Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kz4y4buH4bud4bqpw7nhu47DgeG6quG7ncOZw5Phu7nhuqrDueG7neG6uOG6qOG6oMOK4budw4rhuqxL4bqq4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84budw4HDlOG7nU7huqjGsOG6quG7ncOK4bqo4buzw4rhu51z4bud4buM4bqoeeG7jOG7neG7ucWp4bqq4bud4bq64bqq4bqww4rhu53hu4zhuqrhurZO4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budw5LDk0HEqeG7my8vQeG7jeG7ucO54bq+TuG6qOG7juG7jOG6qOG6vuG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4bufcXMv4buf4buh4buhw4Fw4bujdXDhu6Hhu6Phu6Phu4zhu5914buf4bujdHHhurrhu5/hu43DiU7huqDhuqzhu5vhu50v4buTPjLhu4fhu53huqnDueG7jsOB4bqq4budw5nDk8O54bu54bqqw7nhu53DgeG7p8OK4bqo4budw5Lhu5rhu53hu4xHw4rhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4budQeG6qOG6vuG7neG7jOG7jlHDgsOK4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84buN4budw7XGr8OK4bqob+G7neG6qcOZKSnDtOG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7kz7hu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu57huqrhurDDiuG7neG7jMOT4buUTMOK4bqs4budw4DDjeG6quG7neG7jOG7jlHDgsOK4bud4bqpw7nhu47DgeG6quG7ncOZw5PDueG7ueG6qsO5w7Lhu51Hw4rhuqzhu50+4bqgw5Phu57huqDhu53huq3huqDDisO5w5PDgeG7ncOB4bunw4rhuqjhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6ukrhuqrhu53hurjhuqjhuqDDiuG7nUHhuqjhur7hu53DgMON4bqq4bud4buM4buOUcOCw4rhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53DksO54buO4bud4buMw5Phu7PDiuG7ncOAeeG7juG7neG7jMWp4bqq4budM8Oa4budPUPDiuG6qOG7neG7nuG7p+G6vuG7neG7jEjhuqrhu51P4buOw7nhu53DteG7n3Mv4buf4bufw7Thu43hu53DocOK4bqs4bud4bu54bunUeG7neG7jOG7hOG7ncOS4bua4bud4buMR8OK4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7nUHhuqjhur7hu53Dk+G7rcOK4bqs4budw4DDjeG6quG7neG6uOG6qOG7pUHhuqjhu53huqzhu69O4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQuG7jOG7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OK4bud4bq8xKjhuqrhu51B4buA4bud4buM4bqow4Lhu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7ncOA4buUS0Hhu51w4budw4DhuqrDguG6vOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PDocOK4bqs4budPuG6oMOT4bue4bqg4bud4bqt4bqgw4rDucOTw4Hhu53DiuG7gOG6qm/hu53igJzhuqvDk+G7s8OK4budw4B54buO4bud4buexqDDueG7neG6uOG6tuG7jOG7neG7jOG6qMOVQeG7nUzhu50zw5rhu509Q8OK4bqo4budw5N54buM4bud4bq44bqo4buA4bud4bq44bqo4burw4rhu53hu57EqOG6quG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMR+G6quG7jeG7neG6q+G6vuG7p8OK4budw4DDjeG6quG7neG7nnnhu4zhu53hu57GsOG7neG6vMSo4bqq4budQeG7gOG7neG7jOG6qMOC4budQeG6qOG7iOG6quG7neG7ueG7gMOK4bqs4budw4rhuqjhu5Thu51S4bud4bue4bun4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53DkuG6vuG7peG7jOG7neG7jMOT4buzw4rhu53DgHnhu47hu43hu50z4buQQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7neG6qOG7p8OK4bqs4budw4DDveG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMR+G6quG7neG6uuG7p+G7neG6rOG6quG7p8OK4bqo4budcOG7ncOA4bqqw4Lhurzhu43hu53hu4fhu6fhu53hu4xH4bqq4bud4bq64buOR8OK4bud4bu54bqq4bq24buM4budw4DhuqrhurLhu47hu515UeG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOA4buIw4rhu53huqzhuqrGsMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6vOG7iuG6quG7neG7jMOT4buzw4rhu53DgHnhu47hu43igJ3hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5PhurDDiuG7ncOSeMOK4budM8Oa4budPUPDiuG6qMOy4bud4bqpw7nhu47DgeG6quG7ncOZw5PDueG7ueG6qsO54bud4buM4bqo4buxw4rhuqzhu53hu4xI4bqq4bud4buM4bqo4bqqw4Lhu47hu53hu6Mt4buf4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu51M4bud4buMw5Phu7PDiuG7neG6uuG7lEvhu4zhu53hu57hurLhu51M4bud4bue