Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuKAnOG6qGc1e+G6p+G7h2h74bqpbuKAnXvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G7i2fhuqfhu4d74bufxaksL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqnJuG6pTVq4bub4buHcOG7oeG7h2om4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL1szIiIvIDPhuq19fTNbXX1d4buhWzA0NF0w4buLWybDreG7m+G7gT57Ly7hu4Zt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bug4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqY1anvhuqnDo8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq5e+G7muG7h3F74bug4buHbXvEqeG7geG7h+G6q3vhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6rcOixKl74bup4buDZcSpe+G7geG7g+G7k+G7g3vhu6Hhu4fhu4Phurtwe+G7qeG6uXvhuqc24bqne8Os4buH4bq1cHvhu5vhu4c2aiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT4u4bua4bug4bqo4bugLeG6pDlqe+G7oTfEqeG7gXvhu5xw4bqvxKl7w6zhu4dwe1174buH4buD4bq7xKl74bqpNcSp4buBe+G7i8O6cHvhu4Hhu4PGsHvhu4c3xKnhu4F7xKnhu4Hhu4dmxKl74buH4buD4bq7xKl74bup4bqz4buhe+G6p3Q1e+G7nXDhuq/EqXvhu6k3e+G6reG6r8Spe+G7oOG6r+G7rXvhuqTDoOG6p3vhu51wNXvhuqc24bqne+G6p3Dhu4/huqd7w6zhu4c2xKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqSZ7xKjhu5Hhu4N74bqp4bqv4bute+G6qcO64buV4bqne+G7qeG7hXvEqeG7h8O6e+G7izd74oCc4bqpZzV74bqn4buHaHvhuqlu4oCde+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBe+G6p+G7h2p74buh4buHw6l74buH4bq7e+G7oeG7o2QmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7iOG7j+G7oXvEqeG7gTfhu6174buB4buDxrA1e+G7oeG7hzbEqeG7gXvhu6A24buJKnvhu6Hhu6V74buLw7Lhu4N74bqnw7XEqeG7gXvhu6k3anvhuqU5anvhu6E3xKnhu4F74bqn4buHanvhuqnDqcSpe+G6pzbhuqd74bub4buHbMSp4buBKnvhu4Hhu4M1xKl74buh4bujw7rEqeG7gXvhuqU34butKnvhuqc24bqne+G6qeG7g+G6veG7iXvhuqnhuqPhu6F74buH4buD4bq7xKl74bup4bqz4buhe+G6qcOzxKnhu4F7w6zhu4XEqXvhuqc24bqne+G6q+G7iXvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bug4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqY1anvhuqnDo8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq5e+G7oWjEqeG7h3vhu5rhu4dxe+G7oOG7h2174bqpw6nEqXvhu6Hhu4c14buJe+G7nXA1xKkme8So4buBNeG7rXvhu5vhu4fhu4U1e+G7oeG7o8O64buT4bqne+G6pWXEqXvhu5vhu4c54buDe+G7i8Oy4buDe+G7qTdqe+G6pTlqe+G7oTfEqeG7gXvhuqdre+G7hzfEqeG7gXvhu6Hhu6PDoeG7iXvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bqpNcSp4buBe+G6p+G7h8Oh4buJe+G6p+G7h3F74buLw6DEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6q3vhu6Dhu4fDuuG7lcSp4buBe+G7oTYqe+G7nXDhuq/EqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6p+G7h3Dhu61lxKl7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buKZXvhu6Dhu4dne+G7oOG7h3B74buGNyp74buHw7rhu5PEqeG7gXvhuq3DosSpe+G7qeG7g2XEqXvhuqd0NXvhuqU5anvhu6E3xKnhu4F74buB4buD4buT4buDe+G7oeG7h+G7g+G6u3B74bup4bq5e8Sp4buBcOG7jcSpe+G7gcOy4bqnKnvhu7Fw4bqx4buhe+G7scO5e+G7qTd74buh4buHN8Sp4buHe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqd0NXsie8Os4buH4bq1cHvhu5vhu4c2anvhuqc1anvhu7E4e+G7oeG7o2rEqeG7gXvDrOG7hzbEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bua4buHNuG7m3vhu6k3e+G7iHkme+G6psOze+G7geG7gzZqe+G7hmo3xKnhu4F74bug4buHZ3vhu6Dhu4dwe+G7oOG7h3Thu60qe+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhuqhqN8Spe+G7oOG7o8O64buZxKnhu4F74bqmNWp74bqpw6PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G6uXvhuqfhu4fhu4M1e+G7n2Qke+G7oOG7o8O64buZxKnhu4F74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqn4buHansgMH174bqr4buJe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74bqpw6nEqXvhuqQ5anvhu6E3xKnhu4F74buccOG6r8Spe8Os4buHcHtde+G7oeG7hzXhu4l74budcDXEqSp74budcDV74bqpa3vhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7oeG7o+G7p+G6p3vhu51wNcSpe+G6p+G7h2p74bqnNuG6p3vhuqvhu4l74bup4bq5e+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6pzbhuqfhu4d74buJOMSp4buBe+G6p3Q1e+G7nXDhuq/EqXvhu6k3e+G6reG6r8Spe+G7oTV74buh4bujasSp4buBe+G6pzbhuqd74bqncOG7j+G6p3vDrOG7hzbEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G6qeG6r+G7rSp74buh4bule+G6qWt74bqnNuG6p3vhuqvhu4l74buH4buD4bq9cHvhu6nhurl74buLZ+G6p+G7h3vhu5/FqSp74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G6p3Q1e+G6qeG7j+G6p3vhu4vhurPhu5sqe+G7oeG7p3vhuq1qe8Sp4buBN+G7rXvhu4fDs+G7iXvEqTXhu60qe+G7i+G6seG7rXvhuqlre+G7izfhu4l74bqp4buPxKnhu4F74buL4bun4bqne+G6qeG6vXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp74bujw6jEqXvhu4tw4but4bq7xKkme+G7nHA1e+G7i+G7meG7g3vhuq3DosSpe+G6rcOg4buhe+G7o+G6seG7oXvEqeG7gW3hu6F7xKnhu4E3aip74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G6pznhu4l74bqndDV74buHw7rhu5PEqeG7gXvhuq3DosSpe+G7qeG7g2XEqSp74buJw7Thu4N74buH4buD4bq7xKl74bup4bqz4buhKnvDrHh74bup4bqz4buhe+G7l3vhuqnhuq/hu6174buLN3vhu4nhu4/hu6F74bqn4bqvcHvhuqfhu4dw4but4bq7xKkqe+G7ieG7j+G7oXvDrHh7xKnhu4Phurvhu4l74buj4bqx4buhe+G7n+G6r3B74bufw6Dhuqd74bufxJF74bqlw7V74buh4buj4buVe8Os4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhu6nhurl74buJw7PEqXvhu4tn4bqn4buHe+G7n8WpKnvhuqfhu4dqe+G6pzbhuqd74bqr4buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqrhu4l74bqo4bqjxKnhu4F74buccMOy4bqne8O9xKnhu4cqe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d7w4zhu4dqNXvhuqbDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bq7e8Oze+G7ocOzKnvhu6Dhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6pjVqe+G6qcOjxKnhu4F7xKjhu4Hhu4fhurl74bqn4buHanvhuqXhu4PDqeG7oSR74oCc4bqo4bqv4bute+G7izd74buL4bq3xKl74bqp4bq3cHvhuqnDuuG7leG6p3vhuqnDqcSpe+G7oeG7h8Oh4buJe+G6pDlqe+G7oTfEqeG7gXvhu5xw4bqvxKl7w6zhu4dwe117xKnhu5Hhu4N74buLw7pwe+G7geG7g8awe8Sp4buH4buD4bq5cHvDrHh74bup4bqz4buhe+G6p2t74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7i2fhuqfhu4d74bufxakqe+G7qcOhxKl74buHazUqe+G7geG7g3Hhu5t74bqn4buHccSp4buBe+G6q+G7iXvhu4fhu4Phur1we+G6peG7g8Op4buhe+G7oeG7h2Xhu4l74bup4bq5e+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