Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu47DucO1w6Phu6J04buj4buNw6Np4bq/4bujw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6N54buPZeG7nTPDo3nhurvhu6Phu43Do3bDvWLDo1l3w73hu6Phu43Do3nhur/hu53Do8ONw7Vtw73Do2nDgeG7reG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7ocOjaHThu6Phu43Do3nhu5nhu6Phu484L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6scSD4bqx4bqtL+G6s+G6rWnhuq/Eg+G6reG6teG6peG6seG6rXnhuq/huqXhuq/huq3huq3hurHhu5vhuq804buX4buv4buN4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu65Zw41Zw6Mtw6PGoOG6psOj4bujw7Vu4budw6PhuqXhurfDo+G7o2Xhu53Do+G7ouG7jWLhurLDo1nhu4/DgcWp4buj4buNw6Nnw7Xhu6Phu4/Doy3Do+G7msO1bnnDo3jhu5XDozbhurHhuqUv4bqlL+G6r+G6reG6s+G6pcOjLcOj4bqx4bqlL+G6pS/hurHEg+G6scSDNzPDo3jhuqvhu6Phu43Do+G7o+G7jWLhurLDo+G6scSDL+G6pTPDo8Ot4bufYuG7o8OjaHThu6Phu43Do3nhuqtow6No4bu54bqpw6Phu47DucO1w6Phu6J04buj4buNw6Np4bq/4bujw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6Np4bufw6PDrcO64buj4buNw6No4buPw7TDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDozvDveG6v+G7o8Ojw43hu5Phu6Phu4/Doy3Do+G7ruG7j+G7ocOjSOG7j+G7ucOjeeG7k2jhu4/Do1l3w73hu6Phu43Do8OBxanhu6Phu43Do+G7jsO5w7XDo+G7onThu6Phu43Do2nhur/hu6PDo+G7m2Lhu53Do3l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do8Ot4bufYuG7o8Ojw63EkcOjw61s4bujw6N54buPZeG7ncOj4buPcsO1M8Ojw63DueG7o+G7jcOj4bquw7Vr4bujw6Phuq5iw6N54bq74buj4buNw6N2w71iw6No4bqraMOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do2fDteG7o+G7jzPDo2du4buj4buPw6Nnw7Xhu6Phu4/Do+G7o+G6u+G7o+G7jcOjeWPDtcOjWXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7ncOjw43DtW3DvcOjacOB4but4buj4buNw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6No4buhw6NodOG7o+G7jcOjeeG7meG7o+G7jzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j+G6qeG7ncOjaeG6osOjw63hu59i4bujw6No4buhw6PDrcO64buj4buNw6No4buPw7TDo+G7jsO6w6PDjWPDtcOjSUHhu6Phu40tw6PDneG6psOj4bquw7Vr4bujw6NHWT/Do1nhu5nhu6Phu4/Do8O94bqmM8Oj4buu4buP4buhw6NI4buP4bu5w6N54buTaOG7j8Ojw51H4buiScOjeeG7meG7o+G7jzLDo8OtY8O1w6Npw7Vu4bujw6Phu5vEkeG7o+G7j8Ojw61j4bufw6Phu47DucO1w6Phu6J04buj4buNw6Np4bq/4bujw6N54buZ4buj4buPM8OjWOG7scOj4bua4bqp4bufw6PDrcO54buj4buNw6NZ4buPw4HFqeG7o+G7jcOjZ8O14buj4buPw6Phuq5iw6M7xJHDo+G7j8O5w7U0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjeHdofeG6oy8vaDRn4bqp4buf4buv4buPw7154buP4bufNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHEg+G6seG6rS/hurPhuq1p4bqvxIPhuq3hurXhuqXhurHhuq154bqv4bql4bqv4bqt4bqt4bqx4bub4bqxNOG7l+G7r+G7jeG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5w43hu59i4bujw6PDrcSRw6N54buPZeG7ncOjaMWpw6N44buxw6Phuq7hu4N5w6No4buP4buBecOjeXfDveG7o+G7jcOjeeG6v+G7nTQ0NMOj4bquYsOjeeG7j2Xhu53Do+G7j3LDtTPDo8Otw7nhu6Phu43Do+G6rsO1a+G7o8OjaOG6q2jDo3nhu4/DgcWp4buj4buNM8OjZ27hu6Phu4/Do2fDteG7o+G7jzPDo2di4bqyw6N5csOj4bubcOG7o+G7jcOjZ8O1bHnDo8Wp4bujw6N44bq/w73Do3jDqWjDo8OtdcO1w6Phuq7GsMO1w6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjaHXhu6Phu43Do+G7j8O1bOG7ozPDo+G7j+G6ssOjeMO14buj4buPw6N54bufw6Phu5vGsOG7o8OjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jDo3nhu4/DgcWp4buj4buNw6Nnw7Xhu6Phu48zw6NnbuG7o+G7j8OjZ8O14buj4buPw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeOG6osOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6PDreG7gcO9w6N5d+G6qeG7o+G7j8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6PDrcO5aMOj4bub4buD4buvw6No4bu54bqpw6Np4bq/4bujw6N5w7loNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu67hu4/huqt5w6Nnw7Vvw73Do3ljw7XDo2jhu4/DgcWp4buj4buNw6N5d+G7keG7o+G7jzPDo8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