Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROuG7mOG6ouG7hMSCOuG7k+G6veG7hcSROuG6ouG7l2U6UzLhu4U6w5Xhu5lb4buFZDrhu4Fl4bqr4buDOuG7k8O0Wzrhu5Nl4bqn4buFOuG6r2o6dTjDujrEg3Dhu4VkOuG7gMOD4buEOuG7jsSR4buVOsSQIiMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q64buRw7TDo+G7sD8vL8Oj4bu04bqjW2bhu4/EkeG7meG7k8SRZuG7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLjsuey8ofcSDKS47IS4uO+G7kyw+LH08LuG7hyzhu7Thur/hu49kPzovPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz3hu47hu5Lhuq7hu5I6LTrDg8SRZeG6reG7mTosPC8+4buyOuG6r8Sp4buFZDrDo8SRw6k64bqi4buXZTpTMuG7hTrDleG7mVvhu4VkOi064buOxJFnOuG6osOpOuG7k8SR4bujOuG7kuG6veG7hcSROuG7m8O64buyOsODxJHhu5s64buT4bq7w6PEkTrhu5jhuqLhu4TEgjrhu5Phur3hu4XEkTrhuq8xOuG7gWXhuqvhu4M64buTw7RbOuG7k2Xhuqfhu4U64bqvajrhu5PEkXDDozrEkWXhuqnhu4U6xINwOl3hu4U6dTjDujrEg3Dhu4VkOnMiOuG7gWXhu4XEkTrEg2Zb4buFxJE6xJEgOuG7k2Hhu4VkOuG7gcawOuG7k8SR4buZw6Hhu5M64buTIGU64buAxJHhu5k6w6Phu4vhu4VkOuG7hWTEkWXhuqnhu4864bu44buAw4Phu4RAOuG7jsSR4buVOsSQIuG7tDrDg+G7l+G7hWQ6xINwOsOjZzrhuq/EqeG7hWQ6w6PEkcOpOuG7jsSRW+G7hTrhu5LDtGnhu4VkOuG7kjnhu4U6LTrhu47EkWc6w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROuG7mOG6ouG7hMSCOuG7k+G6veG7hcSRw5064buHMeG7hcSROuG6ryBmOsOjXcOjOuG7kcOy4buyOuG7hWQi4buFxJHhu7I64bqiW+G7hTrDteG7mTDhu4U64buHw7k6w6Ndw6M64buAw4Phu4Q64buT4bq94buFxJHDnTrhu4cx4buFxJE64bqvIGY64buTxJHhurs6dTE64buOxJHhu5U64buSxJFpOnMiOuG6ryBlOsSDZeG6qeG7hTrDo8SR4bubOuG6r2Hhu5k64buT4bujOuG7kmvhu4VkOsOj4buL4buFZDrhu5PDujpTZWTDtFvDo+G6scO0W+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4DDg+G7hDrhu47EkeG7lTrEkCI6ZGVbZTrhuq9mIOG7hTosOnNuZTrDteG7mcO6OuG7g+G7izrEkW3hu4U6ISk84buyLn3EkVs64bqv4bujw7PDozrDo8SRZVs64buHIuG7gzouOuG7j8SROOG7hTrhu4HEkeG7meG7sjrhu5Nr4buFZDrhu4Phu5/Dozrhuq9h4buZOuG7k+G7ozos4bu0fSEhOuG7k8WpOuG6r8Sp4buFZOG7tDrEkGXhuqnhu4U64bqvMTrEkWYi4buFOuG7k8SRIuG7hcSROkThu47hu4LhuqI64buTw7ThuqXhu4U6Ljw7xJFb4buyOuG6ryDhu5M6Pijhu6464buTa+G7hWQ6xINl4bqp4buFOuG7k8Opw6PEkeG7tDrhu5LDtGbhu4VkOuG6r2fhu7I64buPxJE44buFOuG7gcSR4buZOuG7j8SRw6lbOuG7hFvhu4Phu7I6xINl4bqp4buFOuG7k8Opw6PEkTpkYeG7hTosLjvEkVs64bqvMTrhu5PEkWU6w6Phu4vhu4VkOsSRZiLhu4U6w6PEkeG6veG7hcSROsSRIDrhu5Nh4buFZDrhu4HGsDrhu5PEkeG7mcOh4buTw5064buPxJE44buFOuG7gcSR4buZOuG7j8SRw6lbOuG6ojPDozrhuq9b4buFZDrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBxJFbZTrhu5PEkWU6w6Phu4vhu4VkOsSRIDrhu5Nh4buFZDpzIjpE4buO4buC4bqiOuG6r+G7o8Ozw6M64buTw7ThuqXhu4U6LCghxJFbLzouITzEkVvhu7Q6w4Phu4vhu4VkOuG7k13Dozrhu5PEkeG7mTrEkeG7leG7kzrhuq9h4buZOuG7k+G7ozpzImY64buAw4Phu4Q64bqv4bujw7PDozrhuq/DoMO6OuG7gyDhu4XEkTpzIjrEkWXhuqnhu4U64bqvMTrDo2c6Lik6xINmW+G7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