Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhur3hu5zhurxV4bqmPeG6vCThuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pj3hurxM4buaw4Dhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZUJeG7iCThuqY+4buQ4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqYk4buc4buQw5rhuqYk4buSw4DhuqYk4buiw5rhuqZNP8OaxqDhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqww6zGoMOKW+G6pkIvQsOA4bqm4bqlw5nDisOa4bqm4bql4bqz4buXw6rhuqYkUMOa4bua4bqmTcOZ4bqmTuG7rMOaxqDhuqZM4bua4bui4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmw6zhurpV4bqmLeG6puG7neG7o+G7p8OA4bqm4buV4bua4buk4bqm4budIyzhu7TDmsag4bqm4bqlw5nDisOa4bqmTOG7miVbw5XDmuG6piQj4bq8TOG7muG6puG6pcOZw4rDmuG6puG6peG6s+G7l8Oq4bqmJFDDmuG7muG6plTDilXhuqYkIyzhu7TDmsag4bqmTsOZw4rDmuG6pk7hu4bhuqZM4buk4bqmSyVW4buc4bqmVMOKVeG6pj7hu5zhu5JM4bqmPlnhu5zhuqbDquG7nOG7kuG7uOG6puG7muG7ruG7nOG6psOiw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqbDmuG7msav4bqmPsOK4bqmPiHhurrhuqYkUMOa4buaw4DhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqZM4buqw5rGoOG6piRb4bqmTuG7mOG6psOa4buEVeG6pkvhu4Qk4bqmJOG7nsOa4bua4bqm4bua4buew5rhu5rhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pkzhurxM4bqmTOG7mixYw5rGoOG6piQj4buew5rhu5rhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqYk4buiw5rhuqZNP8OaxqDhuqZO4buw4buc4bqmPlnhu5zhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZL4bug4bqmJOG6vEzhuqZO4buuw5rGoOG6piQjLFlMw4DhuqYkI8OZw5rGoOG6pj7DiuG6pj3hurol4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqm4bqo4bqs4bqs4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZEQ8SQ4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTOG6oEvhurrDmeG7uOG7miUk4buaw5nhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqpC4bqs4bq4L+G6qOG6qOG6qE1E4bqq4bqoQkVC4bqoJEVCRMOJVOG6qOG6rC1VxqAtRUThuqpC4bqgUuG7uMag4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bq94buc4bq8VeG6pj3hurwk4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqY94bq8TOG7msOA4bqm4bu44bua4bq84bu44bqmVCXhu4gk4bqmPuG7kOG6puG7msOZ4bq+JOG6pk7hu67Dmsag4bqmJOG7nOG7kMOa4bqmJOG7ksOA4bqmJOG7osOa4bqmTT/Dmsag4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pOG6qOG6rOG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkREPEkOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6rhu5zhu5Lhu7jhuqbhu5rhu67hu5zhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqbDmuG7msav4bqmPsOK4bqmPiHhurrhuqYkUMOa4bua4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZM4buk4bqm4bqoQuG6pkzhu5rhu5zhuqbhu5rhu67hu5zDgOG6puG7muG7ruG7nOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6pj5Z4buc4bqm4buaWMOa4bqmxJDhuqzhuqzhuqbhu5rhu67hu5zhuqY+4bucw5XDmuG6oOG6puG7m+G6uiXhuqbhu5pYw5rhuqbhu5rhurrhu5zhuqbDmuG7glXhuqZL4bug4bqm4buAw5rhu5rhuqbhu5os4bu0w5rGoOG6pkvhu7Thu5zhuqZN4bugTOG7muG6pkvhu5LDmuG7muG6puG6teG7i+G7p+G6v8OiLeG6qOG6uMOA4bqmTOG6vEzhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZO4buG4bqmxqBH4bu44bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqmU+G7muG7pOG6plPhu5rhu4LDmuG6pj7DiuG6pkzhu6ThuqbDmuG7miXhuqZM4buKJeG6pj7hu5DhuqY+4buww5rhuqZO4buY4bqm4bu44buaP0zhuqbhu5rhu6zhu5zhuqY94buAw5rhuqZ9JcOMJOG6plPhu5zDmuG7muG6pk3DmeG6usOa4buaw4DhuqYk4bq+w5nhuqY+4buc4buSTOG6plTDilXhuqZM4buaw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqY+w4rhuqbGoOG7pOG7uOG6puG7uOG7muG7isOa4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqYk4buwJOG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhurrDmuG6pj3hu5zDmuG7muG6pn3hu4bhuqbhu5rhu67hu5zhuqDhuqbhu50lW+G6psOa4bua4bucw5XDmsOA4bqmTcOZ4bqmTFjhuqZM4buaw5ThuqYk4bua4buEJOG6pkzhu5pHJOG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6psOa4buaRlXhuqYkI+G6vMOa4bua4bqmTeG7psOaxqDhuqY+4buww5rhuqZOVuG6pj7DisOZ4bqmJOG7muG7oOG6piQjLMOdw5rGoOG6pkvDjCThuqZO4buuw5rGoOG6pj3hu4DDmsOA4bqmJCPhurzDmuG7muG6plThur5V4bqm4bu44bua4bq8JMOA4bqmTOG6vEzhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZM4buk4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqY+4bq6W+G6pj7hu7DDmsOA4bqmTuG7gFXhuqZL4buAw5nhuqY+4buQ4bqmJMOK4buc4bqmPeG7gMOa4bqmPkrDmuG6plPhu5rhu6ThuqYk4bucw5Thu7jhuqZM4buIw5rhuqZOLOG7skzhuqbDmsagJeG7rMOa4bqmPuG7sMOa4bqmTuG7mOG6puG7uOG7mj9M4bqm4bua4bus4buc4bqmPeG7gMOa4bqmfSXDjCTDgeG6plThu4bhu5zhuqY9JcOMJOG6pj7hurpb4bqmTOG6usOZw4HhuqbDmsagw43DmuG6puG7msOKw5rGoOG6pk7hu6DDmuG7muG6psag4buc4bq84bqmJMOK4buc4bqmPeG7gMOa4bqmJOG7msOU4bqmTOG7msOM4bu44bqmJOG7msOM4bu44bqmTOG7mizhurrhuqYk4buc4buSVeG6pkzhu4jDmuG6pj5Z4buc4bqmxqDhu5zhurzhuqYk4bua4bug4bqmJCMsw53Dmsag4bqg4bqg4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG6vuG7nOG6puG7muG7ruG7nOG6psOaxqDhu5rhu6DDgOG6pkzhurxM4bqmTuG6vuG7nOG6pkvhu5zhu5gl4bqmTuG7huG6pkzhu5rhu5zhurrhuqY94buM4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6plPhu5rhu6ThuqZT4bua4buCw5rDgOG6pj4sWcOaxqDhuqZV4buETOG6piQjw5nDmsag4bqmQCXhurzhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmJOG7nMOU4bu44bqmTOG7iMOa4bqmPuG7sMOa4bqmPuG6ulvhuqYsJeG6pk7hu4bhu5zhuqbDmuG7mixB4bqmw60uTOG6pkzhu5rDmeG6pj7hurpb4bqmS+G7oOG6puG7muG6vsOa4bqmTOG7msOUw4DhuqZT4bua4buc4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZO4bq84bu44bqmLsOaxqDhuqYk4buaw5VV4bqmTOG6vEzhuqZbw5Ul4bqmTOG7iiXhuqZMOuG6uuG6psOsxqDDjcOa4bqm4buaw4rDmsag4bqmJOG7mixYw5rGoOG6plXhur7hu5zDgeG6piThu5o64bqmJD9M4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqYjLMOdVeG6piPDiuG6oOG6oOG6oOG6puG7nSPDlcOa4bqmTFjhuqY94bu04bqmTuG7pMOA4bqmTuG7kOG6pn0lw4wkw4DhuqZT4bucw5TDmuG6psOaxqDhu5rhu6DhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqbDmuG7mkZV4bqmJOG7muG6vMOZ4bqmxqDhu7bhuqYk4busw5rhuqYk4bq+4bucw4DhuqZLw4wk4bqmTOG7iOG7uOG6pk7hu5jhuqZV4bu04bqmI+G7rsOaxqDhuqYk4buiw5rhuqZNP8OaxqDDgOG6piThur7DmeG6pk7hu5zhu5Al4bqmU+G7nOG7ksOa4bqmJOG7miXhu4jDmuG6plThu7Lhu5zhuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6pk4s4buyTOG6piThu5zDlOG7uOG6pkzhu4jDmuG6psOaxqAl4busw5rhuqY+4buww5rhuqYsJeG6pk7hu4bhu5zhuqY+WeG7nOG6plThu4bhu5zhuqY9JcOMJOG6puG7muG7suG7uOG6plRd4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sGjDlCThuqZUJeG7iMOa4bqmSyVW4buc4bqmVMOKVeG6pj7hu5zhu5JMw4DhuqZO4busw5rGoOG6pkzhu5rhu6LhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqbDrOG6ulXhuqYt4bqm4buV4bua4buk4bqm4budIyzhu7TDmsag4bqm4bqlw5nDisOa4bqmTOG7miVbw5XDmuG6piQj4bq8TOG7muG6puG6pcOZw4rDmuG6puG6peG6s+G7l8Oq4bqmJFDDmuG7muG6psag4bua4buc4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6psOa4buaPMOaxqDhuqZM4buw4bqmxqDhu4TDmsag4bqmTDrhurrhuqbDquG7nOG7kuG7uOG6puG7muG7ruG7nOG6psOiw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqbDmuG7msav4bqmPsOK4bqmPiHhurrhuqZMJsOaxqDhuqZM4bq8TOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6piQjw5nDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pkAl4bq6w4DhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nMOA4bqmW8OVJeG6pkzhu4ol4bqmw6rhu5zhu5Lhu7jhuqbhu5rhu67hu5zhuqYk4bucw5Thu7jhuqYkP0zhuqZL4bq8VeG6pj3hurwk4bqmTeG7nOG7lMOa4bqmS+G7nMOUw5rhuqYk4buew5rhu5rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6plPhu5zDmuG7muG6piTDlOG6pi3huqZ94buG4bqm4bua4buu4bucw4DhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqY94bq8TOG7muG6piThu5zhu5DDmuG6piThu5LhuqY+4bq6W+G6pj7hu7DDmuG6pkw64bq64bqmTcOZ4bq6w5rhu5rhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqmJFDDmuG7msOB4bqmTOG7mjrhuqZO4buuw5rGoOG6puG7uOG7muG7sOG7nOG6puG7muG7suG7uOG6psOaxqDDjcOa4bqm4buaw4rDmsag4bqmw6zhu5rDiuG6psOaLFlM4bqmPsOK4bqmTOG6vEzhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6piThu6LDmuG6pk0/w5rGoOG6pk7hu5jhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqYkI8OZw5rGoOG6pj7hu5zhu5JM4bqmJOG7nMOU4bu44bqmTOG7iMOa4bqmPuG7sMOaw4DhuqbGoOG7pOG7uOG6puG7uOG7muG7isOa4bqmJOG7muG6vMOZ4bqmxqDhu7bhuqZT4bua4buk4bqmU+G7muG7gsOa4bqmTOG7msOZ4bqmTcOZ4bq6w5rhu5rhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmw5rhu5osw5rGoOG6pj5Kw5rhuqZL4buAw5nhuqZO4buAVeG6puG6usOa4bqmJMOZw4rDmuG6pkzhu5rDmeG6puG7muG7kuG6piThu5rhu7DDmsag4bqmw5rGoMONw5rhuqbhu5rDisOaxqDhuqDhuqbhuqXhu6zDmsag4bqmTOG7muG7ouG6pkw7w5rGoOG6pk7hu5DhuqbDmsag4bua4bugw4DhuqZM4bq8TOG6psOaxqDDjcOa4bqm4buaw4rDmsag4bqmJOG7mixYw5rGoOG6plXhur7hu5zhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pk5Yw5rhuqbGoOG7nOG7gMOa4bqm4bua4buk4bq64bqmJOG7mjrhuqYkP0zhuqY+4bq6W+G6pj7hu7DDmsOB4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZO4busw5rGoOG6pkvhu67huqZM4bq8TOG6psag4buc4buA4buc4bqm4bu44bua4bq84bu44bqm4buaV+G6piQj4buyw4DhuqYk4bua4bq8w5nhuqbGoOG7tuG6plPhu5rhu6ThuqZT4bua4buCw5rhuqZM4buaw5nhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZL4bug4bqm4buAw5rhu5rhuqbhu5os4bu0w5rGoOG6pkw64bq64bqmTeG7oEzhu5rhuqZL4buSw5rhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqbDmuG7mixB4bqm4bud4buCw5rGoOG6puG7muG6vsOa4bqmVS5M4bqmTOG7msOZ4bqmPuG6ulvhuqY+4buww5rhuqZU4buG4buc4bqmPSXDjCThuqYsJeG6pk7hu4bhu5zDgOG6plPDk8OZ4bqmTcOK4buc4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6piQj4buA4bqmw5rhu7LDgOG6piThu5rhurrDmuG7muG6plPhu5rDmeG7gMOaw4DhuqbGoOG7nOG7gFXhuqZU4buG4buc4bqmPSXDjCTDgOG6psag4buc4buAVeG6puG7uOG7muG7ouG6oOG6oOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uDIlJOG7msOZI+G6pOG6sMOqw4rhuqbDrOG7miXDmsag4bquL+G7uOG6sA==

Hà Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội làm việc tại tổ

Quốc hội làm việc tại tổ
2023-01-06 17:30:00

baophutho.vn Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 6/1, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long