Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznGoGx5w6N2w71kw6NI4buP4bqp4bud4buvw7Xhu5/hu6N4w6Phu5rDrOG6qeG7jcO9w6wxw6NZ4buPa+G7ncOj4bq1w6PDrcO5w7XDo+G7jcO1YuG7o+G7j8Oj4bqu4buLw6Phuq5i4bufw6Phuq5w4buj4buNw6Phuq8v4bqnOC/hu4/huq85OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjeHdofeG6oy8vaDRn4bqp4buf4buv4buPw7154buP4bufNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhuq/hurPhuqUv4bqv4bqx4bqxaeG6s8SD4bqn4bq34bqzxIPEg3nhuq/huqfhuq/hurHhurfhuq3hu5vhuq804buX4buv4buN4bqjw6MvOeG7nOG6qeG7o2jhu4/DrHh5w6x3w6NIw7V54bqyw6Phuq5i4bufw6Phuq5w4buj4buNw6Phuq8v4bqnw6Phuq7GsMO1w6Phuq7hu5PDo3l3w7TDo+G7o+G7j+G7gXnDo2dk4buj4buNNMOjNuG7ouG7jcO9w7rhu6Mxw6Phu4zDrHl54bqyw6PDleG7neG6qeG7jcOseDc4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOeG7nOG6qeG7o2jhu4/DrHh5w6x3w6NIw7V54bqyw6PDrcSRw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do3l3ceG7o8Oj4bujw7Vt4budw6Phuq7DvcO1w6Phu6Phu43huqnhurLDo3ljw7XDo8OMecO14buP4bqpacOj4bquxrDDtcOjaOG7j8O1bOG7o8OjeeG7j8Op4buj4buNw6PhurEt4bqvw6N5d8OBxrBow6Phu65Y4buMw6Phu7HDo3l34buD4bujw6No4buHw73Do3nhur/hu53Do8Otw7Vv4budw6Phu5vDgeG7q3nDo3l34buD4bujw6N54buPw4DDo+G6tcOj4bqucOG7o+G7jcOjZ2Thu6Phu43Do0jhu4/huqnhu53hu6/DteG7n+G7o3jDo+G7msOs4bqp4buNw73DrDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5V+G6qeG7j8Osw6zhu53Do1h5w6x34bubw7Xhu6Phu43Do+G6rmLDo+G7jOG6qWd3w7XDrOG7m8Oj4buWw6x4w714w6PDrcSRw6N54buP4bqp4bqyw6Phu6Phu4/huqnDvcOj4bub4buD4buvw6NodOG7o+G7jcOj4buNw7Xhu7Phu6/Do+G7nOG6qeG7o8OjSMO1eeG6ssOj4buj4buNw4Hhu6tow6NpcOG7o+G7jcOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do2h04buj4buNw6N44bqpw73Do8ah4buPw7XDo8ag4bqy4bubw7Xhuqnhu6PDo+G7nGfhuqnhu6/hu6/DrMOj4bud4buxw6N54bqmw6N4dcOjaOG7j+G7n8Oj4buuWOG7jMOj4buxw6PDreG7h8O9w6Phu4/DtW7hu6/Do+G6sTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SOG7j8O1bOG7o8OjeeG7j8Op4buj4buNw6Phu6Ni4bqyw6Phu43DteG7s+G7r8Ojw63hu59i4bujw6N2w73hur/hu6PDo2jhu7nhuqnDo+G7j8O94buB4bujw6Phu5vDveG6sm7hu6PDo+G6rsO1a+G7o8Oj4buuw6zhu6/Do+G7jMO94bqpd2nDteG7n+G7m+G6qcOj4buNw7Vi4buj4buPw6PDrcOB4buraMOj4bqv4bqxw6PDrcO1b+G7nTPDo3nhu4/hur3hu6Phu43Do3nDtWzhu6PDo+G6rmLhu5/Do+G6rnDhu6Phu43Do+G6ry/huqfDo+G7scOj4bqu4buTw6N5d8O0w6Phu6Phu4/hu4F5w6NnZOG7o+G7jcOj4bqoNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZd+G7n+G7o+G7jcOjxqHhu4/DtcOjw63hu6Ezw6Phu65Y4buMw6NoQeG7o+G7jcOjxqHhu4904buj4buNw6Phu6/hu49kw7XDo3bDveG6q8OjZ8O9w7rhu6PDo+G6rsaww7XDo3nhu4/hu4F5w6NnY8O1w6Phu6Ni4bqyNMOj4buOccOj4bquZuG7o8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6N2w73hurJt4bujw6PDrcO1w6N5w7Vs4buvw6Nn4buxw7XDo+G7scOjeXfhu4Phu6PDo8Ot4buBw73Do2jhu7Xhu6Phu43Do+G7jcO14bupM8Oj4buaw6zDteG7r3rDteG7jcOjw63EkcOj4bqu4bu1w7XDo2nhu4Phu6/Do0jhu5vDvWfDo0d3w73hu43hu43DrMOj4bq1LcSDw6Phu6Phu43huqnhurLDo3l3a+G7o8Ojw63hu4F5w6NH4buZNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZY8O1w6NnZOG7o+G7jcOjSDPDo1jhu6/hu593ecO14buj4buNw6NI4buuw6PDrcSRw6Phu43hu4/DtcOjeWvhu6PDo+G7neG7keG7o+G7j8Oj4bquYuG7n8Oj4bqucOG7o+G7jcOj4bqvL+G6p8OjeOG6qcO9w6PGoeG7j8O1w6No4buhw6No4buPw7Vs4bujw6N54buPw6nhu6Phu43Do+G6ty3huq/Do3l3w4HGsGjDo0nhu593eeG7ncO94bujacOj4buxw6N5d+G7g+G7o8OjaOG7h8O9w6Phu53huqnhu6Phu43Do3nDtOG7o+G7j8Oj4bqjeMO14buj4buPw6N5w4M04bqjOC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVjhu6/hu593ecO14buj4buNw6NI4buuw6Phu4/DtW7hu6PDo2jhu6HDo+G6rcOjw63DtW/hu53Do3jhuqnDvTPDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu4/FqeG7o8OjSeG7n3d54budw73hu6Npw6PhurfDo8Otw7Vv4budw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjxqHhu4/DtcOj4bqucOG7o+G7jcOjZ2Thu6Phu43Do2jhu4/hu5nDo2hw4bujw6Phuq/Do+G7m8OB4burecOjeXfhu4Phu6M0w6PDjWPDtcOjacO1buG7o8OjR8O6w6PDjWLhu5/Do+G7ouG7j+G6qcOjaOG7ocOjeeG7j2Lhu6Phu4/Do3nDtGjhu4/Do8OtdcO1w6PDreG7h8O9w6N5dXnDo+G7j8Wp4bujw6Phu6Nr4bujw6Np4bu1w6No4buhw6N54buPw73huqnDo+G7scOj4bubw4Hhu6t5w6Now711w7XDo+G6rmbhu6PDo2jhu6HDo+G6ruG7i8Ojw63DtcOjecO1bOG7rzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6r+G6s+G6pS/huq/hurHhurFp4bqzxIPhuqfhurfhurPEg8SDeeG6r+G6p+G6r+G6seG6t+G6reG7m+G6sTThu5fhu6/hu43huqPDoy85R8Os4bujesOs4bud4bqpw6Phu43hu6Hhu6/Do2h04buj4buNw6Phu43DteG7s+G7r8OjV8Os4bqp4bubw6PDrcO1w6N5w7Vs4buvNMOjNuG7ouG7jcO9w7rhu6Mxw6Phuqjhu643OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVljw7XDo2dk4buj4buNw6NJM8OjxqHhu4904buj4buNw6No4buhw6Nn4buBecOj4buj4buN4bupw6Phu6Ni4bufw6PhurZk4bqyw6N34bqpw6PGoeG7j8O1w6NXw6zhuqnhu5vDo+G7nOG6qWl3w7Vpw6Phuq5iw6PDleG7o3nDrHfDo+G6rmbhu6PDo8ah4buP4bq94buj4buNw6PDreG7k+G7o+G7j8Oj4bqu4buTw6N54buPbMOj4bqjaMOD4bqpw6N5d2vhu6PhuqPDo3jhu5/Do+G6rsaww7XDo+G7j+G6qcO1w6PDrXXDtcOjeeG7j+G7ucOjaHDhu6PDo+G7m2PDtTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5V8Os4bqp4bubw6Phu5zhuqlpd8O1acOjw63EkcOjacOzw6NpYuG7o+G7jcOj4bquw4Hhu6t5w6N2w73huqnDo8OSSMOjWOG7j8Osd8O1w7LDssOj4bq3LcSDM8OjaHDhu6PDo8OV4bujecOsd8Ojw63huqvhu6Phu4/Do2djw7XDo1jhu4/huqnGoeG7j3nhuql3w6NJ4buf4bujw6x5eMahw6PhurEtxIM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOT/GsMO1w6PGoWx5w6N2w71kw6Phu6Ni4bqyM8OjV8Os4bqp4bubw6Phu5zhuqlpd8O1acOjNuG6r+G6scOjw63DtW/hu503w6Phuq5iw6PDleG7o3nDrHfDozbhuq/Eg8OjNsOtw7Vv4budN8Ojw63EkcOj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu4/huqnDtcOjeeG7geG7ncOj4bqu4buLw6No4bu54bqpw6NnZOG7o+G7jcOjScOj4bquYuG7n8Oj4bqucOG7o+G7jcOj4bqvL+G6pzTDo1l34buD4bujw6PDreG7gcO9w6Phu43DtcSC4bqpw6Phu4/huqnDtcOjw63DucO1w6Phu7HDo+G7m8OB4burecOjaMO9dcO1w6N4asOjdsO94bqybHnDo8Ot4buT4buj4buPw6PhurbDrOG7ncOjw63DucO1w6Phu6Ni4bufw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7o+G7jXTDtcOj4buj4buP4buBecOjZ2Thu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl3w4HGsGjDo8Ot4buhM8OjaOG6q2jDo8Otw7nDtcOjR+G6qeG6ssOsd+G7o8Oj4bucw73hu6PDtWjhu48zw6Phuqjhu5fhuqnhurYzw6Phu5rDteG6rsOsd+G7r+G7n+G7n+G7mzPDo+G7nOG6qeG7o2jhu4/DrHh5w6x3w6PDneG7o8O1ecOsaTPDo0jhu4/DrOG7m3jDrOG6qcOj4bquYsOj4buWw73huq7DrOG7o3nDvXjDo2hB4buj4buNw6PDrcSRw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do3bDveG6sm3hu6PDo8Otw7XDo3nDtWzhu680OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1jhu5/DvXdow6zhuqM5WeG7j8Os4bufw6NZWTs/4buiOC/hu685

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long