Cập nhật:  GMT+7
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXI04bq+4buA4bul4buK4bq+4bqw4buK4bul4buxxanGsOG7pcOCeOG7pcOMQcOC4bulIeG6r2o2KC3FqXfhu6XDjMOU4buA4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XGsOG7q+G7pcOK4buA4buQ4bulxqDhu554cS/hur7FqXJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWNeG6rHjhuqTDuXLhu4HDmuG7pcWpduG6vuG7peG7isOKw73hu6rhu6XGsOG7qS/hu6vhu6XhuqbEkOG7iuG7pcWpduG6vuG7peG7isOKw73hu6rhu6XGsOG7qy/hu6tw4bud4bul4buiRuG7iuG6vuG7peG6u+G6vuG7oOG7peG7geG6vkvhu6XDiuG6vuG7gOG7peG7iuG6vuG6sOG7iuG7peG7scWpxrDhu6XDgnjhu6XDjEHDguG7pSHhuq9qNigtxal34bulw4zDlOG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyIVHhu6Xhu6Lhur7hurjGoeG7peG7geG7s+G7gOG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bulNeG7s+G7pTVKeOG7pcWp4bun4bun4bulw4J44bub4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Up4buIeOG7iuG7pTVQ4buKw4rhu6V34bup4bulw4J44bub4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhu5bhur5P4bulauG7gMOJ4bui4bul4buB4bua4buC4bulduG7q+G7pcOCeOG7m+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bulIeG6tsOM4bul4bqh4bq+ROG7peG7seG7reG7pcOCeOG7m+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bq74bq+UOG7pcSD4buA4buK4bq+4bul4bur4buv4bulw4J44bub4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6VtROG7iuG7peG6o+G6sOG7luG7pcawduG7pcOCeOG7m+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pS544bulxrB24bulw4J44bub4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XhuqPDg8OM4bul4buB4bq+eOG7iOG7pcaw4bux4bulw4J44bub4bul4bui4bq+4buE4bul4buo4bu34bul4bq74bq+4bug4bul4buB4bq+S+G7pcaw4bux4bulw4J44bub4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu4HDg+G7iuG7peG6v8OV4buK4bulxanGsOG7pcOCeOG7m+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buBeMOM4bulxINO4buKw4rhu6Xhu63hu6XDgnjhu5vhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6Xhur/DleG7iuG7peG7reG7pcOCeOG7m+G7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7peG7geG6vlLhu6rhu6XGsOG7pcOCeOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4bua4buI4buKw4rhu6XDgnnDguG7pcOCeOG7pcOMQcOC4bulIeG6r2o2KC3FqXfhu6XDjMOU4buA4bud4bulw4LEqOG7pcWpxrDhu6nhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6Xhu6LDmuG7pTPFqeG7peG6vuG7iMOAw4Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcWoUOG7isOK4bulw4J5w4Lhur7hu6XDjeG7quG7neG7peG7luG6vuG7iOG7isOK4bul4buiTHjhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XGoOG7nuG7teG7iuG7pcON4buw4bulxajDveG7peG7qXZ34bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bul4bq+4buS4buW4bulw4xBw4Lhu6XDjMOU4buA4bulw4LDkuG7isOK4bul4bqmw5Phu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bq/T+G7peG6tMOJ4buK4bq+4bul4buK4bq+w4Phu4rhu6Xhu6EuxINw4bulSeG6vkzhu4Dhu6XhurTDieG7iuG6vuG7pcWow73hu6Xhu5p44bulxajhu4DDieG7iuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buKw4rDveG7qsah4bulxanhu6Phu6fhu63hu7Hhu6XDgnjhu6Phu6Xhur9P4bulLsSD4bul4bqmeOG7isOK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