4buGw4rhuqzhu53hurrhur7FqeG6quG7neG7jOG6qOG7luG7neG7ucO54bud4buD4bq+w5PhurrDgeG7nUDhu45O4bud4buh4buj4buh4buh4budw4rhuqhK4bud4bu54bunw4rhu53hu4zhuqjhu7HDiuG6rOG7ncOB4buOUeG7ncOK4bqoeeG7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53huqjhuqrhurRO4bud4bq8w43hu4zhu43hu50x4bqo4bulQeG7neG7nsSo4bqq4budQeG6qOG6quG6tsOK4bud4buM4bqo4buxw4rhuqzhu51wLeG7n+G7nUzhu53hurrhu5RL4buM4budw4DhuqrDsuG7ncOAw43huqrhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7ncOK4bunUeG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nUHhu4bDiuG7ncOB4bqk4budw4Hhu6fDiuG6rOG7neG7pU7hu53DgMaw4bq+4budw4Dhur7hu6fDiuG7nU/hu454w4rhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu57huqrhurDDiuG7neG6pcO5w5Phurjhu50+w7nDiuG6rC3DkuG6oOG6vuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M94bulw4rhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu57hurLhu53hu4zhu45Rw4LDiuG7neG7h+G6quG6tOG7jOG7nTTDueG6vMOy4bud4oCc4buM4bqo4buOUeG6ssOK4bud4buMw5Phu5RMw4rhuqzigJ3hu51B4buOw7nhu53huqnDueG7jsOB4bqq4budw5nDk8O54bu54bqqw7nhu51B4bqo4bq+4bud4bqow7lRb+G7neKAnOG6q0fhuqrhu51B4bqow5VB4bud4bq8xqDDiuG6rOG7neG7h+G6quG6tOG7jOG7nTTDueG6vOG7ncOA4bup4budQeG7gOG7neG7jMOT4buzw4rhu53DgHnhu47hu53hu4xI4buM4buN4budQOG7pUHhu53hu7nFqcOK4budQeG6qOG7lMO54bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53DgOG7lEtB4budw4DhuqrDguG6vOG7ncOSSOG7ncOK4bun4bq+4budTOG7neG7nuG7hsOK4bqs4budw4rhu6dR4bud4bueQ+G7nU7huqjGsOG6quG7ncOK4but4bq84budTOG7neG7ucaww4rhuqzhu53DgHnhu47hu53hurjhuqjhu4Dhu43hu53huqvhu45Rw4LDiuG7neG7h+G6quG6tOG7jOG7nTTDueG6vOG7nUHhu4Dhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4buMSOG7jMOy4budw5JM4bud4bqo4bui4buO4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu51Bw73hu47hu53hu4zhuqjhu5Lhu53DiuG6rOG7jlHhu53huqjhuqrDguG6vOG7jeG7nT14UeG7neG6uuG7p+G7ncOASOG6quG7neG7jOG6qOG7kuG7neG6uOG6qOG7gOG7nUHhuqjhu4jhuqrhu43igJ3hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budw5LDk0HEqeG7my8vQeG7jeG7ucO54bq+TuG6qOG7juG7jOG6qOG6vuG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4bufcXMv4buf4buh4buhw4Fw4bujdXDhu6Hhu6Phu6Phu4zhu5914buf4bujdHHhurrhu6Hhu43DiU7huqzhu5vhu50v4buTPcON4bqq4bud4buM4buOUcOCw4rhu53huqnDueG7jsOB4bqq4budw5nDk8O54bu54bqqw7nhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DgeG6pOG7ncOB4bunw4rhuqzhu53hu6VO4budw4Dhu6/hu4zhu53hurpI4bqq4budQeG6qOG7iOG6quG7neG6uuG6sMOK4bud4buM4buOUcOCw4rhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53hu4zDk+G6sMOK4budw5J4w4rhu53hurjhuqjhu6VB4bqo4budM8Oa4budPUPDiuG6qOG7jeG7ncO1xq/DiuG6qG/hu53huqXhu4cv4buH4bqq4bqg4buMw4rDueG6vCvDtOG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04buA4bqq4bud4bue4bqy4bud4buf4buj4budTuG6qMOV4buM4budQeG7jkjhuqrhu53hu4zDk+G7s8OK4bud4bq44bqo4bqq4bud4buM4buOUcOCw4rhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53hu4x5w4rhu51BR8OK4bqs4budw4FJw4rhu53DgeG7s07DsuG7nUfDiuG6rOG7neG6reG6oMOKw7nDk8OB4budQeG6qOG6vuG7neG6qMO5UW/hu53igJzhuqtH4bqq4budw4rhuqzhuqhF4bud4bqpw7nhu47DgeG6quG7ncOZw5PDueG7ueG6qsO54bud4bqs4buvTuG7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OK4bud4bq64bun4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zhuqjhu5RKw4rhuqzhu53hu4zhuqh5UeG7neG6uOG6qOG6quG7neG7jOG7jlHDgsOK4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84budw4FJw4rhu53hurrhurDDiuG7neG7jHnDiuG7nUFHw4rhuqzhu53DgMOC4bud4buMQ+G6vOG7neG6uOG6quG6tuG6vOG7nUHhu4jhu53huqjDjeG6quG7jeG7neG6q+G7jlHhu53DiuG6qOG6quG6sMOKw7Lhu