Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buQ4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpMnXhu6HDgsOp4bux4bqgdcOp4buTaOG6sMOpROG7rXPDqeG7k0PDg8O0w6lzw7Phu63DqcOq4buFw6PDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7q3Xhu6HhuqTDqcO0dOG7r8Op4bupdOG7tXXDqVLhu5BV4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqvhu5Dhu69n4butdMOp4butc3R14buh4bqww6kydeG7ocOCw6lzdWfDqcO04buz4butc8Opw7R04buvw6nhu61D4bqgw7TDqeG7rXPhu69pdcOp4bux4bqgdcOpw7R04bunw6nDtOG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOp4buTQ8ODw7TDqeG7qXThu6/DrOG7rXPDqXPDs+G7rcOpw6rhu4XDo8Op4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOpw7R04buvw6nhu5Hhu69n4butdMOp4butc3R14buh4bqww6lS4buQVcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHDrXXDqcO14bqkQXXDqXR44bqww6nDtWjhu6/DqcO04buz4butc8Opw7Xhu7XDqeG7qOG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOpw7R0w7rhu610w6nDgnREw7TDqSFB4butc8Op4buTdeG7n+G6pMOpw4LhurJnw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buDw6nhu5F1ceG7rcOp4bqyZ8Op4bq0aOG7rXPDqeG6u2YvZuG6tcOp4buz4butc8Op4busc+G6pOG6vnHhu63DqcOVw7rDtHTDqeG7qm7hu7HhurXDqSFB4butc8Opw7ThuqjDtMOpw4LhurJDxILhu61zw6khQeG7rXPDqcO04bqow7TDqSF04bu14butc8Op4bup4budw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63hurXDqcO0aMO0w6nhu5Hhu69n4butdMOp4butc3R14buh4bqww6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6l0deG7oeG7rcOp4butZ+G6vsOp4bux4bqgdcOpw7R04bunw6nDgnThuqTDqeG7k0PDg8O0w6nhurB0w7rDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61z4bq1w6nhu6vEqeG6sMOp4bqyaOG6sMOp4buR4buvw6nhu61D4bqgw7TDqeG7rXPhu69pdcOpw4LhurLDrOG6tcOp4bupdOG7s+G7rXPDqcO04bqk4butc8Opw7Rv4bqww6nhu5NDw4PDtMOp4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOp4bqwdOG6qMOpw4LhurLDg8Opw4LEkMOpw7Row7TDqeG7rXNp4butdMOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rUPhuqDDtMOpw7R04buvw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPhurXDqeG7k2vDtMOpw7V14buhw4LDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqXRndcOp4butdHbhu7HDqeG7rXNp4butdMOpdGnhu61zw6nhu5N14buh4butw6nDgnThu6/DrXXDqeG6umnDqeG7k3Xhu6Hhu63DqcOCw4nDqeG7sWjhur7DqcOCw7rhu610w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5ThuqjDqcOCdHDDqcOCdOG7meG7r8Op4buz4butc8Op4buqbuG7seG6tcOpw4JB4butc8Op4bqwdMO6w6lzdWfDqcO04buz4butc8Op4buxacOpw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcOCdOG6pMOp4buTQ8ODw7TDqcOCxJDDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu610w7Lhu63DqXN1Z8Opw7Thu7Phu61z4bq1w6nhu6vEqeG6sMOp4bqyaOG6sMOpdGnhu61zw6l0dmfDqcO0dOG7r8Op4butQ+G6oMO0w6nhu61z4buvaXXDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buHw6nhu5PDrcOCw6nhu4XhurXhu4fDqcOC4bunw6koLuG7kOG6tcOpw4LDreG7r8Op4bq6deG7ocO0w6nhu6tp4buxw6nDtHThu6/DqXTDgOG7rcOp4bq7w6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG7qXR1w6nhu5N24bq1w6nDgkHhu61zw6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhu610w7LhurDDqeG7qXThu43huqTDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nDtHThu6/DqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6lzdWfDqcO04buz4butc+G6tcOp4burxKnhurDDqeG6smjhurDDqeG7k8Otw4LDqeG6veG6ueG6teG6vcOpw4Lhu4TDqSgu4buQ4bq1w6nDtHR14buj4buxw6nhurvhurvhurXhu4HDo8Opw4JB4butc8Op4bupdeG7scOp4butc8Otw7R0w6nhu610w7LhurDDqeG7qXThu43huqTDqcO04bqqZ8Opw7TDrMOp4butQ+G6oMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buodeG7scOp4butc8Otw7R0w6nDiuG6pG/DgsOp4bupdOG7jeG6pMOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG6tGfhuqTDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61z4bq1w6nhu6vEqeG6sMOp4bqyaOG6sMOp4buTw63DgsOpw6rhur3hurXhur/DqcOC4bunw6koLuG7kOG6tcOpw7R0deG7o+G7scOp4bq74buFw6PDqcOCQeG7rXPDqeG7qXXhu7HDqeG7rXPDrcO0dMOpw4rhuqRvw4LDqeG7qXThu43huqTDosOp4buSdeG7n+G6pMOp4butaeG6vsOp4buTQ2fDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq6deG7ocO0w6nDtGjDtMOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpUuG7kFXDqcO0dHXhu6Phu7HDqcOC4bqyeOG7rXPDqeG6tOG7tcOp4bur4bqg4butw6nhu610b8OCw6nhurrhuqB1w6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6l0aeG7rXPDqXR2Z8Op4bq0Z+G6pMOpc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7k8Otw4LDqeG6veG7geG6teG7h8Opw4Lhu6fDqSgu4buQ4bq1w6nDtHR14buj4buxw6nDguG6oHXDqeG7g+G7heG6tWbDo8Opw4JB4butc8Opc3Vow6nDguG6suG7pcOpdGnhu61zw6l0dmfDqeG6tGfhuqTDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq74buFw6rhu4Uv4bq/4buF4buR4bq/4bq54buB4buB4buH4buB4bq7w4Lhurvhu4fhurnhu4fhurlm4bur4bq7w6LGsOG6sHNlw6kv4bqr4bqp4bqw4bqr4busdHXhu5/huqTDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhurB04bqow6nDguG6ssODw6nDtOG6qmfDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcO0dENnw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqeG7k0PDg8O0w6nhurpp4buvw6nDtHThuqTDgXXDqcO04bqk4butc8OpROG7rXPDqcOC4buvaeG7rcOpw7TDs+G6pMOiw6nhuqfDjOG7rXTDqeG7sXXhu610w6l0eGfhurfDqeG7qCHhuq3huqnhurDhuqssdeG7neG7rXPDqeG7k+G7tXXDqeG6uuG6oHXDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6lzdWfDqcO04buz4butc8OpdGnhu61zw6l0dmfDqcO0dsOp4burdeG7neG7rcOp4bq24bqkZ+G7rcOp4buT4buj4butw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhu5PDs+G6pMOp4bq6aeG7r+G6tcOp4buR4buvw6nhu5Phu7V1w6nDgmjDtMOp4butQ+G6oMO0w6nhu61z4buvaXXDqcO04bqk4butc8Opw7Rv4bqww6nhurppw6nhurTEgsOpdOG6uOG6pMOp4but4bud4butw6nDguG7p8Op4bur4buhw6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhu610w7LhurDDqeG7qXThu43huqTDqeG6uuG7n8Op4buTcMOpc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPhurXDqeG7q8Sp4bqww6nhurJo4bqww6nhurThu6/DqeG6uuG6oHXDqcOCQeG7rXPDqXN1aMOpw4LhurLhu6XDqXRp4butc8OpdHZnw6nhurRn4bqkw6lzdWfDqcO04buz4butc8OpxILDqeG7sUTDtMOp4bupdGjDqcO0Z+G7r8Op4bq64bqgdcOp4buH4bq94bq1w6rDo8Oiw6kh4bqy4buv4butc8Op4buTduG6tcOpw7Rn4buvw6nhu610b8OCw6nhu6tpw6nhu610duG7scOpdGnhu61zw6nhu5N14buh4butw6nDgnThu6/DrXXDqeG6uuG6oHXDqeG7g+G7heG6tWbDo+G6tcOp4buTdeG7oeG7rcOpw4LDicOp4buxaOG6vsOpw4LDuuG7rXTDqeG7q2nDqeG7g+G7h+G6teG6v8Oj4bq1w6nhu5Hhu6HDgsOp4buxZ+G6vsOp4buracOp4buH4buD4bq14bq7w6PDqeG6umnDqXN1aeG6vsOp4buR4buV4bqww6nhu6tpw6nhur/hu4PDo8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1TDs+G6pMOpdOG7o8OCw6nDtGjDtMOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG6tGfhuqTDqeG7qXR1w6lzdWfDqcO04buz4butc+G6tcOp4burxKnhurDDqeG6smjhurDDqcOCw611w6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhu5NDw4PDtMOpw4rhuqRvw4LDqeG7qXThu43huqTDqcOC4bqyxILDqeG7q8OtdcOpw7R04buvw6nhu61D4bqgw7TDqeG7k2vDgsOpc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPDqXThu69rw7TDqcOK4bqkb8OCw6nhu6l04buN4bqkw6nDtHThu6/DqeG7rUPhuqDDtMOp4bupdGjDtMOpw4J04buZ4buvw6nDtHThu6fDqeG7k+G7peG7rXTDqcO04bqqZ8Op4butQ+G6oMO0w6nhu5Nrw4LDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6LDqSHhurLhu6XDqXN1aMOpdGnhu61zw6l0dmfDqeG6tGfhuqTDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61z4bq1w6nhu6vEqeG6sMOp4bqyaOG6sMOpw4LDrXXDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqeG6tOG7r8Op4bq64bqgdcOpw4JB4butc8Opc3Vow6nDguG6suG7pcOpdGnhu61zw6l0dmfDqeG6tGfhuqTDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6nhu5PDrcOCw6nDgnRv4bqww6nhurrhuqB1w6nDquG6tWbDo+G6tcOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu5N2w6nDgnRv4bqww6nhu610b8OCw6nDgnThuqThu7nDtMOp4bq64bufw6nhu610duG7scOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7k3Xhu6Hhu63DqcOCdOG7r8OtdcOp4bq6acOp4buR4buhw4LDqeG7sWfhur7hurXDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqeG7k3DDqeG7q8OtdcOpw4J14bud4bqkw6nDgnThuqjDqcOCw611w6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nDgkPDgOG7rXPDqUThu61zw6nhurrhuqB1w6nhur3DqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu61p4bq+w6nhu6tpw6nhurnhurXhur3Do8Op4bq6acOp4bq7w6PDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6rhu4DDqXN1w6x1w6nhurrhu5/DqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7rWnhur7hurXDqeG7s+G7rXPDqeG7rHPhuqThur5x4butw6nDlcO6w7R0w6nhu6pu4buxw6nDtHThu6/DqeG6smrhu61z4bq1w6nhu5Hhu69n4butdMOp4butc3R14buh4bqww6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6lzdWfDqcO04buz4butc8Opw7R04buvw6nhu61D4bqgw7TDqeG7rXPhu69pdeG6tcOp4buTa8O0w6nDtXXhu6HDgsOp4buracOpw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqVLhu5BVw6nDtHRs4butc8OpdMOt4butw6nhu610Q8OpIcOy4bqww6nhu5Phu69p4butw6kuZ+G7seG6tOG6pOG7rXPDqeG7sWfhu61zw6nDgsO64butdMOpw4Lhu69p4butw6nDtMOz4bqk4bq1w6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOpw7Thuqpnw6nDgsOy4bqww6nhu5Phu69p4butw6nhu61p4bq+w6nDtOG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOpw7R04buvw6nDgnThu6XDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDqcOCdOG7o8Opc3XhuqB1w6nhu6tpw6nDtHTDuuG7rXTDosOp4bus4bud4butw6nhurbhuqRnw6nhu5N14buf4bqkw6nDguG6smfhurXDqSFB4butc8Opw7ThuqjDtMOpIXThu7Xhu61zw6nhu6nhu53DqcOCw7rhu610w6nDgnThu53hu7HDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPDqcO0dsOpw7Vn4buvw6nhu610deG7neG6pMOp4bqwdMOz4butw6nDguG6suG7ieG7scOpw4Lhu4TDqeG7q+G7ocOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7k0PDg8O0w6nhu5Hhuqzhu61zw6nDtHThu6/DqcOCdOG7pcOpw4LhurJD4bqi4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu61D4bqgw7TDqeG6umnDqcOCdG/hur7DqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqeG7rWnhur7DqcO0d+G7rcOp4bqyb8OCw6nDusOCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4oCc4busc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4bq6w7LDgsOp4burdeG7oeG6pMOp4bqwdOG6qMOpw4LhurLDg8Op4buracOp4buTdXDhu7HDqeG6vuG7o+G6pMOpw7Thuqpnw6nhu63hu5/hu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7seG6tcOp4bupdHXDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcO0dENnw6nDgnRn4buxw6lzdWfDqcO04bqk4butc8Opw7Rv4bqww6nhu5NDw4PDtMOp4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4bq6w7LDgsOp4burdeG7oeG6pMOp4bqwdOG6qMOpw4LhurLDg8Op4buTcMOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO0dOG6pMOBdcOp4burdeG7neG7rcOp4bup4bujw4LDqcO04bqqZ8Opw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqVLhu5BVw6LDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4buTZ+G7rXPDqcO0dsOpc3XDrHXDqeG6sHRo4bqww6nhu5Nww6nDguG7ieG7rXPDqcO0Q+G6ouG7rXPDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG6usOyw4LDqeG7q3Xhu6HhuqTDqeG6sHThuqjDqcOC4bqyw4PhurXDqcOC4buJ4butc8Opw4LDuuG7rXTDqXPEqeG7rcOp4bup4bujw4LDqcO04bqqZ8Op4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4bq64bqgdcOpw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqVLhu5BV4oCd4bq1w6nhu7Phu61zw6nhu6pu4buxw6nhurB0buG7rcOpw4LDusO0dMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF04buZ4buvw6nhu7Phu61zw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIeG6suG6pOG7rXPDqSF14buj4but4bq1w6ky4bqow6nDguG6skPEguG7rXPDqeG6uuG6qMOpw4J04bu14butc8Op4bup4budw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqo4bq1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nDtHThu6/DqeG7rUPhuqDDtMOp4butc+G7r2l1w6nDgsOtdcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpw4J04buZ4buvw6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqeG7k3Xhu5/huqTDqcOC4bqyZ8OpdHXhu6Hhu63DqcO0dsOp4bq7w6Lhu4fhu4Xhu4PDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6LDqeG7rHPhuqThur7hu53hu63DqeG6usOyw4LDqeG7q3Xhu6HhuqTDqcO0dMO64butdMOp4bqwdOG6qMO0w6nhurrhuqjDqcO0dOG7r8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6nDtHbDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqXPhu7XDtMOpw7R04bqqw6nhur7hu6PhuqTDqcOCxJDDqcO0aMO0w6nhu5Phu7V1w6nDgmjDtMOp4butQ+G6oMO0w6nhu61z4buvaXXDqeG7reG7neG7rcOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu61D4bqgw7TDqeG6uuG7j+G7rcOp4bqwdMOsdcOp4butdMOy4bqww6nhu6l04buN4bqkw6nhu610deG7n+G6pOG6tcOpw4LDsuG6sMOpw4LhurLhuqThu61zw6nDtHThuqrDqeG6vuG7o+G6pMOp4bq6aeG7r8Op4butc2nhu610w6nhu5Hhu6HDgsOp4buxZ+G6vsOp4bq6acOp4buRZ8Opc3Vp4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4oCc4buo4bujw4LDqeG6tuG6pMOsw6nDgsSQw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opc3Vnw6nDtOG7s+G7rXPDqXN14bqm4bqww6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nDgnThuqTDqeG7heG6teG7h8Opw4Lhu6fDqSgu4buQw6nhurppw6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7scOpw7R04buvw6nhurvDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Oiw6nhu6x0Q+G7rXPDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6nDtHThu6/DqeG7rUPhuqDDtMOp4butc+G7r2l1w6nDtHThu6fDqcO04bqk4butc8Opw7Rv4bqww6nhu5NDw4PDtMOp4bupdOG7r8Os4butc8Opc8Oz4butw6nDquG7hcOjw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nDtHThu6/DqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqVLhu5BV4bq1w6nhurppw6nhu610acOp4bq24bqkw6zhu63DqeG7q+G7gMOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw7R04bunw6l0eMO0w6nhu5NDw4PDtMOp4bupdeG7rXTDqeG7rXN0deG7oeG7scOpw4J14bud4butw6nDgnXhu6Phu63DqcO04bqqZ8Op4buT4bu1dcOpw4Jow7TDqeG7k3DDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcOC4bqyw7nhu610w6nhu5Phu7nDqcOCZ+G6vsOp4butc3Thu5/igJ3hurXDqeG7s+G7rXPDqSF14buj4butw6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OCw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqshdOG7meG7r8OpMuG7rjLhuqkv4bqw4bqr

