Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVB54bq7VuG6o8OaLMOd4bqjM8OaO1fDo8Oa4bqiMlbDmuG7iTbDmiwzJuG6ocOaMjRWw6PDmsOqfeG6o8Oaw6DDrFbhu6AvM+G7pFDhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6l4KFYuVVDhuqIyZ2M0w5rDqTNXw6rDmuG6ozLhurXhuqPDmnLhuqfDmuG6ojLDo1k0w5oyNFbDo8OaeeG6u1bhuqPDmuG6oWI0w5ohJGvDmuG6u1bDmsOq4bq/a33huqPDmjvDosOaw6EzI+G6ozLDmiE34bqjM8agw5rhu4k0IizDmuG6oMOj4bq9LMOjxKnDmiwzJuG6ocOaw6rhursww5rDquG6u8Oj4bqjMsOaw6ozw60sw5ozNCLhuqPDmjNkw6nDmiHhuqXhuqMyw5os4bq/4bqjMsOaLCXDqcOaMyLDmsOqM8Oi4bqjMsOaw6p94bqjw5rDoMOsVsOaw6kz4bqv4bqjMsOaw6Ez4bq14bqjMsOaMzQi4bqjw5ohWTTDmuG6vC3FqMOZw5nDmizEg8Oaw6ozIMOaMiRrw5rhurtWw5rhur3DrcOaw6EzxIPDmiwzN+G6v8OaLDPDo8Oa4bqjZ2Isw5os4bqn4bqjMsOaM+G6r1bDmnjhuqU0w5oyNFfDo8Oa4bqjWGvhu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bugw6pWO8OgKMOa4bq9w6prw6Ao4buOVeG6oVbhursyNOG6o+G7lOG7psOpasOaVuG6v8Oqw6NVUOG7oMOq4bq7UOG7oMOqLlDhu6A04bqhMsOa4bq94bq7LOG7jlUzw6rDqsOp4buULy87VsOjw6kz4bq/w6ozw6Phu5rhu4nhuqMvw6PDoC4uVsOqVi/EqSg74bq9NMOqKC/DqjMow5otw5oyNMOjNC/hu6bDmeG7pMOZL+G7pMOZL+G7pOG7puG7qnLhu7DDmcavdMO6w7J2L+G7pOG7puG7quG7qOG7sOG7rsOZ4bus4buo4buq4bus4buo4buuX+G7psavxajGr+G7sOG7qOG7mmHDqTJVUOG7oC/Dqi5Q4bugL8Oq4bq7UOG7oMOq4bq7UOG7oMOqLlDhu6DDqVDDtOG6ozPDmuG6oTThuqMzw5oz4bqxVsOaLOG7hVbDmuG6unnDsuG7oC/DqVDhu6Avw6ouUOG7oC/DquG6u1Dhu6Avw6pWO8OgKFDhu6DDqVDhuqLEgzTDmjvEg+G6ozLDmjI0xIPDmsOqYjTDmuG6ojJWxqDDmuG6ozJnYzTDmsOpM1fDqsOa4bqjMuG6teG6o8Oa4bq6VuG6oTThuqPDmuG6oDQz4bqhVuG6oy3DiVbhurtW4bq9w6rDmsOhMyPhuqMyw5ohN+G6ozPhu5TDmuKAnMOKJcOqw5osw53DmixXLMOa4bq54bq/w6Isw5oyNFbDmuG6o33huqPDmsOq4bq14bqjw5rDquG6u+G6seG6ozLDmixW4bqhw5rDoVvDqsOaLOG7hVbDmuG6oTbhuqMz4buaw5rDijMlw6rDmjtZNMOaw6rhurvDo+G6ozLDmuG7iTQiLMOaw6ozw60sw5ozNCLhuqPDmuG6oeG6p8Oqw5rhuqMyMzlWw5rhu4nhu4PDmizhu4VWw5pWNMOaIcSDw5rhur17w5ohIMOaw6BZNMOa4bqjM+G7i+G6ozLDmi4l4bq/w5ol4bqjw5rDoTPhurXhuqMyw5rhuqEla8Oaw6rDosOqw5ohPMOpw5rDquG6u8Oj4bqjMsOaw6Fsw5poLMOaLOG7hVbDmizhurXhuqMyw5osM+G7geG6ozLDmnnhurtW4bqj4bua4oCd4bugw6lQ4bqiMlbDmiHhu7LDmsOhbMOa4buJYjTDmnnhurtW4bqjw5ozZMOpw5oh4bql4bqjMsOaLOG6v+G6ozLDmiwlw6nDmjXDqsOa4bqjMyXDqsOa4buow5ozIsOaw6ozw6LhuqMyw5rDqTPhuq/huqMyw5rDoTPhurXhuqMyw5rhurwtxajDmcOZw5rhu4lYw6PDmuG6o+G7tOG6ocOa4bumw5nDmeG7qOG7msOaw4rhur9rw5rhuqMzNH3huqPGoMOaw6ppw5ohxIPDmiFb4bqjw5rhuqNWa8agw5osM2dWw5osxIPDmjslw6rDmixow5rDqjPhurXhuqMyw5rDqjThuqPDmuG6o1jDo8OaLDPDo8Oaw6ozJWvDmuG6oMOj4bq9LMOjxKnDmjvhu7bDqsOaISrhur/DmsOqM8OtLMOaMzQi4bqjw5ozZMOpw5oh4bql4bqjMsOaIeG7ssOaw6Fs4bua4bugw6lQ4bqiMlhrw5rDmeG7rC/hu6bGoMOaM+G7suG6ozLDmsOqNOG6o8OaeeG6uuG6osOyw5os4buFVsOaeeG6u1bhuqPDmiFnVsOaw6o04bqjxqDDmuG6ueG6vyThuqPDmiHhuqc0w5rhuqNnYizDmuG6o1hrw5oh4buyw5rDqsOtw5rDqTNXw6rDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOqM1jhuqMzw5os4bq14bqjMsOaMyLDmsOqM8Oi4bqjMsOaw6kz4bqv4bqjMsOaw6Ez4bq14bqjMsOaO+G7uOG6ozLDmsOqMybhuqHDmiwzNcOaLOG6r+G6o8OaMzQi4bqjw5ohWTTDmjPhuqvhuqPDmjMiw5rDqjPDouG6ozLDmuG6vC3FqMOZw5nDmizhu4VWw5rhuqIyVuG7muG7oMOpUHVZNMOa4bq9aMOaeeG6u1bhuqPDmsOqWTTDmuG6ojJWxqDDmuG6teG6ozLDmuG6vChrayguw5rhuqBWM+G6ocOj4bq/Li3hurooelbDmuG6vFZhYVYuNMOaLDPDo8OaOzRbw6rGoMOa4buJNCIsw5osMybhuqHDmsOq4bq7MMOaw6ozw60sw5ozNCLhuqPDmjNkw6nDmiHhuqXhuqMyw5rhurwtxajDmcOZw5rDoFjDmi7Do8Oa4bqjM+G7i+G6ozLDmuG7iSXhuqPDmiFdw5rDocOzw5rDqjPhur8mw6rDmsOgNH3huqPDmuG6ueG6v1bhuqPDmsOqYjTDmjMiw5rDqjPDouG6ozLDmuG6o1hr4bua4bugw6lQw4rhur9rw5rhuqMzNH3huqPGoMOa4bqjMzRd4bq/w5osM+G6v2t94bqjw5oyNFbDmuG6ueG6vyThuqPDmuG6vcOtw5rhurnhur/DoizDmsOqW8OaLDPDo8Oa4bq74bu44bqjMsagw5rhu4k0IizDmuG6oMOj4bq9LMOjxKnDmuG7iTrhuqPDmiwzZ1bDmsOqM8OtLMOaMzQi4bqjw5rhuqMyMzlWw5rhu4nhu4PDmizhu4VWw5rhuqE24bqjM8Oaw6BYw5ouw6PDmuG6ozPhu4vhuqMyw5rhur1oLMOaKcOpw5rDqmnDmsSoVuG6vTM04bqjMsOqw6PhuqPDmuG7iVjDmsOKKMOgw5rDsuG7iTThu4nhu5rhu6DDqVBzM8Ojw5ohW+G6o8Oa4bqjVmvGoMOaLMOdw5rhuqDDs8Oa4buJWMOaeeG6veG6u1Yow6DDmiFd4bq/w5oh4buyw5rhuqMzNF3hur/DmsOgKuG6o8Oaw6EzI+G6ozLDmiE34bqjM8Oa4bq9e8Oaw6Ez4bq14bqjMsOaw6DDo1k0w5o74bq3w5rDoTPDncOa4bqj4bu04bqjMsOa4bq9w6zDmi7hu4PhuqMyw5o7NCLhuqPDmsOpM1fDqcOa4bq54bq/JOG6o8Oa4bq9w63DmiEgw5oyNMOdNMOa4bq54bq/a1vDqsOaLDNn4bqr4bqjMsOaw6rhurs24bqjM8OaM1nDqsOa4bqjMyThuqPDmiEqa8Oaw6rhurtW4bqjM8OaLOG7sjTDmizhu4VWw5p54bq7VuG6o8Oa4bqjW+G6