Cập nhật:  GMT+7
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU0vhurPhuq814bumw6PhurHhu7Q34bumTOG6seG6v8OjKeG7psO64buD4bq94bua4bumw7V5w7rhu6Y8w53huq824bumNTfDneG7pihZ4bqx4bum4bqvY+G7psOj4buJKOG7pihoWeG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6ZLNzHhu4fhu6bhuq5ZxINSLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLyjhu54hWeG6seG6vTbhu4Phu4c24bqx4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jGr+G7sOG7rC/Gr8avxq8p4busxahYxq/hu6rFqMWo4buHxq9XxahY4buuWMOjxq/hu57huqHhur014buk4bumL1NS4bq9U0s3MSjhu6bhuqM2w53huq/hu6Y1N+G7tuG7puG7h+G6v+G6ueG7psOj4bu0N+G7puG7gSbhuq/hu6bEguG7j+G7puG7pTnhuq824bumw6M64bqv4bumPDrhu4Phu6bhu4c3IuG6r+G7puG6ozLhu6bhu4fhu4vhu6Zr4bqz4bqvNeG7psOj4bqx4bu0N+G7pijhu4Phuq034bumKGbhuq814bum4bqjNuG7g+G7pmvhu4ko4bumKDYm4buD4bumw7Thu6Y84bu44bum4bqjNjgoNuG7psOjMeG7puG7hzfhuq824bum4buHNjrhuq/hu6bhu4c2N+G7pjw/4buD4bumKGhZ4bumKMOdKOG7pig64buD4bum4buHNmjhu6ZLNzHhu4fhu6bhuq5ZxIPhu6ZrxJE34bumNm7hu6Zr4bq14bqvNeG7pijhurfhu6Y8w63DqSjhu6bhu6rhu6Y8NzLEg+G7pjw64buD4bum4buHNyLhuq/hu6bhuqMy4bum4buH4buL4bumPDrhu4Phu6bDo8Otw6nhu4fhu6Y8P+G7g+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU3Xhu7Lhuq/hu6bhu4c2I+G6rzXhu6Yp4buDbuG7puG6rzY/4buH4bumKGhZ4bum4bqg4buD4bqvblnhu6bhu7Xhu4fhurHhu6Y84bu44bumNTfhu4Xhur3hu6Y84bqrN+G7puG7h+G7g24y4bqv4bum4bquNjvhu4fhu6Z14bu24bqv4bumKOG6t+G7pjzDrcOpKOG7pig2NyDhuq/hu6bhu4c2I+G6rzXhu6bhu4E44buH4bum4buBWeG6seG7puG7h+G6v8OtxJEo4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7pks3MeG7h+G7puG6rlnEg+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bDo8Otw6nhu4fhu6Y8P+G7g+G7puG7hzbDrOG7puG7rOG7pmvhurPhuq814bumw6PhurHhu7Q34bum4buHNsOs4bum4buq4bumTOG6seG6v8OjKeG7psO64buD4bq94bum4buoxajhu6jhu6jhu6bhuqM24buD4buma+G7iSjhu6YoNibhu4Phu6bDtOG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjY+4bqx4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6ZsPiHhu6YoaFnhu6bDgzci4bqv4bumPOG6seG7suG6r+G7pnXhurfhuq814bumPMOd4bumKDYm4buD4bumw7Thu6ZQw7V5w7pR4bui4bumazcxKOG7puG6ozbDneG6r+G7pjU34bu24bum4buH4bq/4bq54bumw6Phu7Q34bum4buBJuG6r+G7psSC4buP4bum4bulOeG6rzbhu6bDozrhuq/hu6Y8OuG7g+G7puG7hzci4bqv4bum4bqjMuG7puG7h+G7i+G7pmvhurPhuq814bumw6PhurHhu7Q34bumKOG7g+G6rTfhu6YoZuG6rzXhu6bhuqM24buD4buma+G7iSjhu6YoNibhu4Phu6bDtOG7pjzhu7jhu6bhuqM2OCg24bumw6Mx4bum4buHN+G6rzbhu6bhu4c2OuG6r+G7puG7hzY34bumPD/hu4Phu6YoaFnhu6Yow50o4bumKDrhu4Phu6bhu4c2aOG7pks3MeG7h+G7puG6rlnEg+G7pmvEkTfhu6Y2buG7pmvhurXhuq814bumKOG6t+G7pjzDrcOpKOG7puG7quG7pjw3MsSD4bumPDrhu4Phu6