Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulXU9NRuG7sUZP4bug4buxWeG7sUpIw4pN4bux4buuw4FO4bux4bugR8Wo4buWTUbhu7FHxajGoE1GcuG7sUzDmULhu7FTSOG6vFRy4buxTUdI4buATOG7seG7rsOZcuG7sUZI4bqgSOG7seG7oEdB4bug4buxTUdI4buATOG7sUrDneG7sXbhu6124but4buxLeG7sXbhu612ecO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bul4buDaF1o4buxLeG7scOz4bq+4bux4bugR8Wo4buWTUbhu7FHxajGoE1G4buxTMOZQuG7sVNI4bq8VOG7sVNRTk1G4buxTUdI4buATOG7sUrDneG7sVPGoEhy4buxU8OVSOG7sVNHw4JY4bux4buuSOG7gELhu7FCR8OSTeG7sUzhu5JT4buxSkfhurRU4buxROG7klPhu7Hhu6BHQXDhu7F94bqgSOG7sVNHSOG7gE3hu7FMw4BNR+G7sUzhurrhu7FMw5VI4buxU1HFqOG7mk1G4buxROG6pFThu7FTxajhu7Hhu67DgeG7sUpITUfhu7FDTuG7uU1H4buxS8OB4buxR+G7nOG7oOG7sUtZc+G7sWhUWOG7sU1HSOG6vE3hu7FCQULhu7FKR+G6tFRw4buxXeG6pFThu7FTxajhu7FKw4pT4buxQsOCVOG7sUfDgOG7sVPhuqRNRnLhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxTUZU4buQTeG7sU1H4bq0TeG7sUvhu6pCcuG7sULhuqBI4buxQkFCR+G7sUfDgU1H4buxQkdJTUdy4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sUNU4buxS8OMQkfhu7Hhu67huqhN4buxS8OB4buxQkFC4buxSkfhurRU4buxRMWo4bucQuG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7sUJH4buK4buxRMOATuG7sVNRTk1G4buxTUdI4buATOG7sUrDneG7sU3hu6zhu7lzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7Phur7hu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sV3huqBNRnLhu7FDw5NNRuG7seG7r+G7t3Lhu7FTUeG7uU1G4bux4buv4bu14buxU+G7qOG7sVNR4bq8TeG7sVdUw5RNRnLhu7FTw5VI4buxROG6vuG7sU1GR8OM4bux4bqq4buY4buxUlRNRuG7sULDmUzhu7FT4buo4bux4oCcQkFC4buxTUbDgU1H4oCd4bux4buuw4FO4buxUuG7uVThu7FCw5lM4buxU+G7qOG7sUJBTeG7seG6quG7kuG7sUJH4buk4buxQkfDlFPhu7FCQULhu7FCw4Lhu6Dhu7FTR8OBTUfhu7FC4bq0VHDhu7Hhu43hurRY4buxQ+G7qk1G4buxROG7kkjhu7FNRuG7puG7sUJBTeG7seG6quG7knLhu7FE4bqgTUbhu7Hhu65I4bq8TeG7sU1Hw4JT4buxS8OB4buxROG7kkjhu7FNRuG7puG7sUJBTeG7seG6quG7kuG7sUJH4buk4buxQkfDlFPhu7FCQULhu7FCw4Lhu6By4buxQkFC4buxTUbDgU1H4buxROG7pOG7seG7oEfhuqxM4buxQkfDglNzc3Phu7HDs+G6vuG7sVNI4bq8VOG7sUJHSeG7sUJBTeG7seG6quG7kuG7sUJH4buk4buxQkfDlFNy4buxU8OVSOG7sUThur7hu7FNRkfDjOG7seG6quG7mOG7sVJUTUbhu7FTR+G6vExw4bux4oCcfU/hu7HhuqrhuqBN4buxS+G7iE1H4bux4buu4busTUbhu7Hhu67DgU1GcuG7seG6qkFM4buxUkFT4buxU0fhu6pC4buxU8OK4buxR8OBTUfhu7FE4buSTUbhu7FQVFjDilPhu7FLSOG7gFPigJ1z4buxaE7DgU3hu7Hhu67Dg03hu7FETsOATeG7sU3DgVjhu7FNR8Wo4buxUuG7uVRw4bux4oCc4buN4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7FCQU3hu7Hhuqrhu5Jy4buxROG6oE1G4bux4buuSOG6vE1y4buxTUfDglPhu7FLw4Hhu7FE4buSSOG7sU1G4bum4buxQkFN4bux4bqq4buS4buxQkfhu6Thu7FCR8OUU+G7sUJBQuG7sULDguG7oHLhu7FCQULhu7FNRsOBTUfhu7FE4buk4bux4bqq4bqgTeG7sUvhu4hNR3Lhu7Hhu6BH4bqsTOG7sUJHw4JTcuG7sU3Dg01G4buxS+G7qkLhu7Hhu67DgeG7sVRY4buxU0lNceG7sUNBTOG7sU1GR+G7iHLhu7FDQUzhu7FLw4FMcuG7seG6qkFM4buxUkFT4buxU0fhu6pC4buxU8OKcuG7sUfDgU1H4buxROG7kk1G4buxUFRYw4pT4buxS0jhu4BTcuG7sU1G4bu5TUbhu7FT4bqkTOG7sU1HSOG7gEzhu7Hhu67DmeKAnXPhu7F74buiSOG7seG7rsON4buxR0jhu4BN4buxSkfDlU1G4buxU0dIw4pU4buxQkFN4bux4bqq4buS4bux4bqq4bqgTeG7sUvhu4hNR+G7sUpHw5VNRuG7seG7ruG7rE1G4bux4buuw4FNRnLhu7FTR8OCWOG7sURVTUbhu7FKR8OVTUbhu7HhuqrhuqBO4bux4buu4buAcuG7sVNHw4JY4buxUuG7uUjhu7FKR8OVTUbhu7FDQUzhu7FEw4JU4buxU1Hhu7lNR3Lhu7FGSE/hu7FCR0jhur5U4buxTcOBTuG7sUJHxJDhu7FCR0jhur5U4buxw4JYcuG7sUJHSU1H4buxSkjDik3hu7HhuqrDguG7oOG7seG6quG6vE1Hc+G7scOiRk7DgUjhu7FR4bu54buxQkFN4bux4bqq4buS4buxQsOTTeG7seG7oEfhuqBI4buxS+G6sE3hu7FL4buSSOG7seG7rsagSOG7sVNH4buqQuG7sVPDinLhu7FSQVPhu7FQVOG6pE3hu7FCR1VNRnLhu7FS4bq0VOG7sVJBU+G7sULDlU1G4bux4buuSOG7gEJy4buxR8OBTUfhu7FE4buSTUbhu7FQVFjDilPhu7FLSOG7gFNy4buxSkfDlU1G4buxUuG7nOG7sVLhu7lI4oCm4buxS8OB4buxTUfhu6xNRuG7seG7oEfhuqxM4buxQkfDglPhu7FC4bqkTeG7sVNHSMOKU3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDokZUWOG7gk3hu7HDoeG7rFThu7FdSOG6vk3DuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDokZUWOG6vE3hu7F7SeG7sVNHxajhu7Fo4buKTUfhu7Hhu6RYw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7Phur7hu7FKR+G6tFThu7FE4buSU+G7seG7oEdBcOG7seG6s+G7quG7ueG7sUJHw5JN4buxQuG6oEjhu7FTR0jhu4BN4buxTMOVSOG7sVNRxajhu5pNRuG7sUThuqRU4buxU8Wo4bux4buuw4Hhu7FKSE1H4buxQ07hu7lNR+G7seG7rsagSOG7sVPhu4pNR+G7sVPhu7nhu7FLw4Hhu7FH4buc4bug4buxS1ly4buxU1RY4buxTUdI4bq8TeG7sU1H4busTUbhu7FN4buSSOG7sUNUTUbhu7FTR8SQTeG7sUJHw5RT4buxTUfFqOG7sUThuqRU4buxU8Wo4buxR8OA4buxU+G6pE1GcuG7sULhuqBI4buxQkFCR+G7sUfDgU1H4buxQkdJTUdy4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sU1GVOG7kE3hu7FNR+G6tE3hu7FL4buqQnLhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxQ1Thu7FLw4xCR+G7seG7ruG6qE3hu7Hhu6BH4bqgSOG7sUJOSOG7sUvDgeG7sU1H4busTUbhu7FTUcOSTUbhu7FESOG7hkzhu7FE4buG4bux4bugR0FT4buxU1FI4buGTeG7sUpITUfhu7FTw4rhu7Et4buxV+G6ouG7sUfhu5JIc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX1H4buK4buxU0jhurxU4buxU+G7mE1G4buxUuG6oE3hu7Hhu6BH4bqsTOG7sVNR4bq8TeG7sUTDjOG7ueG7seG6qsOBTeG7seG6qsONTUfhu7FQVOG6tE3hu7FE4bqkVOG7sU1Gxajhu5pI4buxRMOKTeG7sU3Dg0zhu7F24butdnnhu7FEw4BT4buxU1HhurxN4buxw7154buxU1FI4buAVOG7sUThu5BNRuG7sUvDgeG7sUfhu5ZI4buxU0fDguG7oHLhu7FC4bqkTeG7sULhurRN4buxTUfEgkLhu7FTSU1H4buxU05BTeG7sU3hurRNRuG7sUvhurxN4buxQuG7uU7hu7FH4buWTXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDokfhu6xNRuG7sUJH4buK4buxU0jhurxU4buxUk7hu7Hhu67GoEjhu7HhuqrDjU1H4buxUFThurRN4buxQuG6oOG7sU3FqMagQuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4buxU0fDgljhu7FC4bqkTeG7sU1GR0jhurxN4buxQsavVHDhu7Fo4bu04buxS+G7gOG7sUTDleG7sVNHw4zhu7FHT+G7uXHhu7F2duG7neG7sVNR4bui4buxS+G6vE3hu7F1TcODTOG7sXbhu6124butcOG7sXbhu61y4buv4budw7rhu7FNR8Wo4bux4buu4bqmWOG7sXnhu7FNw4NM4bux4bugR8OCTeG7sUTDglThu7FTw4NNRuG7seG7r3Lhu7fhu51y4buxQuG6oOG7sU3FqMagQuG7sXh54bud4buxU1FOTUbhu7FKR0jhu7FT4buKTUfhu7FCT+G7sURI4bq+VOG7sUpI4buATeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FH4buWTeG7sUzhu5JT4buxUsOU4buxU+G7ik1H4buxU1FOTUbhu7Hhu67Dmk1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWjhu7Thu7FTUcOSTUbhu7FL4bu5TuG7sUThu5JNRuG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oOG7sVNRTk1G4buxU+G7mE1G4buxUsOU4buxS+G7uU7hu7FE4buSTUbhu7FDxajGoEjhu7F44but4bud4buxdU3Dg0zhu7F24butduG7reG7sUvDgeG7sXh54budcuG7sULhuqDhu7FNxajGoELhu7F2eeG7neG7sXbhu612ecO6c8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhRTk1G4bux4bqqQU7hu7FCQU7hu7FN4bq8TeG7sUJP4buxU0fhurxM4buxUsOU4buxS0jhu4BU4buxROG7huG7sUpH4bq2TUbhu7FEw4xNR+G7sU1H4busTUbhu7FNR+G6pk3hu7FEw4xNR3Lhu7FEQU1H4buxRkhBc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOiRsOV4buxXcavQuG7scOzxajhu5xNRsO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOiRlRY4bq8TeG7seG7iVjhu7Hhu65I4bq8TeG7sXvhu7lN4buxfUfDguG7oOG7sUfDgU1H4buxaFFUTUbhu7HFqOG7lk1G4buxXeG6oE1GcsO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pU1GVFjhurxN4buxe0nhu7FTR8Wo4buxaOG7ik1H4bux4bukWMO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pVvhu6rhu7HhuqpBTuG7sVPDjU1H4buxR8ONTUdy4buxQuG6pE3hu7FQVOG7uU3hu7FT4bq0TOG7sVNH4bq8THDhu7FoUeG7uU1H4buxQkfDguG7oOG7sVNHxajhu5ZNRuG7sUzDgEhy4buxQsOATUfhu7FTUeG7uU1H4buxSkhNR+G7sVPDiuG7seG6oE1H4buxR8Wo4buiTUbhu7FLxqBNceG7sUPDjEJH4buxfeG6pcOzw6BbLeG7r+G7t+G7sUvDgUzhu7FCR07hu7FKSE1H4buxU8OK4buxU0fDiuG7sUZIxqBI4buxSkfhu6RNRuG7sUdO4bqgTUZx4buxU0dI4bq8TeG7sVPhu7lIcuG7sUPDjEJH4bux4bqq4buATUdy4bux4bqqSMOKTeG7sUThu5hI4buxSkdJ4buxR+G6plThu7FNRsOBWOG7sULDgU1G4bux4bugR8avQuG7sVPDgOG7oHLhu7FKR0/hu7FLxajhu5pNRnLhu7Hhu6BH4bqgSOG7sUJHVeG7sVnhu7FEw4pN4buxSkfhuqDhu7FNw4NNRuG7sVNBSOG7seG6qsOaTUbhu7Hhu6BHQVPhu7FDw4xCR+G7sVNR4bq8TeG7sVNOw4FN4buxQuG6pFRzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7Phur7hu7FCR+G7iuG7sVNI4bq8VOG7sULhu5bhu7FCw4JU4buxSkhNR+G7sVPDiuG7sUJP4buxU0fhu4bhu7FTw4NNRuG7sVPhu7Thu7FTUcOSTUbhu7FCw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6By4buxRkjhuqBM4buxU+G7tOG7sVNRw5JNRuG7sU3DlU1G4buxTUZHSOG7gOG7oOG7sUThu4bhu7Hhu6BHw5rhu7FH4buc4bug4buxV1Thu7FTR8OK4buxQsOVTUbhu7FNRkdI4buA4bug4buxR05B4bux4buuw4Hhu7Hhu6BHQVPhu7FHVFjhu7Hhu67hu7lI4buxU1HDk+G7sULhu6Thu7nhu7FCw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FTUU5NRuG7sUpITUfhu7FTw4pzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6JHSOG7gEzhu7Hhu67DmeG7sVNRw5JNRuG7sVPhurRM4buxQuG6pE3hu7FQVOG7uU3hu7FT4bq0TOG7sUJBQuG7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