Cập nhật:  GMT+7
ỄYĨỊT$Ọ44CÌ1ýÝ5$ÙÌFờỌ&ỊÚ<*XỊXÝỐ*ỊÚ}*ỊTá*XỊTỠ*ỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1Ễ/YĨFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFỄÝ%XỊ43TCÌ//TẾSỌ&1Y65Y&Ếằ*/UÙ4=5&1/*Ùặ4/ĨÓKO/LÓUỈỈOJMKỈ5ĨNỈMĨJ$ĨẾ#1XÌỊ/FỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFyỐ*Ịẳ6Ở5Ị3Ọ6ỊỌ*Ị5&Õ*Ị5ÔÝỊẳỒỊýạỊẲỒÊỊY6ẵỬ*ỊờỢ%ỊýYỌ&Ị5YÙ&Ị5ÝỨ6ỊTY6Q*ỊẰÝÙ5ỏỌ1ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFvýìýỊ-ỊýYãTỊ5ỪỊTY&Ị5YỞẵỊ5YỶỊ53à]*XỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊ53&*XỊ5Ỹ*YỊằR*ỊT:*Ị*Yắ*XỊYÔ*ỊTYỪỊ*YỞ5ỊÚỶ*YỊS ÝỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊTYaỊẵỪ6Ị5P1Ị536*XỊ Ị=Y6ỊằãTỊ*!*XỊ*XYÝỬ1ÊỊ*!*XỊ5Y!*Ịằ[ÝỊ5ậỊ$ỬỊ$[*Ị$Ọ&ỊÚ<*XỊ$Õ%ỊTỎTỊ*XYỰỊXÝỐ*ỊÚ}*ẾỊý6ẵỊ*YÝỨ*Ị53&*XỊ%<5ỊX6)*XỊ26ỌẵỊ=YỤ1Ị=Ỳ*Ị*YàỊYÝỬ*Ị*ỌẵỊ5YỴỊU8Ị$ÕỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊ1Y>Ị5Y!*XỊTá*XỊÚ:ÝỊY,ÝỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1ỊằÕỊ5Ỳ*YỊ=ậỊ$6P5ỊTỌ&ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFýảỊ53à[TỊÚỪ*Ị*ỌẵÊỊTY7*XỊ5ỌỊằR*ỊTY&Ị3Ỗ*XỊ*XYỰỊ*!*XỊằ(*Ị5YÙ&Ị1Yà}*XỊ5YạTỊ“TYỌỊ536ẵỰ*ỊT&*Ị*(Ý”ÊỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊ4Ố*Ịẳ6Ở5ỊTYaỊẵỪ6ỊUãỌỊằÕ&Ị=Ý*YỊ*XYÝỬ%Ị*Yà*XỊ53&*XỊ5Y]ÝỊY<ÝỊ*YP1Ị5YỴỊ“$Ồ&Ị*!*XỊ53ÝỊÚÝỰ*”ỊÚỌ*XỊUỠ*Ị5YỌẵỊSỖ*XỊ*Yắ*XỊ“5YỌ*YỊ*!*XỊ53ÝỊÚÝỰ*”Ị-ỊÚ?Ị$ÕỊ*Yắ*XỊ*!*XỊUỢ*Ị5YỪỊYỬỊ%[ÝỊT?Ị=ÝỪ*Ị5YạTÊỊT?Ị4ãỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFý3&*XỊ%<5Ị$Ỡ*Ị$Õ%ỊằÝỬTỊ5ÔÝỊY6ẵỬ*Ị*!