Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buow4Phur3Eg1fhuqnhuqPDo+G6t1fhuqc+4buTV+G7mVfhuqXEgzjhuqlX4bqjYmhX4buZV8O1KuG6q1cww7JX4buLw6M/4bqrVyAlIFfDtTvhuqlX4bqlxINh4bqpV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXdibEg1fDo+G6vcSDV+G7kMSCxILEglcgbCRXdj/huqnhuqNXw7UqV3YmxINXw6Phur3Eg1d2P+G6qeG6o1ci4bq9V+G7i+G6s+G6qcOjV+G6p3vhuqlX4buLw6NvV+G7kMSC4buQw5pX4bqpw6PEg2Hhuq1X4bql4buVV8OdWMOdWC3DnVjDneG7tsavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8OdWMOd4bu2L+G7tD0w4bu0WeG7tMOd4buy4buyI+G7i1lAWeG7tllY4bqnWcOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qEjhu4p24buKVy1X4bqo4bqjKuG7k1fDneG7ti/hu7jDmlfhu7Ek4bqpV+G7rzzhuqlXw7V94bqpV+G7iuG6s+G6qcOjV2zhu5NX4buLw6pXIMOjbyBXw6Phur3Eg1fhuqnhuqPDo+G6t1fhuqc+4buTV+G7mVfhuqXEgzjhuqlXMSbEg1cixIPDoeG7iVdM4buTVyIk4bqpV+G6rOG7iuG7iklXw7UqVyAlIFcx4bqrKuG6qVfhu4vDo8OhV+G7i+G6s+G6qcOjV8O1KuG6q1cww7JX4buLw6M/4bqrVyAlIFfDtTvhuqlX4bqlxINh4bqpV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXdibEg1fDo+G6vcSDV+G7kMSCxILEglcgbCRXdj/huqnhuqNXw7UqV3YmxINXw6Phur3Eg1d2P+G6qeG6o1ci4bq9V+G7i+G6s+G6qcOjV+G6p3vhuqlX4buLw6NvV+G7kMSC4buQw5pX4bqpw6PEg2Hhuq1X4bql4buVV8OdWMOdWC3DnVjDneG7tsOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoduG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9X4bqo4bqj4buJ4buTw6DhuqlX4buKw6PhurdX4buKw6Mk4bqpw6NXw4Phu4nhu5M54bqpVy1XTOG7k1fDtcSDN+G6qVfhu7Hhu4rDlVfhu4rhurPhuqnDo1ds4buTw5pX4buKw61uZuG6qeG6o1fhu7Ek4bqpV+G7rzzhuqlXw7V94bqpV+G7iuG6s+G6qcOjV2zhu5NXIMOjbFfhu4vDreG6sVfDo+G6vcSDV+G6qeG6o8Oj4bq3w5lX4buvw7JXw6Phur3Eg1fhuqnhuqPDo+G6t1cgYlcgJSBXMeG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9XMSbEg1cwxINh4bqpV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q8OaVyAl4bqpVyLhur1XIGwkV+G6rOG7iuG7iknDmlcgJSBXMeG6qyrhuqlX4buLw6PDoVcgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1ctV+G7kTpXw6Phur3Eg1fhu4vhurPhuqnDo+KApsavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DnVjDneG7ti/hu7Q9MOG7tFnhu7TDneG7suG7siPhu4tZQFnhu7ZZWOG6p8Odw5nDomjhuqNWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu4omxINXw6Phur3Eg1fhuqnhuqPDo+G6t8OaVyAlIFcxJsSDVyLEg8Oh4buJVyDhu4FXIj/huqlX4buLw6PhurnhuqnhuqNX4bqpw6M+4buLV8O14buHxINXIMOjbFcxOVd2JsSDV8Oj4bq9xIPDmlfhuqnhur3Eg1cw4buJ4bqp4bqjV+G7r8OyV+G7i8OjP+G6q1cgJSBXw5U74bqpV+G6pcSDYeG6qVd2JsSDV8Oj4bq9xINXdj/huqnhuqNXIuG6vVfhu4vhurPhuqnDo1fhuqd74bqpV+G7i8Ojb1dZPcOaV+G6qcOjxINh4bqtV+G6peG7lVfDnVjDnVgtw51Yw53hu7bDmVd2JFfDrOG6uVcxJsSDVyLEg8Oh4buJVyDDo+G6q1fDrS7huqnhuqPDmlcww7JX4buLw6M/4bqrVzE6VzEl4bqpw6NX4bqjxIMlV+G7i+G6qyrhuqlXMMSDYeG6qVfDtTlX4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