Cập nhật:  GMT+7
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bqkT8OM4bq8w7nhu6rDuUjDik3hur7DueG7lMOKUOG6tMO54bum4bquw4zDueG6tMOK4bui4buow4nDjMO5w4p5w4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjS3hur/GoOG7osOM4bq8w7nhurvhu6JO4bq0cC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq04bud4bqyd+G7iuG7lMOK4bui4bucw4rhu4rhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqeG7pcWp4buvL+G7qXbDgsWp4bul4burxrB24bur4bul4buc4bun4but4bun4buv4bup4buxSeG7p+G7nUfhu5ThurzDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7px4bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bqkT8OM4bq8w7nhu6rDuUjDik3hur7DueG7lMOKUOG6tMO5w4rhu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO54bum4bquw4zDueG6tMOK4bui4buow4nDjMO5w4p5w4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO54bq84bq+4bukd8O5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO54bumecO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54bq74buiTuG6tMahw7nhu5zEgsOMw7nhu5rhu6LDg+G7nOG7m8O54bqk4bq+xJDhu6LDuUjhur5Fw4zDueG7puG6rsOMw7nhurTDiuG7ouG7qMOJw4zDucOKecOMw4rDuUjDinjhurTDisO54bq84bq+4bukd8O5w4p34bq+w7nDjFPDleG6tMO54buaQsO5w4Lhu4rDucOMw4p5w7nhurTDilThurTDueG7nMageOG6tMOKw7nDinnDjOG6vMO5SMOKTcOM4bq8w7nDinfhur7DucOMU8OV4bq0w7nhu5zDik7DjOG6vMO5w4zDisOD4buc4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq/w73hur7DueG7nMOKTcOM4bq8w7nhurJ44buKw7lIROG7nMO5SeG7ouG6rsOMw7nhurThu6LDk+G6tMO5w4pK4buUw7nhur/DilPDlMOM4bq8w7nhu5zGoMOa4bq0w7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu5TDilHDueG7psSQw7nhu5TDisSow4zhurzhu5vDueG6tMOKTsOM4bq8w7nDguG7guG6tMOKw7kuxIPEqTUhLeG7p3bhu5vDueG6v8OKUcO54bucU8OVw4zhurzDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7lMOKUcO54bqkT8OM4bq8w7nhu6rDuUjDik3hur7DueG7lMOKUOG6tMO5w4rhu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO54bum4bquw4zDueG6tMOK4bui4buow4nDjMO5w4p5w4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO54bq84bq+4bukd8O5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO54bumecO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO54bq74buiTuG6tMahw7nhu5zEgsOMw7nhu5rhu6LDg+G7nOG7m8O54bqk4bq+xJDhu6LDuUjhur5Fw4zDueG7puG6rsOMw7nhurTDiuG7ouG7qMOJw4zDucOKecOMw4rDuUjDinjhurTDisO54bq84bq+4bukd8O5w4p34bq+w7nDjFPDleG6tMO54buaQsO5w4Lhu4rDucOMw4p5w7nhurTDilThurTDueG7nMageOG6tMOKw7nDinnDjOG6vMO5SMOKTcOM4bq8w7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONw7nhu6Z5w7nhur/GoOG7osOM4bq8w7nhurvhu6JO4bq0w7nhu5zDik7DjOG6vMO5w4zDisOD4buc4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7px4bq/xqDhu4rDjOG6vMO54bq8xILDjMO5xrDDueG7nMOKeMOM4bq8w7nhu6ZVd8O54buW4buid+G7m8O54bumw5Xhur7DueG7msOaw7nhu5bhu6Lhu6hE4bucw7nhu5zhuqLDjcO54bumeeG7isO54bq04buiw5PhurTDueG6tFF3w7nhurThu7PDucOKRcO54bucw4pOw4zhurzDueG6tMOK4buAw4zDisO54bucxqDhu4Lhu5vDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DueG6pOG7tcO54bqkw73hu5zDueG7pnnDucOC4bui4buow7nhu5zGoOG7hsO54bqkU+G7kOG6tMO5SEThu5zDueG7luG7ouG7s8O54buUw4rEqMOM4bq8w7nhurTDik7DjOG6vMO5w4Lhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDucagw4Phu5zDueG7nOG7gOG6tMOKw7nhurTDmuG6tMO54bumecO54bqkeMOM4bq8w7nhurzDiuG6vsO5w4zDiuG6rsOM4budw7lr4bu1w7nDisOT4bq+w7nhuqThu7XDueG7nMag4buSw7lJw73hur7DueG7