Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M64buTxJFl4bqn4buZOuG7gcSRMDrhu4Uy4buFZDrDo8SR4buJ4buFZDrhu5PhuqXhu4U64buHcVs64buSw7Rl4bqt4buZOuG7kmXhuqXhu4UjL8SRLD0j4buTW+G6o+G7h+G6sTrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD/hu4Nbw7RkZeG7hVku4buPdTpb4buZ4buTZj89I+G7k8O0PSPhu5PEgz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz89xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M64buTxJFl4bqn4buZOuG7gcSRMDrhu4Uy4buFZDrDo8SR4buJ4buFZDrhu5PhuqXhu4U64buHcVs64buSw7Rl4bqt4buZOuG7kmXhuqXhu4UjL+G7jz0jL+G7k8SDPSMv4buTw7Q9I+G7k8O0PSPhu5PEgz0jL+G7k8SDPSMv4buTw7Q9I+G7k8O0PSPhu5PEgz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buaw7o64bqjW+G7hTrDteG7mTjhu4U6w6PEkeG7m+G7hWQ6w6Phu5tbOuG7ksSR4bujw7Phu4VkOnNl4bqp4buFOuG7gsawOsSR4buL4buDOiEvKDrhuq8xOuG7hcSRw6Hhu4U64bqv4bujw7PDozrhuqNdZjrDo11mOsO0NOG7hWQ64buSw7Rl4bqt4buZOuG7kmXhuqXhu4U6w6NnOiwh4bu0Ozs7OsSR4bqpOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu4/EkV1mOnMiOns7Ozrhu5PhuqXhu4U64buHcVs64buTw7Rm4buFZDrhu4HEkWU6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M64buBxJHhu4vhu4VkOsOjZzrhuq/hu5s6xJHhuqk64buTxJHhu4nhu4VkOsOjxJHhu4nhu4VkOuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzrhuq/huqs64buFZDLhu4U6w6PEkTXhu4U6w6Ndw6M6w6Phu5lqw6M64buTOeG7hTrDo+G7i+G7hWQ64buT4buhOuG7ksO0ZeG6reG7mTrhu5Jl4bql4buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSPhu5Nb4bqj4buH4bqxOuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP+G7g1vDtGRl4buFWS7hu491Olvhu5nhu5NmPz0j4buTw7Q9I+G7k8SDPSNl4buDZDrhu5HDtMOj4buwP8SR4buT4buT4buPWS8v4bqjW2bhu4/EkeG7meG7k8SRZuG7tHPhu4UvZuG7h8SDxINb4buTWy904bqx4bqj4buRZeG7k+G6sS/hu5PEkeG6sTotOmRlZmUvLjs7ey8oLywsfSw+Ln3hu6kuKUMvLC47Pi4+KCEhezx7Pl9l4buDW2ThurHhu5EsKSE7Oyw+X8OjW+G7hcOj4buZ4buDw7rhu7Thur/hu49kPz0jL+G7k8SDPSMv4buTw7Q9I+G7k8O0PSPhu5PEgz0j4buPPcODMuG7hTrDo+G7nzrDteG7mTjhu4U64bqvamU64buCxrA6w7I64buQ4bqxZuG7meG7hzrhu7jDlOG6seG7meG7k+G6scO04buRQCMv4buPPSMv4buTxIM9Iy/hu5PDtD0jL+G7k1vhuqPhu4fhurE94buSw7Thu5nhu4VkOuG7k+G7o27hu4VkOlRb4buH4buT4bqxw7Q64buG4bu0OuG7kMSRW8O04buP4buyOuG7hWThu6NvZTrhuq/hu6PDs8OjOuG6o2s64buFxJFl4bqp4buDOuG7hyLhu4M6w6PEkeG6vTrEkeG7mcO6OsO14buZOOG7hTrhuq9qZTrhu4LGsDpzIjrhu4bEkMOVOuG7k8O04bql4buFOuG6o13hu4U64bqvMGY64buSw7Rl4bqt4buZOuG7kmXhuqXhu4Xhu7I6w6PEkWY64bqjZeG6p+G7kzpzZeG6qcOjOuG7hTjhu4VkOsOjOeG7jzrEkeG6qTrhu5PEkeG7ieG7hWQ64buT4bql4buFOuG7h3FbOuG7j8SRaOG7hWQ64buTxJHhu5s64buO4bupw4MtITrhuq8xOsOjMGU64buTxJFl4bqp4buFOuG6r13hu4VkOuG7geG6qzpzZeG6qcOjOuG6ozBmOnPhuqk6w6Ndw6M6w6NtOuG7kcOyOsO14buZW+G7hTrhu5PDtGnhu4VkOsOj4bubWzrhu4LGsDrDsjrEkCLhu4U6w5Xhu5nhu4nDo+G7tDrhu5Lhu5nDujrhu4XEkWXhuqXhu4Xhu7I64buL4buFZDrhu5PEkeG7oVs64buFxJHDoeG7hTrhu5Hhu4k64buT4bql4buFOuG7h3FbOuG7juG7qcODLSE6xJFl4bqp4buFOuG7gcSR4buL4buFZDrhuq/hu5s64bqv4bqrOsOjxJHhu4nhu4VkOuG7hyBlOuG7g+G7iWU64bqv4bqxOsSDaVs64buT4bql4buFOuG7h3FbOuG7k+G7oTrhu5LDtGXhuq3hu5k64buSZeG6peG7heG7tCPhu4894buS4bujbuG7hWQ64buQxJFbw7Thu4864buFZ2U64buTxJHhuqXhu4M6w7Q04buFZDrhu4M1w6M6xIPhu5c64oCZ4oCZ4buHMWY6xJFnWzpzIjrhu4HEkeG7i+G7hWQ6xJFl4bqp4buFOuG6ryBl4oCZ4oCZOuG6ozThu4VkOnPhu5064buBxJHDqTrDo+G7m1s64buCxrA6cyI6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M64buRZuG7hWQ64buBxJFmOnPhu5064buBxJHDqTrDo+G7m1s64buSw7Rl4bqt4buZOuG7kmXhuqXhu4U64oCZ4oCZc+G6oeG7hTrhu4ciOuG7g+G7iWU64bqv4bqxOsSDaVs64buHbuG7heKAmeKAmeG7tDrhu5LDtGXhuq3hu5k64buSZeG6peG7hTrEg+G7mcO6OuG7k8O04bq5Oj474buuOuG6o2o64bqjZeG7hcSROuG7k8O0ZuG7hWQ64buPxJEg4buDOnNlOiwoKeG7geG7gzrhu5Phu6E6c+G7l+G7hWQ64buPxJFlOsO14buZOOG7hTrhu5FwOuG7uMSC4buCWkDhu7Q6U+G7l+G7hWQ64buFIsO6OsOjXcOjxJE64buTxJHhu5s64bqv4buLOuG7kOG6sWbhu5nhu4c6w6Phu5tbOsSQIuG7hTrDleG7meG7icOjOik74buB4buDOnPhuq064buPxJHDqVs64bqjM8Oj4bu0OuG7ksO0ZeG6reG7mTrhu5Jl4bql4buFOsOjZzouKTs6xJHhuqk64buTxJHhu4nhu4VkOuG7j8SRXWY64buTYeG7gzp1WzrDo2c64buBxJEwOuG7hTLhu4VkOuG6ozPhu4U64buTw7Thu5Xhu4VkOuG7kOG6sWbhu5nhu4fhu7Qj4buPPVPhuq06w6M44buZOsSRw61lOuG7h2XhuqXhu4U6w7Xhu5lb4buFOuG7k25lOuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzrhu4/EkWjhu4VkOuG7k8SR4bub4buyOuG7i+G7hWQ64buQxJFbw7Thu486w6PEkWY64bqjZeG6p+G7kzrigJnigJnhu5LDtGXhuq3hu5k64buSZeG6peG7hTrhu5Nl4bqn4buPOuG7k8ahw6M6w6PEkeG6pzrhu5MgZjrhu5PhuqXhu4U64buHcVs6w6NnOuG7k2Hhu4M64buFZCLDujrDoyLhu4VkOnVb4buyOuG6r2o6w6PEkcOp4buFxJE6dV3Dozrhu4VkIsO6OsOjIuG7hWQ6w6NbZjpzIjrhu4HEkTA64buFMuG7hWQ6ZDjDujrhu5PEkeG7o23hu4VkOnNm4buFZDrhu4du4buF4bu0OuG7ksO0ZeG6reG7mTrhu5Jl4bql4buFOsSRZeG6qeG7hTrDo2c6ezs7OuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzrhuq/huqs64buPxJFo4buFZDrhu5PEkeG7mzpzIjrhuqNd4buFOsOjxJFmOuG7heG7o27Dozrhu4VkZiJl4oCZ4oCZ4bu0I+G7jz3hu5LDtGbhu4VkOsOj4buZasOjOuG7k8SRcTrhu4VkxJFl4bqp4buDOuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzrEkcSpZTpkZXJbOuG7hTLhu4M6Ljs7POG7sjrhu5LDtGXhuq3hu5k64buSZeG6peG7hTrhuq8xOuG6ozPhu4U64buTxJFxOuG7g2rhu5M64buHZiBlOuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzp14buZw7rhuqXhu4U64buHxqHDozrhuq/hurtbOsOjZzrhu4HEkTA64buFMuG7hWQ6c+G7o23hu4U64buTbmU64buCxrDhu7Q6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M64oCZ4oCZxJFl4bqp4buFOuG7gcSR4buL4buFZDrDo2c64buBxJEwOuG7hTLhu4VkOuG7j8SRaOG7hWQ64buTxJHhu5s64buT4bql4buFOuG7h3FbOuG6ryDhu4U64bqvIGbigJnigJk64buDIjrDo2c64buTxJHhuqs64buPxJHhu4llOsSRw7Phu486c25lOsOjXcOjOuG7k+G6peG7hTrhu4dxWzrhu4/EkWjhu4VkOuG7k8SR4bubOsOj4bubWzrhu4LGsOG7sjrhu4vhu4VkOuG7kMSRW8O04buPOsOjxJFmOuG6o2Xhuqfhu5Phu7Q64buSxJHhurFmOuG7i+G7hWThu7I6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M6w6Nh4buFOmQ54buPOsO04buV4buTOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buDauG7kzrEkeG6qTrhu5PEkeG7ieG7hWQ64buPxJFo4buFZDrhu5PEkeG7mzrhu5PhuqXhu4U64buHcVs64buFxJHhu6M6c8Ohw7o6xINmOuKAmeKAmcOjXcOjOsOjbTrhu5HDsjrDteG7mTjhu4U64buRcDpzIjrEgzjhu4U64buRcDrDo+G7m1s6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6M6xJFl4bqp4buFOsOjZzrhu4Vk4buZw7o6w6NtOuG6o+G6uzrhu5M54buFOsOj4buL4buFZDrhuqPDsmU64buT4bql4buFOuG7h3FbOuG7k+G7oTrhu5LDtGXhuq3hu5k64buSZeG6peG7heKAmeKAmeG7tCMv4buTxIM9Iy/hu5PDtD0jL+G7k1vhuqPhu4fhurE94buSxJHhurFmOlPhu4Thu4Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

