Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4bq44buJM+G7pcSpw6nhu4szw7Nrw6nhu4szw7l4M+G6umrhu43hu4szT+G7i+G7j+G6o+G7jcOsWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml1U4buk4buOLTPhurpq4buN4buLM0/hu4vhu4/huqPhu43DrDPhu6Xhu4vhu6fhu5vDqTPhu6Xhu4vhu5Xhu40zT+G7i+G7j+G6o+G7jcOsM+G7jOG7m+G7iSkz4bu14bq3M+G7iuG7reG7n+G7jcOsM8OJYuG7jSkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu6Thu4vhuqPhu43hu4szw5nhu5/hu408M+G6umrhu43hu4sz4bul4buLcDPhu6Thu4vDo+G7jeG7izPDksSR4bunM+G6uuG7ieG7jeG7izPhu6Thu4trM+G6uuG6veG7jTPhu6Xhuq/hu4kz4buNxanhu4kz4buK4bq9w7IpM+G7peG7reG7n+G7jcOsM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jTPDs8SDM3Xhu6fhu4Mz4buL4but4buf4buNw6wzw6nhu6vhuqMz4bq74buvw6kz4buk4buLw6Phu43hu4szw5LEkeG7pykz4buNw6zhu61w4buJM8Oy4bq/M8O54buJ4buN4buLM8O64bqjM+G6u+G7r8OpM+G7pOG7i8Oj4buN4buLM+G7pOG6seG7jTwz4bq6auG7jeG7izNP4buL4buP4bqj4buNw6wzw6nDtOG7jTPhu6Xhu4twM+G6u+G7r8OpM+G7pOG7i8Oj4buN4buLM+G7pOG6seG7jTPDneG7ieG7g+G7jTPDmeG7n+G7jTPhu4vhu4ln4bunM8OJ4bqj4buPM8OZ4buf4buNM3vhu6Xhu6/DqTPhu4zDrOG7p+G7t2nhu40z4buk4bun4bqr4buNfTPDueG7ieG7jeG7izPhu43DrMSD4bu3MzU5M+G7peG7i8Oj4buNw6wzw4zhu4nhu4Phu43DrDPhu43hurPDsjPhurrhu4nhu43hu4sz4bukazN7NzQ4fTwz4buU4buNw6wzw7124bqjM8OzxIMz4buNw6zhu61w4buJM+G6o+G7jeG7izPhu4vGsOG7jcOsM+G6ueG6v3Qzw6zhu4nhuqXDqTPhu6Xhu4vGsCkzw7124bqjM+G6ueG6r+G7tzPhurnhuqnhu40z4bq74bq1dDPhurvhu4MpM8Op4buL4buX4buNw6wzw7Phu7Ezw7Phu6nhu6UpM8Op4bqr4bu3M+G7pcO6xqHhu43DrDPDs8Wp4bqjM+G7jeG7reG7ocOpPDPhu5Thu43DrDPDs8SDM8Op4buP4buNM8O6aDPDneG7p+G6ozPhu4rGsOG7jcOsM+G7peG7i+G7rzM1w6ApM8O9ajPDqcO1M8Op4buV4buNw6wzw73hu6Hhu4kz4bq54bqp4buNM+G7peG7m8OpM+G7jeG7g+G7jTPhurvhu61xw6kz4bul4buV4buNM8OzxIMzMuG7pOG7i8Oj4buN4buLM+G7pOG6seG7jTPDneG7ieG7g+G7jTPDmeG7n+G7jTIpM8OzxIMzw71rM+G7peG7i8Oj4buN4buLM+G7pcO64buP4buNw6wzMuG7pOG7rzNl4bqr4bulM+G7pXgyKTPDs8SDM8O9azPhu6Xhu4ti4buNMzLhu6Thu4vhu61x4buNw6wz4bq74bqn4buNw6wz4bul4buX4buJM8Oz4buJ4buN4buLMsOp4bur4bqjM+G7pcSp4buNM+G7jcOs4butc+G7jcOsM+G6ueG6qeG7jTPDrOG7ieG6o+G7jTPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7I8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7peG6o2XDs+G6vTPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLDsuG6o8O6w6zhu4nhu40hNnThu7Uz4bqj4bun4bul4buPMl1b4bulw7pdW+G7peG6uV1b4buJw7LDrDPDucO6w6kmMi8vw6k8ZeG6o+G7j3Thu4vhu6fhu6Xhu4vhu488w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS81YTc2LzjDoOG6uTY0w6A2OTQ04bulNTg1w6E3w7