Cập nhật:  GMT+7
yOẠÁỂỘÂỬỬùAỨóÓỮỘGAýlOXÁẻÓỖOừÁlOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮOGƠÁOỴÙỖNÁOẦỖNÁOỚÂÁNCỖÁ$ÙÓÁỆẨƠÁ$JÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNy/OẠýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýyÓỔNÁỬỰỂùA//ỂữỆÂƠỨOVỮOƠữ$Ỗ/ỄGỬỒỮƠỨ/ỖG%Ử/ẠẲÃẶ/ĂẲỄĂÀẰÀẶÃẲỮẠẰÀĂẶĂỘẠữỐỨNAÁ/ýy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýẹPÁOỌỖOÁỂOBỖÁỖVPÓÁỘỦỖÁỂÝÂÁNÓÂÁFỌỖOÁÂỖOÁ9ỴÚỖNÁẹÓỖOÁầẨÓÁŨÁỒOVÁẲửÁ*ẪÁ7ẨƠÁóOÂỖOửÁOV&JỖÁlOXÁẻÓỖOÁFỴỦỂÁFẼVÁỮỴÁỒOHỨÁỒÒỖửÁẤỨÁỄYỖNÁOJÁỮOQỖNÁOẼỔÁỆÓƠNÂỬÁỮỰƠỖNÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓÁFKÁNÓẨỔÁỮOÓKVÁPÁỖOÓLỔÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýlóaóÁ-ÁlOXÁẻÓỖOÁỘẦÁỔSỮÁỮỰƠỖNÁỖO=ỖNÁFỎÂÁỨOỴÚỖNÁỂỚÁỮTỖNÁFẦỖÁ$ÊỮÁỖVPÓÁỘVPỖÁỂỚÁỬQÁỘỴỦỖNÁỖDỔÁỮQỨÁFẼVÁỂÝÂÁỮÕỖOửÁỮƠẦỖÁOV&JỖÁOÓJỖÁỂỚÁỮTỖNÁFẦỖÁỮỰẸVÁỆỜÁỮỰỊỖÁẠÃữẢÀÀÁỂƠỖửÁNẼỖÁẲẶÁỖNOỌỖÁỂƠỖÁỘỦỖÁ$ẦÁOÚỖÁẠÁỮỰÓJVÁỂƠỖÁNÓÂÁỂẼỔữÁầỴÙỖNÁỮÙÓÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỆĨỖÁ$=ỖNửÁOV&JỖÁFỎỖOÁOỴÙỖNÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮOGƠÁOỴÙỖNÁOẦỖNÁOỚÂÁNCỖÁ$ÙÓÁỆẨƠÁ$JÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýóOGƠÁỮOQỖNÁỒỊÁỂÝÂÁlOỜỖNÁẻẻưlóẻóửÁỮƠẦỖÁOV&JỖÁOÓJỖÁỂỚÁĂÀÁỮỰÂỖNÁỮỰẬÓửÁNÓÂÁỮỰẬÓÁNÓÂÁỬWỂửÁNÓÂÁỂẼỔÁỪV&ÁỔPÁỘÙỖÁ$ÙÓÁỘỴỦỖNÁỮỸÁẮÀÀÁỂƠỖÁỘỦỖ/ỖBỔÁỮỰŨÁỘỊỖÁ$ẦÁẢữÀÀÀÁ-ÁẠÀữÀÀÀÁỂƠỖÁNẦ/ỘỶÂửÁỖNƠẦÓÁỰÂÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖÁOV&JỖÁỂỜỖÁỂỚÁOẦỖNÁỮỰBỔÁỔPÁOỌỖOÁỂOBỖÁỖVPÓÁỪV&ÁỔPÁOSÁNÓÂÁFỌỖOÁỖDỔÁ*GỖÁỘỀỖÁỒOVÁỄẸỖÁỂỴữÁầÓJỖÁOẼVÁOỈỮÁỂẤỂÁỮỰÂỖNÁỮỰẬÓÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮÊỨÁỮỰVỖNÁ$ẦÁỂẤỂÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁỘỦỖÁỪV&ÁỔPÁỘÙỖÁỮỰỊỖÁFỎÂÁỆẦỖÁOV&JỖÁFĨVÁFỴỦỂÁFẼVÁỮỴÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁOJÁỮOQỖNÁ*#ÁỘ?ÁỖỴÙỂÁỮOẨÓửÁỂOẺỮÁỮOẨÓÁỆDỖNÁOẼỔÁỆÓƠNÂỬửÁỪVÂÁỘCỖNÁỘỢỂÁỬÂVÁFỚÁỮOẨÓÁỰÂÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNÁOƠĐỂÁ*#ÁỘ?