v8OaLFcsw5rhuqPhuqnDmsOgw60sw5rhuqMyw6NZNMOaMjRWw6PDmsOhM+G6teG6ozLDmiFZw6rDmsOhW8Oqw5rhurnhur/DncOa4bqhw6PhuqMyw5ohZDThu5rhu6DDqVDhurzDo+G6ozLDmi5nY+G6ozLDmuG6ozNnw5osw53DmuG6ueG6vyThuqPDmiHhuqc0w5rhuqDDs8Oa4buJWMOaeeG6veG6u1Yow6DDmiFd4bq/w5o7WGvDmsOq4bq3w5rhur3DrcOaw6DDo8Oa4bqjMlk0w5rhu4k0IizDmnnhurtW4bqjw5rhur3EkcOaM+G7i+G6v8OaLFcsw5ozIsOaw6ozw6LhuqMyw5rDqTPhuq/huqMyw5rDoTPhurXhuqMyw5rhurwtxajDmcOZw5rigJPDmsOgw6NZNMOa4buJZsOaw6EzNcOaLMSDw5rDqjMgw5rDquG7tOG6ozLDmixnY+G6ozLDmiFX4bqjMsOaw6Egw5rDoTPDncOa4bqj4bu04bqjMsOaw6kz4bqv4bqjMsOaw6Ez4bq14bqjMsOaLOG7hVbDmuG6o2diLMOa4bqjWGvDmsOq4bq7Z2Isw5rhuqHDojTDmiEow5ou4bqxVsOaw6ppw5osVyzDmuG6oVdrw5o7VmvDmizhu4VWw5rDoT7DmsOqM+G7h+G7muG7oMOpUHNXLMOa4bq54bq/VuG6o8OaLDNoLMOacuG6p8Oa4bq44bq/w6Isw5rDqTPhuq/huqMyw5rhuqIyVsOaw6EzI+G6ozLDmiE34bqjM8Oa4bqhw6PhuqMyw5rhuqHhur/DouG6o8Oaw6ozw60sw5ozNCLhuqPDmjNkw6nDmiHhuqXhuqMyw5rDquG6uzfDmjI0V8Oa4bqjMzRd4bq/w5rDquG6u+G7tOG6ocOaw6rhurs0IuG6v8OaIeG6tS3DoFbDmuG6o1hrw5rhu4liNMOaeeG6u1bhuqPGoMOa4bqjM2fhuqMyw5osZuG6ozLDmiwzw6PDmjs0W8OqxqDDmjNkw6nDmiHhuqXhuqMyw5os4bqv4bqjw5rDqTPhu4PDmsOqM+G6v+G6pyzDmsOgYuG6o8Oa4buJWMOjw5rDqjbhuqMzw5ozNuG6ozPDmuG6ueG6v8OiLMOaw6pbw5osZuG6ozLDmuG6ozNnw5rhurnhur9W4bqjw5ohNCDhuqHDmizhu4VWw5rDgeG6uyjhuqHDoDThuqPhu5rhu6DDqVDDiTM0feG6o8OaO8Od4bqjw5osw500w5rDqjRb4bqjw5os4buFVsOaMyLDmsOqM8Oi4bqjMsOa4bq8LcWow5nDmcOaLMSDw5rDqn3huqPDmuG6vC3FqMOZw5nDieG6oOG6vuG7pMOa4buJYjTDmsOqKuG6ocOaO+G7tuG6o8Oaw6rhurt94bqjw5rhu6Thu6jDmcOh4bqhw5osxIPDmsOhM8Odw5rhuqPhu7ThuqMyw5ohV+G6ozPDmiwzQOG6o8OaMyrhur/DmjNbw6rDmixXLMOaw6DDo1k0w5rhuqFXa8OaO1Zrw5osMzRb4bqjw5ohJeG6v8agw5rDqn3huqPDmsOgw6xWw5ohWeG6o8OaIVnDo8OaxJHDmuG6oeG6sTTDmiHhuqfDmixWw6Phu5rDmnUka8OaIWdkLMOaIVfhuqMzw5oyNFfDmsOgWMOa4bqh4bqnw6rDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rhuqMz4buL4bqjMsOaMyLDmsOqM8Oi4bqjMsOaw6kz4bqv4bqjMsOaw6Ez4bq14bqjMsOaMzQi4bq/w5rhurnhur/DncOa4buJWMOaMzQi4bqjw5ohWTTDmuG6ozMlw6rDmsOqM1vDmjI0YjTDmjM0IuG6o8Oa4bqjVmvhu5rDmsOKMyjDo8Oaw4rDicOD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Iran tăng tốc làm giàu Uranium

