Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bqmaOG6rSPhurvhuqXhuqdiI+G7tSHhursj4bu34bqnMmwj4bqnKeG6u+G6pyNBPuG6u+G6pSM3aCNF4bqnZuG6rSM4KDgjOMOsI23DsiHhursjw7Nj4bq74bqnWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjb244w5lALy844buuNyHhur1s4bqnw7LDs+G6p+G6veG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSU9JS8kJCQ5PyQsPT89PcOzJCwlJTsuw6kk4buuxJFs4bqlQCMvw53hu7Xhuqkjw7Phuqfhu5MjQT7hurvhuqUjw7Thu6EjReG6p2bhuq0jOCg4IzjDrCNtw7Ih4bq7I8OzY+G6u+G6pyPDs24h4bq9I8OzIuG6u+G6pSPhuqXhuq0y4buhI2XhuqfDoeG6uyM44bqn4bq9IyQkI8OzaSM44bqn4buZOCM4w6wjb2ojQT7hurvhuqUj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcj4bufw7Iyw7Mjb1s4I+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSPhu53DtSPhurt94bq5IyU9JSThu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhuqbDoSE5QMOd4bq64bqlKeG7oSMkJi8k4busI+G7tSHhursjw5Phuqfhu5Phu4nhurvhuqUj4budw7UjV+G7tcOT4bucWCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSNF4bqnZuG6rSM4KDgjOMOsI23DsiHhursjw7Nj4bq74bqnI8OzaSM44bqn4buZOCPhuqZo4bqtI+G6u+G6peG6p2Ij4bu1IeG6uyPhu7fhuqcybCPhuqcp4bq74bqnI8OpM+G6uyPDs+G6p+G7mSMkJOG7rCNl4bqnw6ohI+G7nuG6rOG7niNh4bqzI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSM4KDgj4bq7aOG6rSM5w7LhurvhuqXhu6oj4bu1KOG6vSM4KOG6vSNl4bqvw7MjbcOyPiNl4bqt4bqz4bq5I2Hhuq3hurPhurkjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I8Ope+G6u+G6pyNhPOG6veG7rCM44bqnYyNhPOG6vSM4w7QhI8OzNGwjw7PhuqfhurPhu6wjOCgj4bq74bqnMeG6uyPhu7XDk+G7nCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSNF4bqnZuG6rSPhurt94bq5IyU9JSThu7Ajw7Np4bq74bqlI2Xhuq/DsyM44buF4bq74bqlI8OzKDgj4bq7feG6uSMlPSUk4busI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6rSPhurvhuqfhuq3hurfhurkj4budw7Uj4bq7feG6uSMlPSUlI+G7nSkj4bq5aMOzI29mI+G6u2jhuq0jOcOy4bq74bqlI23DsiHhursjw7Nu4buB4bq74bqlI2XhuqcoOOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hurp94bq5IyU9JSThu6wjOeG7k+G7i+G6rSNv4buXI8Ope+G6u+G6pyNhPOG6veG7rCM44bqnYyNhPOG6vSPDs27hu5c4I8Oz4bqt4bqvbCM4w7QhI+G7tcOT4bucI8OTY+G6u+G6pyPDtOG7oeG7rCNv4buXI+G6u8OtI8Op4buXOOG7rCM4ZiPhuqVb4bq74bql4busI8Ozbig44bqnI+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSM4w7QhIzgoOCM4Mmwjw7Thu6Hhu6wjw7NpIzjhuqfhu5k4I0E+4bq74bqlI8OzbuG6veG6u+G6pSPDs+G6pyHhurkj4bq54buTw7Lhu6wjYeG6sSPhu5/DsjLDsyPhuqXhuq3hu41sI8OTY+G6u+G6pyPDtOG7oeG7rCPhuqZB4bq64bu54busI8OS4bu14bq64bu5I8OzY+G6u+G6pyPDqXvhurvhuqcjYTzhur3hu6wjOOG6p2MjYTzhur3hu6wjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjOCg4I+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSPhu53DtSNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqt4bq74bqnI8Oz4bqvIy0j4bufeyPhuqdo4bqt4busI+G7tSHhursj4bu34bqnMmwj4bqnKeG6u+G6p+G7rCPhu7XDk+G7nCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSNF4bqnZuG6rSM4KDgjOMOsI23DsiHhursjw7Nj4bq74bqnI2F7I8OzNGwjw7Nuw7LhurvhuqUjw6l74bq74bqnI2E84bq94busIzjhuqdjI2E84bq9I8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursj4bq5w7U4I8Oz4bqtxIPDsiPigJxlw6Bs4oCdI+G7neG7lSEjOOG6p2bhurvhuqUjOWI44bqn4busI+G7neG7lSEjYT7hurkjNz7hur0j4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO1Izjhuqfhuqnhurvhuqcjw7NuYuG7rCPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyM4w6wjNz7hursjOOG6p2Mjw7Phuq3Eg8OyI2HhurEjbiHhu64jw5Nu4bq94bq74bqlI+G6u33hurkjLj3hu6YjOMOsI23DsiHhurvhu6wjYcOs4bq7I+G7nWLhu6wjLizhu6wl4bumI8OzaSM44bqn4buZOCM4w6wjb2ojQT7hurvhuqXhu6wjLj3hu6YjOOG7heG6u+G6pSNh4bq9KeG6uyM4w6wjb2rhu6wjLj/hu6YjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhursj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcjw7Nmw7Mj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO14buwI2Xhuq/DsyPhurs8bCMkJiYjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhursj4bq54buL4bqt4buu4buu4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOTbuG6veG6u+G6pSM44buF4bq74bqlI8OzKDgjw7NpIzjhuqfhu5k4I+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSNBPuG6u+G6peG7rCPhu7XDk+G7nCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSNF4bqnZuG6rSNheyPDs+G6reG6r+G6uyPhuqcp4bq74bqnI2Eo4bq74bqnI+G6peG6rSjhu6wj4buf4bqvbCPDqeG6vTzhuq0jw7M0bCPDs+G6p+G6syM4Mmwjw7Thu6Hhu6wjw7NpIzjhuqfhu5k4IzjDrCNvaiNBPuG6u+G6peG7sCPhu58oOCPhurvhuqc04bq7I23DsuG7oSPhuqfhur08OOG6pyM4Mmwjw7Thu6EjYWbhuq0j4bud4buL4bqtIyQsIzjhuqfhuq3hu6wjQT7hurvhuqUjN2gjOMOsI29q4buwI+G6uzHhurvhuqUjODJsI+G6uWjDsyPDs2kjOOG6p+G7mTgjOMOsI29qI0E+4bq74bqlI+G7nSkjbyhsI+G6u+G6pzRsI+G6pyHhuq0jw7NpIzjhuqfhu5k4I0E+4bq74bql4buuI+G7t+G7heG6u+G6pSPDsyg4I2Xhuq3hurPhurkjw7NuISPhuqXhuq0o4bq5I28ow7MjYeG7k8SpOCPDs27huq3hurPhursjZeG6pyHhuq0jZWJsI8Oz4bqn4buJ4bqt4busIzjhuqdjI24hI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSPDs2fhursjw7M84bqt4busI+G6pzzhursjOOG6p+G6r+G7rCPhurvhuqfhu5vhurvhuqUj4bq7aOG6rSM5w7LhurvhuqUjODPhursjbuG7jcOzI2Xhuq3hurvhuqcj4bq74bql4bqn4bqt4bq34bq5IzjDtCEjw7NpIzjhuqfhu5k4I0E+4bq74bqlI+G7nSkjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhurvhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bqmaOG6rSPhurvhuqXhuqdiI2F7I23Dsijhursjw7Nu4bqt4bq3w7MjReG6r8OzI8Opw7I04bq7I29mIyUkLUXDiS/Dk+G7oiM4w7QhI+G7tSHhursj4bu34bqnMmwj4bqnKeG6u+G6pyPDk27DsuG6u+G6pSPhu5PDrOG6u+G6pSNBPuG6u+G6peG7rCNF4bqvI+G6p+G6vTw44bqnIzjDtCEj4bu1w5Phu5wjw5Nj4bq74bqnI8O04buhI+G7neG6sSPhu53huq3hurc4I8Oz4bqn4buXOCPhuqfhuq3hurfhursjReG6r8OzI8Opw7I04bq7I29mIyUkLUXDiS/Dk+G7oiPhu53hurEjYTXhu6Ej4bq5POG6u+G6pyPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqXhu6wjOOG6p2PhurvhuqcjYWbhursjQT7hurvhuqUj4budKSPhuqfhurcjw7Phuqdm4bq74bqlIzjhuqfhuqnhurvhuqcjw7NuYuG7sCNl4bqtxIPhursjbcOy4buh4bqvw7Mj4bq74bqlfeG6uyM44bqnIuG6u+G7rCNhNeG7oSPDqeG7j+G6reG7rCPhu5/GoSPDqXAj4bq74bql4bqn4bqtxIPhurkjOCjhursjN2jhu6wjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhursjb8Oy4buhI8Oz4bqn4bq9KOG6rSPhu53hurEjw7Phu5Mjw7Phu5Nq4bq74bql4busIzjhuqfhuqnhurvhuqcjw7NuYuG7rCNhPOG6vSNh4buZOOG7rCPDqWbhuq0jb2bhurvhuqXhu6wjN+G6reG6s8OyI+G6p+G6reG6t+G6uyPigJzDs+G7lyM54bqt4bq14bq7Izfhuq3huq/hurvigJ3hu6wj4oCcw7Phu5cjOOG6p8Oy4buh4bqz4bq7I+G6p8OqIeKAneG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dk27hur3hurvhuqUjw7Phuqfhu4nhuq0j4bql4bqtIeG6uyPDs+G7i+G6reG7rCM4KDgjODJsI8O04buhI0E+4bq74bqlI8OzbuG7lzgjw7PhuqfDsmg4I0E+4bq74bqlI8OycyNF4bqnZuG6rSM4KDgjOMOsI23DsiHhursjw7Nj4bq74bqnI8Oz4bqt4bqvbCPDs8O1OCPhurvEg8OyIzgh4bq9I8Oz4bqt4bq74bqnI8Oz4bqnM+G6uyPDs24oOOG6pyPhurvhuqfhuq3hurfhurnhu6wjw6nhuq3hurvhuqcj4bqn4bq9PMOzI8OzbuG6veG6u+G6pSM44bqnYyNhPOG6vSNh4bqt4bqxw7Ij4bqnKeG6u+G6p+G7rCNl4bqnWzgjbOG6p8O1OCNl4bqnw6ojZeG6p33hursjYeG6syPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPDs2bDsyPhurvhuqfhuq3hurfhurkj4budw7UjYeG7k8SpOCPhuqXhuq0h4bq94buuI8OTbuG6veG6u+G6pSNhw6rhu6wjw7Phuq3huq9sI8Ozw7U4I2E14buhI+G6uTzhurvhuqcjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I+G6peG6rSjhur0jOcO1OCM44bqn4bqp4bq74bqnI8OzbmIjw7Phu5Mjw7Phu5Nq4bq74bqlIzjhuqfhur0jOCjhursjN2jhu6wjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhurvhu6wjw7N94bq74bqlIzjhu5Phu4nhurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I+G6u1vhurkjN1vDsyPDs+G6q+G6u+G6pyPhuqfhuqvhurvhuqcjw7Nu4bq94bq74bqlIzjDrCNtw7Ih4bq74busI2HDrOG6uyPhu51iI2HhurMjZWJsI8Oz4bqn4buJ4bqtI8OyZuG6uyPhurtb4bq74busI+G7n8ahI8OpcOG7riNBZ+G6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6rSPDs33hurvhuqUjOOG7k+G7ieG6u+G6pSM44buF4bq74bqlI8OzKDgj4bufMeG7oSM54buX4bq74bql4busIzjhuqdj4bq74bqnI2Fm4bq7I0E+4bq74bql4busI+G6uzHhurvhuqUjOCHhur0j4bq7feG6u+G6pSPDqeG7lzgjw6l74bq74bqnI2E84bq94busI2/hu5k4Izjhuqfhuq3huq/hursjYTLDsiM4w7QhI8OzaSM44bqn4buZOCM4w6wjb2ojQT7hurvhuqUj4budKSM44bqnMsOzI8Op4buTxKnhurvhuqUjYWjhuq0j4bq74bql4buRIzgo4bq7Izdo4busI2E+4bq74bqlI+G7neG6rcSD4bq74buwI+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSNBPuG6u+G6pSM3aCPhu53hu5vhurvhuqUj4bq5POG6u+G6pyPhu53hurEjOOG6p+G6qeG6u+G6pyPDs25i4busI8Oz4buTI8Oz4buTauG6u+G6peG7rCPDs2kjOOG6p+G7mTgj4budKSNhPOG6vSNh4buZOOG7rCPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqUjOMOsI23DsiHhursj4budKSM4KDgjYeG6vSnhursjw7PhuqfhurMj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcjw7Nmw7Mj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO14buuI8OTbuG6veG6u+G6pSNhw6rhu6wjw7N94bq74bqlIzjhu5Phu4nhurvhuqUjYTLDsiPDs24h4bq74bqnI2zhuqc+4bq7IzcoOCM4KDgjbcOyIeG6uyNh4bqt4bqz4bq5I28h4bqtI8Ozbijhuq3hu6wjw7Phuqfhu48jYWI44bqnIzjhuqdm4bq74bqlI2zhuqcoI0E+4bq74bql4busI+G6u+G6pykj4bq74buT4buLOOG7sCPDs+G6pyHhurkj4bq54buTw7Lhu6wjYWnhuq0j4bq54buL4bqt4busI29bbCPhu5/huq9sI8OzaSM44bqn4buZOCM3aCPhurko4buhI+G6p+G6tyPDs+G6p2bhurvhuqUjOOG6p+G6qeG6u+G6pyPDs25iI8Oz4bqt4bq74bqnI+G6peG7geG6u+G7rCPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUj4bqn4bqt4bq3w7Ijw6nhu5c44busI+G6p+G6reG6t8OyI23Dsj7hu7Ajw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyPDs+G6vSnhursjOeG6reG6t+G6uyPhurvhuqfhuq3hurfhurkj4budw7UjZeG6reG6s+G6uSPDs24h4busI+G6peG6rSjhurkjbyjDs+G7riNBaeG6rSPhurnhu4vhuq0j4bq7aOG6rSM5w7LhurvhuqXhu6wj4bqn4bqr4bq74bqnI8Oz4bqn4buZOCNv4bqt4bq74bqnI+G6p+G6vTzDs+G7rCPhursx4bq74bqlIzgh4bq9Izjhuqcyw7Mjw6nhu5PEqeG6u+G6pSNv4bqt4bq74bqnI+G6p+G6vTzDsyM4Mmwjw7Thu6Hhu6wjOOG6p+G6rSM3aOG7rCNhNeG7oSPhurk84bq74bqnI2/huq3hurvhuqcj4bqn4bq9PMOzIzjhuqfDsuG7ocSD4bq7I2HhurEj4bqlW+G6uyPhu53hu4vhuq0jw7Phuqfhu5c4I8Oz4bqvI+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSPhu53DtSM4w7QhIzjDrCNtw7Ih4bq74busI2HDrOG6uyPhu51i4buwIzjhuqdjI2E84bq9I2E14buhI+G6uTzhurvhuqcj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlIzjhuqdj4bq74bqnI2Fm4bq7I0E+4bq74bqlI8Oz4bqnw6Hhur0jReG6r8OzI8Opw7I04bq7I29mIyUkLUXDiS/Dk+G7oiM4w7QhI+G7teG7t+G6piPDk27DsuG6u+G6pSPhu5PDrOG6u+G6pSNBPuG6u+G6peKAplkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dkzzhuq0j4bqnaOG6rSPhurvhuqXhuqdiI2F7Izjhu4XhurvhuqUjN2YjTcOy4buh4bqvw7MjYWLhurvhuqcj4buf4bqvbCPDqeG6vTzhuq0jw7NpIzjhuqfhu5k4IzjDrCNvaiNBPuG6u+G6pSPhurt94bq5IyU9JSThu7Ajw7M0bCPDs+G6p+G6s+G7rCNhPuG6u+G6pSPhu53huq3Eg+G6uyPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu5/DsjLDsyNvWzgj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO1I+G6u33hurkj4bq7feG6uSPDqeG6reG6seG6uyNXJT0kOy0lPSUkWOG7riPDk+G6p8Oh4bq9I2HDquG7rCM4w6ojJCQjw7NpIzjhuqfhu5k4IzjDrCNvaiNBPuG6u+G6pSPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhu5/DsjLDsyNvWzgj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO14buwIyYmI8OzaSM44bqn4buZOCM4w6wjb2ojQT7hurvhuqUj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcjw7Nmw7Mj4bq74bqn4bqt4bq34bq5I+G7ncO14buwIyUjOOG6p+G6rSM3aCPDs27hu5c4I8Oz4bqnw7JoOCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSM4w6wjb2rhu6wjKiQjYT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhursj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcj4bufw7Iyw7Mjb1s4I+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSPhu53DtSPhurt94bq5I+G6u33hurkjw6nhuq3hurHhurvhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bq64bqnMeG6uyM5Ymwj4bq7KeG7oeG7rCPhu7XDk+G7nCNBPuG6u+G6pSPDtOG7oSNF4bqnZuG6rSNheyPDs24h4bq9I8OzIuG6u+G6pSPhuqXhuq0y4buhI2XhuqfDoeG6uyM44bqn4bq9IyQkI8OzaSM44bqn4buZOCM4w6wjb2ojQT7hurvhuqUj4bqn4bq9KeG6uyPDs+G6pynhurvhuqcj4bufw7Iyw7Mjb1s4I+G6u+G6p+G6reG6t+G6uSPhu53DtSPhurt94bq5IyU9JSThu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGx1w7LDs+G6p+G6vW5Aw51M4bqn4buTw6zhurvhuqUjw5Phuqch4bq74bqnWS9sw50=

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long