Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7o4RsOBRuG7qWfhu63hu7Hhu6nhu7Dhu4zhu6lCSeG6qOG7hOG7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4but4bur4but4bux4bup4buI4buE4buaRuG7qVHhu6Dhu7VL4buE4bupUcWo4bupS+G7guG7uVbhu6nhu60v4bux4butdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7ouG7hFJR4buETHHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7sXZ4L+G7seG7reG7reG6qnbhu6vDveG7r8O94bur4burUeG7scO94bux4bur4buz4burxKjhu7Fx4buK4bui4buCxrDhu6kvw7o84buO4bqo4bupUeG7hOG6oErhu6nhuqjhu4RG4bu14bup4bqsw4FL4buC4bup4buwTkvhu4Lhu6nEqExBRuG7qThGw4FG4bupZ+G7reG7seG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6nhu63hu6vhu63hu7Fx4bupcyNL4buE4buf4bupbjc3dHUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG6s+G7guG7uVbhu6nhu7F5L+G7seG7sXDhu6nEqOG7gOG7qeG6rOG7juG6qOG7qVHhu4ThuqBK4bup4bqo4buERuG7teG7qeG6rMOBS+G7guG7qeG7sE5L4buC4bupxKhMQUbhu6k4RsOBRuG7qWfhu63hu7Hhu6nhu7Dhu4zhu6lCSeG6qOG7hOG7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4but4bur4but4bux4bup4bqqRuG7gEvhu6nhu6Dhu7Xhu6lRQUbhu6lR4bugVeG7qVDhu5rhu6nhurFG4bq4S+G7qUJM4bu5S+G7qTxNS+G7guG7qULhu7fhu6luRsOKUeG7qeG6s+G7tUpxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7hENM4bupQk1w4bupUeG7hOG7tUrhu6nhuqrGr+G7qeG7sE5L4buC4bupxKhMQUbhu6nhuqhN4bup4buxw73hu6lCw5RG4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqjhu4RG4bu14bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu6/hu6nhuqzDgUvhu4Jx4bupPuG7t+G6qOG7qVHhu6DDgkvhu6lC4bqyUuG7qeG7sE5L4buC4bupxKhMQUbhu6lQw4nhu6nhuqpG4buAS+G7qeG7oOG7teG7qVHFqOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4butL+G7seG7reG7qULhurpL4bup4bux4butL+G7seG7rS/hu63hu6vhu63hu7Fw4bup4buw4buURuG7qXfhu6nEqOG7pMagUeG7qULhurJS4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4butL+G7seG7rXDhu6l2L+G7seG7rXDhu6l5L+G7seG7rXDhu6nhu7Hhu6sv4bux4but4bup4buw4bu54bup4bux4butL+G7seG7rXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+4bu34bqo4bupQsOURuG7qVHhu6BMS+G7guG7qVHFqEvhu4Lhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6lQw4nhu6lR4buERuG7qULhurJS4bup4buwTkvhu4Lhu6lR4bugTkvhu6lKw5RR4bupxKjhu6TGoFHhu6lRR0vhu4Thu6lCRuG6vkrhu6nhu67hurrhu6Lhu6nhu4RBS+G7gnDhu6nhuqjhu4RPS+G7qeG7oOG7teG7qXjhu6lCw5RG4bup4buu4bq64bui4bupS+G7hOG6slFw4bupS+G7hEjhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7r+G7qeG6rMOBS+G7gnDhu6nhu7Hhu6lCw5RG4bupUeG7hOG7puG7qeG6rOG7teG7qeG6qE3hu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qVFH4bqo4buE4bupUeG7jlHhu6lL4buE4bqyUXHhu6k+VEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupQsOURuG7qULhuqBL4buC4bup4bqo4bu1RuG7qeG7sE5L4buC4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bupxKjhu7nhu6nDveG7qULDlEbhu6lQw4nhu6lR4buERuG7qULhurJS4bup4buwTkvhu4Lhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qeG7iOG6ulFxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4TGoOG7ouG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6lL4buYRuG7qULhuqBL4buC4bup4bqo4bu1RuG7qeG7sE5L4buC4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4bqoTeG7qUrEglHhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lL4buETUrhu6l54bupQsOURuG7qeG6qE3hu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qVFH4bqo4buE4bupUeG7jlHhu6lL4buE4bqyUeG7qeG7sE5L4buC4bupxKhMQUbhu6lR4buESOG7qULDlEbhu6lR4buE4bum4bup4bqs4bu14bup4bqoTeG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUUfhuqjhu4Thu6nhu6Lhu4RV4bupUeG7jlHhu6lR4buE4bum4bupS+G7hEjhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7r+G7qeG6rMOBS+G7guG7qVDDieG7qeG7gkbhu7lL4buE4bup4bueUlbhurxL4bupxKhPUeG7qeG7sOG7uUzhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qeG7iOG6ulFxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6fUnhu7Xhu6lCRuG6vkrhu6lR4buERuG7qULhurJS4bup4bqow5rhu7Xhu6k4RsOBRuG7qWfhu63hu7Hhu6nhu7Dhu4zhu6lCSeG6qOG7hOG7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4but4bur4but4bux4bupxKjhu7nhu6lm4bugUkvhu4Lhu6lR4bq2SuG7qX3hu7lM4bupUUFM4bupPE1L4buC4bupQuG7t+G7qVHhu6BF4bup4buBbjfhu6lzOeG7ueG7