izhXLVfhu5E6V8Oj4bq9xIPDmldp4buJ4bq5IFdow6Nj4bqp4bqjVy1XJOG6qVfhuqnEg+G6qcOjVyBsJFfhu4vhurPhuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo8SDYeG6rVfhuqXhu5VXaeG7iSTDmlfhuqnDoz7hu4tX4bqnKlfhu7RX4bqlw6M84buJVzHhur3hu4tXaMOjJVcgbCRX4buL4bqz4bqpw6PDmVd24bq74bqp4bqjV+G7i8Oj4buDxIPDmlcww7JX4buLw6M/4bqrVzE6VzFuJFfDrSRX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXMeG6t+G6qcOjV8OjbuG7h+G6qeG6o1cxxKnhuqnhuqNXMSzhuqlX4bqpw6Mu4bqtV+G7i8SDOGhX4buLayBXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4Vy1X4buROlfDo+G6vcSDVyBsJFfhu4vhurPhuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo8SDYeG6rVfhuqXhu5VX4buL4buHxIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7sTfhuqlXICbhuqnDo1cxYsOaV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVcxJsSDVyLEg8Oh4buJVzE5V+G6qeG6o8Oj4bq3VzDDslfhu4vDoz/huqtXICUgV8OVO+G6qVfhuqXEg2HhuqlX4buLw63hurHhuqnDo1d2JsSDV8Oj4bq9xINXIHvhuqlXIsOqV8Os4buJ4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzHhurfhuqnDo1fDo27hu4fhuqnhuqNXIGtX4buLw6PDoVfDtSpXMW4kV8OtJFcgJSBX4bqjxIM/xINXaMOjJWhX4bqpw6Mu4bqtV+G6qTzhuqnhuqNXICThuqtXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9Xw7U5VyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1d2P+G6qeG6o8OaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1VXw7U5V2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFctV+G7kTpXw6Phur3Eg1cge+G6qVcxxIM54buJVyDDo+G6s+G6qcOjVyDDo+G6s1fhu4vEgzfhu4lX4buL4bq5IFcx4bq9V+G7izvhuqnhuqNX4buLw61uZuG6qeG6o1fhuqXEg+G6qcOjV+G7izhXIMOj4bqrV2jDo2pXw6Phu4VoV8O14buHxINXIMOjbFcxOVd2JsSDV8Oj4bq9xINXw7UqV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a8OaV+G6o8SDP8SDV2jDoyVoV+G7i8OjxKkgVzFb4buTV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFctV+G7kTpXw6Phur3Eg1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqnDoyThuqnDo1fDtSpXIjnhuqlXw7Xhu4/huqnhuqNVVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVyAlIFfhuqXhurcgw6NXIj/huqlXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNXIGwkVzEmxINXMOG6tyDDo1fhu63huqvDtcSDMFctWT1Xw6wk4bqp4bqjV2jDo27hu4HhuqnhuqNXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izhX4buROlfDo+G6vcSDV+G7tlfhuqk74bqtV8OdWMOdWVfigJNXw51Yw53hu7ZXZldow6N74bqpVzDDslciJeG6q1fhu4vhurHhuqnDo1fDo+G6seG6qcOjVVcxW+G7k1fhuq0m4bqpw6NXJWhXMGvhuqnhuqNX4bqlw6PhuqskV8OjZCBXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjYVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDrD/huqlX4buR4buJPuG7i1fhuqnDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo8SDYWhVVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFdp4buJP+G