Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6w4pq4buVKeG6szPhu4sp4bunxJEpaOG7sSnDqmrhu5Up4budw6p0KeG6tMOq4buBw6wpLSnDiuG6pMOMw4Ip4bud4buFw6zDqilow6rhu4kyKcav4bum4bq+4bq+4bq+Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhu5vGoeG6tVkoLy/hurUk4bqzMuG7i+G7lcOq4buj4budw6rhu4sk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svPjFbMC9bMcOiPj5dPCBbPuG7nT4iMD48Pmk+JGfhu5Xhur0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pG/DrOG6vSnhurXDquG7gSnhu6bhur8pw401w6zDqinDiuG7ocOs4bq9KS0p4buc4bui4bumPSnhu5TDquG7iSnhurTDqnEp4bud4buD4bq1w6opw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6op4buVw6oz4budKeG6s+G6v8Op4bujKWhk4budKWnhu6Phuq/DrCnhurPhu6PDsuG6vynDqmrhu5Up4bqzM+G7iyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig64buU4buc4bqk4bucLSnhurTDquG6v8SR4bujKXsvPns9KeG7nMOqc8O0w6zhur0p4budxqHDuuG6tSnDiuG6pMOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhu53DsinhurXDqnThurUpw6pq4buVKeG6szPhu4sp4budw6ptw6zhur0p4bqzM+G7iynDrMOz4bq/KcOi4bujw6zhur09KeG6tcOqc+G7j8Os4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhu6c0KeG6peG7g8Osw6opw6pzw7XDrOG6vSnhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhu53hu6Phu6ljw6wp4budxqHhu6Phu6nEkcOsKeG7ncahc8O14bq1PSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7pzQp4bubMuG7oylo4buxKcOqauG7lSnhu53DqnQp4bq0w6rhu4HDrD0pw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6opaMOq4buLMynGr+G7puG6vuG6vuG6vj0pw6zDquG6v2XDrSlo4buxKXs8PiItezx7PiQp4bqkb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG7puG6vynDjTXDrMOqKcOK4buhw6zhur0p4oCTKeG7nOG7hcOsw6opceG7qSnhu6fhur9jw6w9KeG7lMOq4buJKeG6tMOqcSnhu53hu4PhurXDqinDiuG6pMOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhurXDqnEp4budxqHhu4cp4bqz4bujw7Lhur8pw6pq4buVKeG6szPhu4skPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOq4bqn4buLKcOiw7opaOG6v2TDrD0paOG7sSnDqmrhu5Up4budw6p0KeG6tMOq4buBw6w9KcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKWjDquG7izMpxq/hu6bhur7hur7hur4p4bubYinDouG6v+G6ucOsKcahMinhu53GoeG7i8Os4bq9KX0pw6zhur004bupKeG7nXUpPnsp4bqlZMOsKT5bLz57L3s8PjEkKeG7nDXhur8paOG7sSnDqmrhu5U9KcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG7m2IpxrDhuqfDrSnGsOG6reG7nSnhu53Dqjbhu4spaeG7o+G6r8OsPSnhuqUzw6zDqinhur3hur8zKcOsw6rhur/EkeG7oynDrMOz4bq/KcOi4bujw6zhur09KcOiw7opaOG6v2TDrCnhu5tiKeG6szLDrCnDqjTDrMOqKXs+KcOM4bq9w6rhu4Mp4buX4buj4bupZOG7nSnhu5fhu6Myw6wp4budxqFqw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7psSRKcOsw7Phur8pw6Lhu6PDrOG6vSnhu53hu6Phu6ljw6wp4budxqHhu6Phu6nEkcOsKeG7lcOqcOG6tSnhu6dwKWjhu7Epw6pq4buVKeG7ncOqdCnhurTDquG7gcOsPSnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4budw6ptw6zhur0p4budw6PDrD0p4bqzM+G7iynhurXDquG7gSnhu5tiKeG7neG6r+G7lSnhu53GoeG7o8Os4bq9KeG6pXMyKeG7neG6v8OsPSnhu5XDqjbDrCkzw6zDqinhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7neG6v2Thu5UpxrDhu5/hurUp4bq1w7kp4budxqHhur89KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG6tXEyKeG7nMOyKeG6pTXhur8p4bqz4bq/w6nhu6Mpw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6op4budxqFzw7XhurUp4bunNCnhu5sy4bujKWjhu7Epw6pq4buVPSnhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KcOi4bq/4bq5w6wpxqEyKeG7nTXhur8paOG7sSnDqmrhu5UjKWnDujIp4bq1w6pqw6wpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7qylo4bq/ZMOsKeG6tXEyKeG6tcO5