M1PG50w6wyMy9dWy/hu6XhurldWy/hu6XDul1b4bulw7pdW+G7peG6uV3hurDhu43hu4szVOG7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7i1sv4bul4bq5XVsv4bulw7pdWy/hu6XhuqNlw7Phur1dW3Rd4buM4bqzw7IzNeG6oTjDoSkz4bq7auG7jeG7izNP4buL4buP4bqj4buNw6wzZWszw6zhu4nhuqXDqTPhurvhu5fhu6UzdOG7i8OjKTPDueG6o+G7pzPhurvhu61xw6kzb+G7i+G7leG7iTN04buL4bupw6kzw7Phuq/hu4kpM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G6ueG7jzPhu43hu4t54buNw6wz4bul4buL4bqz4buNw6wz4bulw7piw7Izw6nhu6vhuqMzw7Nrw6nhu4szw7l4M+G7jeG7g+G7jTPhurvhu4Xhu40z4buN4bqzw7IzNeG6oTnDoTPhurtq4buN4buLM+G7i+G7rTPhu4vhu5Phu43DrCkzw6nhu4tsM8Opw7Thu40zw6zhu4l5M8Oz4bqv4buJM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4ti4buNM+G7pcSpw6nhu4spM+G7peG7i2Lhu40zw7nhurXDqSkzw7nhurXDqTN04buL4buP4buNw6wzw73EgzNlw6Phu6Uz4buL4but4buf4buNw6wzw6nhu508M+G7jOG6s8OyMzY0NTUpM+G6u2rhu43hu4sz4bq74butccOpM+G7pkXhu4zhurgz4bulbOG7jeG7izPDqeG6q3QzdOG7i8OqdDN04buL4bupw6kz4bq5d+G7jcOsM8Oz4bqv4buJM+G7pcO64buD4buNM+G7jWbhu40z4bq74bqr4bulM8Op4buxKDPhurvhu61xw6kz4bumReG7jOG6uDPhu6Vs4buN4buLM8Op4bqrdDNlw6Lhu43DrDPhurjhu4kz4bulxKnDqeG7izPDs2vDqeG7izPDuXgzw73hurPhu40z4buL4buPw6Mzw6nhuqt0M+G7pWzhu43hu4sz4buN4bqzw7IzNjQ1NzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu5Thu43DrDPhurrhu4nhu43hu4szw53hurPhu40z4buk4buR4buNM+KAkzPhu6Thu4vhu6sz4buldjPhurtq4buN4buLM0/hu4vhu4/huqPhu43DrDPDqeG7i+G7jzNl4buJ4buF4bulITPhurpq4buN4buLM0/hu4vhu4/huqPhu43DrDPhurvhu61xw6kz4bu14bqp4bu3M+G6uXfhu43DrDNyM8O9azPhu6Xhu4vhu4Uz4bq74bq1w6kz4bq7a+G6ozwzVOG7i8Sp4bqjM8O54bqj4bunM8Opw7Uz4bul4buL4buFM+G7pXfhuqMzw7154buNw6wzw6nhu4vhurXDqTPDqeG7q+G6ozPhurts4buN4buLM+G7jcWp4buJM8OT4butc+G7iTPhu4rDo+G7iSkzw6nDtTPDuXczw6zhu4nhuqPhu48z4bul4buL4bunw4Azw6zhu4l54bqjM+G7i+G6o+G7iTPhurnDtOG7jcOsM+G7jeG7reG7ocOpM+G7jcO14buNw6wpM8Oz4bqv4buN4buLM8Op4buL4bqx4bu3M+G7pXYz4bq7xqHhu4kz4buK4bq9w7Izw73EgzNv4buL4bunM8OTw6jhu488M1Thu4vEqeG6ozPhu6XDuuG7reG7ocOpM+G7jeG7i2rhu40zw71mM+G7jcWp4buJM+G7pOG7i+G7pzPhu6Thu4nhu43hu4spM+G7pcO6w6Phu4kpM3Thu4vhurHhu4kzw6nDtTNl4buX4buNM3Xhu6fhurEz4bq7xqHhu4khM+G6usah4buJM+G7pMO64bq/KTPhurvGoeG7iTPhurhjw7IpM+G6u8ah4buJM+G7juG7jcOsKTPhurvGoeG7iTPDieG7i8Oj4bunM+G7jcOiw7Izw6nhuqnhu40z4bu14buv4buNw6wz4buld+G6ozPhu43hu4vhu60z4buL4bqj4buJM2Xhu4Phu40z4buNw6zhuqPhu4kzw6nhu6vhuqMz4bq7auG7jeG7izw8PDPDneG7oeG7iTPhurtr4bqjM+G6u+G7iWjDsjPDvcSDM+G7uTPhu43DrOG7i23huqMz4bul4bqpw7Izw7Phu4nhu43hu4szw7nhuqnhu6czw7nhurXDqSkz4bq7auG7