Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6p24bqzMMSDWOG7r0LDlOG6rnYtw50kWOG6rSbhuqlY4buJLOG6q8OjWMOsbeG6r1jDrGJYMuG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1gwKjBY4bqrYeG6q1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WMO0a+G6q8OjWMOU4bqz4bqrxIPhu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWCXhuq3hu4nhu6BXw509WeG7sjHEqSAl4bqvLcOd4bu4PcOdJCRZw51AI1dY4buLw6ww4bugV8SD4buJ4buJaVUvL+G6qTMx4bqvJeG7pCAlYmnEg8Sp4buJxINi4bukw7ThuqsvMSXhu4kl4bqv4bqpJcOjM+G7iy/hu7JZ4buyWS9Z4buyL8OdPS/DnT1Z4buyMcSpICXhuq8tw53hu7g9w50kJFnDnUAj4buk4bqlacOjV1jhu4nhuq/hu4nhuq0z4bugV8OdPVnhu7IxxKkgJeG6ry3DneG7uD3DnSQkWcOdQCNXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG7rTjhuqtYMD/huqvEg1jhuq3DouG6q8SDWMO04buNMFjhu5PEqXvhu4lY4bqnxINdxKnDmVjhuqvDoybhuqvEg1gxxKlY4bqt4bqzMMSDWDBtJVjhuqfEg8SpWMO04buNMFjDtGvhuqvDo1jDlOG6s+G6q8SDWDBu4bqrw6NY4buLN1gwxIPhurPEqVjhu4kqMFgyw6rhuqvDo1jhu4nDsljhu4vhu41Y4buLbOG7iVjDo+G6rzrhuqlY4bqtb2bhuqvDo1gxxKlY4bqnxIMqMMSDWMOtxKnhurswWOG7iTnDmVjhu4nhu5tY4bqtw6FYMijhu4lYacSDZOG6q8OjWOG6p8SDKjDEg1jhu4s/4bqrWMO0JlgwxIPhuq9Y4buJ4bqvOMSpWDHEqVjhuq3hurMwxIPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsSCO+G6q8OjWOG7kzlpWMSDP+G6q8OjWOG7ieG6seG6q1gxbOG6q8OjWOG7iWIm4bqrWDB9xKlY4buK4buJJeG6qzElw6wxWFNYSWJiw6xX4buLWMWo4buKU0nGr1jhuqvDoybhu5lYw50jL+G7sljhuqvEg1vhuqtYMuG6s+G6q8SDWDAqMFjhuqth4bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYw7Rr4bqrw6NYw5ThurPhuqvEg1jDtOG6u+G6q1gyO1jhu4nhur/huqtY4buJxINv4buH4bqrw6NYMWJYw6Phuq8qWDF9xKlY4buJxIN7aVgwY1jhu4nEg8OgWOG7izdY4buJ4bqvOWlY4buJbDBYacSDOuG6r1jDoyrhuqvEg1gwxIPhurPEqVjhu4nEgzjhuqlY4bqrxIPDteG6q8OjWOG7iSowWDLDquG6q8OjWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlY4buJ4bqvOMSpWDDhu40wWOG7icOyWDHhurMwxINYw7Thuq844bqpWDJv4buF4bqrw6NYxIPhurlYxIN7aVgwe2lY4buvQsOU4bqudi3DnSThu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSDM2JY4buKU0nDmVgx4bqzMMSDWOG7r0LDlOG6rnYtw50kWDIl4bqrw6NY4bqtJuG6qVjDo+G6ryVY4buJLOG6q8OjWOG6q8SDw7XhuqvDo1jDrG3huq9Yw6xiWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlY4bqnxINjWDJiKuG6q1gy4bqz4bqrxINYMuG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1jhu4nDrOG6r8Og4bqrWMO0xJHhuqvDo1jhu4ks4bqrw6NY4buJw6xvZ+G6q8OjWOG6q2Phuq9YMMSDxKnhuqvDo1gwbSVYMCowWOG6q2HhuqtY4bqn4bqv4bqrxINY4buJOVjDtGvhuqvDo1jDlOG6s+G6q8SDw5lY4buJw6xi4bqrw6NYMmNYMGNYw6Phuq8qWDF9xKlY4bqpZVjDtCZY4bqpw7MwWOG7kzlpWMSDP+G6q8OjWOG7ieG6seG6q1gxbOG6q8OjWDBtJVjhuqvEg+G6r2HEqVgxYiXhuqvEg1jhuqvDo8SD4bqvw6FpWOG7icOsYuG6q8OjWOG6p8SDxKlYw7Thu40w4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4pTSVgxIuG6q1jhuqvDo8Sp4bq94bqrWOG6qcOq4buJWOG7i+G6u1gwxIPEqeG7mTjhuqtYw6Phuq8lWDHhurMwxINY4buJ4bqhWMSDxJEwWDHhu41YMmIq4bqrWDHhurMwxINY4buvQsOU4bqudi3DnSRYMGNY4buJxIPDoFgwxIM/4bqpWDLhurXhuqvEg1jhu4nDrGLhuqvDo1jDo+G6ryXhuq9YMmI/4bqrWOG7icOyWDDEqeG6u+G6r1jhu4nEgyrhuqvDo1jhu7JYMjnhuqtY4buJxIMq4bqrw6NYQC/hu7JZ4buyWeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqduG7jSVY4buJw6w44bqrWOG6p+G6szDEg1ggOuG6q1gyY8OZWOG7iSowWDLDquG6q8OjWOG7ieG6r2HhuqlYXeG6q1jhuqvEg3vhu4lYMuG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1gwKjBYw63EqeG6uzBYw6Phuq8lWOG7icSDxKnDqjBYxILDquG6r1gy4bq94bqrw6NYxIJmaVjhu4kqMFjDtGvhuqvDo1jDlOG6s+G6q8SDWMWow4Phu6/hu6/Gr1jhu4s3WOG7icSDw6BYxIPhuq/DoeG6q1jDrMOpWOG7icOsOOG6q1hpxINv4buH4bqrw6NYMeG6r8Oh4bqrWOG6p8SD4bq74bqvWOG6rW9m4bqrw6NYw7QmWOG6p+G6r+G6qVjhuqvDoz8wxINY4buTxKl74buJWOG6p8SDXcSpw5lY4buJw6xi4bqrw6NYIOG6u+G6r1gwOuG6q8SDWOG7iMOsxKnhuqvDo1jDjcSp4bq7MFjhuq0mWOG6qcOq4buJWOG7icOsYuG6q8OjWOG6q8SDw7XhuqvDo1gy4bq74bqvWOG7iSowWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYw63EqSXhuqtY4buJw6zEkeG6q8OjWMSDJuG6q8OjWDJ9xKlYMG0lWDAqMFjhuqth4bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlY4buJP+G6r1jhuqfEg8SpWMO04buNMFjDtGvhuqvDo1jDlOG6s+G6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu6044bqrWDA/4bqrxINY4bqtw6LhuqvEg1jDtOG7jTBY4buTxKl74buJWOG6p8SDXcSpw5lY4bqrw6Mm4bqrxINYMcSpWOG6reG6szDEg1gwbSVY4bqnxIPEqVjDtOG7jTBYw7Rr4bqrw6NYw5ThurPhuqvEg1gwbuG6q8OjWOG7izdYMMSD4bqzxKlY4buJKjBYMsOq4bqrw6NY4buJw7JY4buL4buNWOG7i2zhu4lYw6Phuq864bqpWOG6rW9m4bqrw6NYMcSpWOG6p8SDKjDEg1jDrcSp4bq7MFjhu4k5w5lY4buJ4bubWOG6rcOhWDIo4buJWGnEg2ThuqvDo1jhuqfEgyowxINY4buLP+G6q1jDtCZYMMSD4bqvWOG7ieG6rzjEqVgxxKlY4bqt4bqzMMSD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6pP4buDMFjhu4nhurHhuqvEg8OZWOG6p8SDxKlYw7Thu40wWDAqMFjhuqth4bqrWOG6p+G6r+G6q8SDWOG7iTlYw4Phu6/hu69YMjtYMmPhuqtY4bqnxINiOuG6q8OjWMOdw5nhu7ZY4buJw6zhuq/DocSpWOG6p