G7iuG7iuG7qOG7oHvhu5xw4bqvxKl7w6zhu4dwe1174bqndcSp4buBe8Sp4buHw7p74bqndDV74buccOG6r8Spe+G6qeG7j+G7g3vhu6k3e+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buH4bqranvhu6Dhu4fDuuG7lcSp4buBe+G7oTYqe+G7nXDhuq/EqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6p+G7h3Dhu61lxKl7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buKZXvhu6Dhu4dne+G7oOG7h3B74buGNyp7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqdre+G7oeG7h+G6r+G7iXvEqeG7g2XEqXsifXvEqcOh4buJe+G7izfhu4l7xKnhu4Hhu4fhurl74buHw7rhu5PEqeG7gXvhuq3DosSpe+G7qeG7g2XEqXvhuqU5anvhu6E3xKnhu4F74buh4buHZnvhu6Hhu6V7xKnhu4E34bute+G6pDlqe+G7oTfEqeG7gXvhu5xw4bqvxKl7w6zhu4dwe1174bqpw7rhu5Xhuqd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBKnvhuqfhu4doxKnhu4d74buh4bujNcSp4buBe8Os4buHNcSp4buBe+G7oeG7ozXEqeG7gSp74buh4buD4bq7xKl74buF4bqn4buHe8Sp4buHw7p74buH4buD4bq7xKl7xKk14butJnvhu4jDtOG7g3vEqcOh4buJe+G6pDlqe+G7oTfEqeG7gXvhuqlrxKl74buHN8Sp4buBe+G6p+G7h3Phuqd7xKnhu4Hhu4dmxKl7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu4s3e+G6pzbhuqd74bqpw7Lhu4N74buhw7rhu5XEqeG7gXvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G7nXDDsuG6p3vhu5vhu4dsxKnhu4Eqe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bufaXvhuqc24bqne+G6qeG7kcSpe+G7qWd74budcOG6r8Spe+G6qeG7j+G7gyp74bqn4buncHvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6peG7g8Sp4buHKnvhu4fhu4/hu4N74bup4buDZcSpe8Spw7PEqeG7gXvhuq3huq/EqSp74bqnNuG6p3vhuqfhu4c2cHvhu6Hhu4fhu4PDqXB7xKnhu4NlxKl7xKnhu4fhu4N74bqp4buNxKnhu4Eqe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLN3vhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHKnvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74bupN3vhu6Hhu4c1xKnhu4d7xKnhu4NlxKl74bqpw6nEqXvhu6Hhu4c14buJe+G7nXA1xKkqe+G7h23huqd74buh4bqz4bubJnvEqOG7h+G7g+G6uXB74buHw7Phu4l74bqp4buP4buDe8Sp4buBdXvhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6rcOixKl74bup4buDZcSpe+G7izfhu4l74bup4buD4bq74bqne+G7o+G6seG7oXvhu6nhurHhu6F74bupOXvhu6lme+G7h8Op4buhe+G6qWo3xKl7xKk34bute+G6qcOpxKl74bqpajfEqXvDrOG7hzbhuqcqe8Sp4buH4bqx4buhe+G7izd74bupN2p74bqtZ+G7m3vEqeG7gTfhu6174buLw6p7xKnhu4fDuiR74bqmNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4F74buh4buHNsSp4buBe+G7oDbhu4l74bupN3vhu5xww7Lhuqd7w6zhu4c2xKnhu4d74buJcsSp4buBe1174buh4buHNsSp4buBezQle8Sp4buBN+G7rXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJJXvhu6Hhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7geG6t8Spe+G6qeG6r+G7rXvhuqfhu4dw4bq1xKl74bqlZ3vhu6k3anvEqcOh4buJe+G7h23huqd74buJ4buT4buDe8SpZcSpe+G6p2t74buj4bqx4buhe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6pzVqe+G6qcOjxKnhu4Eqe+G6qTjhu4N74buHbeG6pyp74bug4buG4bua4bugKnvhu6Dhu4bhuqbhu5574bupN3vhuqc24bqne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buh4buD4bq9cHvhu4dt4bqne+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