qeG6s8OURnRx4bupbk5L4buC4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4bqqxq/hu6nhu4hG4bq6S+G7qeG6qkbhu4BL4bup4bug4bu14bupUcWo4bupS+G7guG7uVbhu6nhu7F4L+G7seG7reG7qULhurpL4bup4butdy/hu7Hhu61xdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6Pk3hu6lR4buE4bq+4bupS01GcOG7qeG7sE5L4buC4bupxKhMQUbhu6nEqOG6tEvhu6lL4bu5VuG7qVDDieG7qeG7sOG7jOG7qeG6qFRL4buC4bup4buC4bu1VuG7qeG6qOG6sktx4bupd+G7qcSo4bukxqBR4bupQuG6slLhu6nhuqjDmuG7teG7qUrhu5JG4bupQsOURuG7qULhurxS4bupxKjhu7nhu6l34bupUeG7oMOCS+G7qeG6qOG7hEbhurpL4bupQuG6tFbhu6lR4buE4buo4bupUeG7hOG7t+G6qOG7hHDhu6lCTeG7qVDDieG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4TDjeG7qULhu5hL4bupUeG7hFLhurRL4bupxKjhu7nhu6nhuqhSw5Thuqjhu6nhuqhBS+G7hOG7qVHhu6Dhu7VL4buE4bupS+G7guG7jEbhu6lR4buE4bum4bupxKhPUeG7qeG7sOG7uUzhu6nhu7BOS+G7guG7qeG6qOG7hFJL4buC4bup4buI4bq6UXDhu6lK4bu54bup4bqoTkvhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7mOG7qeG7hMOURuG7qULhur7hu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4bq0UuG7qVHhu4TDmuG7qVHhu6BF4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqoT+G7qeG7ruG7t1Fw4bupUUfhuqjhu4Thu6nEqMOZVuG7qVHhu4ThurhK4bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p9w5VL4buC4bupUeG7hOG7lkZw4bup4bqxRuG6uEvhu6lCTOG7uUvhu6k8TUvhu4Lhu6lC4bu34bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4bueUuG7teG7qUJN4bup4bqoTeG7qVHhu4Thur7hu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buERsOKS+G7qVHhu4ThurhK4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lR4bu5RuG7qUvhuqBL4buC4bupSuG7lEZw4bup4bqs4buQ4bupUFJL4buC4bupxKjGr+G6qOG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4bqo4buETOG7qULDlEbhu6lRUlbhur5L4bupZ+G7reG7r+G7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnDhu6lL4buEw4NK4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhuqxJ4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUvhu4RGw4pK4bup4buwVeG7qeG7nlLhu47huqjhu6lR4bq64bupUeG7oExL4buC4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu63hu63hu6lL4buE4buk4buf4bup4buFW+G7tOG7qTjhu7VKQ1Dhu6nhu6/hu7Hhu6lz4bqqxq/hu6nhu4hG4bq6S+G7qeG6qkbhu4BL4bup4bug4bu14bup4buw4bu5TOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bupd3Rw4bupbk5L4buC4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bupZ+G7reG7r+G7qeG6qOG7hOG6tlLhu6nhu7bhu6lzUeG7hOG7t0vhu4Lhu6l4dOG7qeG7sOG7ueG7qeG7tFBG4bu14bqq4bupOeG7uUvhu4Lhu6k+4buE4bq2UuG7qXNR4buE4bu3S+G7guG7qeG7s3RxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqxRuG6uEvhu6nhu55S4bu1S+G7qULhurpL4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6nhuqjhu4RM4bup4buCRsOBRuG7qULhurJScOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4buxeC/hu7Hhu7Fw4bup4bqxRuG6uEvhu6lCTOG7uUvhu6k8TUvhu4Lhu6lC4bu34bupbkbDilHhu6nhurPhu7VK4bup4buw4bu54bupPOG7tUvhu6lm4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupOEbDgUbhu6nhuqhUS+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6lCQUbhu6nhuqpGw4pL4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupQuG6oEvhu4Lhu6nhuqjhu7VG4bup4buwTkvhu4Lhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lCw4Dhu6nhuqhN4bup4bqoUsOU4bqo4bup4buET+G7ouG7qeG7oOG7ueG7qVBM4bu3UeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhuqxJceG7qeG6s+G7hOG6slHhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJG4bq8UuG7qeG7iEbDikvhu6nhu6Lhu4ROS+G7gnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupPkzhu7BG4bqqLeG7seG7s+G7qULhur7hu6k4RsOBRuG7qeG6qE3hu6lR4buE4bq+4bupUUbhurpL4bup4buE4bu5S+G7hOG7qVHhu4RSw4JL4bupxKjGoEbhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqzDgUzhu6lCw4FK4bup4bu1S+G7qVFM4bu5S3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ouG7hUxS4bug4bqoQ8aww7pm4buEQ0zhu6nhurPhu4Thu7VL4bqq4bu1S3Uv4buiw7o=

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ
2024-05-28 14:47:00

baophutho.vn Thời gian qua, bóng đá phong trào Đất Tổ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ở nhiều lứa...

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long