Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2RVw41Y4bq9w7nhuqjhu4Lhur3hu5fDgHfDuuG6veG6v+G7h2jhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq9Pinhu5Thur3hu5nDuUF3w7rhur134buJd+G6veG7l3nhu6Xhur3hurbhur3hur5Cd8O64bq9KeG6uHfDuuG6veG7mcO5w7Lhuqjhur0uw7nhu6VjL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG6reG7k8OteOG6tMO54bqo4bqsw7l44bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7gcOq4buHL+G6v+G7geG7geG7leG7geG6v2bhu4Hhu4HDqsOq4bqs4bq/aOG7geG7h+G7g+G7h+G7r+G6v+G6reG7seG6tMO64bq74bq9L2Thu5jEqXfDueG6vcO54buJd+G6vcO5w6x34bq94bq24bq9xqDhuqzDueG7pXjhurThu6XDreG6reG6veG6q1fDuuG6qMOBd8Oi4bq9w5nGoeG7r+G6tMOtw7rGoeG6rXjhuqTDumJjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2RXw7rhu4vhu4Lhur3hur9nL+G6v+G6p+G6vTzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9V+G7uXfDuuG6veG7rkXDg3fDuuG6veG7ruG7peG7oXfhur3DueG6sOG6tOG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6q1XDjVhi4bq9RcSC4buZ4bq94bqs4bund8O54bq94buZ4buPd+G6veG6v+G7heG6p2bhu4Xhur3huqxI4bq94bqmw7nhu6Xhu6/hu6/hu6V3w7rhur3huqvhu63DuXjEqXfDuuG6veG6v+G7h2jhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq9Pinhu5Ri4bq94buXc+G6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq94bq/4bqn4buF4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5nDrOG7meG6vXdFxILhu5nhur3hur5Cd8O64bq9KeG6uHfDuuG6veG7mcO5w7Lhuqjhur0uw7nhu6Xhur3Dum7hurThur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bq94buVeOG6vcO54buJd+G6vcO5w6x34bq94but4bubeOG6veG7leG7i+G7peG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84bqkeHfDuuG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6vcOJd8O64bq94bq0w7l54bq94bqseOG7i3fhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6vsSC4bul4bq94bqsxal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur3DueG7iXfhur3DucOsd+G6veG6vkJ3w7rhur0p4bq4d8O64bq94buZw7nDsuG6qOG6vS7DueG7peG6p+G6vVXDjVjhur1FxILhu5nhur3huqzhu6d3w7nhur3hu5nhu4934bq94bqs4bqgd8O64bq94buZw4B3w7rhur3hur/hu4do4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6vT4p4buU4bq94buXc+G6vcO64bul4bqq4bq04bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDgHfDuuG6veG7l8OBd8O64bq94bqm4buld8O54bq94bqmQXfDuuG6veG6tuG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6veG7l0Hhu6Xhur3hurTDuXnhur3hur7EguG7peG6vXZB4bul4bq94buXxqHhur3hu5Xhu7PDreG6vXbEguG7peG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5hD4bq94bqsw7lz4bqn4bq94bqs4bq44bq9d8Ot4buC4bq94buXcHfhur3hu5nhuqhB4bul4bq94bqsw7nDrHfDuuG6veG7geG6veG6rMSC4bul4bqn4bq94buZ4buPd+G6veG6v+G7h8Oq4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6vT4p4buU4bq94buXc+G6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq94butw7nDtHfhur3hu5nhu43hurThur3hu5nDuXjhur3hur/huqfhu4Xhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lXThur3hu5PGsOG6veG6rOG6oHfhur3huqzDuUXDg3fDuuG6veG6vuG7i+G6veG6tMO5Q+G6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3hur7hu4t44bq9d+G7uXfDuuG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG6tuG6veG7h+G6vcOC4bqoQeG7meG6vcO64bulw63hur3hu5nDucaw4bqo4bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur13bnfDuuG6vXdx4bq9d8O54buN4bqs4bq94buv4buL4bq9xqDhuqzDueG7pXjhurThu6XDreG6p+G6veG7rMahd+G7gsOt4bq94bq+4buL4bq9KXh2w63hu6/hu6XDreG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q8w7nGoXjhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9d+G7i+G7guG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bq94bqm4buld8O54bq94bqmQXfDuuG6veG6tMO5Q+G6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3hur7hu4t44bq9d+G7uXfDuuG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG7meG7j3fhur3DueG7ieG6rOG6vcO64bulQXfDuuG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq9dm7huqzhur3DueG7i3fDuuG6veG7mcO5ROG6veG7r+G6uuG7meG6veG7rcO5w6zhu5nhur3hu5dz4bq94buZeeG6veG6rMO5c+G6veG7leG6qOG7guG6veG6rOG6pMWp4bq9d2t3w7rhur3hu6/hurrhu5nhur3huqbEqXfhur3hu4bhuqjhu43huqzhur3hu63DueG