NATO phê chuẩn kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ

NATO phê chuẩn kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ
2008-04-04 06:22:00

Tổng thống Mỹ Bush hôm 3/4 đã giành được sự phê chuẩn của NATO đối với kế hoạch thiết lập một phần hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu bất chấp sự phản đối của Nga.

TT Bush: Nga không phải là kẻ thù của NATO

TT Bush: Nga không phải là kẻ thù của NATO
2008-04-03 14:15:00

Trong một tuyên bố ngày 2/4, Tổng thống Mỹ George W.Bush khẳng định Nga không phải là kẻ thù của NATO và lá chắn tên lửa mà nước này dự định triển khai tại Trung Âu cũng không...

Nato từ chối kết nạp Ukraine và Grudia

Nato từ chối kết nạp Ukraine và Grudia
2008-04-03 07:35:00

Tổng thống Bush hôm 2/4 đã vấp phải một trở ngại lớn về ngoại giao khi các đồng minh Nato từ chối yêu cầu mà ông Bush đưa ra: bắt đầu quá trình kết nạp hai nước cộng hòa thuộc...

Nga muốn lập đường hầm nối với Mỹ

Nga muốn lập đường hầm nối với Mỹ
2008-03-31 07:34:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nêu kế hoạch xây dựng một đường hầm nối từ Nga sang Mỹ khi ông gặp Tổng thống Mỹ Bush vào chủ nhật tới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long