Cập nhật:  GMT+7
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThurAww6k7w6PDqWLhu5U7w7Thu5XEqcSDO2Vrw6k74buZw6pmZTvhu5nDqeG6rcO1O8O64buXxIM7xINyO+G7meG7kcOpO+G7mTDDqTtl4buVw7nhuqtmO+G7mGVdZmU74buYZeG7ncO5PS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhu7bDo11nw7Vl4buV4buZZWfhu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvLlspfS8pW+G6ry4uKDwpKSjhu5kuPn0sWz7hu4Mu4bu24buBw7XEkTo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokw5Xhu5jhurDhu5g7LTtGxJEgw7k7IS8uIeG7tDvhurBnIGY74bqww4PDlEU74buZw6pmZTvhu4dlZyI7w5rDiVQ7xJFq4buFO8SDIsSDO+G7iWbEkeG7tDvDoyDDnTtGxJHhu5XDuWNmO+G7mGXhu5fDuTvhu6tmZTstO+G7nMO5O3TDqeG6p2Y7w4PEgkU74buY4buR4buVZsSRO+G7n25mxJE74bqwMWbEkeG7tDvhu5zDuTt0w6nhuqdmO+G7nMO5O8OjXWY7w4NdZjvhu5hl4bufw7NmxJE7dOG7mzvDlOG7lcSpxIM7ZWvDqTvhu4dlZyI7w5rDiVThu7Q7xIJl4budO2Zlw6nhuqvhu4U74bucw7k7w6NdZjt04bqpO8SDIsSDO3RhZjvhurHhuqk7w7oyO2Vrw6k7xIPhu51dO8OU4buVxKnEgztla8Op4buyO8SCXWc74bqw4bq7ZmU74buYZeG7n+G7jWbEkTstO+G7mOG7lFThu7Q7w5VlaDvhu5nhu5Hhu5/hu41mxJE74bqwZyBmO+G6sMODw5RFO+G7mcOqZmXhu7I74bqww6lmZTvhu5hl4bq9O8OD4bq7ZmU7LTvEgmXhu5XDueG6p2Y7dMOp4bqnZjvDlWVpZsSRO8SQw6kiZzvhuq/hu5vEgztl4buVw7nhuqtmO+G7mDlmO+G7km5m4bu0O+G7lMawO3TDqeG6p2Y7RWvDqTvhurFqZsSRO+G6rzlmO+G7mWvEgzvEg+G7nV07w5Thu5XEqcSDO2Vrw6k74bqxMjvEg2g7w6Phu5Vsw6k74buZw6nhuq3DtTvDuuG7l8SDO8SDcjvhu5nhu5HDqTvhurFiO8OjImc7xIMiZzvhu4fhuq3hu5k7w7Thu5UxO+G7huG7pztlw63DtTvhu5ll4buhO+G7mCLhu4Xhu7Q7w5Thu5XEqcSDO2Vrw6k74buHZWhdO8Oaw4lUO+G7mTDDqTtl4buVw7nhuqtmO+G7mGVdZmU74buYZeG7ncO54bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGVdw7k74buFNuG7mTvhurBnIGY74bqww4PDlEU74buZw6pmZeG7tDvDoyA74bqww6lmZTvhu5hl4bq9O8OD4bq7ZmU74buZZeG7iWbEkTvDoyJnO+G6seG6rWY7xINyO+G7meG7kcOpO2Zrw6k74bqv4buVZsSRO8SDZeG7n25mxJE74buZ4buR4bq7ZmU7xIPhu51dO+G7huG7pztlw63DtTvhu5ll4buhO+G7mCLhu4Xhu7Q7w5Thu5XEqcSDO2Vrw6k74buHZWhdO8Oaw4lU4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhu7bDo11nw7Vl4buV4buZZWfhu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvLlspfS8pW+G6ry4uKDwpKSjhu5kuPn0sWz7hu4Mh4bu24buBw7XEkTo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokVG/DqTvhu5nDqWZlO+G7mWXDoWY74bqvOWY7xINl4bud4bu0O8SD4buNw6k74buF4buNO3QgO+