4864buF4bujbsOjOuG7hWRmImU6cyJmOsSRZiDhu5M64bqvauG7hWQ6cyI64buTxJFww6M6xJFl4bqp4buFOuG6r2Hhu5k64buT4buj4buyOuG7k2vhu4VkOnPhu4nhu4U64bqvMuG7hWQ64buBw7k64bqvYeG7mTrhu5Phu6M64buTw7ThuqXhu4U6ITs7OuG7k8O0ZeG6qeG7mTrhu5jhu5DEguG7sjrhu5MgZjpzZeG6qcOjOuG7hyLhu4M6w6PEkWY64buTw7ThuqXhu4U6LCjhu7Q7Ozs64buHW2Y64bqvauG7hWThu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buAxJFnOuG7gcSRMuG7hTrhu4du4buFOuG7hcSROeG7kzrhu5PDtGbhu4VkOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrEg3A6XeG7hTrEkWXhuqnhu4U64buFW8O6OuG7hyLhu7I6w6Phu4vhu4VkOuG7k13DozpE4buO4buC4bqiOuG7j8SROOG7hTrhu4HEkeG7mTrhu4/EkcOpWzrhuqIzw6M6c+G6oeG7hTrDo2jhu4U64buDauG7kzrhu5Hhu4k6xJFqOsSDOOG7hTrDo8SR4bujWzrhuq/EqeG7hWQ6w7k64buBZeG6q+G7gzrhu4HhuqU64buTImU64buRMOG7heG7sjrhu4XEkWXhuq3hu5k6xJFqOuG7k3A6w7k6w6NtZTrhu4VuZTpzw6Hhu5M64buBZeG6p+G7hTrhu5PDtOG7lcOjOuG7k8O04bql4buFOuG6rznhu5M6w7Xhu5nDujrEkWYgw6PEkeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Bl4bqr4buDOuG7k8O0Wzrhu5PEkXDDozrhu5Phuqc64buTIGU6w6Phu4vhu4VkOuG7k8O04bujb+G7hWQ6cyI64buHIuG7gzpzZeG6qcOjOnNuZTrhuq8gZTrEg2Xhuqnhu4U64buHMeG7hcSROuG6ryBmOuG7kmvhu4VkOsOj4buL4buFZDrhu5PDujpTZWThu4dbw6PhurHDtFs64bu4w4PEkeG7mzrhuq9h4buZOuG7k+G7ozrhu4DDg+G7hDrhu47EkeG7lTrEkCJA4buyOsODxJHhu5s64buT4bq7w6PEkTrhu5jhuqLhu4TEgjrhu5Phur3hu4XEkTrhuqLhu5dlOlMy4buFOsOV4buZW+G7hWQ64bqvXeG7hcSROmRlXTrDo1tmOuG7kXA64buFbDrhu4dww6M6w6Phu4k6ZDPhu4Vk4buyOuG7j8SR4buJZTrEkcOz4buPOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA6c25lOuG6r+G6u1s64buPxJHhu6Nt4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOnNl4bqpw6M64bqvw6DDujrhu4XEkVvhu4XEkTrhu5Nl4bqn4buFOuG6r2o64buTxJFww6M6xJFl4bqp4buFOsSDcDpd4buFOnMiOuG7k8SR4buZOsSR4buV4buTOuG6r2Hhu5k64buT4bujOnMiZjrhu4DDg+G7hDrhu47EkeG7lTrEkCLhu7Q64bquxKnhu4VkOsOjxJHDqTrDuuG6peG7mTrDo2Hhu5k6w6PEkeG7mzrhuq9h4buZOuG7k+G7ozrDo2Hhu4U64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG7j8SR4buJZTrEkcOz4buPOuG7k+G7ieG7kzpzbmU6w6Ndw6M64buRw7Lhu7I64bqjW+G7heG7sjrhu4VkIuG7hcSROsOj4bubWzrhu5Phur3hu4XEkTpzIjrhu5PEkeG6uzp1MTrhu47EkeG7lTrhu5LEkWk64bqv4bqrOuG7k8SRcMOjOsSRZeG6qeG7hTrhu5Phu4nhu5M6w6Phu4vhu4VkOuG7k13DozpE4buO4buC4bqi4buyOmRlMGU6w7Xhu5nDuuG6p+G7kzrEg+G7n+G7kzrhuq9l4bqr4buDOuG7hcSRcuG7hWQ64buTxKnhu4U64buTIGXhu7I6c+G7o27hu4VkOuG7gzPDozpzIjrhuq8w4buDOuG6ozBmOsO14buZw7rhuq3hu4Xhu7I64buHw7NlOsOpw6PEkTrEkcOz4buPOuG7j8SRXeG7jzrDo+G7m1s64buFxJE44buFOsSDOOG7heG7tDpTZeG6qcOjOuG7k8SR4buZOsSR4buV4buTOuG6r2Hhu5k64buT4bujOsOjYeG7hTrhu4VkxJFl4bql4buFOsOj4buf4buZ4buyOuG7h3BbOsOjxJFp4buFOsOjXcOjOuG7hcSRIjrhuq9h4buZOuG7k+G7ozrhu4du4buF4buyOsOjZzrhu5nDujrhu5PDqeG7heG7sjrEkSLhu4M64