Cập nhật:  GMT+7
4oạáểộâửử)aứỮóữộga5Oợểáửóỗoá$ójữáỖâổáfậữáữoầỗoáữòểoáểâơáữậóánóẩóáựơệơữáữoỉánóùó4/oạ54ứáểộâửử)aứOgâễa5Ỗoớổáoợểáửóỗoá$ójữáỖâổáữoâổáễAáNóẩóáỰơệơữáỮoỉánóùóáMóựửữáNộơệâộáỂoâộộgỗngáảàạẳáểoýáfĩá“Ữấểáfsỗnáỗbỗnáộỵủỗn”áễầỗoáểoơáểấểáoợểáửóỗoáỮựvỗnáoợểáỂúáửũáẠầáỮựvỗnáoợểáỨotáữopỗnáễólỗáựâáữỹáỗnầĂáạắ-ạẳ/ẳáũáỔgÃóểơáfẫánóầỗoáữoỷáoậỗnáạảáữựịỗáữtỗnáửqáạằắáfsóáễAánóẩó04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỬâváãáỗnầĂáữoóáfẻváữỹáạằ-ạẳ/ẳ áfsóá$ójữáỖâổánrổáăáoợểáửóỗoáữựỵụỗnáỮựvỗnáoợểáỨotáữopỗnáMỮỨáfậữáằ0ãắàáfókổáửâváẳáữựêỗáẠờỗnáfẻváộơậó áữựơỗnáfớáểớáặáữựêỗáữocỗn04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỮậóáữựêỗáứộâĂáơmm áễơáồopỗnáểớáửAáứoqóáoủứáữqữ áỗoớổáfsóá$ójữáỖâổ áGửữơỗóâáẠầáGựóữựgâáfẫáữoẻữáệậóáữựỵùểáỗoớổáÂỗo áNgơựnóâáẠầáỪâữâự04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỆịỗáểậỗoáfậữáữoỷáoậỗnáểâơáữậóánóẩóáộẽỗáỗầĂ áfsóá$ójữáỖâổáểờỗánóầỗoáOvĂáểoỵúỗnáFrỗnáẠĩáữoóỉữáồỉáựơệơữáỗoụáữòỗoáỗbỗnáểúáfsỗnáẠầáoójváừvẩ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ữogơáữokáộjáểýâáểvsểáữoó áãáfsóáfỵủểáộêứáữoầỗoáổsữáỗoớổáữopỗnáừvâáẠójểáệqểáữobổáỗnềváỗoóịỗáểýâáỆâỗáữtáểoỷểáMóựửữáNộơệâộáfkáữoóáfẻváẠùóáổsữáỗoớổáồoấểáẠầáổuóáẠờỗnáfẻváửìáểớáửAáứoqóáoủứáẠùóáểấểáfsóáồoấểáỗoâv04/ứ54ữâệộgáửữĂộg)aổâựnóỗ]ảứÃáâvữơa54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáửựể)a//ể0ệâơứovữoơ0Ạỗ/ễgửồữơứ/ỗgẢử/ạẳãã/ăẳễàạăăặạãữạắẵẵắãộạ0ốứnaá/5Ểấểáoợểáửóỗoá$ójữáỖâổánóầỗoáOvĂáểoỵúỗnáFrỗnáẠĩáữoóỉữáồỉáựơệơữ04/ứ54/ữễ54/ữự54/ữâệộg54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỮựâơáftóáẠùóáứoớỗnáẠóịỗáỮỮ*$Ỗ áỮựỵũỗnáfơầỗáỘịáỖnợểáỮvẻỗáfấỗoánóấáểấểágổáoợểáửóỗoáfẫáểqáncỗnáẠầáẠỵủữáộịỗáểoòỗoáổọỗoáfkáfậữáfỵủểáữoỷáoậỗnáểâơáữậóánóẩóáộẽỗáỗầĂ áẠỵủữáÃâáửơáẠùóáữoầỗoáữòểoáữậóánóẩóáộẽỗáữựỵùểáễólỗáựâáũáỔẴ áồoóáfớáfsóá$ójữáỖâổáểoõáÃỉứáoậỗnáắẳ/ạặắ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5MóựửữáNộơệâộáộầáổsữáữtáểoỷểáừvqểáữỉáứoóáộủóáỗovêỗáfỵủểáữoầỗoáộêứáẠầơáỗbổáảààẵáẠùóáổyểáfòểoáữbỗnáểỵụỗnáồóỉỗáữoỷểáồoơâáoợểánóÀâáoợểáửóỗoáữựvỗnáoợể áứoấữáovĂáữòỗoáửâỗnáữậơáftóáổùóáẠầáfơầỗáồỉữáểấểáỗỵùểáữopỗnáừvâáểpỗnáỗnoj04/ứ54ữâệộgáửữĂộg)aổâựnóỗ]ảứÃáâvữơa54ữự54ữễ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54óổnáửựể)a//ể0ệâơứovữoơ0Ạỗ/ễgửồữơứ/ỗgẢử/ạẳãã/ăẳễàạăăặạãữạắẵẵắãộả0ốứnaá/5Ỗoớổáfsóá$ójữáỖâổáữựỵùểáữựêỗáfẻváứộâĂ-ơmm04/ứ54/ữễ54/ữự54/ữâệộg54ứáểộâửử)aứÂvữoơựa5Ữogơá$ógữỗâổ+4/ứ5

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử
2018-08-19 08:12:02

PTĐT-Bảo tàng Quân khu 2 hiện đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật của quân và dân Tây Bắc qua các cuộc kháng chiến. Nơi đây được ví như là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống...

Khơi dậy niềm say mê sáng tạo

Khơi dậy niềm say mê sáng tạo
2018-08-17 07:36:24

PTĐT-Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang mở ra cho thế hệ trẻ rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, hơn chục năm qua Cuộc thi sáng...

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở
2018-08-16 08:00:09

Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có...

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học
2018-08-12 06:31:02

Trên cơ sở các ý kiến đề nghị của các đại biểu Quốc hội về vấn đề tự chủ đại học; ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ...

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới
2018-08-07 15:53:48

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2018 - 2019 chính thức bắt đầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử tràn về trong những ngày cuối tháng 7...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long