Theo VOV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Sôi động thị trường bánh Trung thu

Sôi động thị trường bánh Trung thu
2018-09-17 08:07:03

PTĐT - Còn khoảng gần 10 ngày nữa là tới Tết Trung thu, thời điểm này, thị trường bánh trung thu bắt đầu khá sôi động, trên các tuyến đường chính tại thành phố Việt Trì xuất...

Lao động giản đơn cũng cần chuyên nghiệp

Lao động giản đơn cũng cần chuyên nghiệp
2018-09-16 07:25:30

PTĐT - Thực tế cho thấy thị trường lao động trong tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định bởi lao động chủ yếu tập trung ở khu vực nông nghiệp, nông thôn với tỷ lệ lớn lao động...

Nỗ lực thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Nỗ lực thu hút đầu tư từ Nhật Bản
2018-09-15 20:07:18

PTĐT - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư từ Nhật Bản với tổng số vốn đăng ký đạt gần 36 triệu USD, tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực...

Nông dân Cao Xá phát triển kinh tế

Nông dân Cao Xá phát triển kinh tế
2018-09-14 07:57:36

PTĐT-Nhiều năm trở lại đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao đã có bước...

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
2018-09-13 06:07:27

PTĐT - Là khu dân cư đầu tiên của huyện Yên Lập được công nhận khu dân cư nông thôn mới năm 2017, Chi bộ và nhân dân khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh đang quyết tâm đoàn kết vượt khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long