buH4bujw7Phu4VkOsOj4buL4buFZDrhu4VkxJHhuqk6w6NbZuG7sjrhu5PEkTjhu4U64buTxJFl4bqp4buFOnNuZTrhu4Phu4tlOuG7k8O04bujb+G7hWThu7Q64bquw6DDujrhu4XEkVvhu4XEkTrhu5Nl4bqn4buFOuG6r2o64buTxJFlOsOj4buL4buFZDrEg3A6XeG7hTrhu4TEkSI6w7I6dTE6xJFqZeG7sjrhuq8w4buDOuG6ozBmOuG7g8OyOsO0auG7hWQ64buBxJHhu4vhu4VkOmRlW+G7hTrhuq/hu4s64buTxJHhurs6w6PEkWY64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOnMiOuG6r13hu4864buf4buFZDrhu4XEkeG7mTrDo2Hhu5k6c+G6rTrhu4XEkSI6w7I6w6PEkWY6w6Phu4vhu4VkOuG7hcSROOG7hTrhu4DDg+G7hDrhu47EkeG7lTrEkCLhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do+G7tOG6o1tm4buPxJHhu5nhu5PEkWbhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy47LnsvKH3EgykuOyEuLjvhu5MsPix9PC7hu4cu4bu04bq/4buPZD86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89U25lOsSDZeG6qeG7hTrhu5PDqcOjxJE6LnvEkVs64bqvOeG7kzrhu5PEkeG7o23hu4VkOuG7gyBl4buyOsSD4bq7w6PEkTpzxqE6xJFbZTrhuqPhuqXhu4U64bqv4bujb+G7hWQ6xJDhu5fhu4VkOlPhu6Nt4buFZDrhu5PEkeG7mWrDozrhu4/EkSDhu4M6c2U64buAw4Phu4Thu7I6w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROuG7mOG6ouG7hMSCOuG7k+G6veG7hcSROsO64bql4buZOsOjYeG7mTrDo8SR4bubOuG6r2Hhu5k64buT4bujOnMiOsOjXcOjOuG7kcOyOuG7hWQi4buFxJE6w6Phu5tbOuG7k+G6veG7hcSROsOjYeG7hTrhu5PEkTBmOuG7h+G7mcOh4buF4buyOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu4XEkTnhu5M64buPxJHhu6Nt4buFZDpd4buFOuG7gcSRW2U64buTxJFdw6Phu7I64buRcTrEg8ah4buFZDrhuq/hu5Xhu4VkOuG7g8ahw6M64bqvw6nDo8SR4buyOuG6ryDhu5M6xJFl4bqp4buZOsO14buZMDrhu4XEkTnhu5Phu7Q64buS4buZw7rhuqnhu5M64bqv4buJZTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64bqv4bujWzrDo13Dozrhu4XEkSI64buDXcO6OuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5M6w6Phu4vhu4VkOuG7hWTEkWXhuqnhu486cyJmOsO14buZxrA64bqvOeG7kzrhu4Uiw7rhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buSw7Thu6Nuw6M64bqvZ+G7sjrDg8SR4bubOuG7k+G6u8OjxJE64buY4bqi4buExII64buT4bq94buFxJE6cyI64bqvZiLhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7k13Dozrhuq8xOuG6r+G6p+G7hTrhu5PEkTLhu4M6w4Phu4vhu4VkOuG7k8O6OsSQW+G7hcO6W+G7hWQ6xIJlZGXhu5PhurHDo8SROlNl4buFW+G7sjrDo+G7i+G7hWQ64buTw7o6LDs74buuOnPhu4nhu4U6xJAi4buFOsOV4buZ4buJw6Phu7I6w6PEkeG7mcO64bql4buFOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5M64buHZeG7hcSROuG7gWXhuqnhu4U64bqvZeG6qeG7hTrhu5Nx4buyOuG7g13DujrDo8SR4bubOuG7g13Dujrhu5PDqeG7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bup4buZ4buTxJFmw7Q/PeG7gMSRXeG7hcSROlM44buFIy/hu489

Khánh Vân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh

Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh
2020-07-17 18:39:26

PTĐT - Ngày 17/7, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long