Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8w4buv4bulw4ln4bu34bqyZ+G7n+G7l8OJZ0Hhu7HhuqxnSeG7p2dD4but4buv4bu5Z+KAnOG7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOB4oCdZ0nhu4RtZ3HDgEHhu7Fn4bu5buG7isOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/4bug4but4buvbWdFdWdJ4bqm4buvZ+G6oeG7r3LDiUBt4bu5QHLDiWVncOG7r+G7qUFnSeG7r8O5QWfhu7jhu69B4butZ+G7oOG6uuG7oWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWdD4but4buv4bu5Z+KAnOG7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOB4oCdZ0XDumfhu7Xhu6XDiWfDieG7reG6uuG7oWfhuqpnw4nhu5tDZ+G7i2jDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bue4bqyZ0Phu63hu6/hu7lnw6ptZ+G7rcSQcuG7q+G6p2bhu63DicOJQ0VkLy9J4buvcsOJQW3hu7lBcsOJw6lJQS/hu6HhurjDgeG7oS1ww4Hhu68tSW1BLXByQy1FbcOBLcOJbeG7sWnEqWjEqcOt4buLaGhqxKlrxKnDrGjhu4tsw6zEqWzEqcOp4butw4nhu7nhu7dm4bq/4bug4bq44bqy4buhZ3Hhuqzhu69nSeG7o0FncXRDZ0Vtw4HDqi9t4bq/Z3FtQeG7sWdwxqFBZ3Hhu69nw4nhuqbhu69n4buh4but4buRQeG7sWfhu6HhurjhurDhu69lZ0Hhu7Fv4buKZ+G7oW9B4buxZ8OJ4but4bq4Z+G7reG6usOJZ0VGZ0ThurhtQWfDieG7leG7uWfhu6Hhur5tZ+G7teG7rW5BZ+G7seG7r8OyZ+G7isO54bq4Z0Phu63hu6/hu7lnw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fn4butd0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/QOG7sW/hu4pnw6xoL+G7iWVncG9BZ3Dhu6/hu6lBZ0nhu6/DuUFn4buh4bq8QeG7sWfDuS3hu7V2Q2dxw4FvQWdD4but4buv4bu5Z3Hhu49B4buxZ8OJw7Lhu69nQeG7rUhB4buxZ+G7rXdB4butZ8OyQeG7rWfhu7VLZ0Hhu6/FqeG7uWdB4buxb+G7imdxw4BB4buxZ+G7uW7hu4pn4buf4bqyZ8OqbWfhu63EkHLhu6vhuqdm4butw4nDiUNFZC8vSeG7r3LDiUFt4bu5QXLDicOpSUEv4bux4buvbeG7ry3DicSQ4buvL0Phu63hu6/hu7lm4bq/Q+G7reG7r+G7ucOqL23hur/DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4oCc4buebWfDieG7rW5B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6FnReG6sEHhu7Fn4buh4bq8QeG7sWfhu6DhurjhurLhu6FnceG6rOG7r2dJ4bujQWdxdENnRW3DgWVnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu6HDsuG7uWfDjOG6uuG7oWfhu7fhu6NBZ+G7t+G6skFlZ8SQ4buXw4ln4butw7NB4butZ0Phu63hurrhu6HDqWfhu6DDsuG7uWfhuqRBZ+G7ueG6ouG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ0l3Z8OJ4buXw4ln4buhw7LigJ1lZ3Dhu6/hu6lBZ0nhu6/DuUFnMMSQxqFBZ+G6oeG7r8Wpw4ln4busw4FvQeG7sWfhurtJbeG7r2cw4butw7Phu6Hhu63hur1n4buh4but4buvbWdFdcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDuUFnw4nEkG1B4buxZ+G7oW5nQeG7reG7lUFlZ3Dhu6/hu6lBZ0nhu6/DuUFnTUHhu61nMOG7reG6pGfhu6Hhu4BB4buxZ3Hhu49B4buxZ8OyQeG7rWfhu63hu5vhurhnw4nEkOG7huG6rEHhu7FnccOAQeG7sWfhu7lu4buKZ0Phu63hu6/hu7ln4bu1w6jhu7lncOG6oEHhu7Fn4buh4but4buvbWdFdWRn4oCcQOG7sW/hu4pn4buh4bq44bqw4buvZ+G7oeG6vEHhu7Fn4buh4bq+bWdxw4FvQWdD4but4buv4bu5ZWfhu7Xhu61zQ2fhu7fDs+G7r2fhu7nhurLDiWfhu7VLZ0Hhu6/FqeG7uWdxdEPigJ3DqcOqL0Phur/DqsOJbeG7n+G7t3Jn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7oeG7tS1D4butw4HDicOBLeG7ocOB4bu34bu3beG7sXJnSUFBLcOJcuG7uUPhu7dtw4lyLUHDgUFycOG7r8OJbeG7n+G7t3Jn4buv4bu5beG7sXJm4bq/w6rDieG7n8OBcOG7iuG6v8Oqw4nEkOG6v8Oqw4lw4bq/w6rhu6/hu7nhu7FnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhw6nhu59tw4FD4but4bq4w4nhu63DgcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrMOtw60vaWnDrXDhu4tobGhr4buJasOJ4buJxKlsauG7t2nDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Yw4buv4bulw4ln4bu34bqyZ+G7n+G7l8OJZ0Hhu7HhuqxnSeG7p2dD4but4buv4bu5Z+KAnOG7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOB4oCdZ0nhu4RtZ3HDgEHhu7Fn4bu5buG7imZnL+G6v8OqL8OJcOG6v8Oqw4lw4bq/w6rhu6/hu7nhu7FnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhw6nhu59tw4FD4but4bq4w4nhu63DgcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrMOtw60vaWnDrXDhu4tobGhr4buJasOJw63hu4vhu4vDreG7t8Otw6nhu7ND4buxZmdt4bu3w4nhuqdmMOG7r+G7pcOJZ+G7t+G6smfhu5/hu5fDiWdB4bux4bqsZ0nhu6dnQ+G7reG7r+G7uWfigJzhu6DhurjhurLhu6FnceG6rOG7r2dJ4bujQWdxdENnRW3DgeKAnWdJ4buEbWdxw4BB4buxZ+G7uW7hu4pmZy/hur/Dqi/DiXDhur/Dqi/DicSQ4bq/w6ovw4nhu5/DgXDhu4rhur/Dqi/DiW3hu5/hu7dy4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7ocOp4bufbcOBQ+G7reG6uMOJ4butw4HDqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw6zDrcOtL2lpw61w4buLaGxoa+G7iWrDiWlpbMOt4bu3w6zDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Yw4buv4bulw4ln4bu34bqyZ+G7n+G7l8OJZ0Hhu7HhuqxnSeG7p2dD4but4buv4bu5Z+KAnOG7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOB4oCdZ0nhu4RtZ3HDgEHhu7Fn4bu5buG7imZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu6vEkG3hu7lyZ+G7r3DhuqdmaGvDrOG7icOsauG7q2rDrXBobOG7i2hr4buJa8OtcHLDrGhrcuG7iWxrw6xoaHJqZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZnDhu69FQ+G7t23hu4pkZ0HDgUFyZ+G6ueG7r+G7uUPDgcSQw4ltQcOJxJFmZ0XEkOG7oeG6p2bhu63DicOJQ0VkLy9J4bu5cnDhu69tw6nhu4rDgeG7uXJw4buvbcOpSUEvw61ow63DrC9o4buJL0lB4buxLeG7teG7r3Lhu7nDieG7rXIt4bu5w60v4bu5bUXDiXLEkC/hu6/hu7lt4buxci3DiW3hu7Vyw4FJcsSQL+G7r0FwcsOMw6nhu63DieG7ueG7t2ND4buvcOG6p2hrw6zhu4nDrGrhu6tqw61waGzhu4toa+G7iWvDrXByw6xoa3Lhu4lsa8OsaGhyamLhu5/hu69w4bqna2jhu6FtcnBr4buL4buf4bur4burxKnhu4vDrOG7q2rhu5/hu6HDrOG7n2jDrMOt4bufaeG7oeG7iWzDreG7oeG7q21i4buh4bu34bu14bqn4butw4nDiUNF4bqpw6xN4bqpw63hu6rhuqnDreG7quG7tcOJw4HDqcOBQXLhu7fhu69B4bu1w6nhu7ly4bqpw63hu6ps4buf4buv4bu04bqpw63hu6rDjeG7ieG7r2rhu4rhu6Hhu7lyZuG6v8OqL+G7r+G7q8SQbeG7uXLhur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur9Rw4FvQWdD4but4buv4bu5Z0nhurjhu69nSXVn4buh4butw4pDZ+G7rXdB4butZ+G7tUtnQeG7r8Wp4bu5Z0Hhu7Fv4buKZ0Thurht4buKZ+G7oeG6uOG6sOG7r8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu6Dhu63hu69tZ0V1Z0nhuqbhu69nw6ptZ8OJ4buvw4nhu7dy4bqnZuG6oeG7r3LDiUBt4bu5QHLDiWZn4butxJBy4bur4bqnZuG7rcOJw4lDRWQvL0nhu69yw4lBbeG7uUFyw4nDqUlBL2Znw4ltxJDhu7Fyw4nhuqdmX+G7n+G7t21B4bu1ZmfEkHLhu7fhuqdmQcOBw4FDckFyxJBm4bq/4bqh4buvcsOJQG3hu7lAcsOJw6ovbeG6v2VncOG7r+G7qUFnSeG7r8O5QWfhu7jhu69B4butZ+G7oOG6uuG7oWfhurtJbeG7r2fhu553QeG7reG6vWfDieG7r+G7pcOJZ+G7t+G6smVnQ+G7reG7r+G7uWdFw7pn4bu14bulw4lnw4nhu63hurrhu6Fn4bqqZ8OJ4bubQ2fhu4tow6lnZuG7rOG6ruG7uWdE4bq4bWfhu7dvZ0Hhu7Fv4buKZ+G7oeG6uOG6sOG7r2fhu6Hhur5tZ3HDgW9BZ0Phu63hu6/hu7nDqWfhu6DDsmdxw4FvQWfhu6HDgGfhu5/hurjhurThu69nw4nhu6/FqeG7oWdB4butw4NnSW/DgWfhu5/hurjhurThu69nw4nhurDhu6/DqWdR4bq6QeG7sWdJ4bqm4buvZ8OJ4buvQeG7rWfDieG7rcahQWfhu6Hhur5tZ0Phu63hu6/hu7ln4bu3b2fhu6DhurjhurLhu6FnceG6rOG7r2dJ4bujQWdxdENnRW3DgWVn4bu54bqi4buvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69n4buh4but4buvbWfDiW3hu4pnQeG7rW3hurhnw4nEkMOBQeG7sWdB4buv4bun4bu5Z0nhurjhu69nw4nhu4ZB4buxZ+G7n+G7hEHhu7HDqWfhu6Dhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ+G7oeG6vEHhu7FnQeG7rW3hurhnSeG7huG6qMOJZ0ThurhtZ0Hhu61IQeG7sWdB4buxb+G7imfDieG7rW5B4buxZ+G7t8OzQeG7rWfhu6HDgGVn4bu54buGbWfhu7Hhu6/DgGfhu6HDgGVnQcO1QeG7sWdBw4BB4buxZ+G7ocOAZ3HGsGfhu63DgW9BZ8OJ4butb0Hhu61nw4nhurDDiWdB4but4buvxanhu7lnScOKZWfhu7ltQeG7sWdx4bulQWdB4butSEHhu7Fn4buhw7Lhu7lnw4zhurrhu6Fn4buh4but4buVQWfDieG7reG7m8OJZ+G7oeG7rcOBZ+G7teG7rW5BZ+G7seG7r8OyZmVn4bu44buvQeG7rWfhu6Dhurrhu6Fn4bufb+G7imfDicODw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOsw63DrS9pacOtcOG7i2hsaGvhu4lqw4nDrcOsw63hu7fhu4vDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Yw4buv4bulw4ln4bu34bqyZ+G7n+G7l8OJZ0Hhu7HhuqxnSeG7p2dD4but4buv4bu5Z+KAnOG7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOB4oCdZ0nhu4RtZ3HDgEHhu7Fn4bu5buG7imZnL+G6v2dQ4buv4bupQWdJ4buvw7lBZ01B4butZzDhu63huqRn4buh4but4buvbWdFdWfhu613QeG7rWfhu7VLZ0Hhu6/FqeG7uWfhu63hu5vhurhnw4nEkOG7huG6rEHhu7FnROG6uG3hu4pnQ+G7reG7r+G7ucOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9b4but4buv4bu5Z+G7oOG6uOG6suG7oWdx4bqs4buvZ0nhu6NBZ3F0Q2dFbcOBZ0Hhu7Fv4buKZ+G7oW9B4buxZ+G7oW3DgWfDicSQb8OBZ0nhuqbhu69n4buh4buV4bq4Z+G7oeG7reG6uOG7isWpQWfDiXdB4butZ+G7ocOy4bu5Z+G7seG7r0htZ+G7n+G6smfhu59tZ+G7tuG7huG6uGfhurtAIDcwZ+G7rMOBb0Hhu7Fn4busw7Lhu6/hur1nLWfhu7bhurjhu4rhu6VBZ+G6uzDhu61tQeG7rWfhu6zhu4bhuqRB4bux4bq9Zy1nQOG7seG7rcO9bWfhursw4butbUHhu61nUOG7huG6pEHhu7Hhur3DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/QOG7seG7rcO9bWdxbUHhu7Fnw4l24buh4butZ+G7oUbhu6FnSeG6uEFnccO1Q2fDiXdB4butZ+G7ocOy4bu5Z0nhuqbhu69n4bu24bq44buK4bulQWfhu7Xhu63hu6/hu6VBZ+G7oeG6rmfhu7nhur7hu69n4bu34bqgQeG7scOpZ+G7tuG7huG6uGdxw7VBZ3HDgWfhu7Xhu63hu69n4buh4but4buCQeG7sWfhu7Xhu6/hu6VBZ+G7teG7rW7DiWfhu7Xhu61tw4FnceG6tOG7r2dx4bqs4buvZ+G7oeG6vm1nQeG7seG7huG6rOG7r2fhu7l3QeG7rWfDieG7reG7huG6pEHhu7HDqWfhu7bhu6/FqeG6uGfhu7bhurjhu4rhu6VBZ0XDumfhu6Hhu63huqJBZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncW9BZ+G6rkHhu7Fn4bu34bq44bquQWfhu5/DuUFn4bu5d0Hhu61nw4nEkMOBQeG7sWfhu7nhuqLhu69n4butw4FvQWfhu6HDskHhu61n4butbeG7imdB4bux4buG4bqs4buvZ8OJ4but4buTQeG7sWfDieG7rcO1QWfDieG7hGfhu6Hhu63hurDhu69nccOow4Fn4buf4bqgQeG7sWdB4butSEHhu7FnQeG7seG7huG6rOG7r2fhu7fhu6/DuUFnROG6uG1BZ8OJ4bqm4buvZ+G7uXdB4butY2dA4butSEHhu7Fnw4nhu5tDZ8OJ4buv4bulQ2fDieG7rXLDgWfhu6Hhur5tZ0Phu63hu6/hu7lnRcO6Z3DGoUFn4bux4bqo4buvZ+G7ueG6qmdB4butSEHhu7FnROG6uG1BZ8OJ4buV4bu5Z+G7oeG6vm1n4bu14butbkFn4bux4buvw7LDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6vzDhu61yw4Fn4bqh4buvcsOJQW3hu7lBcsOJw6ovQ+G6vw==

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Ngày hè sôi động

Ngày hè sôi động
2023-05-30 08:31:00

baophutho.vn Khi những chú ve bắt đầu râm ran dưới những cánh hoa phượng đỏ rực góc sân trường, là lúc cánh cổng trường tạm khép lại, kết thúc một năm học....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long