*XỊ5Y!*Ị%[ÝỊờỢ%ỊýYỌ&ÊỊTY7*XỊ5!ÝỊÚà"TỊ*XYÙỊỌ*YỊởX6ẵV*ỊẰỘ*ỊởXY@ỌỊ-ỊỏÝỎ%ỊÚ(TỊõýẲỊíỶTYỊằ9Ị4Ố*Ịẳ6Ở5ÊỊ4}ỊTYỪỊằÕỊ5ÝỨ6Ị5Y9Ị4Ố*Ị1YQ%Ị3Ọ6ỊỌ*Ị5&Õ*ỊýạỊẲỒỊTYÝỌỊ4ŨẺỊyỐ*Ị1YQ%Ị3Ọ6ỊỌ*Ị5&Õ*ỊTaỌỊõýẲỊÚà"TỊiYÝỊT9TỊw6Ố*Ị$âỊTYỞ5Ị$à"*XỊ*!*XỊ$Ợ%Ị4Ố*ỊằÕỊ5YaẵỊ4Ố*ỊvY7ỊýY;ỊY{Ị53"ỊUỎ*Ị5Ù%ỊÚÝỬ*Ị5ăỊ5Y!*XỊ%Ý*YỊÚỮỊ536ẵỊẳ6Ở5Ị*X6)*ỊX(TẾỊẰÝỬTỊ*ÕẵỊXÝ71Ị%Ý*YỊSÔTYỊ5Y!*XỊ5Ý*ỊằỰỊ26ỎỊ53Ỵ*YỊTỌ*YỊ5ỎTÊỊ5Y6ỊY&ÔTYÊỊ4}ỊTYỪỊÚ?*XỊX?ÝÊỊằP*ỊTY6ẵỮ*Ị3Ọ6ỊÚỪ*ỊT}Ị4 Ị1YỢ*Ị1Y(ÝẼỊX?1Ị1YỠ*Ị*Ợ*XỊTỌ&ỊâỊ5YạTÊỊ53ỎTYỊ*YÝỬ%ỊTaỌỊTỎTỊY<Ị4Ố*Ịẳ6Ở5ÊỊÚỐ%ỊSỐ&Ị5Ý*Ị5à *XỊằ[ÝỊ*Xà]ÝỊ5ÝỨ6ỊU8*XẾỊõÝỬ*Ị5ÔÝÊỊ%{ÝỊ*XÕẵỊõýẲỊT6*XỊạ*XỊ=Y&Ố*XỊMỊ5ÔỊ3Ọ6ÊỊTaỊỌ*Ị5&Õ*Ị3ỌỊ5YỶỊ53à]*XẾỊởY]Ị4ãỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1ỊằÕỊÚỐ%ỊSỐ&ỊTYắỊ5Ỳ*Ị%ÕỊ*YÝỰ6ỊU&Ọ*YỊ*XYÝỬ1ÊỊ4ÝỨ6Ị5YỶỊÚỒỊ=âỊ=Ừ5ỊY"1ỊÚ)*XỊ5ÝỨ6Ị5Y9Ị$Ợ6ỊUÕÝỊằ[ÝỊõýẲÊỊ5Ô&ỊÚà"TỊ“ÚỠ6Ị3Ọ”Ị>*ỊÚỶ*YỊTY&Ị*!*XỊUỢ*ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFõ;Ị-Ị*Yắ*XỊ*!*XỊUỢ*Ị5YỌ%ỊXÝỌỊ4Ố*Ịẳ6Ở5Ị3Ọ6ỊỌ*Ị5&Õ*ỊTá*XỊTYỸỊ$ÕỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊ5ỌẵỊTYỢ*ÊỊYÕ*XỊ*XÕẵỊ26Q*Ị26Ọ*YỊ“ằ[ÝỊ*à[TÊỊằ[ÝỊ1YỢ*”Ị4&*XỊÚỮỊÚạ*XỊTYỢ*Ị53Ứ*Ị5YỶỊ53à]*XÊỊY;Ị$6!*Ị56Ợ*Ị5YaỊ26ẵỊ53Ỵ*YỊ4Ố*Ịẳ6Ở5ÊỊÚỐ%ỊSỐ&ỊTYỞ5Ị$à"*XỊ4Ố*Ị1YQ%ỊÚÝỊÚ!ÝỊằ[ÝỊÚỐ%ỊSỐ&Ị5Y]ÝỊXÝỌ*ỊXÝỌ&ỊYÕ*XẾỊiYỲ*YỊ4ãỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1ỊằÕỊ5Ỳ*YỊ=ậỊ$6P5ỊÚỒỊXÝ71Ị4Ố*Ị1YQ%Ị3Ọ6ỊỌ*Ị5&Õ*ỊýạỊẲỒỊX?1Ị%Ơ5Ị53&*XỊYỬỊ5Y(*XỊ4ÝỨ6Ị5YỶỊẰÝ*%Ọ35Ị5Y6Ị5Y!*XẾỊý6ẵỊ*YÝỨ*Ị=YÝỊ=Ý*YỊ5ỪỊ5YỶỊ53à]*XỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*ÊỊYÕ*XỊY?