Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG7syIhOFBd4bqn4bqrUGJlxIMlUCrhu4NQJOG7qDlQNSI4XVDEkShQxJE54buqOFAl4bu4ZVDEkVY4W1DEkWPhur/huq04W1BVT1DEkWM5OFtQOFY3UFNRU1Phu5YvXVLGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buWIjdbUGRjJU3hu6AvLyXhu5Akxq854bqrXWXEkV054buQZzgvKj9kNcSROeG6qy84P2hkL1NTUVMvUlNTKsOaUeG7plThu6ZRUcSRUuG7plNTw5rhu6Y2UuG7kDThuqtb4bugUC/GoOG7teG6scSRUCXhurVQZOG6rVA2w6AlUCrhu7hlUOG6rVBExq82xJFQ4buzxq81P1Dhu6MixJHDrcOUUEXEkcavXVDhu5jhu7Vq4buU4buQUOG7mG84XeG7jlBrxrDhuqovxJDEkElH4bu34buU4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu6s/xq8q4bugxqDhu7cpOFA1IjhdUMSRKFDEkTnhu6o4UCXhu7hlUCrhu4NQNSIoOFBkLlDEkVY4W1DEkWPhur/huq04W1BVT1DEkWM5OFtQOFY3UFNRU1PDlFDEkV3hu7bhuqtQXeG6tThQZDlQZ8OiIlA34buBJVDDmsOUw5pPUCXhur3Gr1A4VjdQU1FTUlBn4buqUMSRw6IiUDhWN1BTUVNUUGQuUCVdMlAlw6E4UFTDlMOaT1DEkWM5OFtQJMSDIlAl4busOF1QOF0iKWVQNuG7qjhQZGE4W1A24bu0w61QOF0iezdQ4buj4bu5R+G7seG7ny1SxahQJsavOFtQaeG7rMOtUGPGr1Al4bqxOFtQZ8OiIlA4XWY4W1DEkV3hu6glXVDEkV3hu4ElUGcpUMSRXTFQxJFj4bq/4bqlOFtQNsavOVAm4bqxOFvDlFAlXWXhurMiUCVlOFtQ4buBOFtQZ+G7qlA24buwN1Dhuqtd4buoxJFQxJFWOFtQJcavOeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBjOThbUOG7neG7qDlQJeG7qDlQxJBjIj44UGfDoDhbUGfhu6pQxJEwOF1QXTA4XVA1IjhdUMSRKFDEkV0oUFsiw6IiUFNRU1NQJuG6v8avUGPGr1A4W+G7qsOtUFJUL1LDlFDhu7MiIThQXeG6p+G6q1BiZcSDJVAlXTlQY1g4W1Am4bqxOFtQNuG7gyVQxJFWOFtQxJFj4bq/4bqtOFtQJWFQJuG6v+G6pyVQxJFjOThbUDhWN1BTUVNSUCRXxJFQJuG7uGVQJV1AN1A24buwIlDEkeG7h1AlZcSDIlA4VjdQOFs54buoIsOUUCVhUMSRXT5QxJFd4bu2w61Q4bqtUCXhu6glUDgpOFA1IjhdUMSRKFA2w6I4UDhd4bq/UMSQY2U4W1BCZcSDJcOUUOG7syIhOFA3IjhdUCVd4bu0ZVDhu5NlUOG7mHBF4buUUGfhu6pQ4bu1alAqOVAl4buoJVAkIjw4UOG6q13hu6jhuqtQNSAlXVDEkV0gJV1QxJEiKThQxJE8UMSR4buqIlAlXSA4XVAkV8SRUCbhu7hlUFsi4busN1Aq4bu4OFBn4buqUMSRMDhdUMSRY+G7sDhbUCbhu4HEkVBb4buuw61QJV1l4bqzIlAlZThbUOG7gThbUDbhu7AiUDjhurciUDYhOOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4bud4buoOVAl4buoOVA44buqw61QJcOqOFtQJV0yUGPGr1BjWDhbUCXhurk4W1Bnw6IiUMSRMDhdUMSRY+G7sDhbUCbhu7AiUCoxJV1QJsavOFtQxJEiKOG6q1AqIns4w5RQ4buo4bqrUDbhu4MlUDbhu7A3UOG6q13hu6jEkVA4W+G7qsOtUCXhu6o4W1Alxq85UOG6rVAl4buoJVA4KThQNSI4XVDEkShQ4bqrXeG7qMSRUMSRYyI+OFBn4buqUDfhurHEkVBkxINQOCk4UDUiOF1QxJEoUCbGrzhbUOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjhQNsOiOFAmxq84W1DEkeG7sDlQY8avUDhdIillUDhbZcOtUCXhurVQJj9QKsOgxq9QxJEiKDhQxJFjMDhdUOG6q13hurslUF3huq8iUMSROeG7qjhQJeG7uGXhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7s+G7sDdQ4bqrXeG7qMSRUMSROeG7qjhQJeG7uGVQNiE4UMSRw6IiUMOaw5RTT1DEkWM5OFtQOFY3UFNRU1LDlFDEkVY4W1BTUCYiPjdQ4bqrXeG7uDhQxJFjVjdQZDlQZ8OiIlBpZVBd4bq/w6I4W1AlXWU4W1DEkWM5OFtQUlFQOFY3UMSRY+G6rVA24buwIlAm4bu0w63hu5BQ4bud4buoOVAl4buoOVAlw6o4W1Al4busOF1QJOG7qDlQXUBlUGJl4busUDbhu7RlUCrhu6oiUCXhur3Gr1Am4buwIlAqMSVdUGQuUCo9OFDEkcOiIlA1XTnhu6w4W1Al4buoJV1QJOG7tsSRUCQwOF1QJsOdOFtQWyJmxq9QJeG7qCVQOOG6v8OiJVA4W+G7qsOtUCXhu6o4W1Bpxq/hu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoEfDoiJQ4bqrXeG7uDhQNsOiOFAl4buoJVA44bq/w6IlUCbGrzhbUOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjjDlFA1XeG7rFA4VjhbUCVhUOG6q13hurslUF3huq8iUF054buqOFDEkTnhu6o4UCVdMlBkxINQ4bup4buf4bqqUCQwOF1QYmXhu7Q4UCbhu7hlUDhb4bq/4bqlIlBdxq/DrVA1XcOjOFtQXSI8OFBnPThQJcOhOFA24buqUCrhu7ZlUF3huqEiUGfhu6pQxJEwOF1QxJFj4buwOFtQOOG7qsOtUGQuUGc9OFA4XeG6v1BnQMOtUDU+UCXhu6xQxJFjOThbUDhWN1DEkSIo4bqrUMSRXT85w5RQU1FTVOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBlw61QOF0iITjDlFAlXTJQZMSDUOG7qeG7n+G6qlAkMDhdUGJl4bu0OFAm4bu4ZVA4W+G6v+G6pSJQOFY3UFNRU1RQ4bqtUCXhu6glUDgpOFA1IjhdUMSRKFDhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UDhdIillUDVd4busUDhWOFtQZC5Q4bqrXeG6uyVQXeG6ryJQJuG6v+G6pyVQxJHDoiJQN+G7gSVQxJFj4bq/w6IlUDVdIlBp4busw61QY8avUCbhu7AiUCoxJV3hu5Av4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6DhuqtEOWVjJT/hu6DGoMSQXT85UMSQxJBJR+G7t+G7li/huqvGoA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN
2022-01-08 19:32:00

baophutho.vn Từ khi chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) vào ngày 28/7/1995, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long