Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu5054buMcuG7kEtGxJByVOG7rXLhu5h4RsSQcsSC4buew5NGxJByw5Thu5Thu6tGckXhuqpyOsSow4ly4buY4buxxIJyJkXDieG6rEZy4buC4buew5LEgnJpw4nhuqrhu5gt4buqRkVy4buY4buQR0bEkHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu5hPw4nhu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJBy4buS4buQxIJvcS8vxILhu5nDg+G7q0fDlUXhu5Thu5hFR+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91c3XGsC/DueG7qeG6rnVz4bulw7nDuXXGsOG7mHTFqXTGsMO54bup4buCdOG7meG7gMOVxJBxci/hu53hu5vDleG7nWNFSHLDqUXhu5xy4buY4bueT0bEkOG7k3IqS3Lhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByYcSQR+G7r8OJcsSQw4nhu6tHcmNF4buv4buEcirhurpGRXI5w4lGRXJU4butcipLcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHIqS3JhxJBH4buvw4lyxJDDieG7q0dy4buqRkVyP0fhu4TDiUbDicSCcsSR4bur4burw4Nyw4Phu63DmXLhu5jDjHJU4buUw4ly4buEUEbEkHLhu5jhu5Dhu55PxIJy4buSUXLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLhu4Thu69GRXLhu4ThuqRyxILhu5zhu6tyw5Thu5Thu6tGckXhuqpyOsSow4ly4buY4buxxIJyJkXDieG6rEZy4buC4buew5LEgnJpw4nhuqrhu5gt4buqRkVy4buY4buQR0bEkHJ0c3JGeOG7hHLDlOG7lOG7q3Lhu4ZCcuG7mFBy4buGRcOJcuG7mEXDieG6rOG7mHLhu4LDgMOV4buZciDhu6vDiXLDg+G6pkZyRkVB4buYcuG7mOG7kOG6uHLhurDhu7FGRXLEkMOJ4buxckXDksOVcuG7mOG7scSCckXhu6vDiXJG4bueT8SCcsSCSUZyRkXDieG6qOG7lHLhu5jDieG6qOG7hHJGeEbEkHLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnJU4butcuG7mMOJRnLhu5jhu57hu4xGxJByw5Thu5Thu6tGckXhuqpy4buSR0bEkHLDlUXhu55ORsSQcuG7kuG6pHLhu5jDieG6rMOVcuG7mOG7msSCcuG6sOG7nsOSxIJy4buE4buMcuG7kEtGxJByVOG7rXLhu5h4RsSQcsSC4buew5NGxJBy4buY4buQR0bEkHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu5hPw4nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWHEkOG7rcOZcnTDui/FqeG7k3Lhu5jhu6/DiXLhu5jhu5Dhu5py4buS4buMcipLcmHEkEfhu6/DiXLEkMOJ4burR+G7k3JjRUhyw6lF4buccuG7mOG7nk9GxJDhu5NyKkty4buY4buQ4bue4buMRsSQcmHEkEfhu6/DiXLEkMOJ4burR3JjReG7r+G7hHIq4bq6RkVyOcOJRkVy4bqwd3LhurDDieG6qkZy4bqw4but4buEclRPw4lyKkty4buY4buQ4bue4buMRsSQcipLcmHEkEfhu6/DiXLEkMOJ4burR3Lhu6pGRXLhu4hGxJByP0fhu4TDiUbDicSCcsSR4bur4burw4Ny4buXOuG7iC3hu4TDiS1G4bq4xIJyxJHhu7HDlcah4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51jRUhyw6lF4buccuG7mOG7nk9GxJDhu5NyKkty4buY4buQ4bue4buMRsSQcmHEkEfhu6/DiXLEkMOJ4burR3JjReG7r+G7hHIq4bq6RkVyOcOJRkVyVOG7rXIqS3Lhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByKktyYcSQR+G7r8OJcsSQw4nhu6tHcuG7qkZFcj9H4buEw4lGw4nEgnLEkeG7q+G7q8ODcsOD4butw5ly4buYw4xyVOG7lMOJcuG7hFBGxJBy4buY4buQ4bueT8SCcuG7klFyw5VF4bux4buYcuG7mOG7kMOJQkZy4buE4buvRkVy4buE4bqkcsSC4buc4burcsOU4buU4burRnJF4bqqcjrEqMOJcuG7mOG7scSCciZFw4nhuqxGcuG7guG7nsOSxIJyacOJ4bqq4buYLeG7qkZFcuG7mOG7kEdGxJBydHNyRnjhu4Ryw5Thu5Thu6ty4buGQnLhu5hQcuG7hkXDiXLhu5hFw4nhuqzhu5hy4buCw4DDleG7mXIg4burw4lyw4PhuqZGckZFQeG7mHLhu5jhu5Dhurhy4bqw4buxRkVyxJDDieG7sXJFw5LDlXLhu5jhu7HEgnJF4burw4lyRuG7nk/EgnLEgklGckZFw4nhuqjhu5Ry4buYw4nhuqjhu4RyRnhGxJByw5VF4bux4buYcuG7mOG7kMOJQkZyVOG7rXLhu5jDiUZy4buY4bue4buMRsSQcsOU4buU4burRnJF4bqqcuG7kkdGxJByw5VF4bueTkbEkHLhu5LhuqRy4buYw4nhuqzDlXLhu5jhu5rEgnLhurDhu57DksSCcuG7hOG7jHLhu5BLRsSQclThu61y4buYeEbEkHLEguG7nsOTRsSQcuG7mOG7kEdGxJBy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4buYT8OJ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51jRUhyw6lF4buccuG7mOG7nk9GxJDhu5NyKkty4buY4buQ4bue4buMRsSQcmHEkEfhu6/DiXLEkMOJ4burR3JjReG7r+G7hHIq4bq6RkVyOcOJRkVy4bqw4bqockbEkEXhurxyReG7q8OJckbhu55PxIJy4buYeEbEkHLEguG7nsOTRsSQcuG7mOG7kOG7q0dy4bqwTMOJ4buTcuG7mEXhu5bEgnLhurDhuqDDmXLEguG7scSCcuG6sEfhu61GcuG7mEV44buEckZF4bur4buUcuG7hkXDiXLhurDDieG6qOG7lHLhu4bDieG6qkZyxIJFR3LDlUXhurLDleG7k3LhurBKRsSQcuG7mEXDk8OJcuG6ruG7lMOZcuG7mOG7kOG6unLEguG7scSCcsSCTnLEgkXhuqxyRcOSw5Vy4buY4buxxIJy4buY4buQR0bEkHLhurBIcsSCSHI6xKjDiXLhu5hFR+G7r8OJciZFw4nhuqxGcuG7guG7nsOSxIJyxIJBw5Vyw6lF4bugcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHJU4butcuG7mMOJ4bqsw5Vy4buY4buaxIJy4buY4buQ4burR3LhurBMw4nhu5NyReG7nk9GxJBy4bqw4bqsRnLhu4bhu6Ry4buG4bqs4buYciDDieG6qsOVcuG6sOG6vEZFcsOpReG7nk5GxJBy4buE4buvw4ly4buYUXLhuq5HcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuKAk3Lhu6pGReG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budY0VIcsOpReG7nHLhu5jhu55PRsSQ4buTcipLcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHJhxJBH4buvw4lyxJDDieG7q0dyY0Xhu6/hu4RyKuG6ukZFcjnDiUZFcsSCRcOJ4burcuG7ksOCckZFU0bEkHJGTXLhu4JRxIJyxILhu6JGxJByRkXhu55yxILhu7HEgnLhu5Lhu7FGxJBy4buGw4nhuqxGcuG7mEXhu5bEgnLhurDhuqDDmXJFw5LDlXLhu5jhu7HEgnLDlOG7lMSoxIJy4buY4bqscsSC4buc4burciZF4bq4RkVyw5VF4buccuG7qkZFcuG6sEJy4bugRsSQcsOVRUhyVE/DiXLhuq7hurzEgkVyw4PhuqpGRXImw6FpMD9yLXThu6nhu5Ny4buGReG7tUbEkHLhurDhurxGRXJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu5Lhu7dGcuG7kuG7rUbEkHJFw5LDlXLhu5jhu7HEgnLEgkXhu7Phu5hyxIJF4bqkclRPw4ly4buqRkVy4buY4buQR0bEkHLEguG7scSCckZNcuG7glHEgnJG4butw5nhu5lyY0VIcsOpReG7nHLhu5jhu55PRsSQ4buTcipLcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHJhxJBH4buvw4lyxJDDieG7q0dyY0Xhu6/hu4RyKuG6ukZFcjnDiUZFcuG6sOG6qHJGxJBF4bq8ckXhu6vDiXLDg+G6pkZy4buYw4nhuqzDlXLhu5jhu5rEgnJFTXLhu5jhu5DDknJGReG7q+G7lHLDg3ZHckVLcsSC4buIRsSQcuG6ruG7uUbhu5Ny4buGReG7tUbEkHLhurDhurxGRXJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu5jhu69HcuG6sMOJ4bqo4buUcuG7hsOJ4bqqRnLhurBCcsSC4buxxIJyRkXhu61y4bqww4Hhu5Ry4buY4bue4buTcsSCReG7lMOZ4bqmRnLEkMOJ4bur4buTckZF4butcsOU4buUdkZy4buC4buk4buTcuG7guG7q0dy4bqwS0bEkHLhu5jhu5DhurpGRXLhurBLcsSC4burR3Lhu5hQckbhu55PxIJyRsSQR+G7rcOJ4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4bqwSHLEgkhy4buqRkXhu5Ny4bqw4buew5LEgnJGRcOAw5VyxIJ2RkVy4bqwQnLhu4Lhu63hu4RyVMOJ4bqqxIJy4buY4buvw4lyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Thu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSpLcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHI/R+G7hMOJRsOJxIJyxJHhu6vhu6vDg3JG4bqm4buUcuG7kOG7inLhu6pGRXLEgkfDiXJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu4Lhu61y4buES+G7mHLhurDEqMOJcuG7mOG7scSCcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DDjUbEkHLhu5jhu5BHRsSQcsSCReG6uEZFcuG7kuG7scSCRXLhurDEqMOJckbEkEfhu6/DiXLEguG7nOG7q3Lhu4ThurpGRXLhu5jhu6/DiXImReG7ueG7lHLhu7Atw6lF4buxw4lyKuG6ukZFcj/hu55ORsSQclThu61yOuG7iEbEkHJh4bur4buEcuG7sOG7kXLhu4RHRsSQcuG7hOG7lMSoRnLhu4Lhu63hu4Ry4buS4bu54buUcuG7knnEgnJFTkZyRlPhu6tyw5Thu5Thu6tGckXhuqpyOsSow4ly4buY4buxxIJyJkXDieG6rEZy4buC4buew5LEgnJpw4nhuqrhu5gt4buqRkVy4buY4buQ4bqmRnLhu5hB4buYcsSCdnLEguG7scSCcuG7guG6vkZFclRRxILhu5Ny4buYeEbEkHLEguG7nsOTRsSQcsSC4buxxIJy4buYRcOM4burcuG7mEXhu5TDgEZy4buSR0bEkHLDlUXhu55ORsSQckZFw73hu4Ry4bqu4buUw5ly4buY4buQ4bq6cuG6sOG7rXLDlOG7lOG7q0ZyReG6qnJF4burw4lyw4PhuqZGcuG7hkXDiXLhu6pGRXLhu5DDk8OJcjvhurlyRkVB4buYcuG7guG7rXLhu5jhu5DhuqZGcuG7guG6vkZFclRRxIJy4buGw4lGRXLhu5jhuqzhu5Ny4buYReG7nk5GxJBy4buE4buvw4nhu5lyKkty4buY4buQ4bue4buMRsSQcj9H4buEw4lGw4nEgnLEkeG7q+G7q8ODcsSCReG7lsSCcuG7hFBGxJBy4buYReG7rUZFcsSC4buIRsSQcsSC4buc4burcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7mOG7kEdGxJByVMOJ4bqqxIJy4bugRsSQcsOVRUhyVE/DiXLhuq7hurzEgkVyJsOhaTA/ci104bup4buRcsSCduG7hHJORnLhu5JRcuG7mMOARnLhu5jhurpGRXLEguG7nOG7q3LEguG7scSCcsSCTnLDlOG7lOG7q0ZyxIJF4bugxIJyRnhGxJByVOG7rXLEguG7scSCcsOD4buxxIJy4buS4bq+cmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7mOG7kEdGxJByRU1y4buY4buQw5Lhu5NyxIJFU+G7q3Lhu5jhu5DhurxyxIJFR3LEguG7scSCcsSC4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4buqRkVyw4PhurxyRkXDiUPhu4RyVMOJcuG7kOG7luG7mOG7mXIqS3Lhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByYcSQR+G7r8OJcsSQw4nhu6tHcuG7qkZFcsSC4buiRsSQcuG7mEXhu4hGxJByw4Phu7FHcuG7qkZFcuG6sHdyw5rhuqzDlXLEguG7iEbEkHLhuq7hu7lGcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEclThu61HcuG6ruG7q0ZFcuG7kuG7scSCRXLEguG7scSCckbhu55PxIJyRkXDgMOVcsSCdkZFclThu61HcuG7qkZFcuG7hkXhu4hGxJByw5VFdsOJcsSC4buxxIJFcuG7gsOZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50qS3Lhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByP0fhu4TDiUbDicSCcsSR4bur4burw4Ny4bqw4buxRkVyxJDDieG7sXLEguG7q0dyxILhu7HEgnJGTXLhu4JRxIJyxILhu5zhu6tyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buY4buQR0bEkHJUw4nhuqrEgnLhurB24buEcuG6sOG7nk5GxJByxILhu55ORsSQclThurxyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFcuG7qmU74buqYXJU4butcuG6v8OZclTDieG6pkZyN0Xhu4hGxJBy4buYReG7nsOTRsSQcuG7mOG7kFHEgnIgS8OJcuG6sEpGxJByKnZHcuG7q0ZyOMOJ4bqmRnJFw5LDlXLDlOG7lMSoxILhu5Fy4buGReG7tUbEkHLhurDhurxGRXLhu6pGRXLhu5Lhu7dGcuG7kuG7rUbEkHLhu5jDieG6rMOVcuG7mOG7msSCckXDksOVcuG7mOG7scSCclThu61yw5VFxKjDiXJFw5LDlXLEgkXhu7Phu5hyxIJF4bqkclRPw4lyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLhu4ZF4buU4buIRnLhu4ZFTHLhurDhu6tyw5VF4bueTkbEkOG7k3Lhu5jhu6/DiXIgS8OJcuG6sEpGxJByKnZHcuG7q0ZyOMOJ4bqmRnJFw5LDlXLDlOG7lMSoxIJyxILhu6JGxJByRkXhu55y4buY4buvw4lyxILhu7HEgnLhuq7DiUNGcuG6sOG7rUZyw5Thu5TEqMSCcuG7mOG6rHLhu4ZF4buxxILhu5Fy4buGReG7tUbEkHLhurDhurxGRXLhu5JRcuG7nEbEkHJFS3LEguG7nOG7q3Lhu6pGRXLhu5jhu5BHRsSQclTDieG6qsSCcsSQw4lTcsSQ4bq6RnJFR+G7rXLDg+G6ukZF4buTcuG7q0ZyRsOJRkVyVOG7rXJMRnLhurDhurxGReG7k3LEguG7okbEkHJGReG7nnLhu5jhu4hGcuG7mOG7kMONRsSQcuG7guG7lMOA4buYcsOVReG7scOVcsOU4buUxKjEgnLhu5jhuqzhu5Ny4buY4buQR0bEkHLhurBIcsSCSHIm4buIRsSQcuG7nk/EgnLEguG7nOG7q3I4w4nhuqZGckXDksOVcsOU4buUxKjEgnJU4bqocjjhu5TDgOG7mHLDg8OJQkZyRnjhu4RydOG7qcawdXLhu5jhu6/DiXIqw4lCRnI64buIRsSQ4buRcuG7hEdGxJBy4buE4buUxKhGcuG7mEXhu5bEgnLhurDhuqDDmXLDlOG7lOG7q0ZyReG6qnLEkMOJU+G7q3Lhu6plO+G7qmEt4buqRkVyVOG7rXLhurDhuqhyRsSQReG6vHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu5xGxJByRUty4buqRkVyw5VF4bux4buYcuG7mOG7kMOJQkZyRcOSw5Vy4buY4buxxIJy4buqRkUtcuG7qmU74buqYeG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budY0VIcsOpReG7nHLhu5jhu55PRsSQ4buTcipLcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHJhxJBH4buvw4lyxJDDieG7q0dyY0Xhu6/hu4RyKuG6ukZFcjnDiUZFcuG6sOG7sUZFcsSQw4nhu7FyxILhu6tHcuG7klFyw5VFxKjDiXJFw5LDleG7k3JFTXLhu5jhu5DDknLhu4LhuqJGckZF4bur4buUcsSQw4lT4burcuG7qkZFclThu61yacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buY4buQ4bqmRnLEguG7scSCcuG6rsOJQ0Zy4bqw4butRnLhurDhu6tyw5VF4bueTkbEkOG7kXLhu4ZF4bu1RsSQcuG6sOG6vEZFclRPw4ly4buY4buecsSC4buxxIJFciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhu6plO+G7qmHhu5NyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bucRsSQckVLcsSC4buxxIJy4bqwxKjDiXLhu5jhu7HEgnLDg+G6pkZyRsSQR+G7rcOJ4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4bqwSHLEgkhy4buqRkXhu5Ny4buYeEbEkHLEguG7nsOTRsSQckXDksOVcuG7mOG7scSCclRPw4ly4buqZTvhu6phclThu61yRUfhu6tGckbEkEXhuqZGRXLEguG7scSCcuG6sEhGxJByxJBIw5Vyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcsSC4buc4burcsSC4buxxIJyw4PhuqZGcuG7mOG7kEdGxJBy4bqwSHLEgkhy4buqRkVyxIJFR3JFSeG7q3LDg+G6ukZF4buTckXDksOVcuG7mOG7scSC4buTcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJG4buTcuG6sHbhu4Ryw4N2R3Lhu4Lhu5TDgOG7mHLDlUXhu7HDlXLDlOG7lMSoxIJy4buY4bqscuG7jHLhu4ZF4buUclRRxIJyVOG7rXLhu5jhu5DhuqZGcuG7mEXhuqxyxJDDiU/DieG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDleG7quG7lOG7mEVH4buQceG7ncOpReG6tkdyOiZlaWHhu5svw5Xhu50=

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua lập công, mừng ngày hội lớn

Thi đua lập công, mừng ngày hội lớn
2020-06-26 05:31:38

PTĐT - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 đã tích cực triển khai, thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) với nhiều mô hình, công trình,...

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường

“Dân sự hóa quân đội” - mối nguy hại khôn lường
2020-06-25 09:19:32

PTĐT - Gần đây, trên mạng xã hội, diễn đàn truyền thông và thậm chí ở một số nghị trường, cụm từ “dân sự hóa quân đội”, “dân sự hóa hoạt động quân sự” xuất hiện, gây ra không...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long