Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7pXvGr3vhu5zhuqU+4buk4bql4buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6q+G6rXshNOG7nOG7m8avNDzhu5zhurXhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04buc4bqow6E0POG7nOG6qj7DmTXhu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQOG7jOG7uMOZNeG6pT5i4bqrPjXhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bueVeG7oFMvUVUj4bug4bueU1BRUOG7oOG6q+G7nlJVVeG7nlAy4bue4buMMOG6pTzhu5rhu5wv4buS4bqkPuG7pOG6q+G7nOG6q+G6rXshNOG7nDF7ND7hu5zhuqs7w5Lhu5zhuqvFqDXhu5zhu4d7LkDhu5wy4bumM+G7nEA+NeG7nDLDmTXhu5w94bqjNDzhu5w9XcOZ4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84bucPSHhu5zhuqvFqDXhu5w0PGLhuqE04buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6q+G6rXshNOG7nOG7m8avNDzhu5zhurXhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04buc4bqow6E0POG7nOG6qj7DmTXDkuG7nD5iZi404buc4buX4bu0M+G7nHY+OuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqThuqrhu5vhuqot4bqqxah74buc4bqrPl3hu5zhuqvhuq1ZNOG7nOG6qMOhNDzhu5zhuqo+w5k1w5Lhu5w+YmYuNOG7nOG7l+G7tDPhu5x2Pjrhu5zhuqnDoOG7nDLhurnhurM0POG7nOG7m+G7huG6qnnhu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmeG7nOG6qXs0PuG7nD41xajhuqvhu5zhuqvFqHvhu5w9XcOZ4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84bucQD4i4bucQD57OzPhu5xS4buiS+G7nOG6qcOg4bucMuG6ueG6szQ84buc4bqrPsOZND7hu5w0ezo04buc4bqrNeG7pjThu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk0w5Lhu5zhuqnDoOG7nEA3NOG7nDLFqHvhu5w9w5k0POG7nOG6qz4kNeG7nD44QOG7nOG6q8Woe+G7nEDhu6RA4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqvhuq1iNDzhu5xAWeG6pcOS4bucQMOZNeG7nD1WNDzDkuG7nD3FqHvhu5w+OEDhu5w+NeG7rkDhu5w9w5k0POG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucMsOZNeG7nD3huqM0POG7nOG6q8Woe+G7nEDhu6RA4bucMT5iw5Lhu5xAxJEz4bucQMOhNDzhu5w0PD57LuG6peG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG7h+G7puG7nDQ8NeG7pnvhu5zhuqsiND7hu4zhu5zhu5t7LGLhu5w04bumZuG7nDxYZuG7nDQ+eyxi4bucMT424bucMT7hu6o04bucQD414bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4bqrxag14bucNDxi4bqhNOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqvhuq17ITThu5zhu5vGrzQ84buc4bqr4bq94bucMsOqQOG7nDLhurnhurM0POG7nOG6q+G6rSbDkuG7nDLhu6Yz4bucPHvGrzPhu5w0PGLhuqE04buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6q+G6rXshNOG7nOG7m8avNDzhu5zhuqvFqHvhu5xA4bukQOG7nDE+YuG7nCNYNOG7nEDhurnhu4zhu5zhu5vGrzQ84bucZWbhu5zhu4fhu6bhu5xAPn00PuG7nOG6p2JmLDThu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04bucPeG7qOG7nEA24bucND7hu4E0POG7nEA+fTQ+4buc4bqp4bukQD7hu5zigJw8e+G7geG7nEA+WDTigJ3DkuG7nDE+YmY7NOG7nDE+fUA+4buc4bub4buG4bqqeeG7nOG6qcOZYuG7nDE+e+G7nOG6q8Og4bqr4bucNDw+ey7huqXhu5xAw5k14bucPVY0PMOS4bucPcWoe+G7nD44QOG7nOG7hyzhu5wy4bumM+G7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nD014bumNOG7nOG6qz4h4buc4bqrxah74bucQOG7pEDhu5x2xqHhu5fhu5w0PuG6uTQ84bucIzXhu5zhuqs+YuG7nDQ+4buy4bql4buc4bqrPlnhuqXhu5w0OjThu5xAPiLhu5wz4bqj4bqr4buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nDLhu6bhu5xA4bukQOG7nCQz4bucMsWoe+G7nOG6qz414buk4bqr4bucMmbhu5w9e+G7nDLhu6Yz4buc4buqNOG7nOG7hcOZw5Lhu5zhuqvhur3hu5w9NuG7nCPhu7Y04bucPTs04buc4bqrPns7YuG7nDQ8YuG6oTThu5zhu4fhu6bhu5w84buu4bql4bucMT424bucMT7hu6o04buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6q+G6rXshNOG7nD3GrzQ84buc4buHezo04bucM+G6sXvhu5zhuqvFqHvhu5w9XcOZ4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7m+G6oTQ84bucQD594buc4bqqw6Hhu5zhu6fhuqE0POG7nOG6qOG6rzThu5wt4buc4buVfeG7nOG6qz7hurnhu5zhu5vGrzQ84bucZWbhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04buc4bqow6E0POG7nOG6qj7DmTXhu5xAPjXhu5zhu7h7O+G6q0/hu5zhu5sh4bucMT7hu7BA4buc4bqlPsSRQOG7nOG6q1s0PuG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5zhuqs+ezti4bucNDxi4bqhNOG7nDE74bqr4bucNMWo4bql4buc4bubxq80PMOS4buc4bqr4bqt4bq54bqxQOG7nD474bqrw5Lhu5xAWeG6peG7nGVm4buc4bubxq80POG7nOG6teG7nEDhu6RA4bucMT5i4bucI1g04bucQOG6ueG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4bubxq80POG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6qcWoQD7hu5zhu4fhu4E0POG7nDPFqDQ+w5Lhu5zhuqvhu7LhuqXhu5zhuqvhuq1iNDzhu5wy4buoND7hu5w9xag14bucPeG7tGbhu5wzxag0PuG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqvhuq17ITThu5wxezQ+4buc4bqrO+G7nC3hu5zhu4Xhu6jhu5w+4bqje8OS4buc4buFWGbhu5wjw6o0POG7nHnhuqp4w5Lhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nD3hurd74buc4bqpw6A0POG7nOG7h+G7suG6q+G7nEA+WeG6q8OS4buc4bqrezQ+4buc4bqrPsOdNOG7nEA+NeG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNOG7nD0h4buc4bqnYsOdNOG7nEA+YzQ84buc4bqrPllm4buc4bqtYeG7nOG7h8OZe+G7nOG6q+G6rTfhu5wy4buoND7hu5w9xag14buc4bqrezo04buc4bqlPjU0PMOS4bucPOG6ueG6rzQ84bucM+G7tmLhu5xAZcOZ4buc4bubxq80PMOS4buc4bqrxag14bucPeG6ozQ84bucMsOqQOG7nOG6pT5ZNOG7nD1ZYuG7nEA+NeG7nDLhurHhuqXhu5zhuqvhuq0m4buM4buc4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5zhu5vGrzQ84bucZWbhu5w8e8OZNeG7nEA+IuG7nOG6q3s6YuG7nEA+NeG7nEA+e+G7nOG7uOG6o+G7nOG6q8WoNeG7nDQ8YuG6oTThu5zhuqU+4buk4bqr4buc4bqr4bqteyE04buc4bubxq80POG7nDE+w6E0POG7nEA+IuG7nOG6q+G6rTU0POG7nDLDqkDhu5wy4bq54bqzNDzhu5zhu5vhu4bhuqp54bucM+G7puG7nOG6teG7nEDhu6RA4bucPTXhu6Y04buc4bqrPiHhu5zhu6fhuqN74buc4bqlPsSR4bucNOG7gcOS4buc4bun4bqje+G7nDTDoTQ84bucI1g04bucPeG6oTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5zhuqvhu6o0POG7nEDhurnhurc0POG7nOG6qz5i4bucPmPhuqvhu5w94bqje+G7nDQ8w6nhu5xA4bukNOG7nOG7uOG6o+G7nOG6q+G6rSbhu5zhu4fhu6bhu5zhuqvFqDXhu5w9eyxi4bucMXsuNOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqvhuq17ITThu5w0PGLhuqE04buc4bqr4bqtNTQ84bucQMOhNDzhu5w0Plg04bucMsOZNeG7nD3huqM0POG7nOG6q8Woe+G7nDE+YsOS4bucQMSRM+G7nEDDoTQ84bucNDw+ey7huqXhu4zhu5x5PuG6t+G7nD024buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nOG6p2LDmeG7nOG7m8avNDzhu5zhu7jhuqPhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04bucPeG7qOG7nOG7uOG6oXvhu5wj4bq5w6I0PMOS4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5zhuqnDoOG7nDLhurnhurM0POG7nDE74bqr4bucNMWo4bql4bucPcavNDzhu5zhu4d7OjTDkuG7nDx7xq8z4buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nDE+YuG7nCNYNOG7nEDhurnhu5w0PnssYuG7nDThu6oz4bucMnssNOG7nDE+w6E0POG7nDE74bqr4bucNMWo4bql4bucPeG6ueG6s0Dhu5w9xq80POG7nOG7h3s6NOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu4ti4bqrPjXhuq3hu5rhu5Lhu5fhuqrhu5wt4buceHnhu5Av4bql4buS