ỌỊÚỌỊUÔ*XỊằỰỊ%R6Ị%ỒÊỊTYỞ5Ị$ÝỬ6ẼỊẳ6ỊYà[*XỊ5ÝỨ6ỊU8*XỊTaỌỊ*Xà]ÝỊUỢ*Ị5YỌẵỊÚ>Ý…=YÝỪ*Ị4Ố*Ị1YQ%Ị$Õ*XỊ*XYỰỊ536ẵỰ*Ị5Y(*XỊXƠ1Ị*YÝỰ6Ị=Y?Ị=YỘ*ẾỊi8*XỊằ[ÝỊSỐ&Ị5)*ÊỊ1YỎ5ỊY6ẵỊSỐ*Ị4ỔTỊằỘ*ỊY?ỌỊTỎTỊ$Õ*XỊ*XYỰỊ536ẵỰ*Ị5Y(*XÊỊ5Ỹ*YỊÚỒỊẳỢẵỊUã*XỊTYÝỪ*Ị$à"TỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*ỊSỰ*Ịằắ*XỊTY&ỊTỎTỊ$Õ*XỊ*XYỰÊỊ53&*XỊÚ?Ị5P1Ị536*XỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*ỊTỎTỊ$Õ*XỊ*XYỰỊ5YÙ&ỊYà[*XỊ4Ố*Ịẳ6Ở5ỊYÕ*XỊY?ỌỊSỖ*XỊằÝỬTỊY{Ị53"ỊằỌẵỊằ(*ÊỊY;TỊ*XYỰÊỊỎ1ỊU9*XỊ=Y&ỌỊY;TỊT!*XỊ*XYỬ…Ịý3Ứ*ỊÚỶỌỊSÕ*Ị5Ỹ*YỊYÝỬ*ỊT?Ị*Yắ*XỊ$Õ*XỊ*XYỰỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*Ị=YỎỊ5(5Ị*Y]Ị5YãTỊYÝỬ*ỊTY6{ÝỊ$ÝỨ*Ị=Ừ5ỊằÕỊÚỠ6Ị5àỊT!*XỊ*XYỬỊYÝỬ*ỊÚÔÝỊằÕ&Ị4Ố*Ịẳ6Ở5ỊÚ)*XỊ5Y]ÝỊÚỮỊ*Xà]ÝỊUỢ*ỊằảỌỊ5YỌ%ỊXÝỌỊ“XÝắỊ*XYỰ”ỊằảỌỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*ỊU6Ị$ỶTYỊ*YàỊ$Õ*XỊ*XYỰỊ*?*Ị$ỎỊỏÝỌỊýYỌ*YÊỊvY8ỊởÝ*YẼỊ*XYỰỊTYỪỊSÝỪ*Ị*!*XỊ4Ố*Ị5YãTỊ1YQ%Ị ỊẳỒỊõ8*XỊờ!ÊỊ5YÕ*YỊ1Y(ỊẰÝỬ5Ịý3Ỵ…Ễ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFỄÝ%XỊ43TCÌ//TẾSỌ&1Y65Y&Ếằ*/UÙ4=5&1/*Ùặ4/ĨÓKO/LÓUỈỈOJMKỈ5ĨNỈMĨJ$JẾ#1XÌỊ/FỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFớÝỮ%Ị53ỌỊ5YÕ*YỊ1YQ%ỊXÝÕẵỊẳ6Ở5Ị=YQ6Ị5ÔÝỊi!*XỊ5ẵỊivỊỏÝÕẵỊẰ@*YỊvY7ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFu*XỊởX6ẵV*ỊýÝỪ*ỊìạTỊ-ỊiYaỊ5ỶTYỊỳhởíỊẳỒỊõ8*XỊờ!ỊTY&ỊSÝỪ5ẺỊýYỎ*XỊN-JỈĨNÊỊõ"1Ị5ỎTỊẳỒỊợỴỊXÔ&Ịõ8*XỊờ!ỊỆõýẲỂỊÚà"TỊ5YÕ*YỊ$P1ỊUãỌỊ53Ứ*Ị*Ự*Ị5Ố*XỊ“ờÕ*XỊ*XYỰỊTYỪỊSÝỪ*Ị*!*XỊ4Ố*Ị5YãTỊ1YQ%Ịì&Õ*ỊớỪ5”Ị=Ý*YỊU&Ọ*YỊằÕỊ4Ố*Ịẳ6Ở5Ị%ỴỊXÔ&ÊỊ1Y Ị=Y!