6p+G7h2p74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7hyp74buf4buDxKnhu4d74bup4buDZcSpe+G6qcOpxKl74buh4buHNeG7iXvhu51wNcSpe+G7h23huqd74buh4bqz4bubJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6pybhuqU1auG7m+G7h3Dhu6Hhu4dqJuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9bMyIiLyAz4bqtfX0zW119XeG7oVswNDRdMOG7i10mw63hu5vhu4E+ey8u4buGw7rhu5PEqeG7gXvhuq3DosSpe+G7qeG7g2XEqXvhu4Hhu4Phu5Phu4N74buh4buH4buD4bq7cHvhu6nhurl74bqnNuG6p3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd7NcSp4buHe+G6q+G7iXvhu6E44buDe+G6pTlqe+G7oTfEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqkOWp74buhN8Sp4buBe+G7nHDhuq/EqXvDrOG7h3B7XXvhuqdre8Os4buHcMOzxKl74bup4buDZcSpe+G7o+G7j8Sp4buBe10mMX19e+G7iWLhu6F74bupcMOzxKnhu4Eqe+G7oeG7h3Dhu4/huqd74bqt4buD4bq7xKl74bqlOWp74buhN8Sp4buBe+G7i2fhuqfhu4d74bufxal74budcOG6r8Spe+G7n+G7pyp74bqna3vEqeG7h+G7g+G6u+G7iXvhu6lze8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cCp74bufw7pwe+G7oeG6t+G7iSp7w6zhu4Phur3hu4l7w6xlKnvhuqU5anvhu51wOcSpKnvhu6Hhu6PDusSp4buBe+G6pTfhu6174bupN3vhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhuqc24bqne+G7oTfhu4N74buL4buD4bq7cCp74buH4buD4bq7xKl74bup4bqz4buhe+G6p2t74buB4buDNnvhu6Hhu6Nne+G7i2fhuqfhu4d74bufxakqe+G7qcOhxKl74buHazUqe8Os4buHajV74buHbeG6pyV74bub4buHOcSpezbEqeG7h3vhu51wNnvhu6Hhu6NmxKnhu4d74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBKnvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6sXAqe+G7oeG7o8O64buXxKnhu4F74buh4buHN8Sp4buHe+G6p3Q1e+G7iuG7iuG7qOG7oHvhu5xw4bqvxKl7w6zhu4dwe1174buh4bujasSp4buBe+G7n+G7p3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqnhurFwe+G7oeG7ozXEqeG7h3vhu4Hhu4M54buDe+G7m+G7h2vEqeG7gXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74buh4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4butKnvhuqU5anvhu6nhurt74bupN3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74bugw7V74budcMOy4bqne8Sp4buBN+G7rXvEqTXhu60me+G7oGo3xKl74bql4buPe+G6pzbhuqd74buH4buD4bq7xKl74bup4bqz4buhKnvhu6HDunvhu4vhu4Phurtwe+G7qeG6uXvhuqnhurHhu6F74bupN3vEqeG7gcO64buZ4buDe+G7oOG6r+G7rXvhuqTDoOG6p3vhu6Hhu6V7xKnhu4E34bute+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu4vhurPhu5t74buK4buK4buo4buge+G7nHDhuq/EqXvDrOG7h3B7XXs6WzQvW30vWzQgMTt74bqpw6nEqXvEqTXhu6174bqpYXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6E24buDe+G7h+G7g+G6u8Spe+G7ieG7j+G7oXvhuqc24bqn4buHe+G6qeG6t+G7rXvhuql0e+G7iTXEqeG7gXvEqeG7h8awxKnhu4F74bqp4bqj4bqne+G7oeG7o8O6xKnhu4Eqe+G7n+G7g8Sp4buHe+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buH4bqx4buhKnvhu51wNXvhu6E24buJe+G7m+G7h+G6t8Spe+G7oeG7o8O6xKnhu4F74bqlN+G7rSZ74bqkOWp74buhN8Sp4buBe+G7ieG7l3vhuqfFqTV74bqpa8Spe8Os4buHNuG6p+G7h3vhu6HhurHhu6F74bqnOXvhuqc24bqne8Sp4buBN+G7rXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buhcOG6t8SpKnvhu5/