CT - MN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Yên Minh giữ gìn văn hóa dân tộc Pu Péo

Yên Minh giữ gìn văn hóa dân tộc Pu Péo
2024-06-18 08:34:00

Dân tộc Pu Péo là một trong những cư dân định cư lâu đời nhất ở vùng cao Hà Giang. Trải qua thời gian, những nét đẹp, truyền thống văn hóa của người Pu Péo tại huyện Yên Minh...

Tân Sơn: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em

Tân Sơn: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em
2018-06-26 09:52:23

PTĐT-Trên địa bàn huyện Tân Sơn có hơn 21 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 9 nghìn em dưới 6 tuổi. Trong những năm qua, các hoạt động chăm lo cho trẻ em đã được huyện...

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà
2018-06-07 09:00:41

PTĐT-Trong thời gian qua, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đã hoàn thành công tác dồn đổi ruộng đất với tổng diện tích 133,20ha, chia làm 1.116 thửa ruộng, giảm 3.342 thửa so với...

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui
2018-06-05 08:15:05

PTĐT-Cách trung tâm xã chưa đầy 5km, xóm Né là một trong 3 xóm nghèo của xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn. Vào mùa nước lên, xóm nghèo này lại trở thành “ốc đảo”, bởi cây cầu Bến...

Khởi sắc Đông Cửu

Khởi sắc Đông Cửu
2018-05-31 14:56:48

PTĐT-Là xã khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng,...

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2018-05-29 10:12:24

PTĐT-Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng) đã có nhiều khởi...

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên
2018-05-28 09:49:53

PTĐT-Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua xã Xuân Viên huyện Yên Lập đã tích cực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long