nMagw73DjOG6vMO54bucw4p44bq+w7nhurLhu4bDjMOKw7nhu5zDilPDlMOM4bq8w7nDjcOV4bq+xqHDuUjDik3DjOG6vMO54bq04buIw7nhurR3w7lJ4bqi4buow7nDjMOK4bq+4bq4w43DucONw5Xhur7DueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tMOTw4zhurzDueG6pE/DjOG6vMahw7l24bur4buRw7nhu5pOw7nDjOG6vFPDlOG6vsO5w4zDiuG6vuG6uMONw7nhurJFw4zDisO54bqk4bu1w7lIw4pL4bq+w7nhurJFw4zDisO54bumecO5SMOKTcOM4bq8w7nhurThu4jDueG6tHfDucOMeeG7isO54bucw5nDueG7puG7isOM4bq8xqHDueG6pOG7tcO54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDueG7q+G7q8O54bq0w4rhu6Lhu6hEw4zDueG6snfhu6jDueG6pFN3w7nhurRNw4zhurzDucOC4bqiw4zDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DueG7ksO5w4xTw5XhurTDucOM4bq84buKeeG6vsO54bumxJDDucOMU8OV4bq0w7l3w4zDueG7nOG7innDjOG7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cSHhu4LhurTDisO54bqyRcOMw4rDuS7Eg8SpNSEt4bundsO54bucxqBDw4zDueG7nMOKRMO54bq84bq+w5Xhur7DueG7puG6tsOMw7nDguG6vuG6uMOMw7nhurLhur5Ew4zDucagw4Phu5zDueG7lMOKVOG6tMO54bucw73hu5Thu5vDuUjDiuG7iMO5SVPDlMOM4bq8w7nhu6Z5w7nhuqR3w4zhurzDueG6suG7oMOM4bq8w7nhu5TDinjhu5zDucOC4bukw7nDgsOT4bq+w7nhu5LDucOMw4rhur7EkOG7osO5w4zhu47hur7hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu5TDilHDueG7qEPhu6LDueG6tMSC4buiw7nhurR44bq0w7nhurThu47DueG7luG7onfDjMO54bq0w4pU4bq0w7nDjOG7t8OM4bq8w7nDjMOKU8O54buow7nhu5xE4bubw7nhu5bhu6LhuqLDjMO54bqkw5Phur7hu5vDueG6tE3DjOG6vMO5d8OM4bud4bud4budw7nhurTEgsOMw7nhu5zhur5E4buUw7nhu5xQ4bq0w7nhu5TDinjhu5zDucOK4bui4buow7nDjMOK4bukw4zhurzDuUhE4bucw7nhu5bhu6Lhu7PDueG6pMO94bucw7nhuqRT4buQ4bq0xqHDueG7nOG7ouG7qEXhu5zDueG6pE7hur7DuUjDik3DjOG6vMO54bqkU+G7kOG6tMO5SeG7jsO5SXnhu5vDueG6tMOKUcO54buW4buid8OMxqHDucOM4bq8w4rhur5Dw43DueG7nOG7nuG6tMO54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDueG6tHjhurTDueG6suG6vkXDjMO54buUw4p44buUw7nhu5TDisSow4zhurzhu5vDueG6tMOKTsOM4bq8w7nDguG7guG6tMOKw7nhu5TDiuG7oMO5w4rhu5Dhu5TDueG7psOV4bq+w7nhuqThur7EkOG7osO5SOG6vkXDjMO5w43DleG6vsahw7lIw4pNw4zhurzDueG6pMOJw7nGr+G7s+G7qMO5xqB3w7lJ4bqi4buow7lJd8OMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhurTDk8OM4bq8w7nhuqRPw4zhurzGocO54buc4bu3w4zhurzDueG6tFPDlMOM4bq8w7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG7nOG7osSCw4zDueG7nMagd+G7m8O5SOG6vsOJw43DueG7muG7injhu5zDucOK4buKw73hu5zDueG6pMOTw4zhurzDucav4buiw4Phu5zDucOMw4rhuq7hu5TDueG6tOG7s8OMw4rDueG7nMagQ8OMw7nhurR44bq0w7nhu5zhu6Lhu6hEw4zDueG6suG6vkPDjMO54bq84bq+w5Xhur7hu5vDueG6tMOZd8O5SMOK4bqw4bui4bubw7nDjMOKw4Phu5zDuUl5w7nhu5zDveG6vsO54bq0eOG6tMO54buc4bui4buoRMOMw7nhuqRTw5TDjOG6vMO5w43EqMOM4bubw7lJTuG6vsO5w43hu5Lhu5vDucOM4bq84bu3w4zDueG6tMOKw4HDjMO54bq0eOG6tMO54bucxqBTw5TDjOG6vMO5w4rhu5Dhu5TDucOMw4rhuq7hu5TDueG6tOG7s8OMw4rDuUjDik3DjOG6vMO54bqk4buew4zhurzDueG7luG7ouG7qMO54bqk4buCw4zDiuG7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7px4bq/w4rhuqbhu4rDueG6v+G6v2vEqcOjcC/hu5Rx

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV
2020-06-22 06:53:30

Tối 21/6, lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV-2019 được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Nỗ lực cho “mục tiêu kép”

Nỗ lực cho “mục tiêu kép”
2020-06-12 05:45:44

Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trước cả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long