KeG7ncah4bq/KeG7pzQp4bq1M+G6tSnhuqU14bq/KeG6s+G6v8Op4bujKcOK4bqkw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG6pcOpKeG6pTjDrOG6vSnhu5024bq/KeG7ncahY8OsKeG6tTPhurUp4buVw6pz4buPw6zhur0p4bud4bq/ZcOsKeG7ncOqbcOs4bq9KeG7neG6v8OsKeG6pTXhur8p4bq1w6rhu5/DrOG6vSQp4bqkOMOs4bq9KeG7nTbhur8p4bq1M+G6tSnDrMOz4bq/KcOi4bujw6zhur0p4budxqE2KWnDtOG6vz0paGThu50p4buX4bujNinhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKWnDtOG6vynDqnQyKeG6tXEyKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7l+G7ozLDrCnhurXhu4kp4budw6rhurHDrSnhu5fhu6Phu6nEkcOsKeG6pW7hur8p4bunw7Xhur8p4bq1M+G6tSnhu6fDo8OsKeG6pcSRKeG6tcO5KeG7ncah4bq/KeG7lcOqNsOsKTPDrMOqKeG7nTXhur8paOG7sSnDqmrhu5Up4budw6p0KeG7nDPDrSMp4budw6ptw6zhur0p4bud4bq/w6wp4buVw6o2w6wpM8Osw6opaGThu50p4buX4bujNinhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKcOsw6rhur9lw60p4buncCnhu5XDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKWjhur/DrMOqKeG7nWQpLSnGsDcpw6rDs+G6vynhurVxMinhu53hu4XDrMOqKcOsOMOtKXs8PjE9KeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KcOqc8O1w6zhur09KcOsw6rhur9lw60p4buncCnDrDjDrSl7PHs8KeG7pzQp4bq1M+G6tSnDrMOz4bq/KcOi4bujw6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnhurXDuSnhu53GoeG6vz0pw6zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53hu4XDrMOqKeG7l+G7ozLDrCnhu53huqPDreKApj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bubxqHhurVZKC8v4bq1JOG6szLhu4vhu5XDquG7o+G7ncOq4buLJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubLz4xWzAvWzHDoj4+XTwgWz7hu50+IjA+PD5peyRn4buV4bq9KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDpJN8Osw6op4bqlNeG7iynhurIz4buLKeG7lMOq4bufKeG7nMOqainhu5XDqjPhu50p4bqz4bq/w6nhu6Mp4budNeG6vynhurPhu6PDsuG6vynDqmrhu5Up4bqzM+G7iyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucNeG6vynhurPhu6PDsuG6vynDqmrhu5Up4bqzM+G7iz0p4bqlNeG6vynDouG6v2XDrCnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4budw6ptw6zhur0p4budw6PDrD0p4bqzM+G7iynhurXDquG7gSnhuqU3KeG7lcOqM+G7nSnhurPhur/DqeG7oz0p4bqlxJEpxrDhu6PDo+G7nSnDrMOq4bulw6zhur0p4burKWjhur9kw6w9KeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KTPDrCnhuqXDqSnhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhurUz4bq1KcOsw7Phur8pw6Lhu6PDrOG6vSnhu53GoXPDteG6tT0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhu6c0KeG7mzLhu6MpaOG7sSnDqmrhu5Upw63Ds+G7nSnhurUz4bq1w6opaOG7g+G7lSnhu53DqsO04bq/PSnhuqXEg+G7qSnhuqVxKeG7pzQp4bq1w6rhu4HDrMOqKcawM+G6tSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKeG7lMOq4buJKeG6tMOqcSnhu53hu4PhurXDqinDiuG6pMOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhu6bhur8pw401w6zDqinDiuG7ocOs4bq9KeG6pcSRKcOs4bq9w6rhu4Mp4bq1M+G6tSnhurXhu48p4buX4bujMsOsKeG7ncOqbcOs4bq9KeG7ncOjw6wp4bqzM+G7iynhurXDquG7gSnhu53hur9k4buVKeG7nXDhurUp4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrD0pw6zDs+G6vynDouG7o8Os4bq9PSnhurXDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6opaOG7sSnDqmrhu5Up4bqlw6kp4bq1w7kp4budxqHhur8p4bunNCnDrMOq4bqjw6wpw6LhuqPDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7neG7hcOsw6op4bqz4bq/ZOG7nSnhu6c0KeG7ncOq4bqn4buLKcOibOG6vyQp4buUw6o2w6wpM8Osw6opaMOqbcOs4bq9KWjDquG7gT0p4burKWjhur9kw6w9KcOt4buLw6zhur0pw63hu6Nuw6wp4bq1cTIp4bq1w7kp4budxqHhur8p4budxqFzw7XhurU9KeG7ncah4buLw6zhur0paOG7sSnDqmrhu5Up4bunNCloZOG7nSnhu5fhu6M2KeG7mzLhu6MpaMOq4bq