G7mWU3ZsSRO+G7mWU0ZuG7tDvEg3I74buZ4buRw6k7xIPhu51dO2Xhu5XDueG6q2Y74buYZV1mZTvhu5hl4buVxrA7w6Mgw7k74buZw6w74buTcTt04buVw6k74buFcGbEkTt0b8OpO2Zlc2bEkTvhu4fhuq3hu5k7w7Thu5UxO+G7mTDDqTvhu4bhu6c7ZcOtw7U74buZZeG7oTvhu5gi4buFO8SD4budXTvDlOG7lcSpxIM7ZWvDqeG7tjvhurBqZsSRO+G7mWXDs8OpO+G7h8Op4bqtZjtmxJFl4bq9O+G7hWvhu5k74buTxKk74bulO+G7h8Op4bqtZjtmZeG7n8OdO8OU4buVXWY74buZOeG7hTvEkcOpMcOpO8O04buVw7nhuq3hu5k7xIPhu4lmxJE74buZIsSDO2VtO+G7meG7kcOyO8O6OcO5O+G6r3FmxJE7ZmUgO+G7jTvEg2VnO2bEkeG7n8Ozw6k7xINoO8SD4buJZsSR4buyO+G7k2/hu4U7xINoO3QzZjvDozFmO8SD4bubO+G7mWViO2Xhu59vZsSRO+G6r+G6o2Y7dMOp4bqrxIM7xJHDqTHDqTvDtOG7lcO54bqt4buZO2VtO+G7meG7kcOyO8SDZWc7ZsSR4bufw7PDqTvDo+G6vTtmZcOpY+G7hTvEg2Vh4buZO+G6sWvEgzvhuq9dO8SDXeG7hTvhu4074buZZeG6rTtl4bqrO+G7mWXhu6E7KOG7sjvEkcOpMcOpO8O04buVw7nhuq3hu5k7dMOp4bqrxIM7xINlw6k74buZ4buRMTvEg2Xhuq074bqxazvEg2VnO8SDImY7w6NrO8OjImY7xINl4buVw7nhuqdmO+G7meG7kSLEg2U74buNO+G7h2Xhu5U74bqvOWY7xIPhu5/hu7I74buZM2bEkTvEg+G7n8OzZsSRO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7ZWcw4buZO+G6sWtmxJE7xIPhu51dO8SDIsSDO8SDbjvDtOG7lV1mO8SDZeG7ocSDO2YzZsSRO+G7meG7kWdmxJE7dMOp4bqrxIM74buZZXHEgzvhu5llw6k7w7VlIsO1O+G7g+G7lcOg4buZ4bu2O8SCcjvhu5nhu5HDqTvhurHhuqk7ZsSRZeG6vTvEg247w7Thu5VdZjtGZSA7ZuG7n2/EgzvEg8OhZjvEg2g7ZeG7n29mxJE74bqv4bqjZjvEg+G7mzvhu5llYjvEg2VnO8SDIsSDO8SDbjvhu5Phu407xJHDqSJnO+G6r+G7m8SDO+G7g3FdO8SDZcOtZjvhu5MixINlO8SRw6kiZzvhu4dlZ1074buZZeG6t2c7xINl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTvEkcOpImc74bqv4bubxIM7w7VlbDvhu5ll4buJZsSRO+G7hW/DqTt0IDvEg2g7w7Thu5XDuTvhurHhur1mZTvEg+G7mzvhu5llYjvEg2VnO3TDqeG6q8SDO8O1ZTlmO8SDYcO1O+G6scOh4buVO+G7meG7nzvhu4fDqWZlO8O1ZeG6uTvhu4Xhu5VdO+G7kzThu4U74buZ4buRXWbEkTvhu5llw6nhuq3hu5k7w6Phur074bqvMMO5O2XDrcSDO+G6sWI7w7Vl4bubxIM7dOG7mzvEg2Xhu59uZsSRO+G7meG7keG6u2ZlO8SRw6kiZzvhuq/hu5vEgzvDtWVsO+G7mWXhu4lmxJE74buFb8Op4buyO8SDaDvEg2XhurlmZTvhu5MixINlO+G6scSpw6k7dG/DqTvEkcOpImc7dMOp4bqnZjvhu4XDoeG7hTtmZ2Y7ZsSRZyDDqTvDo8Op4bqnZjvEg2Xhuq3hu7bhu7bhu7Y7xILhu6NmxJE74buZMMOpO8Oj4buVbMOpO+G7mcOp4bqtw7U7w7rhu5fEg+G7tDvEg3I74buZ4buRw6k7ZeG7lcO54bqrZjvhu5hlXWZlO+G7mGXhu5XGsDvhu4VnZsSRO+G7heG7lcSpZjvDlOG7lcSpxIM7ZWvDqTt0IDvEgyLEgzvEg247w7Thu5VdZjvEg2Xhu5XDueG6p2Y74buF4buJZjtmxJFlw6nhuqdmO8SD4buh4buVO+G6sWI74buTNMO1O8O64bqtw7U7xIMiZjvDo2s7xIPhu4lmxJE7xINl4buhxIM7xINhw7U7w7oyO+G7hWvhu5k7xIMixINlO2XDssO1O+G7g+G7pTvhu5Nd4buVO+G7h2XDqTvhu5M0w7U7w7rhuq3DtTvEgyLEgzvhurFuZjt04bq9O2UgZmU7xINl4bq5ZmU7xINhw7U7w7oy4bu24bu24bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhu7bDo11nw7Vl4buV4buZZWfhu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvLlspfS8pW+G6ry4uKDwpKSjhu5kuPn0sWz7hu4Mo4bu24buBw7XEkTo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buYMMOpO8Oj4buVbMOpO+G7mcOp4bqtw7U7w7rhu5fEg+G7tDvhurAww6k7w6PDqWLhu5U7w5Thu5XEqcSDO2Vrw6k74buZw6pmZTvhurEyO8SRZcOpO2Zlw6BmO8SDIsSDO+G7pTvhu4fDqeG6rWY74buZOeG7hTtl4buVw7nhuq3hu5nhu7Q74buZ4buRIsSDZTtmZcOp4bqr4buFO8SD4budXTvEg3I74buZ4buRw6k74bqxxKnDqTt0b8OpO2Zlc2bEkTvhu4fhuq3hu5k7w7Thu5UxO8SD4budXTvhu4bhu6c7ZcOtw7U74buZZeG7oTvhu5gi4buF4bu0O8OU4buVxKnEgztla8OpO+G7h2VnIjvDmsOJVOG7tDtmZXNmxJE7dGFmO+G6seG6qTvEg+G7nV074buZw6pmZeG7sjvhurFqZsSRO+G7mWXDs8OpO8SRw6kxw6k74buZ4buR4bq7ZmU74buFa+G7mTvhu5PEqTtma8OpO+G6r+G7lWbEkTvhu5nhu5FnZsSRO+G7mWXhuqHhu4U7w7Thu5XDueG6qWbhu7Y7RmVzZsSRO+G7pTvhu4fDqeG6rWbhu7Q74bqx4bqpO8O64buVYeG7mTvEg+G7nV07xINyO+G7meG7kcOpO+G7k+G6pTvhurHhu5/DssSDO+G6sWcgZjvhurEww6k7w6PDqWLhu5U74buZbGbEkTtlw7LDtTvhurFiO8SDZeG7lcO5YmY74bqx4bqtZjvDlOG7lcSpxIM7ZWvDqTt0IDvEg247w7Thu5VdZjvEg2Xhu6HEgztmM2bEkTvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO8O64bq34buFO8O64bqz4buZ4bu0O8SRw6kxw6k7w7Thu5XDueG6reG7meG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7q+G7leG7mWVn4buROiThu7FmZTvhuq7hu59uZsSRPS/DtSQ=

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-12-02 10:06:35

PTĐT- Ngày 2/12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đoan Hùng gồm các ông, bà: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
2019-11-29 10:10:53

PTĐT - Hôm nay 29/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII.

“Kéo tre đằng ngọn”

“Kéo tre đằng ngọn”
2019-11-28 07:33:37

PTĐT - Thực hiện chủ trương dồn đổi ruộng đất để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích, các khu dân cư trong xã đã hoàn thành từ năm trước, riêng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long