Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G6suG7qF3hu5DhurZhXeG7iOG7kOG6slMi4buQ4bq34buoXeG7kFg7YSzhu5BXOOG7kC5YO+G7kFg7IuG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7sltPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hLV1AixIM74bq14bqzOyJLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buY4bue4buU4bucL8ag4bueWeG7lOG7kuG7oOG7muG7lOG7lOG7luG6s+G7mOG7muG7nuG7nuG7mOG7lH3hu5hLPsSDOsOU4buQL8OT4buPUVjhu5Dhu7Jb4buQ4bqzOyw94bq14buQXTss4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQfcOhxIPhu5Bdw5pdOuG7kHs7LD3hurXhu5DDqTPhu5DhurM74bq14bus4bqz4buQ4bqzUyzhu5DhurLhurHhurVdOuG7kOG6s+G7qFvhu5DDicOaXeG7kDsgUErhu5DhurI7KuG7kOG6sztQIuG7kMOpUuG7kMO14bq14buQfShYO+G7kDvhurXhur0lXeG7kOG6suG7qF3hu5DhurZhXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8SC4bqyw7ThurIt4bqy4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQO+G6teG6vSVd4buQ4bqy4buoXeG7kOG6tmFd4buQWCDhu5A7YV3hu5Dhu5Thu5jhu5BdOjshXeG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7slvhu5BZ4bqrw6Es4buQ4buY4buc4buQ4bqz4bq1OCxK4buQ4bqz4bqxIl064buQw50g4buQWCDhu5A7YV3hu5Dhu6Dhu5BdOjshXeG7kOG7slvhu5BZ4bqrw6Es4buQ4buc4buQ4bqz4bq1OCxL4buQ4bqy4bqxIl064buQXTtlXTrhu5Bdw5pb4buQ4bqv4bq1UErhu5BYUVjhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kFg7w5pb4buQfSLhu5BYOyLhu5DhurPhurHhu7jhu5Dhu7Jb4buQw51V4buQw53huqvhuqFY4buQO+G6teG6vSVd4buQWDvDouG7kOG6s+G6sTFdOkrhu5BdOywk4bq14buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5A6LFQs4buQ4bqz4bqxLuG7kFc44buQLlg74buQw51V4buQw53huqvhuqFY4buQWFFY4buQWGHhu5Dhuq/hurVQXUrhu5DDnWFd4buQw6ko4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5BdO+G7qF3hu5BZKMSD4buQ4bqu4bq1NVjhu5DhurM94buQ4bqzOyw94bq14buQXTss4buQ4buYL+G7nErhu5DhurI94bqz4buQ4bqy4bqx4bq1XTrhu5DhurM74bq1SuG7kOG7qzpS4bq94buQ4bqy4bqx4bu44buQ4buyW+G7kMSCO8Oi4buQ4bqyOzHigKZPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j1FY4buQ4buyW+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kFhRWOG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQw7QiUl1K4buQw503LOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kF07UuG7kOG6s+G6seG6q8OgXTpK4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5A6LFEi4buQWeG6p1jhu5DhurPhurHhurXhur0kXeG7kOG6szs1XTrhu5DhurcsXTvhu5A7IlPhurPhu5BYO+G6reG7kMOdLCpbSuG7kFjDmVvhu5DhurPhurFTLErhu5DDqeG6tSzhu5BYO2EsSuG7kDosVCzhu5DhurPhurEu4buQ4bqv4bq1UOG7kFhRWOG7kOG6s+G6sTDhu5BYO2Es4buQw5014buQw6nhurUsSuG7kOG6s+G6sTDhu5BYO2Es4buQWeG7qF3hu5A6LFBd4oCm4buQw7Q9XeG7kF1Q4bq9SuG7kOG6s+G6sSNd4buQw50oUOG7kFdSXeG7kDvhurXhur0lXeG7kOG7mOG7kuG7kknhu5B7O+G6teG7kFnhu6hd4buQWOG6q+G7kFgg4buQXTtS4buQw6nDml3hu5A7IFDEqOG7kOG7mOG7kuG7kknhu5BYUVjhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQ4bqzLCrhurXhu5A7MVhK4buQ4bqz4bqx4bq1XTrhu5A7MVjhu5BYYeG7kOG6t+G6o+G7kFgg4buQw53huq3hu5BZLCVd4buQ4bqzLlg74buQ4bq34buoXeG7kFg7YSxK4buQWCDhu5DhurM74bqr4buQw6ksJV3hu5DDqVLhu5DhurPhuq3hu5DhurdRWDvhu5BYOyLhu5BYUVjhu5Dhu7Jb4buQOixQIuG7kH3huqvhurXhu5A7MVjhu5A7MixK4buQxIM7UeG6s+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kOG6szsq4buQWDvhu6rhurPhu5DDqVLhu5DhurPhurEs4buQ4bqzO2JYS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqy4bqxIl064buQWSjEg+G7kDvDqErhu5BdOiJSLOG7kF07ZV064buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5DDqeG6tSzhu5BYO2Es4buQ4bqzUyzhu5DDnShQ4buQxIM74bqrYV06SuG7kFhRWOG7kOG7slvhu5DhurM7LD3hurXhu5BdLCNdSuG7kF07LOG7kMOdNl064buQWDBd4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5A7MVjhu5Bdw5pdOuG7kHs7LD3hurXhu5BZIuG7kOG6suG6seG6tV064buQ4bqz4buoW+G7kMOJw5pd4buQOyBQ4buQ4oCT4buQ4bqyOyrhu5DhurM7UCLhu5DDqVLhu5DDteG6teG7kH0oWDvhu5A74bq14bq9JV3hu5DhurM44buQWDtiWEvhu5Dhu6vDmlvhu5BdUOG6veG7kOG6s+G6seG6tV064buQ4bqz4buoW+G7kOG6szjhu5BYO2JY4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5A7MVjhu5DDnVJd4buQ4bux4bqxOlBdSuG7kOG6sztQXTvhu5BdO1NYSuG7kHs7LCPhurXhu5DDqeG6qeG7kOG6szsq4buQ4bqzO1AiSuG7kFfDmV3hu5BdMuG7kMOpUuG7kMOpM+G7kOG6szvhurXhu6zhurPigKbhu5DhurM74bq14buQO8Oi4bqz4buQeztR4buQw500XTrhu5BYUVjhu5Dhu7Jb4buQ4bqzOyw94bq14buQXSwjXeG7kF07LOG7kMOdNl064buQ4bqzO1Bb4buQOixQS+G7kMO04bumWOG7kFcsJeG6s0rhu5BdOiJSLOG7kFhRWOG7kH3DocSD4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DhuqPhu5DhurPhurHhurVdOuG7kOG6s+G7qFvhu5A74bq14bq9JV1K4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5Bdw5pdOuG7kHs7LD3hurXhu5BYMF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5Bb4bqj4buQ4bqzUyzhu5BYUVjhu5DhurtV4buQ4bqyO+G6teG7kOG7j8OiWErhu5Dhu6ksXTvhu5DDtFIs4oCm4buQw50q4buQ4bqzUyLhu5DDnSwk4bq14buQeywlXeG7kFg7IuG7kFhRWOG7kOG7slvhu5DhuqPhu5DDnShQ4buQV1Jd4buQw6nhuqVdOuG7kOG6u1Dhu5BY4bqpXTrhu5BYIOG7kFhh4buQOzcs4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQOzFY4buQ4bqz4busxINLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtCrhu5DhurNj4buQw50g4buQOizDosSD4buQWFFY4buQ4buyW+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kMOp4bq1LOG7kFg7YSzhu5B9Ul074buQW1NdO0rhu5B9Ulvhu5A6LFLhurXhu5A7YV3hu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kOG6syxdO+G7kOG6szvhu7Bd4buQWOG6rVDhu5B9YlDhu5DhurPhurU4LOG7kOKAnOG6szvhu7Bd4buQ4bqzLCNd4oCd4buQO1Nd4buQWDs94buQXTtlXTrhu5DhurNQLOG7kF1TXeG7kHs7NF064buQw51RXTrhu5BYIEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk3LhurXhur3hu5DGsCNPL8SDw5M=

