Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDDg+G7m23hu4diJuG6ozZ0JuG6v+G7o3smw7Jj4buVJuG7h3Am4buN4buReybhu4B74bq/e3TDtWR7JsOgfeG7hybhuqM24buBJsOgw6kmw7Thu49k4bqnw7Qmw7JjfeG7uC9jOkDhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDg+G7m27huqEmY+G7nXsmY+G6seG7hybhu497JuG7h+G7m2zhuqEm4buHYuG7g1tkJsOyY+G7lSbDoH3hu4cmY1vhu4diJnFsZCbhu4Hhu53huqEm4bq/4buba+G7h2Imw7Thu6MmOz8mw6PDouG7hyYsPybDtOG7j2Thuqfhu5Emw6Phu4vhu4diJuG7geG7icO0JsO0Y33hu4diJuG7h2Phu5vhu4diJuG6oX3huqEm4bqhw60mYn1kJuG6oDjhu4cmw5RjaybDoyAmw6DDqSbhuq/DsiYqw6NkJsOqY33huqFjKibhu4FqZCbhu4diW3TDnSbhu4bDouG7kSbDtOG7oybhuqFjw6xkWSZjZybDoMOpJsOjfeG7h2Mmw6M5w7Im4bqjICbhu4F74buHWSbDqmPDreG7h2Im4bqhY+G7gyYw4buHJuG6oWvhu4FZJuG7h2PDrMO0JnFb4buDJsOyY2bhu4diJsOqxJHhu4fDneG7uC/DskDhu7jDtHvDoOG6v8SDJsO1w7R04bq/xIPhu6gq4buBe+G7j2Jk4buHVzvDsnMme+G7kcO04buDKkDhu7jDtOG7j0Dhu7jDtOG6o0Dhu7hk4buBYibDteG7j+G6oeG7qCpjw7TDtMOyVy8vw6B74buDw7Jj4buRw7Rj4buDw51x4buHL+G7g+G6v+G6o+G6o3vDtHsvcsSDw6DDtWTDtMSDL3vhu4ct4buHZOG7h2Mt4buN4buR4buD4bqhLcOyY+G7g+G7h2IvOz86Oi86Lzo7ITs84bqgw4A8PiHhuqovOjshPjo/Pjw7Ljo/Pl/DlOG7g8Oyw53hur3DsmIqQOG7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4w7JA4buGYuG7kXThuqnhu4cmw5Rjw6kmw5Rj4buXdMOdJuG7seG7h2Mm4bqj4buDJuG6ocOt4buHYiZ74buHJuG6oeG7keG7h2Im4bqhN8Oyw53hu7gvw7ThuqNA4bu4L8O04buPQOG7uC/DtHvDoOG6v8SDQOG7uMOyQOG6oGNk4bql4buRJjsuLzo6WSbhuqFrJuG7jeG7kXvhu4cm4bqhIuG7h2Mmw7V9w7Qmw6Nk4bql4buRJsO04buPeybhuqDDreG7h2Ime+G7hybDlMOSJuG6oDjhu4cmw5RjaybhuqFj4buDJsOgZMOiw7RZJsOjICbDsmPDrGQmY27DsibhuqHhu5nhu4diJsOA4buJJuG6ocOt4buHYiZ74buHWSbDoDHDtCZiZHAm4buGYuG7kXThuqnhu4cmw5Rjw6kmw5Rj4buXdCbhu7Q7ISbDtOG7kcSpZFkmw5Xhu4XhuqEmw5Thu48w4buHYuG7tibDqmNkJuG6ocOtJuG7h1t0JsOje+G7h2Im4buPeybDtTbhu4cmw6B7dCbDlDbhu4cmw5Vr4buHJuG7hmM3w7Qmw6Phuq0m4bq/w6Hhu4cmw7Thu4/DrOG7hybhu497JuG7h+G7m2zhuqEm4buHYuG7g1tkw53hu7jDskDDlGPEg+G7gybhuqEi4buHYybDtX3DtFkmw5Rj4buXdCbhur9bJuG7h2JjZCbhuqF74buHJuG6oTjhu4Emw6M44buRJsOj4bubbeG7h2Im4bqjNnQm4buB4buReybDoH3hu4cmw7Jj4buVJuG7h3Am4buN4buReybhu4B74bq/e3TDtWR7w50mUWThuqfhuqEmw6Axw7QmYmRwJuG7h2Lhu5ttZCbhu4dbdCbDtGNtZCZiZHvhu4cm4buN4buReybhu483w7Qmw6pj4buFJsOqYzDhu4cm4bqj4buDJsOUY+G7l3Qmw7Rj4bubbeG7h2Imc+G7kXThurXhu4cmw7Rje3Qmw6PEqWQm4bqhY2omb8Od4bu4w7JAw5Thu4/hu5ts4bqhJsOj4buFWSbhuqFrJuG7jeG7kXvhu4cmw6Nk4bql4buRJsO04buPeybhuqHGoeG7h2Imw6MgJsOqY29kJsO0w6xZJsOgMcO0JsO0XeG7gSZiZHvhu4EmLibhu4diY2Qmw7JjXeG7gSbDqmN94bqhJmLhu4vhu4FXJuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOUY8OpJuG7huG6tSbhu7QhISbDtOG7kcSpZOG7tlkm4buGYuG7kXThuqnhu4cmw5Rjw6km4bqgY2Thu4djJuG7tCEpJsO04buRxKlk4bu2WSZRMOG7hybDkmPhu5Mm4buOw60m4bu0Ligmw7Thu5HEqWThu7YmcVsm4buGYuG7kXThuqnhu4cmw5Rjw6km4buGYmfhuqEmw4Nk4bqnw7Im4bu0Li4mw7Thu5HEqWRZJnFuJuG7jsOtWSbhuqHhu5nhu4diJm8m4buN4buROeG7hybDlGPDrMO0JuG7hsOsw7RZJsOUw5Im4bqgOOG7hybDlGNr4bu2JnHhuqUmY1vhu4djJnFkJuKAnOG7geG7kXsmw6B94buHJsOyY+G7lSbhu4dw4oCdw53hu7jDskDDg2ThuqXhu5Emw7Thu497JsOge+G7hybDozjhu5FZJsOqY+G7gyLhu4diJsO0Y33hu4diJikvOz8/PFkm4bqhIuG7h2Mmw7V9w7Qm4buHYznhu4cmw6Phu5tu4bqhJsOja+G7hybDtMOsJmJkfeG6oSbhuqHhu5d7JuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJnHhuqUm4buB4buJw7Qmw6Phu5tt4buHYibhuqM2dCbDoOG7kcOt4buHJsOgfeG7hybDsmPhu5Um4buHcCbDtXvhu4diJuG7gHvhur97dMO1ZHsm4bqvw7Im4bq/W+G7gSZifWQm4buBXWQm4bqjNuG7gSbhuqPhu4Mmw5Rj4buXdCbhuqE44buBJsOjOOG7kcOdJuG7hmLhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCbhu4dbdCbDoyAm4buB4buF4bqhJuG7h8OsZCZxbGQm4buB4buJw7Qmw7XDrCbhu4di4bubbWQmbybhuqA44buHJsOUY2smw6Phuq0m4bqj4buVJuG6o2pZJsOj4bubeybhuqF94bqhJuG6ocOtJmJ9ZCZvJsOD4buL4buHYibDoDLhu4diJsO1w63hu4diJuG6oOG7oeG7kSbhur7hu4Phu4diJuG7j3sm4buH4bubbOG6oSbhu4di4buDW2QmKsOqZOG7h2Mm4bqj4buDe+G7h2Mmc33huqEmw7Rjw6nDtCrDneG7uMOyQFFsZCbhur9tZCZiZGxkJsO0Y2Thuqfhu5Emw7Thu5F04bqt4buHJuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Umw6B94buHJuG6oeG7oXsmY1vhu4diWSbhu43hu5F94buHJjDhu4fDncOdw50m4bq/4buba+G7h2ImYzfDsibhuqPDoeG7hybDtOG7oyY7PybDo8Oi4buHJiw/JsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2Im4buB4buJw7Qmw7RjfeG7h2JZJuG6v11kJsOj4bubeybDtOG7j+G7m2zhuqEm4bqhY+G7gyZiZHsmw6Nl4buHYyYhPz8m4buQw5XhuqImw6rDqOG7gSbDtGPEg+G7gybhur9tZCZj4budeyZjW+G7h2Imw7RjfeG7h2Imw7XhurMmYm9kJsO0ZOG6peG7h1km4buHY+G7heG7gSYq4buB4bqxJuG7gWXhu4cqJsOjICbhur/hu6N7JsOj4bubbuG6oSbhu4djZOG6peG7kSbhuqHDrSZifWTDnSbhu4Zj4bub4buHYibDtXvhu5Emw6pjZCbDo33Dsibhu4F9dCbDoHt0JsO0bGQm4buAe+G6v3t0w7Vke1km4bqhfeG6oSbhuqHDrSbhur9k4bql4buHJsOj4bubeyZxW+G7gybhu4djWybhuqFj4bude8OdJkNb4buHYibhu4diW3RZJmNnJsOgw6km4bqvw7Im4oCcw7Jj4buV4bqhJnHhu5XigJ0mw7Thu6MmOybDo8Oi4buHJiEmw6pjfeG6oWPDnSbFqWQmw6pjw63hu4diJsOj4buL4buHYiZ1JsO14bqzJsOgw6kmw6N94buHYybDoznDsibhuqMgJuG7gXvhu4dZJsOqY8Ot4buHYibhuqFj4buDJjDhu4cm4bqha+G7gSZxWybhu4djw6zDtCZxW+G7gybDsmNm4buHYibDqsSR4buHw53hu7jDskBDZOG6p+G7hyZx4buVJnFk4bqn4bqhJsOje+G7h2Imw6Phu5tu4bqhJuG6oWsm4buN4buRe+G7hybhuqFj4bud4bqhJuG7hzDhu4diJsO0ZMOiw7Imw7Thu5XhuqEmw6Nk4bql4buRJsO04buPeybhur9b4buBJuG7j2nDnSbDlGPEg+G7gyZR4buHxINzw7Lhu4/Eg8O1w7U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'
2009-11-23 08:39:00

Bị cáo Lê Quốc Hân. Ảnh: CANDThấy Linh đòi cắt đứt quan hệ tình cảm, Hân dùng dao đâm cô nhiều nhát cho đến khi nạn nhân quỵ xuống.TAND tỉnh Long An vừa đưa vụ án Lư Quốc Hân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long