Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6DhurjhurLhu6FnceG6sOG7r2dxxqHhurhnw4nhu61HZ8OJ4butbuG7oeG7rWfhu5/DskFn4bu3w71B4butw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnhu4vEqS9pw63DrXDDrWhrw63EqWhow4lpa2lo4buLauG7t2nDqeG7s0Phu7FmZy/hur/DkOG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5Z8OJ4bubQ2fhu7fhurjhu4rFqUFnw4nEkOG7huG6puG7oWfDicSQ4bubQWfhu7Hhu5FDZ3HhurLhu69nw4nhurjhu4rGsEFnIG3hurhw4buvZ03EkG3hu5/hu69tw6lnw5JB4butZGfhuqHhu6rhu6rDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buscm1wZuG6v2lsZ+G7seG7r+G6rGfDieG6sOG7r2dBbeG7imdpxKkvaWllZ3HhurLhu69nw4nhurjhu4rGsEFn4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWdFw7pn4buf4buG4bqm4buhZ0lvw4Fnw4nEkOG7m0FnceG7l+G6uGfhu7fhu4bhuqjDiWdJ4bunZ0nhuqbhu69nceG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWcgbeG6uHDhu69nTcSQbeG7n+G7r21nw4nEkMO5QWdF4buVQWdJ4bubQWdx4bqyQeG7sWdE4bq44bqw4buhZ+G7seG7r21n4bu4TGfDkHdB4butZ8OJw7Phu69nSeG6oEHhu7Fn4bu3w4HDs+G7r2fDieG7reG7gmfhu59tZ+G6o8OBxJDhu7dwZ+G7oOG6uENnw61ow63DrWfhu7Xhu63hurhnSUbhu6Fn4buh4but4buV4bq4Z07DqWfhu7Thu63huq5B4buxZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bu1xKhnSeG6okHhu7Fnw4nEkOG7huG6puG7oWfhu7nhurLDiWdx4bqw4buvZ8OJ4but4bq+Z+G7ucOzQeG7rWVnQeG7reG7hkHhu7FnceG7leG7imfhu7dvZ+G7oeG6pGfhu63hurLhu69nROG6uOG7iGdxxrBn4buhbuG7oWfhu63huqLhu6Fnw4nEkOG6oGfhu6Hhur5tZ+G7rOG7tuG6oWdbbcSQ4bu1Z+G7rG1B4buxLUVyw4Fn4buhw4BncHhDZ+G7oeG6omfDjG7DiWVn4but4bqi4buhZ+G7rcOD4buvZ8OJ4buEZ3HhurLhu69n4bufw4BB4buxZ+G7rW9B4buxZ3HGoeG6uGfhu6Hhu63hu5Xhurhn4bu3w4rhu6FnSW9n4bu14but4bquQeG7sWfhu7fDgcOz4buvZ8OJxJDhu4RnRcO6Z+G7ocOAZ0Hhu61IQeG7sWfhu5/hu5fDiWdB4bux4bqsw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDDs+G7r2dJ4bqgQeG7sWfhu7fDgcOz4buvZ+G7teG7reG6uGdJRuG7oWfhu6Hhu63hu5XhurhnTmVnRW3hurhnQeG7j+G7uWfDicSQ4bubQWfDieG7reG7l8OJZ+G7n8Oz4buvZ+G7t+G7r8O5QWfDieG7r+G7pUNlZ+G6oeG7r8Wpw4lnQG3hu7ln4bu3b2dx4bqy4buvZ8OJ4bq44buKxrBBZ3Dhurjhu4pnQeG7reG7l8OJZ+G7oeG6vm1n4bufw7JB4buxZ+G7nmfhu6Hhu63hu4ZtZ+G7ocOAZ3Hhu6/GsOG7uWdBb8OBZ0lvZ3FtQeG7sWfDjOG7pUNn4bqqZ0l4Z8OJxJB2Z+G7oeG6uOG6sOG7r2fhu6HhurxB4buxZWfDicSQw4FB4buxZ+G7teG7reG7r2cgbeG6uHDhu69nTcSQbeG7n+G7r21n4buf4buXw4ln4bufw7Phu69lZ+G7ocOAZ2nDrGdx4buvxrDhu7llZ3Dhu6NBZ3HGoeG6uGfhu5/DskHhu7FnSeG6puG7r2fhu5/hurBBZ8OJxJDhu5tBZ8OJ4butw7VB4buxZWfhu7nhurLDiWfDicSQ4bubQWfhu63huqBtw6ln4bugbkHhu61n4buhR21nSW/DgWdJ4bqgQeG7sWfhu6Hhu63hurhB4buxZ+G7teG7pcOJZ+G6o8OBxJDhu7dwZ+G7oOG6uENnw61ow63DrWdxbUHhu7FnxJDhurJB4buxZ+G7ueG6qmfDicSQ4buG4bqm4buhZ8OJ4butxqHhu4pnw4nEkOG6oGfhu6zhu7bhuqFnInJBbcSQcGfhu6xyxJBJcmfhu7Xhu63hu69n4but4bqkQWdx4bqy4buvZ8OJ4bq44buKxrBBZ8OM4bulQ2fDieG7reG7gmfhu61t4buvZWfDieG7reG7gmfhu59tZ+G7t29nTeG6uEXDicSQbeG7t+G7r21nSW9nQOG7reG7m8OJZ+G7nsOyQWfDieG7hGfhu59tZ3Hhu6VBZ+G7n+G6sEFnceG7r8aw4bu5w6lnw5DGsGfhu6Hhur5B4buxZ+G7oeG6sGfhu6Hhu63DteG7oWfhu6Hhu63DtUFnQeG7seG6ruG7r2dxxqHhurhlZ+G7reG6omdFw7pnSW/DgWfDicSQ4bubQWdJ4bqm4buvZ0Thurjhu4rhu6XDiWfDieG7leG7uWfhu6Ftw4FnceG6smdxxrBn4bux4buvb0Hhu61nw4nhu63DueG7uWfhu59tZ3Hhu6/GsOG7ucOpZ0Dhu6XhurhnQeG7reG7hmfhuqpnw4nEkOG7m0FnceG7l+G6uGfDicSQ4buG4bqm4buhZWcgbeG6uHDhu69nTcSQbeG7n+G7r21nw4nhu63DtUHhu7Fnw6wtaWfDieG7rXdn4bu3xqFBZ0Fv4buKZ+G7oW7hu6Fn4buhxqHhurhnw4nhu63hur5nSeG6vEHhu7Fn4bqheEHhu61n4buh4buAQeG7sWdxbUHhu7Fn4bu1xKhnSeG6okHhu7Fnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6Fn4buhw4Bnw4nhu6/hu6VDZ0Hhu61IQeG7sWfhu59vQWfDieG7rcO1QeG7sWdxxrBn4buh4bq+QeG7sWfhu6HhurBnQeG7seG6ruG7r2dxxqHhurhn4bufw7JB4buxw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZWfhuqpn4bu3xqFBZ+G7seG7kUNn4bu3w7Phu69nQW/hu4plZ3HhurLhu69n4bufw4BB4buxZ+G7oeG6vm1n4bus4bu24bqhZyJyQW3EkHBn4buscsSQSXJn4bu14but4bquQeG7sWfhu6HhuqBBZ0Hhu7Hhurjhu4rDuUFnSXRBZ3HhurLhu69n4butd0Hhu61n4bu5w7NB4butZ0Hhu63hu4Znw4nEkOG7huG6puG7oWVncMOBZ8OJ4but4bq+Z+G7ueG6rkFnTeG7ty0jw41t4buvRWVnw4nEkOG6uEHhu7FnScWpZ03hu7ctIOG7rW3hu63EkG1B4buvZWfDieG7r+G7p0FnScWpZ03hu59w4bq44bu34bu3beG7rWcjw4lt4buK4burZ+G7n3hn4buh4but4buXQWfDieG7reG7huG6pEHhu7FlZ+G7oeG6oEFn4buhbuG7oWfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmRnTeG7ty3hu7Thu61t4bufxJBtQeG7r2VnTeG7ty3hu6xt4bu5cG1BZ0lvZ03hu59w4bq44bu34bu3beG7rWfhu7htcOG6uGfhu7Xhu63huq5B4buxZ3BGZ8OJ4but4buvZ3Hhu5fhurhnSXdn4buhbuG7oWfhu7fhu4hncMOBZ+G7oeG7reG6uOG7isO5QWfhu7nhuq5BZWfDicSQw4FB4buxZ+G7teG7reG7r2fDieG7reG6vmfhu7nhuq5BZ8OJ4butbeG7imfDieG7reG7pWfhu7dvZ03hu7ctXW3EkEHhu69n4buh4buAQeG7sWdxbUHhu7Fnw4nEkMOBQeG7sWdE4bq4bmfDicSQd0Hhu61n4but4bq24buvZ0Phu63DiuG7oWfhu6Hhu63hu5dBZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWdx4bq84buvw6ln4bu44buRw4ln4bu14butbuG7oWVnIG3hurhw4buvZ03EkG3hu5/hu69tZ0nhu4RtZ+G7ocOAZ8OJxJDhu5tBZ+G7reG6oG1naC1oZ+G7teG7rcOAZ+G7teG7reG7j0Fnw4nEkMO5QWdF4buVQWfhu6Hhur5tZ03hurhFw4nEkG3hu7fhu69tZ0lvZ8OJ4butxrBn4bu3RuG7oWfhu6Hhu63hu4ZtZ+G7rcOBb0Fnw4nDgW9BZ+G7reG6tuG7r2dD4butw4rhu6HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/UOG6vGfhu6HDgGfhu6Fu4buhZ+G7n+G7r+G7pUFnceG6skHhu7FnQcO54bq4Z8OJxJDDuUFlZ0XDgUHhu7FnceG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5Z0nhu6NBZ+G7ocahQWfDieG7reG7m0Fnw4nEkOG6okHhu7Fn4buf4bqq4buvZ3HhurLhu69n4bufw4BB4buxZ0nhurxB4buxZ+G6oXhB4butZ0nhu6NBZ+G7ocOAZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4lt4buKZ0Hhu61IQeG7sWfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmfhu6Hhu63huqThu69nw4nhurDDiWfhuqpn4buhbuG7oWdJeGfDicSQdmdJb2dB4but4buXw4ln4bu3b2fhu6Fu4buhZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z+G7ocOAZ+G7teG7rcOyZ0Hhu49B4buxZ8OJw7PDgWdBw7lBZ+G7oW7hu6FnceG6ssOJZ+G7n+G7r+G7pUFn4buhxqFBZ8OJ4but4buv4bulw4lnQeG7reG7hmfDicSQ4bq4QeG7sWdD4butw4FB4buxZ03hu7dnIOG7rXLhu63EkOG7r2Vnw4nhu6/hu6dBZ0nFqWdN4bu3Z1Btw41FbcSQ4buvZ0lvZ3HhurLhu69nw4nEkOG7huG6qkHhu7FnTeG7t2fhu6ptxJBt4buzw6ln4bus4bu24bqhZyJyQW3EkHBn4buscsSQSXJnceG7jWfDieG7rcawZ+G7reG7r8WpQWdFRmfDieG6rkFnw4nEkOG6okHhu7FnceG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5Z0lvZ0HDueG6uGfEkMSCZ+G7oW7hu6Fnw4nhurjhu4rGsEFnw4nhu63hur5nIG3hurhw4buvZ03EkG3hu5/hu69tZ+G7ocahQWfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7Fn4but4bulw4lnReG7guG7oWfhu7Xhu63hu69nw4nhu63hu69nceG7l+G6uGfDicSQw7lBZ0Xhu5VBZ+G7uExnw5B3QeG7rcOpZz9B4buxZ+G7teG7reG7k0Hhu7FncXhB4butZGdm4bu04but4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu592Z0Thurjhu4rhu6XDiWdxxrBn4bux4buvb0Hhu61n4buh4but4buv4bulQWfDieG7rcO1QeG7sWVnROG6uG1BZ8OJxJDhuqJB4buxZ+G7t29nw4nhu69B4butZ8OJ4butxqFBZ3HhurZB4buxZ3HhurLhu69n4buf4bqq4buvZ+G7ucOC4buvZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z0XDumfhu7Xhu63huq5B4buxZ8OJ4butxrBnw4nhu63hu69nceG7l+G6uGfDieG6sMOJZ0Hhu6Xhurhn4bu14but4bquQeG7sWfhu6HDgGfDieG7r0Hhu61nw4nhu63GoUFnceG6tkHhu7FnceG6suG7r2bDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw4FB4buxZ8OJxJDhu5tBZ8OJ4buv4bulQ2cgbeG6uHDhu69nTcSQbeG7n+G7r21nw4nhurDhu69nQW3hu4pnw4nEkMO5QWdF4buVQWfhu7hMZ8OQd0Hhu61lZ3HhurLhu69nw4nhurjhu4rGsEFnQeG7huG6puG7oWfDiW1n4buhw4BnceG7huG6qOG7oWdFRmfhurRBZ3F4QeG7rWdJ4bunZ3HhurLhu69n4butd0Hhu63DqWfhu57DuUFn4buhw7NB4butZ0Hhu61IQeG7sWfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmdwb+G7imdww7NBZ+G7oeG7reG7r0Hhu61n4buh4but4buv4bulQWVn4buhw4Bnw4nhu63GsGfDieG7rcah4buKZ1ttxJDhu7VnRcO6Z3Hhu4ZtZ0lvw4Fnw4nhu61HZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWfhu7nhurLDiWdF4bqwZ+G7seG7huG6pEHhu7Fn4bu54buRw4ln4buhxqHhurhnw4nhu63hur5nw4nEkHVnccawZ3DhurxB4buxZ+G7reG6omfDieG7r+G7pUNn4bu3R21n4buh4butw4Fnw4nhu69B4butZ8OJ4butxqFBZ8OJ4but4buvZ3Hhu5fhurhnSW9n4bu14butbcOBZ+G7teG7rW7DiWfhu6Hhu63hu6/hu6VBZ8OJ4butw7VB4buxZ+G7oeG6vm1nceG6suG7r2fDieG6uOG7isawQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8ww7Phu69n4buh4bq44bqy4buhZ+G7reG6okNn4bufbsOBZ8OJxJDhu4bhuqbhu6Fnw4nEkOG7m0FnceG7l+G6uGfDieG6sOG7r2dBbeG7imVn4bus4bu24bqhZ1ttxJDhu7Vn4busbUHhu7EtRXLDgWfDieG7r+G7pUNnw4nDiuG7oWfhu7Xhu63hu5NB4buxZ3F4QeG7rWfhuq5B4buxZ0lvZ+G7oW7hu6Fn4but4bqi4buhZ8OJxJDhuqBnRcO6Z0HDgmfhu7dG4buhZ3HGsGfhu6HDgGdx4buG4bqo4buhZ3Hhu6/GsOG7uWdF4bqwZ3HGoeG6uGfDieG7r8O5QcOpZz9B4buxZ0Hhu63hu5tBZ8OMc8OJZGdmQOG7rXdBZ+G7oeG7reG6uEHhu7FlZ3HhurLhu69nw4nhurjhu4rGsEFn4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWdx4buNZ8OJ4butxrBn4but4buvxalBZ8OJ4bqww4lnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Hhu63hu5FB4buxZ3Hhu4bhuqxB4buxZ0nhu4RtZ0ThurhtZ0lvZ+G7reG7imdJ4bqiQeG7sWfhu6Fu4buhZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z0XDumfDieG7r+G7pUNnw4nDiuG7oWfDieG7rcawZ+G7reG7r8WpQWfDieG6sMOJZ+G7teG7rcOyZ0Hhu49B4buxZ+G7oeG6vm1n4bu5d0Hhu61n4bqqZ8OJxJDhu5tBZ3Hhu5fhurhnSeG6puG7r2cgbeG6uHDhu69nTcSQbeG7n+G7r23DqWfhu6Dhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ+G7oeG7rXjhurhnQeG7reG7r+G7p+G6uGduQ2fhu7dG4buhZ0lvZ3FtQeG7sWdBw4Jn4bu3RuG7oWfDiXfhu7lnxJBtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ0Phu61uQ2dxxrBn4bu3b+G7uWdFbcOBZ8OJ4butw4Fuw4ln4bu14butw4Phu69n4bu34bqw4buvZ+G7oeG7reG6pOG7r2dDxJByRUXhu69B4buxZ+G7oeG6vm1n4buhbuG7oWdx4bqy4buvZ+G7ucOzQeG7rWfhu6Hhu63hu5XhurhnTmVn4bux4buv4bq6Q2fhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmfDiUZnw4nhu69BZ+G7reG6pEFmw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v0Dhu6XhurhnRcOBZ0VuQeG7rWdJ4bunZ8OJ4butb0Hhu61nw4l24buh4butZ0lvZ8OJ4butRuG7oWfDieG7pWfDieG7reG7r2dx4buX4bq4Z0nhu4RtZ0ThurhtZWdJ4buvxanhu6Fn4bux4buvb0Hhu61nceG7huG6qOG7oWdx4buvxrDhu7lnw4nEkOG7huG6puG7oWdx4bqw4buvZ8OJ4but4bq+Z+G7t29nxJDhu5fDiWfhu7Xhu63DgGfhu6Hhu63DgWdx4bqy4buvZ8OJ4bq44buKxrBBZ+G6oeG7r8Wpw4lnQG3hu7llZ0XDgUHhu7FnQeG7peG6uGdx4bqy4buvZ8OJ4bq44buKxrBBZ+G7oeG6vm1n4buh4but4bq6QeG7sWfDiW1nSeG7o0Fn4bux4buvSGdx4buG4bqo4buhZ8OJ4buvQeG7rWfDieG7rcahQWfDieG7reG7r2dx4buX4bq4Z0Thurjhu4rhu6XDiWfDieG7leG7uWfhu6Ftw4FnQeG7reG7hmfhuqpnw4nEkOG7m0Fn4bu34buG4bqow4lnceG7r2dJ4bqm4buvZyBt4bq4cOG7r2dNxJBt4buf4buvbWdJb2fhu7Xhu63DteG7oWdD4butw4rhu6FnceG7huG6qOG7oWdx4buvxrDhu7ln4buK4bul4bq4Z8OJxJDDgUHhu7FnQ+G7reG6oEHhu7FnQeG7sUZnQeG7reG7hmdx4buNZ8OJ4but4buX4buKZ+G6qmfhu6Fu4buhZ8OJxJDhu5tBZ0nhu4RtZ0ThurhtZ8OJ4butd2fhu6Fu4buhZ+G7ocah4bq4Z8OJ4but4bq+Z+G7oeG6vm1n4buh4but4bq6QeG7sWfDiW1nSeG7o0Fn4buhw4Bnw4nhu63GsGfDicOzw4FnxJBtZ0Hhu61IQeG7sWfhu5/hu5fDiWdB4bux4bqsZ8OJ4but4bq6Z0l4Z2PDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDIMOB4bq4xJDhu6FyZuG6vzDhu61yw4FnQOG7rW1BcG1Bw6ovQ+G6vw==

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ
2024-05-28 14:47:00

baophutho.vn Thời gian qua, bóng đá phong trào Đất Tổ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ở nhiều lứa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long