Eg8Spe+G7nzfEqeG7gXvhuqlrxKl74buh4buDw6nhu5t74buJbeG7g3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buH4bq3xKkqe+G7i8O5NXvhu6Fww7Xhu4N74bqpw6nEqXvhu6Hhu4c14buJe+G7nXA1xKkqe8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cCp74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5sme+G6pGXEqXvhuqc4xKnhu4d7xKnhu4fhu4Phurvhu4l74bupc3vhu5vhu4dz4bqne+G7qXN74buh4buHNeG7iXvhu51wNcSpe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqSp74bqkOWp74buhN8Sp4buBe+G7nHDhuq/EqXvDrOG7h3B7XXvhuqdsxKl7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7i+G6t8Spe+G7m+G7h8Oy4buDe+G7h+G7leG7m3vhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvhu4th4buJe+G6pzbhuqd74bqn4buHcOG7rWXEqXvhuqnhurl7xKnhu4fhuq/EqXvDrHh7xKnhu4Phurvhu4l74bqnNuG6p3vhu5/hu6d7w6zhu4PhurvEqXvhu4tn4bqn4buHe+G7n8WpKnvhuqc24bqne+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqtZ+G6p+G7h3vhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gSV74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buLw7pwe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG6uXvhuqXhu4Phur3EqXvhuqk5anvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJJXvhu4nDsuG7g3vhu51wNcSpe+G7h+G6u3vhu6nhu5Phu4N74bqnNuG6p3vEqcO64buT4bqne+G7izbEqeG7gXvhu4Hhu4PhurnEqeG7gSZ74buIw7Thu4N74bqp4buV4buhe8Sp4buHw7p74bup4bqz4bute+G6qcO64buV4bqne+G6qWvEqXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu4c3xKnhu4F74bqn4buHc+G6p3vEqeG7geG7h2bEqXvEqeG7gcO64buZ4buDKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7oOG6r+G7rXvhuqTDoOG6p3vhu4k3e+G6pzl74bqnNuG6p3vhu6FoxKnhu4cqe+G7oeG7hzfEqeG7hyp74budcOG6r8Spe8Os4buHcHvhu6k3e+G6pzbhuqd74bqpajfEqXvhuqc2xKl74bql4buPe+G7nHDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N7xKnDuuG7k+G6p3vhuqU4xKl74buKN2p74bqpw6nEqXvhu6Hhu4c14buJe+G7nXA1xKkqe8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cCYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujNWp74bqpw7Xhu4N74bup4buT4buDe+G6p+G7h3HEqeG7gXvhu6HDs+G7gyp74bug4buHw7rhu5XEqeG7gXvhu6E2e8So4buBcOG7rcOqxKl74buow6HEqXvhu57hu5HEqSp74buA4buDNuG7iXvhuqnDsuG6p3vhuqQ5anvhu6E3xKnhu4F74buccOG6r8Spe8Os4buHcHtde+G6p+G7h2p74bql4buDw6nhu6Eke+KAnOG7iOG6seG7rXvEqcOh4buJe+G7geG6t8Spe+G6qeG6r+G7rXvhu4vDuuG7lcSp4buBe8Os4buHNuG6p+G7h3vhuqnDqcSpe+G6pTlqe+G7oTfEqeG7gXvhu6Hhu4c14buJe+G7nXA1xKkqe8Sp4buB4buH4buDZcSpe+G6p8O5cCp74buh4bujNWp74bqpw7Xhu4Mqe+G7h23huqd74buh4bqz4bube+G7o+G6seG7oXvhuqnDs8Sp4buBJnvhu6jhu4PEqeG7h3vhuq3hu6d7xKnhu4fhurHhu6F74buh4bujasSp4buBe+G7oeG7hzbEqeG7gXsye+G7qeG7pTV74budcDUqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvDrOG7h3DDs8Spe8Os4buHw7V74bqn4buHcOG7rcOpxKl74buh4buHw6Hhu4l74buo4buD4bq74buhe8SoNeG7iSp74bugw7XEqeG7gXvhuqThu4V74buh4buHw7p74bqkNcSpe+G6puG7h+G6seG7m3vhu4c3xKnhu4d74bug4bujcMSp4buBe8O64buRxKnhu4F74bqoOcSp4buBe8So4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKl74bqmNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4F74buKN2oqe+G6puG7h3R74buhZ+G6p+G7h3vEqMO64buT4bqne+G6puG7j8Sp4buBe+G7h2w1e+G6rOG6r8Spe+G6p+G7h3R7xKjhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu4o3anvhuqRwxKktxKnhu4fDocSp4buBe+G7qGot4buLNS3huqfhu4fhu4Xhu6F74bupN3vhu5rhu4dwe8Sp4buH4bqvxKl74bqncsSp4buBe+G6qWo3xKl74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G6p+G6seG7m3vhuqc1anvhuqd0NXvEqMO64buT4bqne+G6puG7j8Sp4buBe+G7h2w1e+G6rOG6r8Spe+G6p+G7h3R7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu4o3anvhuqlhe+G7oeG7k+G7g3vhu6Hhu4fDoeG7iXvhuqU5anvhu6E3xKnhu4Eme+G6puG7h3HEqeG7gXvhu6HDs+G7g3vhu4tww7PEqXvhu6Hhu6Phuq/EqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bupN3vhu4lqxKnhu4F74bqpw7rhu5Xhuqd74buh4buDw6nhu5t74bqpa8Spe+G6pzbhuqd74bqpajfEqXvDrOG7hzbhuqfhu4d74bqpw6nEqXvhu6nhu5Phu4N74bqlOWp74buhN8Sp4buBJnvhuqjhuq/hu6174bufxJF74buLN3vEqeG7gXDhu43EqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6nhu4NlxKkqe8Os4buH4buF4bqn4buHe+G7i+G6u3vhu6PhurHhu6F74buL4buTxKl74bqpw7Lhu4N74bup4buT4buDe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe8Sp4buH4bqvxKl74bup4buDZcSpe+G6pTlqe+G7oTfEqeG7gXvhuqnhur174bqn4buHccSp4buBe+G7ocOz4buDe+G6p8Oye+G7gcOgxKnhu4F74bub4buHc+G6p3vhu6lze+G7ieG7j+G7oXvhuqc24bqn4buHe+G7ocOy4buhe8Sp4buH4bqx4buhJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vDvXDhu6Hhu4dq4bujPi7huqxw4bute+G7oHDhurHEqSwv4bubLg==

Duy Tuấn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khơi dậy niềm say mê sáng tạo

Khơi dậy niềm say mê sáng tạo
2018-08-17 07:36:24

PTĐT-Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang mở ra cho thế hệ trẻ rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, hơn chục năm qua Cuộc thi sáng...

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở
2018-08-16 08:00:09

Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có...

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học

Tháo gỡ nhiều vấn đề về tự chủ đại học
2018-08-12 06:31:02

Trên cơ sở các ý kiến đề nghị của các đại biểu Quốc hội về vấn đề tự chủ đại học; ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ...

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới

Học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới
2018-08-07 15:53:48

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2018 - 2019 chính thức bắt đầu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử tràn về trong những ngày cuối tháng 7...

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm
2018-08-03 08:05:32

PTĐT-Dạy thêm, học thêm (DTHT) là hoạt động dạy học có thu tiền nhằm giúp học sinh củng cố lại kiến thức đã học cũng như thu nhận những kiến thức nâng cao, vì thế đây cũng là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long