Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhuq3hu5/huqxPLuG6vOG6rD3hurzhuqxVxKhA4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqx74buS4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwl4bui4buQQOG6rOG7nMSoKuG6rOG6tT3Dk1vhu6Il4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sCXhurxMVcOT4bqsJCVdVcOTw73huqbDmuG6vD3hu5rhu6LDmcOBQkBb4bqs4bq8KiXhu6ThuqbhurbhurAlPeG6tuG6sCVO4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL+G6quG6uOG6qMSQL0ThurhOQuG6qMOJxJDhurhCw4kl4bqqxJDEkMOJxJDDiVXhuqrhuqJTQOG7muG6puG6rC/hurY3w5nhu5zhuqzDmuG7osOZ4buc4bqs4bucxq/hurzhuqLhuqzEguG7i+G7mirhu67DmcOB4bqs4bq1VeG7pOG7pMOaTMOTPeG7muG6ruG6sC9A4bq24bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwLyXhurxMVcOT4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbhu6Phu5zDk+G7pOG6rEDhu5zhu6bDmeG7muG6rHvhu6LDlMOZ4bqs4buj4buj4bupxanhu4vhuqwl4buA4bui4bqs4bq1PSokJMOTVSThuqDhuqzDmeG7muG6vl3huqxC4bq6L+G6quG6oOG6rMOt4buiw5TDmeG6rMOa4buiw5nhu5zhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsxILhuq3hu5/huq7huqxP4buC4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqsIyrhurzhuqxA4bucLlnDmeG7muG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqsT+G6vsOa4bqsQOG7nMOKw5nhuqxNO+G6vOG6rMOa4bugw5nhu5zhuqx74buS4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwl4bui4buQQOG6rCThurwq4bqsVOG7nOG7ouG6rMOZLsOdTeG6rDPDmeG7nOG6rD3hu7Lhu6Lhuqzhuq3hu5/huqDhuqxNxajDmeG6rOG7msav4bui4bqsVeG6vuG6rOG6tT3Dk1vhu6Il4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rFQg4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwl4bui4buQQOG6rE8u4bu0TeG6rFvDik3huqxPUMOZ4buc4bqsJSjhuqxD4bqoL0MvQuG6qOG6quG6uuG6rE/hu5DDmeG6rEPhuqov4bqqQi9C4bqoQuG6qOG6oOG6rMWpLlnDmeG7muG6rCMq4busTeG6rDPDmeG7nOG6rCTDleG6rHtLw5nhuqxA4buc4buG4bui4bqsJSrDjMOZ4bqsJeG7nDvhuqzDmeG7muG7nFLhurzhuqx7OuG6rMOZ4bucLuG6rMOaViXhuqzDmS7DnU3huqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqx74buiw5TDmeG6rOG6reG7n+G6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7puG6rCMqXeG7ksOZ4bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsT+G7suG7ouG6rCThu6zDmeG7muG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCU9UOG6rE074bq84bqs4bqt4buf4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6LDik3huqzhu4vhu5rhu6Thu4Dhu6LhuqwlPS7hu7bDmeG7muG6rELDieG6rMOZLsOdTeG6rOG6reG7n+G6rE/hu4LhuqxPLuG6vOG6rD3hurzhuqxNw4pN4bqsTeG7nFHhuqwl4bucUOG6rE3hu5zhu6Thuqzhu6M9LuG7tsOZ4bua4bqsT+G7pOG6vsOZ4bqsT+G6vsOa4bqsQOG7nMOKw5nhuqx74buS4bqs4bq1PcOTW+G7oiXhuqxNO+G6vOG6rOG6reG7n+G6oOG6rOG7sMOZ4bua4bqsw6zhu6JN4bucw5NV4bqs4bq14bq8PcOZ4buiw5M94bqg4bqsT+G7lOG6rCU94bukw5nhu5rhuqwlKuG7iMOZ4bqsw5nhur5d4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxMRiXhuqxP4buIKuG6rCXhu6Lhu5DDmeG6rCU94bugw5nhu5zhuqwl4bucLlnDmeG7muG