Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4buy4buC4bq04buTTE3hu5rEgsSQ4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5PhurbFqeG7iOG7k3jhu7FM4buTQ8ON4bq04buTTErhu45IeeG7k0xK4buvxJDhu5Phu7Phu7FN4buT4bq2xanhu4jhu5PhurnhurTDg0zhu5MicUTDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTS0p5aOG7kS8veWx4cUXhu4jhurJNTOG6skVs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5Vw4buX4buhL+G7m3DDveG7meG7meG7o+G7m+G7l+G7neG7n0zhu5Xhu6Phu53hu6Hhu5nhu5VD4buVbOG6quG7iOG6tuG7keG7ky/DssOz4buIw7Jb4bqmeeG6suG7k0zhurLhurThu5Phu7Phu7FN4buT4bq14bqycuG6tC1b4bu1ceG6tk3hu7Xhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PDksSQ4bq24buT4bqy4buC4buT4buz4buC4bq04buTTE3hu5rEgsSQ4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5NMSuG7jkh54buTTOG6suG6okThu5NMSuG7r8SQ4buT4buz4buxTeG7k+G7lEjhurThu5Phu7Phu4LhurThu5NMTeG7msSCxJDhu5PhurnhurTDg0zhu5MicURs4buTLFvhurnhu5NRQuG6tEpx4buTIuG6tEvhurLhurTEkEXhu5NLw4Hhu5N5w4nhu5PEqE1y4buTw4JM4buTTOG6sknhurThu5PhurbhurRxxJDhu5Phu7PEguG7k0NzROG7k+G7lOG6tMODeeG7k3lPxJDhurbhu5N5cnnhu5PhurLhurp54buTTErhurjhu5NESOG6tGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq14bqy4bu1ReG7k0PhuqZ54bqya+G7k+G7s+G7guG6tOG7k0xN4buaxILEkOG7k+G6teG6snLhurThu5NbccSQ4buTS8OB4buTTOG7r+G7iOG7k0xKTcSQ4bq24buTeeG6sk12xJDhu5N44bqm4buTeeG6skXhu5Phu5ThurjEkOG6tuG7k0NFdOG6tOG7k+G6u0VKQ8O94buTWU3hu4jhu5Phu5fhu5nhu5fhu5fhu5Phu5RzReG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7l+G7oy/hu6Fr4buTTMOVeeG7k+G7leG7k8SQ4bq2c+G7muG7k0txTeG7k0LhurLhurThu5Phu5ThurjEkOG6tuG7k+G7l+G7o+G7k+G6tuG6tHXhurThu5Phurnhu7LhurE74buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5NC4bqgTOG7k0zhurJOeWzhu5Mi4bqy4buO4buT4buU4buv4buaa+G7k+KAnOG6uUXhurThu5N54bqy4bq04bqgxJDigJ3hu5N54bqy4bqs4buTecOJ4buTQuG6skV1xJDhurbhu5Phu5Xhu5nhu5PEkOG6tnPhu5rhu5NM4buv4buI4buTQ03hu5rDg8SQ4buTTErhu45IeeG7k0zhurLhuqJE4buTTErhu6/EkOG7k+G7s+G7sU3hu5Phu5RI4bq04buT4buz4buC4bq04buTTE3hu5rEgsSQ4buT4bq54bq0w4NM4buTInFE4buT4buUc0Xhu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu50vcGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buy4bur4bua4buTQ3Phu5Phu7PhurThuqJN4buTQuG6ssOJ4buTQuG6ssO5xJDhu5Phu5RI4bq04buT4buz4buC4bq04buTTE3hu5rEgsSQ4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5N4w4zhurThu5PhurLhurrhu5Phu5TDlHHhu5NESOG6tOG7k3jhu4Thu5PEkOG6suG6tMODROG7kyxb4bq54buTUULhurRKceG7kyLhurRL4bqy4bq0xJBFbOG7k1nhurLhurThuqDEkOG7k0Phu47DjXnhu5PhurbhurRx4buTxJDhurbhu45J4bq04buTIuG6suG7r0zhu5NYdcSQ4buTS8OB4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTQ3NE4buT4buU4bq0w4N54buTeU/EkOG6tuG7k3lyeeG7k+G6suG6unnhu5NMSuG6uOG7k0xK4buOSHnhu5Phu7PDjUzhu5PhurLhu4LhurThu5PEqE3hu6vEkOG7k+G7lHNF4buTxJDhurZz4bua4buT4buX4bujL+G7oWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buy4bq04bqiTeG7k+G7s8OJ4buTecOJ4buTxJDhurbhurLhuqhx4buTSuG7p8SQ4bq24buT4bq+xJDhurbhu5NLw4Hhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N5w4nhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G7s8SC4buTQ3NE4buT4buU4bq0w4N54buT4buUSOG6tOG7k3lyeeG7k+G6suG6unnhu5NMSuG6uOG7k0RI4bq0bOG7k1lyeeG7k3nhu61N4buTTOG6ssOS4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