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người “đánh thức” sử thi Hà Nhì

Người “đánh thức” sử thi Hà Nhì
2024-06-13 12:06:00

Đã từng một thời đắm chìm trong làn khói của “nàng tiên nâu”, đẩy cả gia đình vào bờ vực thẳm, nhưng rồi người đàn ông dân tộc Hà Nhì đã bừng tỉnh, quyết tâm cai nghiện thành...

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà
2018-06-07 09:00:41

PTĐT-Trong thời gian qua, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đã hoàn thành công tác dồn đổi ruộng đất với tổng diện tích 133,20ha, chia làm 1.116 thửa ruộng, giảm 3.342 thửa so với...

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui
2018-06-05 08:15:05

PTĐT-Cách trung tâm xã chưa đầy 5km, xóm Né là một trong 3 xóm nghèo của xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn. Vào mùa nước lên, xóm nghèo này lại trở thành “ốc đảo”, bởi cây cầu Bến...

Khởi sắc Đông Cửu

Khởi sắc Đông Cửu
2018-05-31 14:56:48

PTĐT-Là xã khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng,...

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2018-05-29 10:12:24

PTĐT-Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng) đã có nhiều khởi...

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên
2018-05-28 09:49:53

PTĐT-Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua xã Xuân Viên huyện Yên Lập đã tích cực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long