8SDKjDEg1gxxKlY4bqt4bqzMMSDWOG7iMOsxKnhuqvDo1jDjcSp4bq7MFjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqss4bqpWOG7slnDnT1Yw7QmWDBi4bqrWOG7i+G6u1jhuqsm4buZWDHhu41Y4bqn4bqvOeG6q1jhu4s3WOG7iSzhuqvDo1jhuq044bqrWOG7ssOZ4buyWOG7icOs4bqvw6HEqVjhuq1vZuG7iVjhuqvDo2/hu4Xhuq9Yw7QmYljhuqss4bqpWOG7slnhu7Lhu7TDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1jhu68qMFjhu4jhuq/DoMSpWMO0b+G7h+G6q8OjWMOtxKnhurswWOG7o8OsJSBY4buIxIPhurvhuqvDo1jhuqvEg3vhu4lYxajEqOG7o3jGr1jhuq0mWDLhuq/DoOG6qVgyOeG6q1jEgybhuqvDo1gyfcSp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhuqo5xKlY4buJKjBYMsOq4bqrw6NYMG0lWDHhurMwxINY4buvQsOU4bqudi3DnSRY4bqnNGJYMSbhuq9Y4buJ4buD4bqvWOG7iyXEqVjhu4nEgyrhuqvDo1jhu7RY4buJ4buD4bqvw5lY4bqtb2bhuqvDo1gxxKlY4bqnxIMqMMSDWOG7ieG7g+G6r1jhuqfEg8SpWMO04buNMFjhuqsm4buZWDDEgy4wWDDEgy7huqtY4buLN1jhu4nEg3tpWMSD4buH4bqrWDBi4bqrWOG7i+G6u1jhuqfhu5dYw7TEkeG6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu69r4bqrw6NY4bqrw6Mm4buZw5lY4buIw6zEqeG6q8OjWOG7iT7huqlY4buIJuG6r1gwxIPhurHhuqvEg1jhuqbEqeG7kSXhuq/hu4lYxajhuqglw6zhuqclesavWDHhu41YICpiWMOj4bqvKlgxfcSpWOG7icSD4bq5WOG7icSDOVjDo+G6r+G7g+G6r1jhu4ls4buJWDHhurswWDBjWOG7icSDw6BY4buJKjBYMsOq4bqrw6NY4bqpP+G6q8SDWOG7ieG7g+G6r1jhu4nhurfhuqvEg1jEg+G6t+G6q8SDWOG7iSbhuq9YMMSD4bqx4bqrxINYMOG6ueG6q8OjWDBtJVgwKjBY4bqrYeG6q1jhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WMO0a+G6q8OjWMOU4bqz4bqrxINYw7QmWCDEqcOqMFgwKjBYw63EqeG6uzBYw6Phuq8lWOG6qybhu5lYacSDOuG6r1jhu4nhurfhuqlY4bqn4bqvOeG6qVjhuqvDo8Sp4bq94bqrWMO04bq74bqrWMO0JeG7mVjhuqvEg+G6r2HEqVjEg+G7h+G6q1jhu4nDrDjhuqtY4buJxIPhurNY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buJJuG6r1gwxIPhurHhuqvEg+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqmw6BY4buJw7JYMn3EqVjhu4nEgyrhuqvDo1jDnVgyOeG6q1jhuqsl4buZw5lYw6Phuq8qWDF9xKlY4bqpZVgyO1jDo+G6rzrhuqlYxIPhu4fhuqtY4buyWVFY4buJxIMzYljhu4slxKlY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6rWJY4bqrw6M/4bqvWMO0YVjhuqvEg8SpWDB9xKlY4buJ4bqvOMSpWOG7icSDbFjigJzDtCbhuqvDo1gyM+G6q+KAnVgxYlgx4bqzMMSDWOG7r0LDlOG6rnYtw50kWCBr4bqrw6NYacSDKuG7ieG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4bujxKnhu4nEg2LDrFfhu6rhu4jEgzNiWOG7iOG7iOG7ksOU4bqq4buoL2nhu6o=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long