Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5db4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buhw5RDRMOCw5Thu6HDgMOJ4buhdX3hu6HhuqDhu5bFqeG7oVvhu5DFqVLEgkThu6HhuqJE4bqo4buG4buh4buOxanhu6HDgEXhu4ZD4buhw5RD4buaTeG7hkLhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oMO0w4DFqeG7gsOSQ+G7kMOUQ+G7gsO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3Hhu6dydS904bun4bqidHDDuXVwc3PDlHHDunVz4buldOG6vnHDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXZOG7ucOS4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6FRROG6qOG7huG7ocOUQ8ON4buGQuG7oVvhu5DFqVLEgkThu6HhuqDhu5bFqeG7oWThu47hu5Dhu4ZC4buh4bqr4buQw4zhuqDhu6HhuqBD4buC4buhw4BEw4LDlOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlENEw4LDlOG7ocOAw4nhu6HhuqBD4buC4buh4buA4bur4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6ouG7s1Thu6F1feG7oeG6oOG7lsWp4buhQ+G7reG7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOAT0Thu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG6puG7hkPhu6HDlOG7juG7ouG7hkLhu6HDkkPhu6vDlOG7oeG7gExE4buhw4Phu7NU4buh4bqg4buWxanhu6E24bumw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0Lhu6lU4buhcsO6L8O6w7Xhu6HDlOG7ucOS4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6FRROG6qOG7huG7ocOUQ8ON4buGQuG7oVvhu5DFqVLEgkThu6HhuqDhu5bFqeG7oWThu47hu5Dhu4ZC4buh4bqr4buQw4zhuqDhu6HhuqBD4buC4buhw4BEw4LDlOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlENEw4LDlOG7ocOAw4nhu6HhuqBD4buC4buh4buA4bur4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6ouG7s1Thu6F1feG7oeG6oOG7lsWp4buhQ+G7reG7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOAT0Thu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG6puG7hkPhu6HDlOG7juG7ouG7hkLhu6HDkkPhu6vDlOG7oeG7gExE4buhw4Phu7NU4buh4bqg4buWxanhu6E24bumw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4bqpQ8aww5Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6HDlOG7q0Thu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6FDR8OS4buhw4DGsOG7guG7ocOA4bq04buG4buh4bq+4bqk4buhW+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJ4buhJUThu6HDg+G7iOG7hkLhu6FkQ8OC4buhQkRMROG7oU/hu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5JDw4zhu6FkQ+G7mk7hu4ZC4buhW+G7sUTDteG7oeG6qUPhu4Thu6EkQ+G7luG7ocOUw4nhuqBD4buhW+G7kMWpUsSCRMO14buhw43hu4ZC4buhNMSC4buG4buhW+G7kMO14buh4buG4bq04buQ4buh4buOSeG7oeG6oMaw4bqg4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buhQ0Thuqbhu4bhu6HDlOG7q0Thu6HhuqDhu5bFqeG7oVvhu5DFqVLEgkThu6FD4buC4bup4buG4buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOAT0Thu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG6puG7hkPhu6HDlOG7juG7ouG7hkLhu6HDkkPhu6vDlMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G6o+G7hkLhu6HDikN54buGQuG7ocODw4nhu4ZD4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HhuqDGsOG6oOG7oUNOw5Lhu6HDg+G7iuG7hkLhu6Hhu4Dhu6nhu6Fb4buQxalSxIJE4buhw4Phu63hu6HDilXhu6FR4bup4buhw5XhurLhu6HDilXhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDlOG7mkvhu4ZC4buh4bq+xalEw7Xhu6Fb4buQxalSxIJE4buhQ+G7guG7qeG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhw4Phu7Hhu4Dhu6HDgOG7seG7guG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6HhuqDhu5Dhu4ZC4buhxKjhu4bhu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oEPhu4Lhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOKQ8aw4bqgQ+G7oUPhu6nhu4ZCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJMag4buGQuG7ocOUQ8SC4buC4buhw43hu4ZC4buhNMSC4buG4buhW+G7kMO14buhW+G7kMWpUsSCROG7ocOD4but4buhw4pV4buhdXDhu6FDTsOS4buhw4Phu4rhu4ZC4buh4bqg4buQ4buGQuG7oeG6oOG7tcOS4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLDieG6oEPhu6FR4buU4buhw5RD4buaS+G7hkLhu6Hhu4Dhu6tE4buhdX3hu6FRTEThu6FzcOG7oeG7jOG7kMOM4bqg4buhQkTFqeG7oVHhu6nhu6HDikPhu5Dhu6FR4bue4bqg4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEPDguG7oUJETETDteG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOD4buE4buhw5JD4bu34buG4buh4bq+TOG7huG7oeG6vuG7qeG7oeG6oMaw4bqg4buhw4pDxrDhuqBD4buhQ+G7qeG7hkLhu6HhuqBD4buz4buQ4buh4buy4buQw7Xhu6FR4bup4buhw5XhurLhu6HDlOG7r+G7hkLhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buh4bqgQ+G7guG7oeG7gOG7q+G7hkLhu6Hhur7hu5pMROG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6ouG7s1Thu6HDlEPDguG7oUPhuqbhu6Hhu4BMRMO04buh4bqj4buGQuG7oeG7hkPhu7Xhu4bhu6Hhu4Dhu6vhu4ZD4buN4buh4bufW+G7kMWpUsSCROG7ocOD4but4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7muG7oXThu6HDlOG7pOG7ocSRYyXhu6HhuqBD4buC4buhdX3hu6FR4bup4buh4bqgQ0TDguG7huG7oeG6vuG7mk7huqDhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buh4bqg4buWxanhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buhw5XhurLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDlEPFqVThu6HDg8SoROG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oUJExalE4buhw4Phu4Lhu6vhu4bhu6HDlETDgsOS4buhw5RDxILhu4LDtOG7n+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5db4buQxalSxIJE4buh4bq+4bup4buh4buGQ+G7qeG7oeG6oOG7kOG7hkLhu6HhuqDhu7XDkuG7oUPhu6vhu6HDlOG7t+G7hkLhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6puG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOUROG7huG7oVHhu6nhu6HDlOG7juG7kFThuqThu4bhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HhuqDGoOG7hkLhu6Hhu4ZD4bua4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlENEw4LDlOG7ocOAw4nhu6HDlEPDjeG7hkLhu6HDlEThu4bhu6FD4bup4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buhw5RDw4Lhu6FCRExEw7Xhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7hOG7oeG6oOG7hOG7oeG7gOG7q+G7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqLhu7NU4buhw5RDw4Lhu6FD4bqm4buh4buATEThu6F1fcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1vhu5DFqVLEgkThu6HDg+G7reG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6FD4bup4buGQuG7ocOU4buk4buhxJFjJeG7oVHhu6nhu4Lhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6puG7oeG7huG7qVTDteG7oeG6oEPhu5bhu6FUw4Lhu5Dhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buhw5Thu47FqeG7hkPhu6FRTEThu6FD4but4buGQuG7oSbhu45E4bqgw5XDleG7guG7huG7oeG6oOG7lsWp4buhZEPhu5RU4buhKkThuqzhu4bhu6FR4bup4buhN+G7gsOKRMWp4buh4bqg4buWxanhu6HhuqlD4bu34buG4buhNcWp4buGw7Thu6Fk4buQVOG7oeG7hkNE4bq04buGw7Xhu6E24bumw7Xhu6HFqOG7hkPhu6FR4bup4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw4pDxrDhuqDhu6HDg+G7reG7oeG6oOG7seG7hkPhu6HDgMaw4buC4buhUeG6pOG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQuG7kFThu6HhuqBL4buhxanhu4bhu6Hhu4ZE4buGQ+G7ocOU4bui4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkPhuqbhu6HhuqDhu5bFqeG7oVvhu5DFqVLEgkTDteG7ocODROG6pOG7kOG7oeG7gOG7qeG7ocOU4bu5w5Lhu6HDg+G7guG7qeG7huG7oWThu47hu5Dhu4ZC4buh4bqr4buQw4zhuqDhu6Hhu4bhu6lU4buh4bq+4buQw43hu4bhu6HDgMaw4bqg4buhw4BIw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7juG7kOG7hkLhu6HDlOG7kOG7t+G7huG7ocOUQ8aw4buGQuG7oXXhu6FR4buixanhu6Hhu4zhu5DFqcO14buhZMSo4buGQuG7ocOUQ8OM4buGQuG7oTbhu6bhu6El4buC4buGxanhur7huqLhu6Fk4buO4buQ4buAw5Lhu6HDg+G7reG7ocOKVeG7ocOVduG6oOG7oeG6vuG6puG7hkPhu6FD4bup4buGQ+G7ocOSQ8aww5Lhu6HhuqDhu7Xhu4Dhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUVOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7gOG7kMWp4buhQ+G7gnjhuqDhu6HDleG7oOG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDlENEw4LDlOG7ocOAw4nhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4buGQuG7guG7qUThu6Hhu5/huqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6FC4buzVOG7oeG7hkLhu5BU4buhQ+G7q0Thu6HhuqBD4buC4buhxanhu4bhu6Hhu4ZE4buGQ+G7oeG7jOG7kMOM4bqg4buhQkTFqeG7oTbhu6bhu6FD4buCeOG6oOG7ocWp4buG4buh4buGROG7hkPhu6FR4bup4buhxanhu4bhu6HDlOG7guG7qeG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4buGQuG7mk1E4buhNuG7psO04buf4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzdD4bup4buhZOG7jnbhu4ZC4buhw4Phu63hu6HDlOG7q+G7gOG7oUPhu4Lhu63hu4bhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlENE4buh4bq+4bqm4buGQ+G7oeG6oOG7teG7gOG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOKQ0Hhu5Dhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6puG7oeG6oOG7lsWp4buhNuG7puG7oeG6oEPhu4Lhu6Fb4buQxalSxIJE4buhw5RMROG7oUJEUMWp4buhw5RDxrDhu4ZC4buh4bulw7Xhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlEPGsEThu6HDg+G7mk7huqDhu6HhuqBD4buC4buh4buGQ3fhu4Dhu6FCROG7seG7gOG7ocOUQ0Thuqzhu5Dhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4524bqg4buh4buOw4xE4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HDikPGsOG6oEPhu6FD4bup4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhQ+G7reG7hkLhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6puG7oeG7huG7qVThu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOUQ8OC4buhQkRMRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4pD4buC4bux4buGQuG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7oeG7p3Dhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7huG7qVTDteG7oT3hu4jhu6FkQ+G7mkvhu4ZC4buh4buA4burROG7oTbhu6bhu6HhuqBD4buC4buhw5JD4bquw5Lhu6Fb4buQxalSxIJE4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buh4buA4buQxanhu6FD4bup4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhNuG7puG7oeG7hkN34buA4buh4bqi4buQVOG7ocOU4buOReG7oeG7gOG7q+G7hkLhu6FDROG6puG7huG7ocOU4burROG7oVHhu6nhu6HhuqDhu5Dhu4ZC4buh4bqg4bu1w5Lhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOA4bux4buG4buh4bqg4bu5w5Lhu6Hhu4ZD4bu5w5Thu6HDkkPhu7fhu4bhu6Hhu4DhuqThu4Dhu6HhuqBD4buC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDkkNB4buA4buh4bqiROG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhW+G7kMWpUsSCROG7oUNE4bqm4buG4buh4buGxalUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7kFThu6Hhu4ZDROG6tOG7hsO14buhW+G7kMWpUsSCROG7oVHDgeG7huG7ocOAw4nhu6HhuqDhu7Xhu4Dhu6Hhu4Dhu5DFqeG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDkkNB4buA4buhUeG7qeG7oeG6vkThu4ZD4buhw4pE4bqm4buG4buhNuG7puG7ocOD4bqs4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HhuqDGsOG6oOG7ocOV4bux4buG4buhw5JDQeG7gOG7oeG7gExE4buh4buGw4Lhu5Dhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6EkQ8SQ4buGQ+G7ocOSQ+G7luG7oTbhu6bhu6HhuqDhu7XDkuG7ocOSQ+G6rsOSw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNnjhuqDhu6HhuqLhu5jhu6FR4bu5VMO14buhw5RDxILhu4Lhu6HDlENNROG7ocOAxrDhu4Lhu6E3xIJS4buhaeG7guG7jsOK4buhZEThu4DEgsOVw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUVOG7oTbhu6bhu6FRw4Hhu4bhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6Hhur7GsOG6oEPhu6Hhur7hu5Dhu7nDlOG7ocOD4bqs4buhw4DGsOG7huG7oeG6vkThu4ZD4buhw4pE4bqm4buG4buh4bqgQ+G7guG7oVvhu5DFqVLEgkThu6HDgHfhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Hhu4zhu5DFqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgw43hu4ZC4buhw5RU4buh4bqg4buC4buG4buhw5Thu47hu5Thu6HDlU/hu6Hhu4ZC4buC4bupROG7oTbhu6bDtC/hu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DksWo4buQw5RD4buC4buO4buf4buXZEPEguG7guG7oWRkaGY34buVL8OS4buX

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long