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxP4buuw5nhu5rhuqxN4buKQOG6rDPDmeG7nOG6oOG6rOG7sMOZ4bua4bqs4bql4bq8e+G7ok7huqzhuqXhurx74buiJOG6oOG6rHvhu5Lhuqzhu5rhu6Lhurzhu6LhuqxP4buk4buAw5nhuqxN4bucKl3hu5TDmeG6rCXhu6Lhu5BA4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPeG7pMOZ4bua4bqsTSpWTeG6rOG7nMavQOG6rEzDiuG7pOG6rCXhu4Dhu6LhuqzhurU9KiQkw5NVJOG6oOG6rEzhur7huqzhuq1U4bq8JcOTPeG7osOZ4bq84bqsWuG6vOG7nOG6vD3hu6LDk3vhurzhuqDhuqzhu5fhu5zhu6bhuqzhu6Phu5w74bqsJS7DncOZ4bua4bqs4bq1KlXhu5rhurw94bui4bq84bqg4bqsw5kuw51N4bqsw6Lhu5w74bqsJVBN4buc4bqsVSrDjMOZ4bqsQOG7nOG7osOUw5nhuqzhuq3hu5/huqwlKl3DlMOZ4bqsTOG7rOG6rD1Hw5nhu5rhuqxNw4pN4bqs4buL4bua4buk4buA4bui4bqsJT0u4bu2w5nhu5rhuqzhuq3hu5/huqxP4buC4bqsTy7hurzhuqw94bq84bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6rHs64bqsPeG7quG6rD3hur7DmeG7muG6rHvhu5LhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rF3DlCrhuqxN4buIKuG6rE074bq84bqs4bucxq/huqxN4buc4buk4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwl4bui4buQQOG6rFTDkuG7pOG6rE7hur7hu6LhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqs4bqq4bqsw5nhu4TDmuG6rHvhur7huqzhurrhuqwl4bucw4rDmeG7muG6oOG6rExGJeG6rE/hu4gq4bqsJSjhuqzDmeG7muG6vl3huqxD4bqoL0MvQuG6qOG6quG6uuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7iz7huqzhu5fhu5zhu6bhuqzhu6Phu5w74bqsJS7DncOZ4bua4bqs4bq1KlXhu5rhurw94bui4bq84bqsw5nhu5zhu4rDmeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqw9R8OZ4bua4bqsVSrEqCXhuqxNO+G6vOG6rOG6reG7n+G6rCTDleG6rHtLw5nhuqxPLuG7tE3huqzDikDhuqxOOsOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rOG7muG7ouG6vOG7ouG6rE/hu6Thu4DDmeG6rE3hu5wqXeG7lMOZ4bqsT1fhu6LhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVOG7nOG7ouG6rMOZLsOdTeG6rDPDmeG7nOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE3hu6bhuqwjKl3hu5LDmeG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rHvhur7hu6ThuqxNw4pN4bqsJeG7nOG7lOG6rE3hu5zhu5DhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsTSzDmeG7muG6rMOZ4bucLuG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rHvhur7hu6Thuqx74bui4buYTeG6rD3hurzhuqwjKl3hu5Al4bqsT1DDmeG7nOG6rE074bq84bqsw63hu6LDlMOZ4bqsw5rhu6LDmeG7nOG6rE3hu5zDjCrhuqzDoyrhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDojrhuqwl4buc4buU4bqs4bucWcOZ4bqg4bqsw63hu6TDmU7hu6TDmeG6rCTDleG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE3FqMOZ4bqsT+G7gOG7ouG6rE7hu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqxNw4pN4bqsJeG7nOG7lOG6rE3hu5zhu5DhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsw5nDlMOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTeG7puG6rCMqXeG7ksOZ4bqsTOG7qOG6rEDhu5zhu6Lhu5Aq4bqg4bqsQOG7nOG7nuG6vOG6rDPDmeG7nOG6rE0sw5nhu5rhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqwjKl3hu5LDmeG6rCXhu5zhurzDmuG6rE4p4bqse+G6vuG7pOG6rOG7nOG7iCrhuqzhu5zhu5Al4bqsTcOKTeG6rE0qVk3huqzhu5zGr0DhuqxNO+G6vOG6rOG6reG7n+G6oOG6rMOZ4bua4bq8XeG6rE3hu4bhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE0qVk3huqzhu5zGr0DhuqxN4bum4bqs4buGw5nhu5zhuqzhu5wu4bu2w5nhu5rhuqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqxP4buQw5nhuqwjKl3hu5LDmeG6rFXhu7Thu6LhuqxNO+G6vOG6rMOZLsOdTeG6rDPDmeG7nOG6oOG6rE9Zw5nhuqxNPOG6rMOZ4bucLuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqx74buS4bqs4buc4buAw5nhuqzDmeG7muG7gE3hu5zhuqxPw4rDmeG7nOG6rExGJeG6rOG7nOG7huG7ouG6rCThu4bDmeG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rFThu5zhu6LhuqxP4bum4bqg4bqsw5kuw51N4bqsM8OZ4buc4bqsJeG7ouG7kEDhuqwlOk3huqxA4buc4buG4bui4bqsJSrDjMOZ4bqsJeG7nDvhuqxNw4pN4bqsQOG7nMOKw5nhuqwjKl3hu5Al4bqsTTvhurzhuqzhu6PFqOG6vOG6rE3hu7DDmeG7muG6rFUi4bqsTeG7nMOMKuG6rMOjKuG6rHvhur7huqxP4bumw5nhu5rhuqzhu5rhu6ZA4bqsTeG7nOG7pOG6rMOZ4buaw4zDmeG6rCTDik3hu5zhuqxN4bucKsOZ4bua4bqs4bqt4buf4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujKuG7iMOZ4bqsJT0uw51N4bqg4bqs4bujPS7hu7bDmeG7muG6rE/hu6Thur7DmeG6rE/hur7DmuG6rEDhu5zDisOZ4bqsTTvhurzhuqwzw5nhu5zhuqDhuqzhu7DDmeG7muG6rOG6peG6vHvhu6JO4bqs4bql4bq8e+G7oiThuqDhuqxP4buC4bqsw5nhu5zhu4rDmeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqw9R8OZ4bua4bqse+G7kuG6rFUi4bqsJeG7nCpd4buQJeG6oOG6rDPDmeG7nOG6rE3hu6bhuqwl4buc4buU4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsTcOKTeG6rE0qVk3huqwl4bucLlnDmeG7muG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqx74bq+4bqsVCLhuqxU4buQJeG6rE3Dik3huqzhu5zhu6Lhu5hA4bqsT1DDmeG7nOG6rCXhu5wuWcOZ4bua4bqsw5rhu4Dhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxMw5TDmeG6rCXhu5wh4bqsTOG6vOG6rCU94bukw5nhu5rhuqwjKsOK4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE3hu5wqXeG7lMOZ4bqsT1fhu6LhuqDhuqwlKl3huqzDmeG7nOG7osOUw5nhuqwlPcOUw5nhuqwl4bucKU3huqwl4buQ4bqse+G7ouG7mE3huqzDmeG6vl3huqxV4bq+4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7huG6rCXhu5zhu6Lhuqx74bq+4bqsTcOKTeG6rOG7nOG7ouG7mEDhuqxPUMOZ4buc4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nOG7lOG6rE8u4bu0TeG6rMOKQOG6rE46w5nhu5rhuqwlPS7DnU3huqxU4buc4bui4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqxPV+G7ouG6rFThu5Al4bqsJeG7nCZN4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w63hu6TDmU7hu6TDmeG6rE/hu4Lhuqxdw5Qq4bqsTeG7iCrhuqzDmlYl4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqxPV+G7ouG6rCU94bukw5nhu5rhuqwl4buc4buy4bui4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqxC4bqsw5nhu4TDmuG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsVSLhuqxO4buk4bqsJT3DisOZ4buc4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqw9Rk3huqw94bus4bui4bqse+G7kuG6rCXhur7hu6LhuqxN4buc4buew5nhu5zhuqzDmuG6vuG6rE3Dik3huqzDmS7DnU3huqzhuq3hu5/huqxP4buC4bqsXcOUKuG6rE3hu4gq4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsw5nhur5d4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rFThu5Al4bqsJeG7nCZN4bqse+G6vuG7pOG6rEPhuqov4bqqQi9C4bqoQuG6qOG6oOG6rE/DjF3huqxNLMOZ4bua4bqsVeG6vuG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqxP4bui4buUw5rhuqxU4buQJeG6rCXhu5wmTeG6rE074bq84bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsw5nhu5rDjMOZ4bqsJMOKTeG7nOG6rMOt4buiw5TDmeG6rMOa4buiw5nhu5zhuqxN4bucw4wq4bqsw6Mq4bqsTy7hu7RN4bqsW8OKTeG6rE9Qw5nhu5zhuqxN4buc4buk4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsw4nhuqzDmeG7hMOa4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6xWJeG6rCThu6zhuqzDmS7DnU3huqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJOG7rOG6rELDieG6rMOZLsOdTeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rHvhu6LDlMOZ4bqs4bqt4buf4bqsT+G7guG6rF3DlCrhuqxN4buIKuG6rD1Hw5nhu5rhuqzhu5rhu6Lhurzhu6LhuqxP4buk4buAw5nhuqxN4bucKl3hu5TDmeG6rE9X4bui4bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxUw5Lhu6ThuqxO4bq+4bui4bqs4bucWcOZ4bqsT+G7lOG6rCU9w4rDmeG7nOG6rMOaViXhuqwkKeG6rE1GJeG6rE8hJeG6rCMqw4rhuqxPViXhuqzDmeG7mlYl4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rOG6reG7n+G6rHvhur7huqwzw5nhu5zhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buc4buU4bqsT+G7gCXhuqxPLuG7tE3huqxP4buuw5nhu5rhuqwl4bucKsSow5nhuqx74buS4bqsw5rhu6zhu6LhuqwjKuG6vMOZ4bqs4buc4buY4bqsJS5Zw5nhu5rhuqxV4bq84bui4bqse+G6vuG7pOG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqxP4bui4buUw5rhuqxU4buQJeG6rCXhu5wmTeG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqoQuG6qOG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqsT+G7kuG6rMOZ4bua4bucUOG6rMOZ4bq+XeG6rE/hu4LhuqxMUOG6rOG7l+G7nMOKQOG6rCXhu5xJw5nhu5rhuqwl4bucKMOZ4bua4bqsJSjhuqxN4buc4bus4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6LDik3huqxA4bucLlnDmeG7muG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqsT+G6vsOa4bqsQOG7nMOKw5nhuqxN4buc4buk4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwl4bui4buQQOG6rE/hu4LhuqxPLuG7tE3huqwl4buc4buww5nhu5rhuqwjKuG6vOG6rCThurwq4bqsw5pWJeG6rE0qVk3huqzhu5zGr0DhuqxO4bui4buWw5nhuqw94bq84bqsVOG7nOG7pOG7hsOZ4bua4bqs4bua4buIw5nhuqzDmlYl4bqs4bua4bui4buy4bqi4bqsw6LDik3huqzhu4vhu5rhu6Thu4Dhu6LhuqwlPS7hu7bDmeG7muG6rOG6reG7n+G6rHvhur7huqxM4bq+4bqsWuG6vOG7nOG6vD3hu6LDk3vhurzhuqxP4buC4bqsTOG6vl3huqwl4buo4bqs4bucXeG6rHvGr8OZ4bua4bqsw5pWJeG6rCXhu5zhu6jhurzhuqwl4bucKsSow5nhuqx74buS4bqs4bua4bui4bq84bui4bqsT+G7pOG7gMOZ4bqsw5nhur5d4bqsTSzDmeG7muG6rCTDleG6rE8u4bu0TeG6rEDhu5zhu57hurzhuqwzw5nhu5zhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwjKuG6vOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqs4buj4buj4bupxanhu4vhurAvQOG6tg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long