jeG7izNP4buL4buP4bqj4buNw6wzb+G7i+G7leG7jcOsM8Op4buLbDPDqcO1M8O94bqj4buJM+G7pcO6w7QzdeG7p+G6o+G7jTPhu6XDuuG7keG7jcOsM+G7pcO64buP4buNw6wz4bq7cOG7iTPDueG7l+G7jcOsM8O94bqz4buNM+G7i+G7j8OjKTPhu6Xhu4nhu43hu4sz4bul4buLYuG7jTPDqeG7q+G6ozPhu43hu4vhuqnhu40z4bq54bqp4buNM+G7pcO64buP4buNw6wzw7PEg+G7jcOsKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7teG6tzPDssSDM8Opw7Thu40zw7PEgzPhu43hu5/hu4kzw6zhu4nhuqPhu48zw7Phu63hu6czw73hurPhu40z4buL4buPw6MpM8O94bqz4buNM+G7jcOs4buLZykz4bul4buLaDPhu6Xhu4vhuqPhu48zw6zhurXhu40zb+G7heG7pTPDqeG7m+G7jcOsM+G6u8ah4buNw6wzw7Lhu6Phu4kzb+G7i+G7iTPhu6Xhu4Xhu6Uz4bq74buF4buNKTPhu7Xhu6fhuqnhu40zw71mM+G7i+G7j+G6pcOpM+G6uWt0M8OzaTPDs+G7oeG7jTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4rEg+G7jcOsM+G7peG7i8Oj4buNw6wpM8Op4buvM8O9xIPhu48z4buNw6zEg+G7tzPDusOiw7IpM8OyxrDhu43DrDPDsuG7m+G7pSkz4bq7auG7jeG7izNP4buL4buP4bqj4buNw6wzw7Phuq/hu4kz4bul4buL4bunM+G7i8Wp4bulM8O64bqr4bulM+G6u+G7leG7jcOsM2XEgzPDqeG7j+G7jSkz4bq54bunM2/hu4vDo8Op4buLM+G6u+G7heG7jTPhu6Xhu4vhurPDsjPDveG7ieG7heG7jcOsKTPhu6Xhu4vhurV0M+G7i+G7reG7n+G7jcOsM+G7peG7rXLhu43DrDPhu43hu4vhu6Ezw6nhu5Xhu43DrDPhu5/hu40zw6nhu6vhuqMz4bq74buvw6kz4buk4buLw6Phu43hu4szw5LEkeG7pykzw6nhu6vhuqMz4buk4buLw6Phu43hu4sz4buk4bqx4buNM8Od4buJ4buD4buNM8OZ4buf4buNKTPDqWLhu6czw6nhu4vhu48zw7LGsOG6ozPDssSD4buNw6wz4bul4buX4bulM+G7peG7reG7n+G7iSkzw6nhu6fhu5vDqTPDueG7l+G7jcOsM8Os4buJ4bqjM+G6u2rhu43hu4sz4bqrw7Iz4buN4buPKTPhu4vhuq/hu43hu4szdOG7i8Wpw6nigKZbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DnW3hu43hu4sz4buKxINbL3Rd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn

Triển vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn
2024-07-12 08:57:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng nhiều di sản mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, những năm gần đây, Phú Thọ trở thành điểm đến hấp...

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè

Trải nghiệm du lịch Đất Tổ mùa hè
2024-06-29 11:01:00

baophutho.vn Thời tiết bước vào những ngày hè oi bức, nắng nóng cũng là lúc mùa cao điểm du lịch bắt đầu. Bên cạnh xu hướng “nghỉ mát” tại những vùng biển,...

Để du lịch phát triển bền vững

Để du lịch phát triển bền vững
2016-07-20 16:45:00

PTO- Là khâu đột phá được nối tiếp xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, những năm qua, phát triển du lịch đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long