6qVfhuqfhu5lX4bqpw6MqV+G6qW7hu4cgV8O1OVfhu4sqxINX4bqp4bqj4buJ4buTN+G6qcOaVyI/4bqrV8O1YVfDtSpXID/Eg1fhu4vDo8SDYeG6qVfhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1VXJOG6qVfhuqnEg+G6qcOjV2nhu4nhurkgV2jDo2PhuqnhuqPigKbGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqQ44buLV+G6p+G7iX3huqlXw6Phur3Eg1fhuqnhuqPDo+G6t8OaVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqvV+G7isOtbmbhuqnhuqNX4buxJOG6qVfhu6884bqpV8O1feG6qVfhu4rhurPhuqnDo1ds4buTV+G6qOG6o+G7ieG7k8Og4bqpV+G7isOj4bq3V+G7isOjJOG6qcOjV8OD4buJ4buTOeG6qVfhu4vEgzhoV+G7i8Oj4buJV8O1KlcxJeG6qcOjV+G6o8SDJVcgJOG6q1cgJSBX4buZV+G6pcSDOOG6qVfhu4s84bqtV8Oj4buJ4buTOOG7i1cgbCRXICUgVzEmxINXIsSDw6Hhu4lXTOG7k1ciJOG6qVfhuqzhu4rhu4pJV8O1KlcgJSBXMeG6qyrhuqlX4buLw6PDoVfhu4vhurPhuqnDo8OZV3bhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg8OaV+G6pcOjKOG6qeG6o1cx4bq34bqpw6NXw7XEg2EgV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhuqc+4buTV+G7mVfhuqXEgzjhuqlXMSbEg1cixIPDoeG7iVciP+G6q1cxP+G6rVfhuqnhuqPDo8SDN+G6rVfhu4vEqSDDmlcgYlcgw6M+4buLV+G6p27hu4XhuqnhuqNVV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqlw6Phuq9X4buLw6M/4bqrV+G6p+G7iX3huqlXMDzhuqlXIMOjbMOaV8Osw6nEg1fhuqnDqsSDw5pX4buLw6Mo4bqp4bqjV+G7i8OjLOG6qcOZV3bhurvhuqnhuqNXIMOj4bqvV+G7isOtbmbhuqnhuqNX4buxJOG6qVfhu6884bqpV8O1feG6qVfhu4rhurPhuqnDo1ds4buTVzE5V+G6qeG6o8Oj4bq3VyLhur1XaMOjfeG6qVfhu4vDquG6qeG6o1fDo+G7hWhX4buZV+G6pcSDOOG6qVfhu4vDquG6qeG6o1fDo+G7hWhXMXvhu5NXMWzDmlfhuqXDoyUgw6NXaeG7iSThuqnDmlfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4vDo8OyIFcgJSBX4buZV+G6pcSDOOG6qVfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkVzHDoVciJeG6q1cgJeG6q1fhuqPhu43Eg1fDtTlX4buKxIPDoeG7iVciJOG6qVfDlTvhuqlX4bqlxINh4bqpV+G7i+G6s+G6qcOjV+G6qeG6o8OjxIM34bqpVyBv4buJw5pX4buRMuG6rVfhu5Ez4buLV8O1Klcgw6PhurPhuqnDo1fDrOG7jSRXIMOj4bqrV2jDo2pXw6Phu4Vow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jDg+G6qyrhuqnhuqNXw4Nu4buB4bqp4bqjxq8vaOG7qA==

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả từ một Nghị quyết

Hiệu quả từ một Nghị quyết
2024-05-30 07:49:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Bước đột phá từ Nghị quyết 24

Bước đột phá từ Nghị quyết 24
2020-06-19 09:19:31

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội V của Đảng vào cuộc sống, đồng thời bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm trên địa bàn toàn tỉnh, Đại hội đại biểu...

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
2020-06-19 07:41:54

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 53/53 tổ chức Đảng trực thuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long