ÊỊS7*Ị=Y!ẾỊìỢẵỊ$ÕỊSà[TỊ$Õ%ỊTY6ẵỨ*Ị*XYÝỬ1ỊÚỠ6Ị5ÝỨ*ỊTaỌỊ*Xà]ÝỊ$Õ%Ị*XYỰẾỊw6ẵỰ*Ị5Yà}*XỊYÝỬ6ỊÚà"TỊÚỘ*XỊ=âÊỊTỎTỊ5YÕ*YỊằÝỨ*ỊõýẲỊT8*XỊ*YỌ6Ị$ÝỨ*Ị=Ừ5ÊỊ53Ọ&ỊÚ>ÝÊỊTYÝỌỊ4ŨỊ=Ý*YỊ*XYÝỬ%ỊằÕỊTY6*XỊằ(*ỊÚỠ6Ị5àỊUỢẵỊTY6ẵỰ*Ị4Ố*Ịẳ6Ở5ẾỊìỪ*Ị5YỎ*XỊÓ-ỊJỈĨOÊỊ4Ố*Ị1YQ%Ị“ợỴỊXÔ&Ịõ8*XỊờ!”Ị53 Ị5YÕ*YỊ%<5Ị53&*XỊ4(ỊNỊ5Yà}*XỊYÝỬ6Ị*!*XỊ4Ố*Ị53&*XỊ5Ỹ*YỊT?Ị*YỒ*ỊYÝỬ6Ị5P1Ị5YỮỊÚà"TỊởYÕỊ*à[TỊSỐ&ỊY<ẾỊờÕ*XỊ*XYỰỊTá*XỊ$ÝỨ*Ị=Ừ5ÊỊ26Ố*XỊSỎỊ4Ố*Ị1YQ%ỊÚỮỊõ8*XỊờ!Ị5YãTỊ4ãỊ53 Ị5YÕ*YỊÚÝỮ%ỊÚỪ*ỊU6Ị$ỶTYỊTaỌỊ5YÕ*YỊ1Y(ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFõÝỬ*Ị*ỌẵỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊ*XÕ*YỊ*!*XÊỊ$Ợ%Ị*XYÝỬ1ỊằÕỊ5YaẵỊ4Ố*ỊTYÝỪ%Ị5[ÝỊKÓÊNĐÊỊTYaỊẵỪ6Ị$ÕỊXÝỐ*ỊÚ}*ÊỊằÝỬTỊ$Õ%Ị=Y!*XỊ>*ỊÚỶ*YẾỊýảỊX?TỊÚ<ỊTaỌỊ*XÕ*YỊờì-ýhÉẲõÊỊằÝỬTỊÚQẵỊ%Ô*YỊXÝỎ&ỊU9TỊ*XYỰỊ*XYÝỬ1ỊÚà"TỊT&ÝỊ$ÕỊXÝỐÝỊ1YỎ1Ị*YỖ%Ị5Ộ*XỊ*Ộ*XỊ46Ở5Ị$Ọ&ỊÚ<*XẾỊu*XỊìÝ*YỊý3;*XỊõ)*X-ỊvY?ỊỏÝỎ%ỊÚ(TỊy Ịờì-ýhÉẲõỊTY&Ị3Ỗ*XẺỊiỠ*ỊXỔ*Ị=Ừ5ỊXÝỎ&ỊU9TỊ*XYỰỊ*XYÝỬ1Ịằ[ÝỊ5YỶỊ53à]*XỊ$Ọ&ỊÚ<*XÊỊằÝỬTỊ$Õ%ỊSỰ*Ịằắ*XẾỊý3&*XỊXÝỌÝỊÚ&Ô*ỊT!*XỊ*XYỬỊLẾỈỊYÝỬ*Ị*ỌẵÊỊ5Ỵ*YỊ53Ô*XỊ$Ọ&ỊÚ<*XỊXÝỐ*ỊÚ}*Ị5YỞ5Ị*XYÝỬ1Ị4ƯỊ*XÕẵỊTÕ*XỊ5Ộ*XÊỊÚÝỰ6ỊÚ?Ị4ƯỊ=Ụ&Ị5YÙ&Ị*YÝỰ6ỊYỬỊ$9ẵỊ53&*XỊ1YỎ5Ị53ÝỮ*Ị=Ý*YỊ5ỪÊỊỌ*Ị4Ý*YỊẳỒỊY<ÝÊỊằỴỊ5YỪỊTỠ*Ị5YỌẵỊÚ>ÝỊ5àỊU6ẵỊÚỮỊTY6ẵỮ*Ị4Ọ*XỊ%<5ỊYà[*XỊ%[ÝỊ$ÕỊ=Ừ5Ị*(ÝỊÚÕ&Ị5Ô&Ịằ[ÝỊU&Ọ*YỊ*XYÝỬ1ÊỊU&Ọ*YỊ*XYÝỬ1ỊÚ)*XỊYÕ*YỊằ[ÝỊXÝỎ&ỊU9TỊ*XYỰỊ*XYÝỬ1ÊỊÚÕ&Ị5Ô&Ị5YÙ&ỊÚ}*ỊÚƠ5ỊYÕ*XÊỊÚÕ&Ị5Ô&ỊXỔ*Ịằ[ÝỊ5YỶỊ53à]*XÊỊằ[ÝỊT6*XỊTỠ6Ị$Ọ&ỊÚ<*XẾẾẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1ẫ65Y&3ÌFẰÝỬ5ỊõÕỄ/1F

