Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu5844buoN+G7oCrhu6pd4bugPV08xJHhu6BkW+G7qDdb4bug4bqpW8Oj4bugRl0pZOG7oERiIMOV4bugJMavJOG7oFvEkWkpN+G7jOG7oERbxag3W+G7oOG7m8Wow5Xhu6Dhu6nhu6rhu6Dhu6k44buo4bugJeG7sjd94bugW8Oq4bqzN33hu6Bkw6rhuqc3feG7oDddKTbhu6Akxq8k4bugRsSRxajhu6Dhu6nDqTd94buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oGNiJEzhu54vLyTDlD3FqDjhuqlbxJFkWzjDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1Hhu6ZRVC9U4bukJVFRUlHhu6ZTw5lkUcOaU+G7psOZVTVRw5Qz4bqpJn3hu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5844buoN+G7oCXhu7I3feG7oFvDquG6szd94bugZFvhu6g3W+G7oOG6qVvDo+G7oEZdKWThu6BEYiDhu6AlIzfhu6Aq4bu2xJHhu6A14buo4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6Dhu6nEkWnhu6Dhu6k44buoN33hu6At4bugxJDhu4nhu6BmXS434bug4bubREbhu6BEMTdb4bugxJHhu4nDleG7oOG7myLhu6BkW8Oq4bugRFvhu6g3W+G7oMSR4buJw5Xhu6Dhu51b4bq74bugZDAkW+G7oOG7qeG7n+G7teG7o+G7oGRb4buoN1vhu6Dhuqlbw6PDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7luG6qEThu59E4bugLeG7oERdIeG6qeG7oGThurkk4bugJFvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Al4buyN33hu6Bbw6rhurM3feG7oCThurvFqOG7oCTGryThu6BbxJFpKTfDleG7oGRb4buoN1vDleG7oGRbMMOV4bugN33hu6hp4bug4bukLVThu6Dhu5Jk4bq/JOG7oDd94buoaeG7oFQtU+G7oOG7sjbhu6A1MCRb4buY4bugKjjhu6g34bugKuG7ql3hu6A9XTzEkeG7oDXhu6w3W+G7oCrhu6o4w5Xhu6Akxq834bugPeG6r+G7oOG7qcSRaSk34bugxJHhu4nDleG7oOG7qeG7n+G7teG7o8OV4bugxJDhu5vhu7Xhu6PDleG7oMSQ4buJ4bugPcWoN+G7oOG7s0RE4bqqw5Xhu6Akxq8k4bugKjjhu6g34bugZFs8w5Xhu6Akxq8k4bugaOG7rMOV4bugZFsw4bugZGLhu7Q34bugJOG6u8Wo4bugZFvhu6g3W+G7oOG6qVvDo+G7oEZdKWThu6BEYiDDleG7oCTGryThu6BbxJFpKTfhu4zhu6Dhu6nhu6rhu6Dhu6k44buow5Xhu6BEW8WoN1vhu6Dhu5vFqOG7oCrhu6zhu6BkW+G7qDdb4bugNCI3W+G7oCXhu7I3feG7oFvDquG6szd94bugZMOq4bqnN33hu6A3XSk24bugJMavJOG7oGbEkcWo4bug4bupw6k3fcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6BjYiRM4bueLy8kw5Q9xag44bqpW8SRZFs4w5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9R4bumUVQvVOG7pCVRUVJR4bumU8OZZFHDmlPhu6bDmVU1UsOUM+G6qSZ94bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugY2IkTOG7ni8vJMOUPcWoOOG6qVvEkWRbOMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUeG7plFUL1Thu6QlUVFSUeG7plPDmWRRw5pT4bumw5lVNVPDlDPhuql94bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufOOG7qDfhu6Aq4buqXeG7oD1dPMSR4bugW8SRaSk34bugRFvFqDdb4bug4bubxajhu6Al4buyN33hu6Bbw6rhurM3feG7oGTDquG6pzd94bugN10pNuG7oCTGryThu6BmxJHFqOG7oOG7qcOpN33DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWROG7ql3hu6Dhu59dKTfhu6B5Ijdb4bugRFtdLjfDleG7oCTGryThu6Aq4buqXeG7oD1dPMSR4bugZFvhu6g3W+G7oDQiN1vhu6Al4buyN33hu6Bbw6rhurM3fcOV4bugWzjFqMOV4bugY+G7sDfhu6Bm4bu4ZOG7oCThurvFqOG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRiXeG7oOG7sjfhu6Ak4bqjN33hu6Aq4bq/JOG7oCTGryThu6BGxJHFqOG7oOG7qcOpN33DlOG7oERiw6rhurUk4bugxag3W+G7oDVdN1vhu6BkXS434bugROG6scOV4bugJMavN+G7oD3huq/DleG7oDXhu6w3W+G7oCrhu6o44bugJMavJOG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oD3Grzjhu6Akxq844bugJMavJOG7oEbEkcWo4bug4bupw6k3feG7oGYo4bugN1vhu4U3feG7oGRb4buoN1vhu6Bk4buHxJHhu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6A0XTdb4bugZCHhu6At4bugaOG7rOG7oFvhuq9d4bugKuG7rOG7oCrhu6pk4bugKsOq4bqlJOG7oGRiODd94bugN1vhu4U3feG7oDfhu6424bug4bqrxJHFqMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6BjYiRM4bueLy8kw5Q9xag44bqpW8SRZFs4w5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9R4bumUVQvVOG7pCVRUVJR4bumU8OZZFHDmlPhu6bDmVU1VMOUM+G6qSZ94bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufOOG7qDfhu6Al4buyN33hu6Bbw6rhurM3feG7oFvEkWkpN+G7oOG7qeG7quG7oOG7qTjhu6jhu6AlIzfhu6Aq4bu2xJHhu6A14buo4bugKsSDN33hu6AkWyLhu6Dhu7V9xJFpPjfhu6BEWzDhu6Dhu6nEgzd94bugw73hu7I24bugLeG7oETEkEbDleG7oOG7myLhu6BkW8Oq4bug4bupxJFpKTfhu6DEkeG7icOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/Egzd94bugZFvDol3hu6Bb4bq/xajhu6DhuqvEkWkhZOG7oGThu7I24bug4bqpW8avZOG7oFvEkWnhu6A3W+G7hTd94bugNlhk4bugNuG7qjdbw5Xhu6A14buoNuG7oGRbJjjhu6A1w6Jd4bug4bubxq8k4bugJeG7qmnDleG7oCo44buoN+G7oDQhZOG7oGbDquG6pWThu6DhuqvEkcWo4bugN1vhu4U3feG7oDRbOeG7oDRb4buuN+G7oGRbxq8kW+G7oGRb4bq/JOG7oCo84bugWzjhu6g34bugZFvhu6g3W+G7oCTGryThu6A24bq5JOG7oGRdLsSR4bugNF03W+G7oGQhw5Xhu6AkWyI3W+G7oGRiMMOV4bugZuG7rjfhu6BbOcWo4bugaOG7rOG7oFvhuq9d4bugKuG7rOG7oCoo4bugYsWo4buO4bugfTnhuqnhu6Dhuqlb4bu2N+G7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bug4bqrxJEu4bugW8Oq4bqzN33hu6Aq4bu0ZOG7oEThurHhu6A3feG7qGnhu6Ak4buoN33hu6B9XeG7qMSR4bugKjrhuqnDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugY2IkTOG7ni8vJMOUPcWoOOG6qVvEkWRbOMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUeG7plFUL1Thu6QlUVFSUeG7plPDmWRRw5pT4bumw5lVNVXDlDPhuqkmfeG7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkPFqMSR4bugN31bXeG7oDU+4bugZOG7ql3hu6Dhu58oN+G7oERbw6rhuqU3fcOV4bugJMavJOG7oCrhu6pd4bugPV08xJHhu6Aq4bus4bugJeG7sjd94bugW8Oq4bqzN33DleG7oFs4xajhu6BkYsOq4bq1JOG7oMO94buuN33hu6A24bqv4bugROG6seG7juG7oCpYZOG7oFs4xajhu6Bk4buqXeG7oD3hur8k4bug4bqpW8Op4bugKl0uxJHhu6Dhu5vGryThu6Dhu6nEg+G7oDc5XeG7oCRbxJFpKTfhu6Bm4bq1XeG7oOG7n+G7ql3hu6AqOOG7qDfhu6DhuqvEkeG7sjfhu6BkXS434bug4bqpWzg3fcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6BjYiRM4bueLy8kw5Q9xag44bqpW8SRZFs4w5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9R4bumUVQvVOG7pCVRUVJR4bumU8OZZFHDmlPhu6bDmVU1w5rDlDPhuqkmfeG7nuG7oC/hu5bhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oGNiJEzhu54vLyTDlD3FqDjhuqlbxJFkWzjDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1Hhu6ZRVC9U4bukJVFRUlHhu6ZTw5lkUcOaU+G7psOZVTXDmcOUM+G6qSZ94bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpasSRZFs4YuG7nuG7lkRi4buo4bug4buzaeG7lC/huqnhu5Y=

Trà My

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ
2024-04-18 10:18:00

baophutho.vn Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mặc dù trời mưa nặng hạt từ sáng sớm, nhưng số lượng đồng bào và du...

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào

Giỗ Tổ Hùng Vương trang trọng tại Lào
2019-04-07 19:01:18

PTĐT- Ngày 6-4, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên tổ chức tại Lào với sự phối hợp Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội, Hội...

Việt Trì chuẩn bị vào hội

Việt Trì chuẩn bị vào hội
2019-04-05 21:18:25

PTĐT - Những ngày chuẩn bị diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019, thành phố Việt Trì như khoác lên mình chiếc áo mới. Là nơi diễn ra hầu hết các hoạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long