ÁỆDỖNÁFJỔÁỘỚỮÁỬÓỖOÁOỢỂữÁóV&ÁỖOÓỊỖửÁ$ỀỖÁỂỜỖÁỔSỮÁỬQÁỂÚÁỬŨÁỂOBỖÁỖVPÓÁỖOỞÁỘÍÁ*GỖÁỒÌÁỮỰƠỖNÁỒOVÁ$@ỂÁỄẸỖÁỂỴÁỂỚÁỘỴỦỖNÁFẦỖÁỄV&ÁỮỰỌÁ$ỴỦỮÁỪVẤÁỂPỖNÁỬVẺỮÁỮOÓỈỮÁỒỈÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁỆÂỖÁFẼVửÁỒOPỖNÁFẨỔÁỆẨƠÁỂẤỂÁỆÓJỖÁỨOẤỨÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓÁỂOBỖÁỖVPÓÁNẸ&ÁPÁỖOÓLỔÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&Aý8ÚÁỬŨÁỂOBỖÁỖVPÓÁỘỦỖÁỂÝÂÁNÓÂÁFỌỖOÁPỖNÁ9ỴÚỖNÁẹÓỖOÁầẨÓÁŨÁỒOVÁẲửÁ*ẪÁ7ẨƠÁóOÂỖOÁỂỚÁỪV&ÁỔPÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁOÚỖÁẠOÂửÁFỴỦỂÁFẼVÁỮỴÁOJÁỮOQỖNÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁỒOHỨÁỒÒỖửÁỄV&ÁỮỰỌÁỂOBỖÁỖVPÓÁẢÀÁỂƠỖÁỘỦỖÁỖẤÓÁ$ẦÁẠÀÀ-ẠẢÀÁỂƠỖÁỘỦỖÁỮOỎỮ/ỘỶÂửÁỔĐỂÁỄXÁOJÁỮOQỖNÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁFỴỦỂÁFẼVÁỮỴÁỒOHỨÁỒÒỖửÁFẨỔÁỆẨƠÁỂẤỂÁỮÓỊVÁỂOÒÁỮỰƠỖNÁỂOBỖÁỖVPÓÁỖOỴÁ*ÂÁỒOVÁỄẸỖÁỂỴửÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁOJÁỮOQỖNÁOẼỔÁỆÓƠNÂỬÁFẼ&ÁFÝửÁỬƠỖNÁỮỰƠỖNÁỪVẤÁỮỰỌỖOÁỄỢỖÁỄIỨÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁ$ỀỖÁỒOPỖNÁỮỰẤỖOÁỒOỞÓÁỖNVRỖÁỂOẺỮÁỮOẨÓÁỂOBỖÁỖVPÓÁNẸ&ÁPÁỖOÓLỔữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&Aý7ỊỖÁỂẬỖOÁ$ẺỖÁFĨÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNÁỮỰƠỖNÁỂOBỖÁỖVPÓửÁỮỌỖOÁỮỰẬỖNÁỬẨỖÁ*VẺỮÁỔÂỖOÁỔWỖửÁỖOỞÁỘÍửÁỮOÓỈVÁỘÓỊỖÁỒỈỮÁỮỸÁỬẨỖÁ*VẺỮÁFỈỖÁỮÓỊVÁỮOYÁ$ỀỖÁỮRỖÁỮẬÓửÁỒOÓỈỖÁỖOÓĨVÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁỘỦỖÁỂÝÂÁOV&JỖÁỘÂƠÁFÂƠÁỒOÓÁNĐỨÁ“ỆẪƠ”ÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNữÁ!ỖOÁ9ỴÚỖNÁỂOÓÂÁỬÍÁỮOỊỔừÁẢÁỖBỔÁỮỰŨÁỘẬÓÁFẸ&ửÁỮỌỖOÁOỌỖOÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNÁỘỦỖÁOÚÓÁNÓẨỔÁỔẬỖOÁỒOÓỈỖÁNÓÂÁFỌỖOÁÂỖOÁỆỎÁỮOÓJỮÁOẬÓÁỒOPỖNÁÒỮữÁaỈỖÁỮOỤÓÁFÓKỔÁOÓJỖÁỮẬÓửÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNÁỘỦỖÁOÚÓÁFẪÁTỖÁFỎỖOửÁỮV&ÁỖOÓỊỖÁỒOPỖNÁỂOÕÁỰÓỊỖNÁNÓÂÁFỌỖOÁÂỖOÁỔẦÁỖOÓĨVÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁỒOẤỂÁFĨVÁỂỚÁỮẸỔÁỘ?ÁGÁỖNẬÓÁỮỰƠỖNÁFẼVÁỮỴÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁFẦỖữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&AýaKÁFẨỔÁỆẨƠÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỆĨỖÁ$=ỖNửÁOV&JỖÁlOXÁẻÓỖOÁỂOÝÁỮỰỴÚỖNÁỮO@ỂÁOÓJỖÁỪV&ÁOƠẬỂOÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓửÁNCỖÁ$ÙÓÁỮO@ỂÁOÓJỖÁỂOV&KỖÁỄỎỂOÁỂÚÁỂẺVÁ$ÊỮÁỖVPÓữÁóỰƠỖNÁFỚÁỮÊỨÁỮỰVỖNÁỂOÕÁFẬƠÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮÊỨÁỮỰVỖNÁỮOGƠÁOỌỖOÁỮOỶỂÁỂPỖNÁỖNOÓJỨửÁỆẤỖÁỂPỖNÁỖNOÓJỨửÁỬẨỖÁ*VẺỮÁỒOHỨÁỒÒỖửÁỘÓỊỖÁỒỈỮÁỬẨỖÁ*VẺỮÁỮOGƠÁỂOVUÓÁNÓẤÁỮỰỎửÁỒOV&ỈỖÁỒOÒỂOửÁ$ÊỖÁFSỖNửÁOỴÙỖNÁỄỀỖÁỖNỴỤÓÁỂOBỖÁỖVPÓÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁFÂÁỄẬỖNÁỂẤỂÁỨOỴÚỖNÁỮOỶỂÁỂOBỖÁỖVPÓửÁỮOÂ&ÁFTÓÁỂÚÁỂẺVÁNÓQỖNÁ$ẦÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁNÓQỖNÁỂÂƠÁỬẨỖửÁNÓQỖNÁFĐỂÁỬẨỖÁFKÁFÂÁỄẬỖNÁOỚÂÁỬẨỖÁỨOẾỔửÁỨOXÁOỦỨÁ$ÙÓÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNÁ$ẦÁỮỰẤỖOÁỰÝÓÁỰƠựÁFẾ&ÁỔẬỖOÁỮỌỔÁỒÓỈỔÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNÁỮÓỊVÁỮOYựÁỮOVÁOWỮÁỂPỖNÁỮ&ửÁỄƠÂỖOÁỖNOÓJỨÁFỈỖÁỮOVÁỔVÂÁ$ẦÁỆÂƠÁỮÓỊVÁỬẨỖÁỨOẾỔửÁỖODỔÁỮẬƠÁỂOVUÓÁỬẨỖÁ*VẺỮÁỘÓỊỖÁOƠẦỖÁỮỸÁỒOẸVÁỂOBỖÁỖVPÓÁFỈỖÁỂOỈÁỆÓỈỖÁ$ẦÁỮÓỊVÁỮOYÁỬẨỖÁỨOẾỔữÁaRỖNÁỮOỤÓửÁỘẦỔÁỮQỮÁỂPỖNÁỮẤỂÁỮOPỖNÁỮÓỖÁỮOỎÁỮỰỴỤỖNửÁNÓWỨÁỖNỴỤÓÁỂOBỖÁỖVPÓÁỖCỔÁFỴỦỂÁỮỌỖOÁOỌỖOÁỂVỖNÁỂẼVửÁNÓẤÁỂẨÁFKÁỂOÝÁFSỖNÁỮỰƠỖNÁỬẨỖÁ*VẺỮữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ7ƠỄ&Aý8XỖNÁ$ÙÓÁỂẤỂÁNÓẨÓÁỨOẤỨÁỪV&ÁOƠẬỂOÁỂOBỖÁỖVPÓửÁOV&JỖÁỮBỖNÁỂỴỤỖNÁỮV&ỊỖÁỮỰV&ĨỖửÁOỴÙỖNÁỄỀỖÁỂẤỂÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮO@ỂÁOÓJỖÁỂÂỔÁỒỈỮÁ$ÙÓÁỂOÒỖOÁỪV&ĨỖÁỂÚÁỬŨÁ$ĨÁ$ÓJỂÁỆẨƠÁFẨỔÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNÁỮỰƠỖNÁỂOBỖÁỖVPÓữÁeOV&ỈỖÁỒOÒỂOửÁỮẬƠÁFÓĨVÁỒÓJỖÁFKÁỂẤỂÁỄƠÂỖOÁỖNOÓJỨửÁỂẤỂÁOSÁỄẸỖÁỨOẤỮÁỮỰÓKỖÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮỰÂỖNÁỮỰẬÓÁFẼVÁỮỴÁỂPỖNÁỖNOJÁỔÙÓửÁỮÓỊỖÁỮÓỈỖÁ$ĨÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓữÁỡỊVÁỂẼVÁỂẤỂÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁỮVẸỖÁỮOÝÁỂẤỂÁFÓĨVÁỒÓJỖÁỬÓỖOÁỮOẤÓửÁỬQÁỘỴỦỖNÁFẦỖÁ$ÊỮÁỖVPÓÁFKÁỒOPỖNÁNẸ&ÁỪVẤÁỮẨÓÁỮỰƠỖNÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓựÁOỴÙỖNÁỄỀỖÁỂẤỂÁOSÁỂOBỖÁỖVPÓÁẤỨÁỄYỖNÁỂẤỂÁỨOỴÚỖNÁỨOẤỨÁỬ#ÁỄYỖNÁỂOỈÁỨOẾỔÁỬÓỖOÁOỢỂửÁFJỔÁỘỚỮÁỬÓỖOÁOỢỂÁỘỊỖÁỔGỖÁFKÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓÁỂOBỖÁỖVPÓựÁỂOWÁỮỰỢỖNÁFẼVÁỮỴÁ*Ẹ&ÁỄ@ỖNÁOJÁỮOQỖNÁỂOVRỖNÁỮỰẬÓÁỒOHỨÁỒÒỖửÁẤỨÁỄYỖNÁỂPỖNÁỖNOJÁỒOÒÁỬÓỖOÁOỢỂÁỆÓƠNÂỬÁFKÁ*#ÁỘ?ÁỂOẺỮÁỮOẨÓửÁỖẸỖNÁỂÂƠÁOÓJVÁỪVẨÁỂOBỖÁỖVPÓÁ$ẦÁNÓẨỔÁỮOÓKVÁPÁỖOÓLỔÁỔPÓÁỮỰỴỤỖNữy/ỨýyỨÁỂỘÂỬỬùAỨ!VỮOƠỰAýóOX&ÁlOỴÚỖNy/Ứý