Việt Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Nỗ lực thu hút đầu tư từ Nhật Bản
2018-09-15 20:07:18

PTĐT - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư từ Nhật Bản với tổng số vốn đăng ký đạt gần 36 triệu USD, tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực...

Nông dân Cao Xá phát triển kinh tế

Nông dân Cao Xá phát triển kinh tế
2018-09-14 07:57:36

PTĐT-Nhiều năm trở lại đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao đã có bước...

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
2018-09-13 06:07:27

PTĐT - Là khu dân cư đầu tiên của huyện Yên Lập được công nhận khu dân cư nông thôn mới năm 2017, Chi bộ và nhân dân khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh đang quyết tâm đoàn kết vượt khó...

“Rồng xanh” Trung du

“Rồng xanh” Trung du
2018-09-09 11:03:48

PTĐT-Hơn 10 năm trước, cây thanh long ruột đỏ bắt đầu du nhập về vùng đất trung du và rồi gắn bó với đồng đất nơi đây, trở thành cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho người...

Sơn Vi nỗ lực nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới

Sơn Vi nỗ lực nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới
2018-09-07 07:41:19

PTĐT-Năm 2015, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao hoàn thành chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; từ đó đến nay chính quyền và nhân dân toàn xã không ngừng nỗ lực thực hiện...

Phù Ninh với công tác giảm nghèo bền vững

Phù Ninh với công tác giảm nghèo bền vững
2018-09-06 08:13:42

PTĐT-Công tác giảm nghèo gắn kết với mục tiêu xây dựng nông thôn mới được huyện Phù Ninh coi là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cũng như lâu dài để đảm bảo an sinh xã hội và đạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long