tạm khép lại, kết thúc một năm học....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long