51B4bqow5XDiuG6rOG7neG7jEfhuqrhu53hurjhuqrDguG6vOG7ncOS4bq+4bul4buM4bud4buMSOG7jOG7neG7jMOT4buzw4rhu53DgHnhu47hu53hurjhuqjhuqrhu51B4buA4bud4bqo4bunw4rhuqzhu51O4bqo4buGw4rhuqzhu53DiuG6rOG7muG7neG6vMWpw4rhuqjhu43igJ3hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5Phu7PDiuG7ncOAeeG7juG7neG6rOG6quG7osO54bud4bqpw7nhu47DgeG6quG7ncOZw5PDueG7ueG6qsO54bud4buexKjhuqrhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53huqzhuqjhuqrhu53DiuG6qOG7s8OK4budw5Lhu5rhu51P4buOUeG6tuG7jOG7neG6uuG6quG6tOG7jOG7ncOK4bqoeeG7jOG7ncOARMOK4bqo4bud4bq44bqo4bqq4budQeG7gOG7nXThu53hu4zhuqjEguG7neG7nuG7p8OK4bqs4budUOG7jnnhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7jeG7neG6q+G7jlHDgsOK4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84bud4buM4bqow4Lhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6qMO9w4rDsuG7nVLhu51B4bqoQuG7neG7nuG7p+G7ncOK4buK4bud4bq64buaQeG7neG7nsSo4bqq4bud4bq84bq+w4rhuqzhu53hurzhu45Iw4rhu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7nULhu4zhu53DiuG6qHnhu4zhu53hu5/hu53DgOG6qsOC4bq84buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6p+G7jsO5w4rhuqzhu50+xrDhuqrhu53hu57hu6fhu53DgEnDiuG6rOG7ncOAw43huqrhu51B4bqo4bq+4bud4buM4bqoeVHhu53DkuG7muG7neG7jOG6quG6tsOK4bud4bu5w43hu53huqjhu4jDiuG7ncOSw7nhu47hu53hurzhu4rhuqrhu53hu4zDk+G7s8OK4budTOG7neG6usO9w4rhu53DgMO94buO4budw4Hhu5rhu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG6uuG6vsWp4bqq4bud4buM4bqo4buW4bud4bu5w7nhu53hu4Phur7Dk+G6usOB4budQOG7jk7DsuG7ncOS4bq+w4rhuqzhu51B4bqo4buUw7nhu53DgOG7pcOK4bqs4bud4bq4w4Lhu53DiuG6sMOK4bud4bue4bu3w4rhu51B4bqoeU7hu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5bDiuG6rOG7nUHhu45I4bqq4bud4bu5xrDDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4budc+G7neG7jOG6qHnhu4zhu53hu7nFqeG6quG7neG6uuG6quG6sMOK4bud4buM4bqq4bq2TuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M04bqs4buUS0Hhu53hurrFqeG6qsOy4budw4rhuqhK4budQeG6qOG6quG6tsOK4bud4buM4bqo4buxw4rhuqzhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7neG7h+G6quG6tOG7jOG7nTTDueG6vMOy4bud4buM4buOUcOCw4rhu53huqnDueG7jsOB4bqq4budw5nDk8O54bu54bqqw7nhu53DgMO5w4rhuqzhu53DgeG7jlHhu53hu4zDk0Phu53hu55E4bud4buMw5NC4budw4Hhu7fDiuG7ncOAw73hu47hu53hu7nGsMOK4bqs4bud4bu44budTOG7neG7nuG7hsOK4bqs4bud4bq64bq+xanhuqrhu53hu4zhuqjhu5bhu53hu7nDueG7neG7g+G6vsOT4bq6w4Hhu51A4buOTuG7neG7oeG7o+G7oeG7oeG7neG7nsSo4bqq4bud4bufc+G7ncOA4bqqw4Lhurzhu53DksO54buO4budcuG7nUHhuqjhuqrhurbDiuG7neG7jOG6qOG7scOK4bqs4bud4bue4bun4bud4buf4bud4buMw5Phu7PDiuG7neG6qOG7hsO54buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzThurbhu47hu53huqzhuqrhu6Lhu53hu57hu6LDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7jEJB4bqo4budw4rhu6dRw7Lhu53DgMON4bqq4bud4bu54buAw4rhuqzhu53hu4zGoOG7neG6q3hR4bud4buk4budw5Lhuq7hu53huqzhuqrhu6fDiuG6qOG7neG7nuG6ouG7neG7jMOT4buaQeG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zEqOG6quG7neG7nuG7hsOK4bqs4budQeG6qOG7jsOK4bqs4bud4bq44bq24buM4budw4HhuqrhuqTDiuG7ncOTw7nhu53hu4zFqeG6quG7neG6p8O54buMw7nDk+G7jS/hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bqp4bq+4buOw5NB4bqg4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4bud4bqr4bqr4buF4buHNOG7kS9O4buT

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ
2024-05-28 14:47:00

baophutho.vn Thời gian qua, bóng đá phong trào Đất Tổ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ở nhiều lứa...

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long