/KWjhu7Epw6pq4buVKcOi4bq/4bq5w6wpxqEyIynhu5XDqjbDrCkzw6zDqinhurUz4bq1KcOsw7Phur8pw6Lhu6PDrOG6vSnhu53GoWrDrOG6vSnhu53huqPDrSnhurVxMilo4buxKcOqauG7lSnDrMOqc0Ap4bqyM+G7iynhurUz4buLKeG6pTPDrMOqKeG6veG6vzMp4bud4buHw6zDqinDquG7h8Osw6op4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3Ap4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrClo4bq/w6zDqinhu51kKS0pxrA3KcOqw7Phur8pw6w4w60pezw+MT0p4buVw6pz4buPw6zhur0pw6pzw7XDrOG6vSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3Apw6w4w60pezx7PCMp4bucw7Qp4budxqHhu4fDrMOqKeG7l+G7o+G7qSnhuqXhu4PDrMOqKeG7p8SRKeG6tcOqdOG6tSnDojLDrMOqPSnhu5tuKWlz4buRw6zhur09KcOtdOG6tSnhu5XDqnAp4bq1w6Phu5Upw6zDquG7pcOs4bq9KcOs4bq9c8O04bq/KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KWjDqm3DrOG6vSnhurXDquG7o+G7qWPDrCnhu53GoTPhurXDqinhurXDo+G7lSnGsDcp4bunNClow6rhu6Mpw6LhuqPDrCnhurVzIynhu5zDtCnhu53GoeG7h8Osw6op4bunxJEp4bubOeG7lSnGsGThu5U9KeG7mzPhu50pw6zDquG6r+G7lSnhu6c0KeG6pcOy4bq/KeG7nWPDrClow6rhu6Mpw6LhuqPDrCnhurVzKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6ojKeG7nMO0KeG7ncah4buHw6zDqinhu5fhu6Phu6kp4bql4bq/w6zDqinhur3hur8zKcOi4buD4bq1w6op4buncClow6ozw60p4bq1w6rhu6UyKeG6s2XDrMOqKWjDqm3DrOG6vSnhu53DquG7o8Oz4bq1KeG7lcOqNcOtKeG7p+G6vynhu53DqjLDrMOqKeG7neG7izPDrCnhurVxMinhu5fhu6N2KeG6szbhu4spw6rhur/DqcOtKeG7qSnhu51kKeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKWjDqjPDrSnhurXDquG7pTIp4bqzZcOsw6op4bq1cTIpw4zDqjQpw6xzw7XhurXigKYkKeG7pjjDrCnhu5XDqsSpw6zhur0pw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6o9KeG7pjjDrCnhu5XDqsSpw6zhur0p4bui4bqyw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG7pzQp4bq1M+G6tSnhurXhu48p4buX4bujMsOsKWnhur9jw6wp4buX4bujMsOsKeG6tcOqcSnhuqXDs8Os4bq9KeG7lcOqbuG6vynDquG7keG7lSnhurXhu6PDrOG6vSnhurXDo+G7lSnhu5004bq/KWnhur9l4bujPSnhu6c4w6wp4bqzNsOsPSnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53hur/DrCnhurXDquG7iynhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4budw6ptw6zhur0p4budw6PDrCnhurMz4buLKeG6tcOq4buBKeG6pcOpKeG7lcOqcOG6tSnhu6dwKeG7nW7hu50p4bq1w6rhu4sp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu6fEkSlo4buxKcOqauG7lSnhu53DqnQp4bq0w6rhu4HDrD0pw4rhuqTDjMOCKeG7neG7hcOsw6opaMOq4buJMinGr+G7puG6vuG6vuG6viQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tSThurMy4buL4buVw6rhu6Phu53DquG7iyThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my8+MVswL1sxw6I+Pl08IFs+4budPiIwPjw+aX0kZ+G7leG6vSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6STfDrMOqKeG6pTXhu4sp4bumOMOsKeG7lcOqxKnDrOG6vSnDiuG6pMOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhu5XDqjPhu50p4bqz4bq/w6nhu6Mp4budNeG6vynhurPhu6PDsuG6vynDqmrhu5Up4bqzM+G7iyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5V34buj4budw6rhu4vGoSg64buc4bufKXfDrMOqPy/hu5U6

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-12-02 10:06:35

PTĐT- Ngày 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng gồm các ông, bà: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-11-29 10:10:53

PTĐT - Hôm nay 29/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII.

“Kéo tre đằng ngọn”

“Kéo tre đằng ngọn”
2019-11-28 07:33:37

PTĐT - Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích, các khu dân cư trong xã đã hoàn thành từ năm trước, riêng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long