Cập nhật:  GMT+7
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7HEg+G6plV54buM4bqm4bumecOTJHnhu47EqEjhu4x54bqiw7154buO4bq04buMeeG7juG7iuG6ruG7uHnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXnhuq/hu5zEqHnhu47hu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4zhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG7p8OJw4PDlVXhu4jFqOG7puG7iMOV4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu1w73hu7nDvS/hu7nhuqLhurrhu7nhu7PDgeG7s+G6ouG7t+G7t+G7puG7s8OA4bu34bu3w4Dhu7XDkuG7s+G7p09V4buKeHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxw63EqTPEqXkteWLhu4rhuq7hu7h54bqgL+G7s8O94buleeG6r+G7nMSoeWLhu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7pk3hu47hu4h54bum4buieeG6uOG7iFbhurh54buK4bqmVXnhu4zhuqbhu6Z5w5MkeeG7jsSoSOG7jHnhuqLDvXnhu47hurThu4x54buO4buK4bqu4bu4eeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDkkRVeeG6r+G7nMSoeWLhu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x5xrDhu7Phu7kv4buzw70v4buz4bqi4bu3w70t4buz4bu5L+G7s8O9L+G7tcO94bu1w73hu6nhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqcOZw5Xhu47hu4p54buO4buIw53hu47hu4p54buO4bq04buMeeG7puG7iMSC4buO4buKeeG6uOG7iMSoRuG7jnnhu6bDmcOD4buO4buI4buleeG7isSow4PEqHnhurhCVXnhu47hu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG6uOG7iErhu47hu4h5w5Lhuq55w5JY4bq4ecOS4buuUuG7juG7innhu47hu5Dhu47hu4p54bq4xqDhu6Z54bq44buww4N54bq4xILhurjhu4h54buM4bqw4buO4buK4bulecOSxajhu5bhu4554buk4bqo4buOeeG7pOG6ruG7juG7innhu7Dhu47hu4p54buI4buceeG7suG6rnnhurxW4buO4buKecOS4buE4buOeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buO4buIw53hu47hu4p5VeG7iMOV4buO4buKeeG7psOZ4bquw5V54bq8QsWoeeG7psOZw4Phu47hu4h54buyS3nhurzhu5zhurh5w5JEVXnhurrhuqrhu4554bum4buc4bq44buleeG7skt5w5rFqOG7uEfhu455w5JSxKh54bq44buww4N54buO4buK4buuUcSoecOSw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4rhu6d5xKnhurDEqHnhuq/hu5zEqHnhu47hu4rhu4hMecOSQ+G7jnnhu6bhu4hWeWLhu4hC4bumecaw4buO4buK4bqu4bu4eeG7s+G7uS/hu7PDvS/hu7PhuqLhu7fDveG7qeG7pXkww4Phu455MeG7iEJVeeG7iOG6ruG7juG7iHnEqcOZxajhu47hu4p54buu4bug4buO4buKeTPhurbhu47hu4p54bq84bqyecOZw4N5YuG7iuG7iEx5w5rFqOG7uEbhu6Z54bum4buI4bqu4buO4buIecOSRFV5xKnhu6Lhu47hu4p5YuG7luG7juG7innhu4jhu5zEqHkz4buW4buO4buKeTLhu67hu6Dhu47hu4p54buyUMSoeeG7jOG7quG6uHnhurxK4bq44buIeeKAnMSp4buIxqDhu47hu4p54buO4buIQuG7pnnhu4hG4bumeeG7puG7iOG6tuG7uHnEqeG7ouG7juG7inli4buW4buO4buKeeG6r+G7nMSoeTPhu5bhu47hu4p5MuG7ruG7oOG7juG7innhurxJeeG7psOZw4Phu47hu4h54bq8QsWoecOJ4buE4buO4buIeeG7sljhurh5w5rFqOG7uEfhu455w5JSxKh54buI4bqu4buO4buKeeG7juG7iuG6ruG7uHnhurjhu7DDg3nhu47hu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7suG6rnnhurxJeeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG6uMSC4bq44buIeeG7jOG6sOG7juG7innhu6bhu4jhu6J54bq8TMOD4oCd4buneeG7kcSoSOG6uHnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXnEqeG7ouG7juG7inli4buW4buO4buKeeG6r+G7nMSoeTPhu5bhu47hu4p5MuG7ruG7oOG7juG7innGsOG7psSoR+G7jnnhu6bhu4jhuqrhu4554bq44buww4N54bqv4bucxKh5YuG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnhu47hu4rhuq7hu7h54buOw4Phu7jhu6l54bq84bqyeeG6vMSC4buO4buIeeG6ukLFqHnDieG7rlDhurh54buO4buKw5Xhuqbhu6Z5w5rFqMOD4buOeeG7psOZ4buS4buO4buKeeG7psOZw5Xhu47hu4p5w5JM4bq44buIeeG7pFl54buKxKjDg8SoeeG6uEJVeeG7juG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554buRxKhI4bumeWLDg+G7jOG7pXnDicOC4bumeeG6vEPFqHnhu4jhuq7hu47hu4h54bumw5lL4buO4buIeeG7psOZ4buuU+G7juG7innhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buy4bquecOSUOG7jnnhu4zhurDhu47hu4h54bq44buww4N5VeG7iMOV4buO4buKeeG7psOZ4bquw5V54buO4buW4buO4buKeeG6uuG6quG7jnnhurrhu65QxKh54bukWHnDkuG6suG7juG7iHnhurzhurDDlXnhurjhu7DDg3kz4bq24buO4buK4buleeG6vMOK4buMecOS4bqwxKh54buO4buIxKhHxah54bum4buI4bqu4buO4buIecOaxajhurZ54buKxKjEgnnhu6bDmUx54bumw5nDleG7juG7innhu6RYeeG7juG7iuG7iMSoSFV54bq8QsWoeeG7psOZw4Phu47hu4h5w4nhurbDlXnhu7JIeeG7puG7onnDmsWoxqDhurjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG6sMSoecOJxajhu6LEqHnhu4rhuqZVeeG7jOG6puG7puG7pXnhurjEguG6uHnhurzhurDEqHnDicSoScWoeeG6vOG6snnhu5bhu455w5LhurDEqHnhu6bDmcWo4bu4R+G7jnnhu6bhu4jGoOG7juG7innhu7Lhu4Z54buyw4Phu47hu4p54bq44buww4N54bqv4bucxKh5YuG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnDmsWow4N54bqiw7154buO4bq04buMeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7suG6rnlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu47hu6d5YuG7iuG6ruG7uHnhu47Dg+G7uOG7pXnhurzhu5rhu47hu4p54buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7qOG7juG7innhurxC4bumeeG7juG7rlDhurjhu6V54bqv4bucxKh5YuG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554buRxKhI4bumeWLDg+G7jHnhu47DlMSoeeG6uOG7iMWo4buO4buKeeG7suG6rnnhuq/hu5zEqHli4buW4buO4buKeeG6uuG6quG7jnnhu6ZN4buO4buIeeG7jsOUxKh5w5nEqOG7hOG7juG7innhurzhu65S4bq4eeG7puG7lsSoecOSxajhu7hI4buOeeG7suG6rnnDk+G7iOG7luG7juG7innhu47hu4pX4buO4buKecOSUOG7jnnhu4zhurDhu47hu4jDuXnDk+G7iOG6rOG7juG7innhurxM4buO4buIeeG7ssODxKh54bumw5nhu5B5w5Lhuq554bum4buieeG6uOG7iFbhurh54bq84bqwxKh54bq6xKhI4buO4buleeG7iOG6sOG7pnnhu47hu4jhuqrhu4554bq44buISuG7juG7iHnhu6bDmUx54buO4buQ4buO4buKeeG6uMag4bumeVN5w5Phu4jFqHnhu7JY4bq4eeG7juG7luG7juG7innhu6bhu4jhu5bhu47hu6d5McSC4bq4eeG6uEJVeeG6r+G7nMSoeWLhu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7psOZ4buE4buOeeG6vEzDg3nDieG6ruG7jnnhu6ZN4buO4buIeeG6vOG6snnhu6bDmcSoSeG7jnnDk+G7iMODxKh54buO4buIxKhHxah54buIw5XhurDhu6Z54bq84buc4buO4buKeeG7puG7iMSoRuG7pnnhu6bhu4hY4bq4eeG7juG7iOG6pOG7jHnhurzhurbhu4x5w4nhurbDlXnDg+G7jnnhu6TEqOG7juG7iHnhu7bhurJ54buI4bucxKjhu6V54bu2w5TDg3nhurzDlMSoeeG7isSo4bq24buMeeG7juG7iuG7iMOow5V54bq44buIw5V54buI4bucxKh54buyxKjhu4Thu47hu6V54buO4buW4buO4buKeeG6uuG6quG7jnnhu47hu4rhu4jDqMOVecOT4buIw5R5w5Phu4jhurThu47igKZ5M+G6puG6uHnDicSoSOG7puG7pXnhu4jhu65Q4buO4buKeeG7plDEqHnhurjhu4jhuq7DlXnhu4xX4buO4buKeTPhurDEqHnhu4jhu5zEqHkz4bq24buO4buKecOJ4buceeG7pk3hu47hu4h5w5JD4buOeeG7puG7iFZ54buZ4bqx4buZeeG7suG6rnnDkyR54buOxKhI4buMeeG6osO9eeG7juG6tOG7jHnhu47hu4rhuq7hu7h54bum4buI4bqu4buO4buIecOSRFV54bqv4bucxKh5YuG7luG7juG7innhurrhuqrhu4554buRxKhI4bumeWLDg+G7jOG7pXnhurjEguG6uHnhurhCVXnhu4jhu5zEqHnhurzhurJ54bumRFV54bumw5nFqOG7juG7innhu4jhu5554bumw5lSecOTxKjhu47hu4h5VeG7iErhu6V54buyROG7jnnhurzhu5zhu47hu4p54bq4xILhurh54buO4buKxajhu5rhu455w5JY4bq4eeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7s+G7t3nhurjhurThu4554buO4buI4bqueeG6uOG7iMOVeeG7iOG7nMSoeeG7ssSo4buE4buO4buleeG7juG7luG7juG7innhurrhuqrhu47DuXnhurzhu5rhu47hu4p54bum4buIUcSoeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7juG7iMSoR8WoeeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innhu4rEqMODw5V5w5Lhu67FqHnhu7LhurThu4554buIw5TDg+G7pXnhu7LhurThu4554buO4buK4buISOG7pXnhu6bhu4hJeeG6uuG7quG6uHnhu6bhu4hJeeG7puG7iMODw5Xhu6V54buKw5RVeVXhu4hD4buOeeG7juG6quG7juG7innhurjDg8OVeeG6vFHEqHnhu6TGoOG7juG7innhu7LhurThu4554buIw5TDg3nhu6bEqOG7juG7iHnhu6bhu4hD4buOeeG6uOG7iMOVeeG7iOG7nMSoeeG7ssSo4buE4buO4buleeG7juG7luG7juG7innhurrhuqrhu47hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu5FQxKh54buO4buIw53hu47hu4p54bq8w5Thu47hu4p54buKw5RVeeG6vMOU4buleeG6r+G7nMSoeWLhu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7pk3hu47hu4h54buyxKjhu47hu4h54bq6WHnhurzhu65S4bq4eTHhu4jhu7B54bumTOG6uOG7iHnhu47hu65Q4bq4eeG7puG6puG7juG7innhu6bhu4jhu65T4buO4buKeeG6r8Wo4bqq4buOeeG6uOG7iOG7ruG7oOG7juG7innhuqnDg8OVeeG6vOG7nOG7juG7innhu4jhurDhu47hu4p5YuG7iELhu6bhu6V5YuG7iEvhu6V5MMODw7l54buO4buIxKhHxah54buO4bq04buMeeG6vOG7rlLhurh5MMOD4buOeeG6uOG7iEJVeeG7iOG6ruG7juG7iHnEqcOZxajhu47hu4p54buu4bug4buO4buKeeG6r+G7nMSoeWLhu5bhu47hu4p54bq64bqq4buOeeG7kcSoSOG7pnliw4Phu4x54bum4bqm4buO4buKeeG6uFF54bum4buIxKh54bq8xajDg3nhu7bFqELhu6Z54bukw4Lhurh54buy4bqueTDhuqThu47hu4p5w5Phu4jDiuG7jnnhurjhu7DDg3lqMGIyeeG7pk3hu47hu4jhu6fhu6fhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44buxxKnhu4jDg+G7juG7iHli4buKw4Phu6svVeG7sQ==

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021
2020-10-06 08:03:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long