Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VV4bq0ecOsw4rhu6PDisOsdeG6tsOsc+G7hMOyw6w0eOG7hMOsw4pHQuG6onfDrMOS4bqieMOsd+G7nUvDrOG6vMOCw4rDrMOKw7V5w6wleOG7ocOKw6xSw7ThuqLhu4MveOG7ieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJWMO6w7J0w63hu4VV4bq0ecOsw4rhu6PDisOs4bqg4buP4bq+w6x14bq2w6x1R0Rzw6w0eOG7hMOsw4pHQuG6onfDrMOS4bqieMOsMnnhurx4ecOsM+G6vuG6osOyw4HDrOG6oMOy4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrHPhur7huqZzw6x34buXw4nDrOG7iEJ5w6w0eOG7hMOsw4pHQuG6onfDrCV44buhw4rDrFLDtOG6osOsVuG6vuG6oHnDg8OsI3nhurx4eXTDssOsdeG7kcOs4bqieMOy4bqieMOsc3jEguG6onfDrOKAnHN44buNS8OseOG7j+G6onfigJ3DrMOKw7V5w6x14bujw4rDrOG6okdCc8Os4bqg4buXw4rDrMOK4bq6Q3nDrOG6oOG6sHPDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTR4w7rDg8OsM8OK4bq6w7J5w4rhurzDrDR54bqgw7rhurzhur3DrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zDinhDecOsd3nDsuG6osOsw4p4w7LhuqDDrHTDjcOsWOG6pnnDrOG6ond44bu1w6zDinhHROG6onfDrHXhu7XhuqJ4w6xXbsOsw4rDtXnDrMOKeOG7j+G6onjDrMOJeMOCw6xYeeG6usOD4bq8eHnhuqDDsuG6vcOsNHjhu4TDrMOKR0LhuqJ3w6zDkuG6onjDrDJ54bq8eHnDrDPhur7huqLDssOBw6x14buRw6xzxILDrOG6oOG6psOKw6xz4bq+4bqmc8Osd+G7l8OJw6x3RcOscuG7q+G6osOsw4Dhu6vDrOG7iEJ5w6w0eOG7hMOsw4pHQuG6onfDrCV44buhw4rDrFLDtOG6osOsVuG6vuG6oHnDg8OsI3nhurx4eXTDssOqw6w0w7V5w6x14budS+G6vcOs4bq04bqid8OsM+G6vuG6osOyw4HDrHXhu5HDrOKAnMOBeMODw7rigJ3DrOG7iEJ5w6zhurThuqJ3w6wjeeG6vHh5dMOyw6x14bq0ecOsw4rhu6PDisOs4bqg4buP4bq+w6x14bq2w6xz4buEw7LDrHXhuqZ5w6xyxILhuqJ3w6xzeOG7j0vDrHXhu7XDssOsw4l4R+G6quG6onfDrFh54bq6w4Phurx4eeG6oMOyw6xTw7LhurrDicOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFM8Oy4bq+w6zDgXh5w6x44buz4bqieMOsw7ThuqJ4w6zhu4jhu6vDrDR44buEw6zDikdC4bqid8OsM+G6vuG6osOyw4HDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6x14bq0ecOsw4rhu6PDisOsdeG6tsOsdUdEc8Osw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjhurThuqJ3w6wleOG7ocOKw6xSw7ThuqLDrHN4ecOyw6zhurzhu6fhur3DrOG6vMO04bqiw6zDiXhw4bqgw6zhuqLhu49Lw6x14buRw6zhuqJ4w7LhuqJ4w6xzeMSC4bqid8Os4oCcc3jhu41Lw6x44buP4bqid+KAncOsw4rhurrDg+G6onfDrOG7iOG6ruG6onfDrMSpw6zhuqJ34buPS8Oqw6w94buPw6zhuqDhuqbDisOs4bqid0dDecOsd8OCc8OsWHnhurrDg+G6vHh54bqgw7Lhur3DrDR44buEw6zDikdC4bqid8OsI3nhurx4eXTDssOsc0bhuqJ3w6zDiuG6tsOs4bq6w7LDrOG7iOG6tMOsc+G7huG6onfDrHjhu4/Dg8OseEjhuqJ3w6zhu4hCecOseOG7j+G6onjDrHXhuqbhuqJ3w6xz4buEw7LDrOG6ondHQ3nDrHXhuqThuqJ3w6xz4bujw4nDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8Oyw4nDinnDg+G6osOt4buF4buDeeG6oHfDrOG6vOG6unNiw60vL3PDqnLDssODw4l44bq+w4p4w4PDquG7iOG6oi90w7rhurzDgcOKw4PDiS/huqLDusSo4bq8L8SpasSpxKkv4buJ4buJxKl0a+G7i8Oz4buJ4buL4buJbMOKbG3hu4lvw4Dhu4nDqkHDiXfDrcOsw7LDgMOKYsOtVeG6tHnDrMOK4bujw4rDrHXhurbDrHPhu4TDssOsNHjhu4TDrMOKR0LhuqJ3w6zDkuG6onjDrHfhu51Lw6zhurzDgsOKw6zDisO1ecOsJXjhu6HDisOsUsO04bqiw63DrC/hu4XDrDR44buEw6zDikdC4bqid8OsJXjhu6HDisOsUsO04bqiw6xW4bq+4bqgecODw6wjeeG6vHh5dMOyw6zhu4jhu4/DrDR44buEw6zDikdC4bqid8Osw5LhuqJ4w6wyeeG6vHh5w6wz4bq+4bqiw7LDgcOqw6zDlOG6onjhurnDrDTEqHnDisOKw7rhurrhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VTeHnDssOs4bq84bunw6zhu4hCecOsJVgj4bq9w6xVw7V5w6zhurxIw6zDkuG6onjDrMOKw7V5w6wleOG7ocOKw6xSw7ThuqLDrEDhur7DgHnDssOsPcOD4bqid3LDg8OKw4rDg+G6oMOsc3jDg8Oscnnhu6nDiuG6vcOs4buIeeG7sXPDrDR44buEw6zDikdC4bqid8OsM+G6vuG6osOyw4HDrOG6oMOy4bqid8OsdeG6tHnDrMOK4bujw4rDrHPhu4TDssOsdeG6pnnDrHLEguG6onfDrHN44buPS8OsdeG7tcOyw6zDiXhH4bqq4bqid8Osw4p44butw6x4eeG7seG6osOs4bq64bqyw6zhuqDDg+G6onfDrOG6oOG6vsOC4bqiw6zDgeG7qcOKw6zhuqLDgnnDrMOKQnnDrMOKSeG6onfDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrCV44buhw4rDrFLDtOG6osOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4oCcU3jhu4DhuqJ3w6zDiuG6tHnDrHh54but4bq+w6zhurrhurLDrHXhuqZ5w6xyxILhuqJ3w6xzeOG7j0vDrFh54bq6w4Phurx4eeG6oMOyw6xTw7LhurrDicOsc8SCw6xMw6zhuqJ3eOG7ucOyw6zhurrhu6PDisOsw4BC4bqiw6zhu4hCecOsw4p44buP4bqieMOsw4l4w4LDrOG6ouG7j0vDqsOs4bqveeG7sXPDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrCV44buhw4rDrFLDtOG6osOsc8SCw6zDinjhu63DrMOKeOG7o0vDrMOBeMO9w7LDrHPDteG6onjigJ3hu4jhur55w6zhu4jhu6figJzDiuG6usOD4bqid8Osw4rDveG6onjDrHPhu41zeMOsc+G7hMOyw6zhurThuqJ3w6wz4bq+4bqiw7LDgcOsw4Dhu4/DrOG6oOG6psOKw6x1eeG7q+G6vsOsw4rDgsOKw6rDrC7huqJ3w6wz4bq+4bqiw7LDgcOsdeG7kcOsw4pJ4bqid8Osw4pCecOsJXjhu6HDisOsw4F4ecOsc+G6ruG6osOs4bqieOG6tuG6vcOs4buIeeG7sXPDrHjhu4/Dg8OseEjhuqJ3w6zDgXjhu43huqDDrMOJeOG7jcOsw4DDtXnDrOG7iOG7k+G6osOseMOD4buNw6zhu4jhu4/DrHDhuqDDrMOKeMONc8OsdeG7tcOyw6zDiXhH4bqq4bqid8Osw4p44butw6x4eeG7seG6osOs4bq64bqyw6zDiuG7s+G6onjDrEvGsOG6vsOsc+G7hMOyw6zhurThuqJ3w6zhu6NLw6zhu4hCecOsJXjhu6HDisOsUsO04bqi4oCd4bq9w6xy4buPw6w9w4PhuqJ3csODw4rDisOD4bqgw6zhuqLEgnnDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVLGsOG6osOsc8O14bqieMOseOG7s+G6onjDrMO04bqieMOs4buIQnnDrHXhurR5w6zDiuG7o8OKw6x14bq24bq9w6xySHPDrMO04bqieMOsd3h5w6zDgMO1ecOsc8O04bqieMOs4bq04bqid8OsM+G6vuG6osOyw4HDrMOK4buhw4nDrMOA4buP4bqgw6xy4buN4bqieMOsw4Hhu6nDicOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6oOG6psOKw6xzeHnhu6lzw6zDisO1w4nDrHThu6vDrOG6oOG7j+G6vsOsc8Oy4bqgw6xzRuG6onfDrMOKeOG6vsOseOG7gMOKw6x1R0Rzw6zhurzDjcOsc3jhu4DDrEzDrOG6uuG7o8OKw6zDgELhuqLDrMOK4bq6xrDhuqLDrHPhu41zw6zhuqDDteG6onfDrErhu5HDrHjhuqZ5w6wleOG7ocOKw6xSw7ThuqLDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTR4w7rDg8Osw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjhurThuqJ3w6x14bu1w7LDrMOJeEfhuqrhuqJ34bq9w6xXeeG7jeG6oMOsdcOCc8OsdXnhu6vhur7DrHjhu4/huqJ4w6xz4buEw7LDrFh54bq6w4Phurx4eeG6oMOyw6xTw7LhurrDicOsc0bhuqJ3w6x3w4x5w6zDgEN5w6xzw7ThuqDDrOG6quG6osOsw4pCecOsNHjhu4TDrMOKR0LhuqJ3w6wz4bq+4bqiw7LDgcOs4buI4buzw6x14buRw6zhu4ThuqJ3w6x44bqmw6x14bqmecOscsSC4bqid8Oqw6w04bq+S8Os4buI4buhS+G6vcOsw4Hhu63DrMOKScOsw4F4ecOs4bq04bqid8OsM+G6vuG6osOyw4HDrOG6oMOy4bqid8OsdeG6tHnDrMOK4bujw4rDrHXhurbhur3DrHXhuqZ5w6xyxILhuqJ3w6xzeOG7j0vDrOG6ouG7j0vDrHXhu5HDrMOKeOG6vsOyw6xqw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bq8w4LDrGvDrMOK4bq64buh4bqiw6x14buj4bq+w6x34buf4bqiw6zhuqJ44bujw4rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJw5Lhur7DinjDg+G6usOt4buFNHjDusODw6zhuq95w7rDiuG6osOy4bqg4bqiw7rDiuG7gy/DieG7hQ==

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Ngày hè sôi động

Ngày hè sôi động
2023-05-30 08:31:00

baophutho.vn Khi những chú ve bắt đầu râm ran dưới những cánh hoa phượng đỏ rực góc sân trường, là lúc cánh cổng trường tạm khép lại, kết thúc một năm học....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long