Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7p8Wo4buc4buHey404buceMOs4bucZTQ84bucPuG6o+G7nEA+fTQ+4buc4bqrPuG6u0Dhu5xAPlkz4bucI+G6u+G6q+G7nOG7lz57OzThu5zhuqvhuq3DmTQ+4buc4bqq4bqteyxi4buc4bqqezo04buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0Dhu4zhu7jDmTXhuqU+YuG6qz414buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7nsOa4bugVC9Rw5ojU+G7olThu6JVUuG7oOG6q+G7nlNSU1VUMuG7nuG7jDDhuqU84bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5J5POG7pmbhu5zhu57hu54vVMOS4buc4bunxajhu5zhu4d7LjThu5x4w6zhu5w94buo4buc4bqrPsOhNDzhu5zhuqdiw5nhu5w04bqje+G7nCNiNDzhu5zhuqnhur/DmeG7nD3Do3vhu5zhu4fhurF74bucI8Oq4bucMmLhu7Lhuqvhu5zhu4cs4bucMTpi4bucPDh74bucQD59ND7hu5zhuqs+4bq7QOG7nEA+WTPhu5wj4bq74bqr4bucQGLhuqNA4buc4buXPns7NOG7nOG6q+G6rcOZND7hu5zhuqrhuq17LGLhu5zhuqp7OjThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSeeG6o3vhu5wjYjQ84buc4bqp4bq/w5nhu5w9w6N74bucIzXhu5w+w5l74buc4bunxajhu5w0PD5d4buc4bqpw6zhu5w9xq80POG7nMahWDThu5xAPmXhu5wy4bum4buc4bqsNeG7nHY+w5k0NMOZ4buc4buH4bum4buc4buV4bqtw5kj4buc4bqoPiThuq0zw5k04bucPSzhu5zhu4ViWeG6q+G7nD3hu6jhu5w94bq54bqzQOG7nOG7p8Wo4buc4buHey404buc4bqlPjrhu5xAPmLhu7Q04buM4buc4bubWGbhu5wy4bum4bucMsOdNOG7nD3DnWLhu5zhuqt7OjThu5zhuqZiw6BA4bucPuG6o3vhu5x4w6zhu5xANuG7nD3huqM0POG7nOG6qz7hu6R74bucND7hurnhu5zhu4fhu7Jm4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knnhuqN74bucI2I0POG7nDPhurF74bucPeG7qOG7nDw+e+G7nDQ+4buyNOG7nOG6q8OdM+G7nOG6p2LDmTThu5zhuqvhuq04NDzhu5xAZcOZ4bucNMSD4bucMsOqQOG7nDQ8NcWoe+G7nDx7w5k14buc4bqr4bqtNTQ84buc4buHey5A4bucPcWo4bqr4bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqU+e+G7nD7FqOG6q+G7nDQ+WDThu5w+NsOZ4buc4bqr4bqtOjThu5zhu5Xhu6Q04bucPcavNeG7nOG6quG6rXssYuG7nOG6qns6NOG7nOG7h+G7puG7nEA+NeG7nOG6reG7rDQ84buc4buHey5A4bucQD59ND7hu5zhuqs+4bq7QOG7nDE74bqr4buc4bqrPmNA4bucQD57OzThu5zhuqvhuq3DmTQ+4bucMuG7puG7nGY7YuG7nOG6q8Og4buc4bqrPiQ04bucQD7DoOG6q+G7nD7hurnhurE0POG7nOG6q+G6sXvhu5wzxJFA4buc4bqrezpi4bucNOG7pmbhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bule+G7pDPhu5w9w6BA4buc4bqqw6Phu5xAPuG6u0Dhu5zhu4I1MyQ04buc4buX4bqtNeG6qeG6qeG7nMaheFrhu5zhu5c+4bqte+G6qeG6q3s0JOG7nOG7iz404bucND7hu7I04bucPV00PuG7nD1YZuG7nDLhu6bhu5wjWWLhu5w+ey5i4buc4bqtYeG7nOG6reG7pjQ84bucQD414buc4bqrPllm4bucNDzhurnhurd74bucI1g04buceMOs4bucM2LDoDThu5xAPlkz4bucI+G6u+G6q+G7nOG7hWI0POG7nD3huqPhuqvhu5w04bumZuG7nOG7h+G7puG7nOG7h3suQOG7nEA+WTPhu5wj4bq74bqr4buc4bqpw6rhu5zhuqs+ZOG7nD1dQD7hu5wxJTXhu5wj4bume+G7nD7hu6Y0POG7nOG6qz7hu7LhuqXhu5wxw63hu5zhu7jhu6w0POG7nDPhuqPhuqvhu5zhuqs+OcOZ4buc4bqrPmLhu7I04bucPjfDmeG7nOG7uFs0PuG7nDLhu6bhu5xA4bukQD7hu5wjYmbhu5w0Plnhuqvhu5w9IeG7nDx7xq974buc4bqnYmY74bqr4bucQGLhuqNA4bucMT5lNDzhu5w+NcavNDzhu5w+xajhuqvhu5w0Plg04bucPnsuNOG7nDTDmWbhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSxqHhurnhu5wyYuG7sjThu5zhuqdiw6BA4buc4bqrO+G7nD3DmTQ84bucMWjhu5zhu4c4NDzhu5w8e+G6sXvhu5xAPuG6u0Dhu5x4w6zhu5zhu4fhu6bhu5zhuqrhuq17LGLhu5zhuqp7OjThu5zhuqk/4bucNMOge+G7nDLFqHvhu5w94bumM+G7nOG6pT7hu6Q04buc4bqr4bqtNTQ84bucND7hu4E0POG7nDQ84bumZuG7nOG6q+G6sXvhu5w0PuG7rDPhu5xAPlkz4bucI+G6u+G6q+G7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhuqvhuq1bND7hu5zhu4fDqeG7nDE+feG7nD7FqOG6q+G7nDQ+WDThu5xAZcOZ4buc4buVWzQ+4buceT7hurnDojQ8w5Lhu5w9IeG7nD3Do3vhu5wyWWbhu5w0PnssYuG7nOG6qcOq4bucND7hurnhurM0POG7nOG7uOG6o8OS4buc4bqr4bqtNTQ84bucPTbhu5xANuG7nOG7h3suQOG7nCPDouG7nOG7uDnhu5zhuqvhuq3hur00POG7nOG6pT7FqOG6q+G7nD3DoHvhu5zhu4fhurF74buc4bqq4bqteyxi4buc4bqqezo04buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knk84bumZuG7nFDhu6IvU+G7nOG7h+G6vcOZ4buc4bqnYsOZw5Lhu5w0PuG7puG7nDLhu6g0PuG7nD3FqDXhu5zhuqrhuq17LGLhu5zhuqp7OjThu5x2ezPhu5zhu681NDwtYjThu5zhu4fhu6bhu5zhuqrDozQ84buc4bqrPsOgNDzhu5x4w6zhu5zGoTU0w5kyI+G7nOG6quG6rWIz4bql4bucPeG7qOG7nEA24bucQGLhuqNA4bucPOG7ruG6peG7nOG6q8Woe+G7nHY+YuG7nOG6pT574buc4bqnYlg04buc4bqpw6rhu5zDlcaheFrDlOG7nOG6teG7nDLhu6Y0POG7nD1bND7hu5xAPns7NOG7nOG6pMOZNDNiNDA1M+G7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqrFqHvhu5xAYuG6o0Dhu5w84buu4bqlw5Lhu5w+w5l74buc4bu4OjThu5w94buo4bucND5Z4bqr4buc4bqr4bqtfeG7nDTDoHvhu5wyxah74bucQOG7pEDhu5xAYuG6o0Dhu5w94bumM+G7nOG6pT7hu6Q0w5Lhu5zhuqk1NDzhu5xAPuG6ucOZ4bucWTThu5w9XTQ+4buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nEDDqTQ84bucND7hurnhu5w9XcOZ4bucPXshM+G7nEDEkeG7nOG6qz4h4buM4buc4bqkPn3DmeG7nHjDrOG7nD5m4buc4buHODQ84bucQOG7pEDhu5xAYuG6o0Dhu5w94bumM+G7nOG6pT7hu6Q04buc4bqpP+G7nCN7KDThu5zhuq3DmeG7nDE+NcavNDzhu5w8e+G7gcOZ4buc4bqrPuG7pDQ84bucVOG7nDThu6Zm4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7hizhu5wz4buu4bqr4bucMmfhu5zhuqs+YmY74bqrw5Lhu5zhu5Xhu6Q04bucPcavNeG7nOG6quG6rXssYuG7nOG6qns6NOG7nOG7h+G7tjThu5w9w5k0POG7nOG6q+G6rTU0POG7nOG6q1s0PuG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5xAPns7NOG7nOG6q+G6rcOZND7DkuG7nOG7uOG6tXvhu5xAYuG6o0Dhu5xAPns7NOG7nOG6q+G6rcOZND7hu5zhuqrhuq17LGLhu5zhuqp7OjThu5zDleG7nsOaUuG7oi3hu57DmlJQw5Thu5xAPiLhu5wxO+G6q+G7nOG6qz5jQOG7nOG7h+G6sXvhu5wz4bqj4bqr4buc4bqrPjnDmeG7nOG6qz5i4buyNOG7nD1bND7hu5xAPns7NMOS4bucMT7DoTQ84buc4bqlPsave+G7nDPhuqPhuqvhu5w+ey7huqXhu5w9XTQ+4bucPjfDmeG7nOG7uFs0PuG7jC/hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buS4bqqPiQ14buc4bqq4bqq4buE4buGeeG7kC/huqXhu5I=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long