Thùy Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Chi bộ Minh Tiến lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
2018-09-13 06:07:27

PTĐT - Là khu dân cư đầu tiên của huyện Yên Lập được công nhận khu dân cư nông thôn mới năm 2017, Chi bộ và nhân dân khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh đang quyết tâm đoàn kết vượt khó...

“Rồng xanh” Trung du

“Rồng xanh” Trung du
2018-09-09 11:03:48

PTĐT-Hơn 10 năm trước, cây thanh long ruột đỏ bắt đầu du nhập về vùng đất trung du và rồi gắn bó với đồng đất nơi đây, trở thành cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho người...

Sơn Vi nỗ lực nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới

Sơn Vi nỗ lực nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới
2018-09-07 07:41:19

PTĐT-Năm 2015, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao hoàn thành chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; từ đó đến nay chính quyền và nhân dân toàn xã không ngừng nỗ lực thực hiện...

Phù Ninh với công tác giảm nghèo bền vững

Phù Ninh với công tác giảm nghèo bền vững
2018-09-06 08:13:42

PTĐT-Công tác giảm nghèo gắn kết với mục tiêu xây dựng nông thôn mới được huyện Phù Ninh coi là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cũng như lâu dài để đảm bảo an sinh xã hội và đạt...

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp
2018-09-04 07:43:46

PTĐT-Anh Sái Tiến Thủ là một trong những đoàn viên năng động trong phong trào phát triển kinh tế của Đoàn thanh niên xã Vân Du, huyện Đoan Hùng. Bắt đầu khởi nghiệp từ năm...

Xây dựng NTM ở Cẩm Khê: Sâu rễ, bền gốc

Xây dựng NTM ở Cẩm Khê: Sâu rễ, bền gốc
2018-09-03 11:24:35

PTĐT-Gốc rễ của xây dựng nông thôn mới (NTM) là phát triển sản xuất và nâng cao đời sống cho người dân. NTM đi sâu bén rễ, lan tỏa rộng khắp đã mang lại diện mạo mới cho mảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long