bqm4buAReG7nuG7peG7ouG7muG7hMah4bul4buv4buj4bun4bur4bur4bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhuqbEqMah4bul4buB4bq+4bqs4buI4bul4buKw4rhu57hu6rhu6XDgsOVxqHhu6Xhu6nhu6PGsHfGsOG7peG7oeG7q+G7reG7neG7r+G7k3Dhu6Xhu6Lhu5pC4bul4bqsw4zhu6XhuqRUw5Thu4Dhu6XFqeG7reG7peG7ouG7nuG7jOG7gOG7m+G7peG7q+G7qeG7peG7oeG7p+G7neG7reG7k3Dhu6Xhu5bhur5R4bul4buK4bum4bulw4LEqOG7peG7ouG6vnjhu4Dhu5vhu6XFqeG7o8awduG7r+G7peG7ocWpduG7neG7qeG7k3Dhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bux4bun4bul4bui4bue4buM4buA4bub4bul4bup4butduG7peG7oeG7seG7ncaw4buTcOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhu63hu7Hhu6Xhu6Lhu57hu4zhu4Dhu5vhu6Xhu6nhu6d24bul4buh4bur4bud4bur4buTcOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6tMOJ4buK4bq+4bul4buKReG7iuG7o+G7peG7geG6vuG6rOG7iOG7peG7ouG7guG7iuG6vuG7peG7ouG7muG7s+G7isOK4bul4bq0w4nhu4rhur7GoeG7peG7qeG7o+G7reG7r+G7reG7peG7oeG7scaw4budxrDhu5Nw4bulw4J44bul4bq0w4nhu4rhur7hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bui4bua4buAw4nhu57hu6XDguG6vlXhu4rDiuG7m+G7peG7qeG7o+G7qeG7q3bhu6Xhu6Hhu6vhu6/hu53hu7Hhu5Nw4bulw4J44bulw4xVw4Lhu6XhuqbDkuG7peG7iuG6vuG6quG7m+G7peG7r+G7peG7oeG7p+G7ncWp4buTcOG7pcOCeOG7pcOMVcOC4bul4bqmw5Lhu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7peG6tOG7guG7iuG6vuG7m+G7pcWp4bun4bul4buh4bun4budxanhu6vhu5Nw4bulw4J44bulw4xVw4Lhu6XhuqbDkuG7peG7isOA4buKw4rhu6XFqMO94bul4bup4bul4buh4bun4bud4bun4bur4buTcOG7pcOCeOG7pcOMVcOC4bul4bqmw5Lhu6Xhu4rDiuG7nuG7quG7pUnhu4TDguG6vuG7o+G7peG7geG6vuG6rOG7iOG7peG7isOV4buA4bul4bqm4buAReG7nuG7peG7ouG7muG7hMah4bul4buv4buj4bunxrDhu6vhu6Xhu6F3d+G7neG7r+G7k3Dhu6XDgnjhu6Xhuqbhu4BF4bue4bul4bui4bua4buE4bul4bui4buz4buA4bul4buK4bq+w73hu6XFqMO94bulxrDhu6fhu6Xhu6Hhu6fhu53hu6nhu5Nw4bulw4J44bul4bqm4buAReG7nuG7peG7ouG7muG7hOG7peG7ouG7s+G7gOG7pS7DieG7iuG6vuG7pcWo4buAw4nhu4rhu6XhuqThu7fhu6XDguG6vuG7gMSQ4buK4bulw4JSeOG7peG7okbhu4rhur7hu53hu6Xhu6Lhu5rhu57hu4rDiuG7pVTDleG7isOK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIpeeG7iuG6vuG7pcOK4buAeeG7pcOCxILhu5bhu6XhuqbDkuG7peG6pOG7hMOC4bq+4bud4bul4bui4buIw73hu4rhu6Xhu6JG4buK4bq+4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhu6jhu7cv4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bul4buY4bulw4LEguG7luG7peG6psOS4bul4bur4bub4bul4burxanhu6Xhu6jhu7cv4buW4bq+VOG7kOG7isOKL+G7ouG6vuG7hOG7peG7ouG7msSC4buK4bulw4LEguG7luG7peG6psOS4bul4bup4bub4bulxrB24bul4buo4bu3L+G7luG6vlThu5Dhu4rDiuG7pcOCxILhu5bhu6XhuqbDkuG7pcaw4bub4bulxanhu7Hhu63hu6Xhu6jhu7cv4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bulw4LEguG7luG7peG6psOS4bulxanhu6NxL+G7lnJx4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5ZY4bue4bui4bq+4buI4buaw7lyauG7ueG7iuG7peG6o3jhu4rDinEv4buWcg==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau
2024-05-23 17:28:00

baophutho.vn Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh bị thủng dạ dày do tự sử dụng thuốc giảm đau xương khớp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long