7FS4bu5VHDDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V94bqkTeG7sVdBQuG7sUTDjE1H4buxUeG7juG7sUJBQuG7sUpH4bq0VOG7sUThu5JT4bux4bugR0Hhu7FLw4Hhu7FGw43hu6Hhu7FoUU5NRuG7seG6qkFO4buxQkFO4buxQkfhu4rhu7FN4bq8VOG7sULhuqBI4buxU0dI4buATeG7sUzDgE1H4buxTOG6uuG7sUzDlUjhu7FTUcWo4buaTUbhu7FE4bqkVOG7sVPFqHLhu7FCw5NN4buxSkfhurRU4buxTcOBTuG7sU3hu6zhu7nhu6Hhu7F9T+G7sUvhurrhu7FN4bq8TeG7sU1GR0jhurxN4buxQsavVHLhu7FExajhu7nhu7Hhu6BHQVPhu7FTUUjhu4ZN4buxQsOVTUbhu7FNRkdI4buA4bug4buxU8OATuG7sU3hur5N4buxU+G6oE1G4bux4buuw4Hhu7FE4buSTUbhu7FL4buqQuG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7F1U0fhu7lY4buxQkdO4buxQ1Thu7FLw4xCR8O64bux4buuw43hu7FTR+G7qkLhu7FTSOG7gk3hu7FCQULhu7FT4buKTUfhu7FoR0FI4buxw6JGVFjhurxNcuG7sXvEgkLhu7HDokhNR3Lhu7FG4bqkTeG7sUThurRY4buxS8OB4buxe8SCQuG7sWFI4bu5TUbhu7FE4bq+VOG7sVPhu6jhu7FET+G7sUzDgeG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FNR+G7uU1H4buxR+G7lk3hu7Hhu4NHVeG7sWhHw5Jzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulfeG6oEjhu7FCQUJH4buxR8OBTUfhu7FCR0lNR+G7sULhu6ZNRuG7sU3hurxN4buxUFThu7lN4buxU+G6tEzhu7FEw4pN4buxU1FBQkfhu7FNR0jhu4BM4buxQuG7pOG7ueG7sUThu5JI4buxTUbhu6Zy4buxTUfDglPhu7FLw4Hhu7FS4buq4buxQkdUWOG7hk3hu7HhuqpIw4pN4bux4buu4bq+4buxTUfhuqZN4buxU0fGr0Jy4buxU1FBQkfhu7FNR0jhu4BM4buxQuG7pOG7ueG7sUThu5JI4buxTUbhu6bhu7FCQU3hu7Hhuqrhu5Lhu7FCw5VNRuG7sUJHxq9C4buxQkfFqOG7ueG7sVPFqOG7lk1G4buxV8avTUbhu7FC4bqgSOG7sUJBQkfhu7FTR+G7huG7sUJHw4rhu7FTR+G7pOG7sVPDmULhu7FHw4FNR+G7sUJHSU1H4buxdUThuqRU4buxTMOB4buxSkfDlU1G4buxQkdUWOG7hk3hu7FTR8ON4buxQuG7luG7sUJHw4rhu7FTR+G7pOG7sVPDmULhu7FKR8OVTUbhu7FCT+G7sVnhu7FNRkfhu4jhu7nhu7FGw43hu7FC4bqgw7pzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6JGVFjhu4JN4buxW07huqJN4bux4bq3R0FNR8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOiRlRY4bq8TeG7seG7iVjhu7Hhu65I4bq8TeG7sXvhu7lN4buxfUfDguG7oOG7sUfDgU1H4buxaFFUTUbhu7HFqOG7lk1G4buxXeG6oE1GcsO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pU1GVFjhurxN4buxe0nhu7FTR8Wo4buxaOG7ik1H4bux4bukWMO5L+G7oOG7pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua lập công, mừng ngày hội lớn

Thi đua lập công, mừng ngày hội lớn
2020-06-26 05:31:38

PTĐT - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 đã tích cực triển khai, thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) với nhiều mô hình, công trình,...

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường
2020-06-25 09:19:32

PTĐT - Gần đây, trên mạng xã hội, diễn đàn truyền thông và thậm chí ở một số nghị trường, cụm từ “dân sự hóa quân đội”, “dân sự hóa hoạt động quân sự” xuất hiện, gây ra không...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long