/DtMOj4buu4buP4buhw6NI4buP4bu5w6N54buTaOG7j8Oj4buOw7nDtcOjZ2LhurLDo3lyw6N44bqiw6Phu6Phu43DgeG7reG7o+G7jcOj4budw7nDo3l3w4HGsGjDo+G7o+G7jeG7j+G7k8Oj4bub4bqiaMOj4bquYsOj4bq0w6No4buPw7TDo2jhu7nhuqnDo2jhuqtow6N54buPw4HFqeG7o+G7jcOjZ8O14buj4buPM8OjZ27hu6Phu4/Do2fDteG7o+G7jzPDo+G7neG6u2jDo2nhu7XDo2fhu5PDo3nhu4/DgcWp4buj4buNw6N54buDecOj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do+G6rmbhu6PDo+G7o+G7p8Oj4bub4bqiaMOj4bquw4HFqeG7o8Oj4buba+G7ozPDo+G7m2Lhu53Do8Otw4Hhu6tow6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4bquw7VuaMOjaOG7ocOjw7Ro4buPw6No4buP4bufw6NnZOG7o8OjeeG7j+G6v+G7ozPDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4bquYsOj4bq2xJHDo+G7j8O5w7Uzw6PhurbDgOG7o+G7jcOjw63huqvhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo+G7m+G7qcO1w6NpY+G6ssOjaOG7ueG6qcOjR+G6q2gxw6PigJxZ4buPw4HFqeG7o+G7jcOjZ8O14buj4buPw6N5YuG7o8Oj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do8ah4buPdOG7o+G7jcOj4buv4buPbOKAnTTDo8ONw7rhu6Phu43Do2jhu4/DtMOj4bud4buf4buj4buNw6Phu53DvXXhu6PDo2jhuqtow6N54buPw4HFqeG7o+G7jcOjZ27hu6Phu4/Do2fDteG7o+G7j8OjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6NnZOG7o8OjaOG7j+G7gXkzw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do3l1ecOjw63hu4nhu6/Do0fDucOjw63DucO1w6NI4bu3w6Phu47DujPDo+G7m2LDo3nhu4Hhu53Do+G7jcOBxanhu6Phu43Do3jhuqvhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do2jhuqvhu6PDo2fDuTPDo2jhu4/DtWzhu6PDo3jhu5Uzw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo+G7o+G7j+G7gXnDo+G7m2LDo+G7m8aw4buvw6N5d8Spw6Phu49xaMOjeeG7g+G7r8Oj4bquYsOj4buj4bufw7XDo3nhu4/DrOG7nzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6scSD4bqx4bqtL+G6s+G6rWnhuq/Eg+G6reG6teG6peG6seG6rXnhuq/huqXhuq/huq3huq3hurHhu5vhurc04buX4buv4buN4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznDjcO64buj4buNw6No4buPw7TDo2hB4buj4buNw6NnYuG6ssOjeXLDo3jhuqLDo3l34bq/4bujw6N5d3Hhu6Phu43Do3l3w4HGsGjDo3jhuqLDo3nhu4Phu6PDo3nhu7fhurIzw6No4buPw73Do8Ot4bqr4bufM8Oj4buPbHnDo+G7m3Dhu6Phu43Do+G6ruG7kcOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do2fDteG7o+G7jzPDo2du4buj4buPw6Nnw7Xhu6Phu4/Do+G6rmLDo+G7neG7n+G7o+G7jcOj4budw7114bujw6NZd8O94buj4buNw6N54bq/4budw6N5w7Vs4buvw6N54bu3aMOj4buv4buP4bqrecOj4buPw73hurLDo3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jTPDo2jhu49l4budw6Phu5vhu5/Do3l1ecOj4buj4buP4buBecOjw63hu6nDtcOjeHXhu6Phu43Do+G6ruG7g3nDo2jhu4/hu4F5M8OjecO14buj4buPw6N54buP4buH4bujw6No4buP4bufw6No4bqraMOjeeG7j8OBxanhu6Phu40zw6NnbuG7o+G7j8OjZ8O14buj4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZY8O1w6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu48zw6Phu47DucO1w6Phu6J04buj4buNw6Np4bq/4bujw6M/w7VuecOj4bui4bqp4budw6PDrcSRw6N5d+G6qeG7n8Oj4bqvxIPDo3l3w7Vuw73Do8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do1l3w73hu6Phu43Do3nhur/hu53Do8ONw7Vtw73Do2nDgeG7reG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7ocOjaHThu6Phu43Do3nhu5nhu6Phu4/Do2jhu7Xhu6Phu43Do+G7o+G7j8O1bcO9w6N4w73hu4F5w6N2w71iw6No4buP4bufw6No4bqraMOjeeG7j8OBxanhu6Phu40zw6NnbuG7o+G7j8OjZ8O14buj4buPNDQ0w6Np4bufw6No4bqraMOjw63FqeG7o8Oj4bqu4buTw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOjw63hu59i4bujw6N5d+G6qeG7n8OjeeG6u+G7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu47DtcOszILMgcO9w6Phu6Lhu43hu4/DtcyD4bqpOC/hu685

Hiếu Nghĩa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh

Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh
2020-07-17 18:39:26

PTĐT - Ngày 17/7, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long