7peG6vXZCw63hur3DuuG7pcaheOG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94buZw7nhu6d3w7nhur3hu5Ns4bqs4bq94buX4buP4bqo4bq94bq+4buLeOG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu5LDreG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Quw7nDrOG6rOG6veG7k+G7pXPhuqjhur3huqzhu4nhu6Xhur3huqzDuUThur3hu5fhu7nhur1Xw63hu6XhuqR44buT4bul4bq94buZRMOt4bq94busxqF34buCw63huqfhur3DmuG7pcOsduG6veG7l0Hhu5nhur01a3fhur3hurTDucO9d8O64bq94buYw6zhu5nhur3huqzFqXfDueG6vcO54bqoQXfDuuG6veG7rcO5w7R34bq94buZ4buN4bq04bq94bq+4buL4bq94butw7nEqeG6vXdrd8O64bq94bq0w7lD4buZ4bq9w7nDgeG7peG6veG7mUTDreG6vVXDjVjhuqfhur0oxqHhu6V34bq9LsOt4bqo4buv4bqmxqF34bqn4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rOG6veG6vuG7pXLhu5nhur3DueG6ouG6veG6rOG6pOG6sOG6vXfhu7l3w7rhur3hu5XDsnfhur3hur7hu4t44bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5fhu6VzduG6vXfhu4vhu4Lhur3hu5l54bq94bq+w63hu6Xhur3huqzhuqTDveG6veG6vuG7i+G6veG6rMOs4buZ4bq94buXw4B3w7rhur3huqThu43huqzhur3hu6/Egnfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O5w4p3w7rhur3DueG7i3fDueG6veG7l8OAd8O64bq9d8O5w613w7nhur3hu5nDuXl3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5fhuqp3w7rhur3hu6/huqrhu5nhur3huqbhu5/hur3DuuG7peG6quG6tOG6vXbDrXfDuuG6veG7r+G7ieG7peG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG6vkF34bq9w7nhuqLhur3huqzhuqThurDhuqfhur3hu5nhuqh3w7rhur3hu5nhu43hurThur13RcSC4buZ4bqn4bq9w7nhu4nhuqzhur3DuuG7pUF3w7rhuqfhur3huqzDucOJ4buZ4bq9a3fhur3hu5nDuWt34bq9d+G6qOG7ueG7peG6p+G6veG7mcO5a3bhur3huqZ54buZ4bq94bqsw7nhuqrhur3hu4Lhur3hur7hu4vhur3huqzhu6Vxd+G6vXZu4bqs4bq94buZw7l44bq94buZw6zhu5nhur3DucOA4bq9d+G7uXfDuuG6veG7lcOyd+G6veG7l8Otd8O64bq9w7pu4bq04bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6p+G6veG6rOG6uOG6veG7l3nhur13w7prd+G6veG7mcO5bnfhur13w7rhuqjhu4Lhur3hu5nDg+G6veG7hsSp4buC4bq94bqkw63hur12w4Dhuqzhur134buJd+G6veG7l3nhu6Xhur3huqzDucSpduG6veG7rcO5QeG7meG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q1QnfDuuG6vSnhurh3w7rhur3hu5nDucOy4bqo4bq9LsO54bul4bq94buv4buL4bq9d8OD4bul4bq94bqm4buld8O54bq94bqmQXfDuuG6veG7mUTDreG6veG7rcO5eMSpd8O64bq94bq/4buHw6rhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq9d8O6ReG6ruG7peG6reG6veG7rMO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq9d+G7i+G7guG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3DucOJd8O64bq94buZw7nGsOG6qOG6veG7mcOs4buZ4bq94buX4bqw4bqs4bq9w7nhu4l34bq9w7nDrHfhur13w7rDueG7peG7oXbhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu63hu5t44bq94buV4buL4bul4bqn4bq9w7rDsuG7guG6veG6pMOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG7rcO5RHfDuuG6vcO5eMSpd8O64bq94buvRcODd8O64bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqzhuqThu4924bq94bqs4bqk4buzd8O64bq94bqs4buJ4bul4bq9d8O54bulceG6qOG6vcOC4bqoQeG7meG6vcO64bulw63huqfhur3hu5XGoeG6veG7leG7s8Ot4bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6veG7mUTDreG6vcO54buLd8O64bq94buZw7lD4buZ4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6vXfDukXhuq7hu6Xhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buu4bul4buhd+G6vcO54bqw4bq04bq9w4LhuqhB4buZ4bq94buv4bul4buhd+G6veG6rEPhu5nhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3hu5nDrOG7meG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94buZw4nhuqjhur3huqzhuqThurDhur13w7nDsnfhur3hu5fhu4l44bq94bqs4buJ4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu63DueG6qOG6veG6vuG6uuG7meG6veG6rOG6pOG7oXfhur3huqzDuXDhur3DuuG7pcSC4bul4bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur3hu5l54bq94bq+QnfDuuG6vSnhurh3w7rhur3hu5nDucOy4bqo4bq9LsO54bul4bqtL+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0KXjhuqjhuqThu5nGoeG6u2Q8w7nGoXjhur08PDc1V2Mv4bq0ZA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN
2022-01-08 19:32:00

baophutho.vn Từ khi chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) vào ngày 28/7/1995, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long