5N5w4nhu5NM4bqyxILhu5N54bqy4buOceG7k0zhurLEguG7k0zhurLDgnnhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tOG7k+G7lEjhurThu5ND4buA4bq04buTeeG6skfhurThu5Phu5Rz4buTTErhurThuqBM4buTQ+G7nOG7k3nDknHhu5MsW+G6ueG7k1FC4bq0SnHhu5Mi4bq0S+G6suG6tMSQReG7k0xKRcSQ4bq24buTTOG6sknhurThu5PhurbhurRxxJDhu5PEkOG6tuG7pcSQ4buTxJDhurLhu47hu5Phu5Thu6/hu5psw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6r+G6snJM4buTeOG6tMSCTeG7k0xK4buOSHnhu5N4ckXhu5PhurbhurRI4bq0a+G7k+G6teG7hMSQ4bq24buTTOG6suG7juG7k0Lhu5zhu5Nb4buyWOG7suG7k+G6teG6snLhurThu5NbccSQa+G7k31FSsSQ4buU4bq0SnFCTcSQ4buTInHEkEzhurJxQk1D4buTeeG6suG6tHHhu5NLQcSp4buT4oCcW+G6pnnhurLhu5NM4bqy4bq04buT4buz4buxTeG7k8OM4buT4bq24bq0deG6tOG7k+G6ueG7suG6sTvhu5Phu7Phu47DjXnhu5PGoOG6oOG7iOG7k0rhu7FM4buTS3JMbOG7k+G6teG6suG7r0zhu5NC4bqyw4nhu5Phu7PEguG7k0zhurJN4bua4bqgTOG7k+G7iOG6ssOTeeG7k3lyeeG7k1lbWOG7k8SQ4bqydeG7k3nhu61N4buTTOG6ssOS4buT4buU4bqi4buTTOG7r+G7iOG7k0xKTcSQ4bq24buTS0hEbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhur7hurThu5N44bq04bqgTOG7k+G7s+G7guG6tOG7k0xN4buaxILEkOG7k+G6ueG6tMODTOG7kyJxROG7k3nDieG7k+G6skfEkOG7k+G7leG7meG7k8SQ4bq2c+G7muG7k3nhurJNdsSQ4buTeOG6pmzhu5PhurXhur7hurThu5PhurLhu5rhu5Phu5ThurrEkOG6tuG7k3lyeeG7k1lbWOG7k3nDieG7k0zhurLEguG7k0x0ReG7k+G7s+G6tOG6ok3hu5NC4bq0w4PEkOG7k3nhurJF4buTLFvhurnhu5NESOG6tOKAnWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buy4buC4bq04buTTE3hu5rEgsSQ4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJDhu5Phu7PFqUzhu5NEw5N54buTTOG6tMOATeG7k+G6tuG6tHPEkOG6suG7k+G7lOG7t+G7k0PhurpM4buT4buUc0Xhu5Phu5ThurjEkOG6tuG7k0NFdOG6tOG7k3lN4buA4bq04buTeU/EkOG6tuG7k+G6u0VKQ8O94buTWU3hu4jhu5Phu5fhu5nhu5fhu5fhu5NC4bqyTeG7k+G7lOG7kHnhu5N54bqy4burTeG7k1Js4buT4bq14bqycuG6tOG7k1txxJBr4buT4bq54bq0w4NM4buTInFE4buT4buUc+G7k8OiUeG7tOG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7s3LEkOG6suG7k+G6tuG6tHLhu5NDc+G7k8ah4buTw5XEkOG6tuG7k3nhu5Lhu5Phu5ThurTDgMSQ4buT4bqyc8SQ4bq24buT4buz4butTeG7k+G7s8SC4buTeXTEkOG6suG7k0xKccSQ4bqy4buTTOG7sUThu5Phu5Thu7fhu5Phu7PhurThu5NM4bq04bqg4buIbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOy4bq14bqy4bu1ReG7k8O9ccSQTErhurTDsy/hu4jDsg==

Theo dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Trăn trở phía sau những tấm huy chương

Trăn trở phía sau những tấm huy chương
2019-07-20 11:32:12

PTĐT - Những năm qua, thể thao thành tích cao Phú Thọ gặt hái được nhiều thành công, nhiều vận động viên (VĐV), đội tuyển được đánh giá cao trong khu vực cũng như trên toàn...

Thể thao cho người cao tuổi

Thể thao cho người cao tuổi
2019-07-13 07:05:46

PTĐT - Đối với người cao tuổi, việc lựa chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi như đi bộ, đi xe đạp, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, chơi cờ,...

Brazil 3-1 Peru: Brazil vô địch Copa America 2019

Brazil 3-1 Peru: Brazil vô địch Copa America 2019
2019-07-08 05:41:39

Đội chủ nhà Brazil đã đăng quang Copa America 2019 bằng thắng lợi 3-1 trước Peru. Tiền đạo Gabriel Jesus là nhân vật nổi bật nhất khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn và nhận 1 thẻ đỏ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long