Iran tăng tốc làm giàu Uranium
2010-02-10 13:59:00

gày 9-2, Iran bắt đầu tăng tốc làm giàu Uranium ở mức độ cao hơn, bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ và các đồng minh.Tổng thống Iran Amadinejad thăm nhà máy làm giàu uranium -...

Quan hệ Iran và phương Tây tiếp tục căng thẳng

Quan hệ Iran và phương Tây tiếp tục căng thẳng
2010-02-10 07:57:00

ác nước phương Tây đang siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran.Ngày 9/2, Iran bắt đầu triển khai kế hoạch làm giàu uranium, với mức độBên trong một nhà máy hạt nhân...

Nga lên án Mỹ về kế hoạch đặt tên lửa ở Romania

Nga lên án Mỹ về kế hoạch đặt tên lửa ở Romania
2010-02-09 14:28:00

ga đã chỉ trích quyết định của Mỹ nhằm đặt các tên lửa đánh chặn ở Romania, rằng động thái này huỷ hoại nỗ lực điều chỉnh lại quan hệ giữa hai nước của Tổng thống Obama và giai...

Nga mua chiến hạm hiện đại của Pháp

Nga mua chiến hạm hiện đại của Pháp
2010-02-09 12:53:00

Bộ Quốc phòng Pháp hôm qua cho biết, nước này đã chấp thuận bán cho phía Nga một chiến hạm tiên tiến và đang cân nhắc đề nghị mua thêm 3 chiếc tương tự từ Matxcơva.Một tàu tấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long