bhu4c3IuG6r+G7puG6ozLhu6bhu4fhu4vhu6Y8OuG7g+G7psOjw63DqeG7h+G7pjw/4buD4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4buDbuG7puG6rzY3IuG6r+G7ouG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu6Y84bu44bum4buHNjLhu6Y2NzHhuq/hu6Y8JeG6rzXhu6YoP+G6veG7pmvhu7Lhu6bhu4HEkcSD4bumNTfhu7Lhuq824bumw6rhu4NuMOG6r+G7puG6ozcyxIPhu6bhu4HhurHDneG7h+G7puG7h+G6vzvhuq/hu6Y8P+G7g+G7pmvhu7Lhu6Yh4buy4bqv4bum4buHNiPhuq814bumPDrhu4Phu6bhu4c3IuG6r+G7pjzhu7jhu6Y8IOG6r+G7puG6ueG7puG6vTbhu4Xhu4fhu6bGr1bhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPDuuG7g+G6rTfhu6Y2NzHhur3hu6bGr+G7ouG7puG6rjY74buH4bumdeG7tuG6r+G7psOjOuG6r+G7puG7hzbDrOG7pjZZN+G7psOj4buyxIPhu6bhu4fhu4Phuq814bumw6PDrcSRN+G7pihoWeG7puG7hzZo4bumxIPhuqfhuq/hu6bhu4Y/4bqv4bum4buG4bq/w61l4bqvNeG7ouG7puG6rzbDreG6rzXhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG6rzU2MeG7pkvDteG6vuG7pjzhu7jhu6bhu4fhu4vhu6YoNuG6rTfhu6Yh4buy4bqv4bum4buHNiPhuq814bumKGhZ4bumPOG6qzfhu6bhuqM2w50oNuG7pinhurHhu6bDo2M34bumazcx4buH4buma2Hhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4bhur/hurHhuq814bumNjcx4bq94bum4buo4bui4bumPOG6qzfhu6bhu4fhu4NuMuG6r+G7pks3MeG7h+G7puG6rlnEg+G7pjzhu7jhu6ZrZuG6rzXhu6bDoyLhuq/hu6Lhu6bDoz9u4bumw6Phu7Q34bumPMOtw6ko4bum4buHNiDhu6bhu4fhur874bqv4buma+G7suG7puG6ozcyxIPhu6bhu4HhurHDneG7h+G7piHhurfhuq814bumPMOtw6ko4bum4bqvNjcw4buD4bumNmThuq/hu6bhuq82w63huq814bumay7huq/hu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjUmbuG7pjzDrcOpKOG7puG6rzY3MOG7g+G7puG6ozbhurfhu6bhuqM2QOG6r+G7pig24bqx4bumNuG7suG6rzXhu6bhur024bqz4bqvNeG7puG6rzXhu4nhu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu57hu6bDusOdKOG7pig64buD4bum4buHNmjhu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu6YoaeG6rzXhu6Yo4bq34bumxIPhuqvhu4fhu6Zr4buyN+G7pihk4bumNuG6qzfhu6Ypw6zhu4fhu6Y8NzLEg+G7puG7h+G6reG7h+G7ouG7puG6rzbDreG6rzXhu6YoaeG6rzXhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7puG7hzYy4bumNTY34bumPMOtw6ko4bumIeG7suG6r+G7puG7hzbDrOG7pjZZN+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7s+G7uOG6rzXhu6bhu4c34bqv4bum4bqibuG6sSnhurHhu6YoaFnhu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu6Y8w53huq824bumNTfDneG7puG7h+G6v8OtxJEo4bum4buB4buJ4bumKGLhu6ZraeG7pihoWeG7puG6ozbDneG6r+G7pjU34bu24bum4bqvNuG7suG7ouG7pijDnSjhu6Y24bq1KOG7puG7h+G6v+G6s+G7pihoWeG7puG7s+G7gz/huq/hu6bDo+G7g24x4bqv4bumazci4bqv4bum4bq8WeG6v+G6o+G7puG7s1nhuq81LeG7gT7hurHhu6Y8JOG7h+G7psOq4buDbiDhu4fhu6bhu4cmxIPhu6Yo4bq34bumPMOtw6ko4bum4buq4bumPDcyxIPhu6Y8OuG7g+G7puG7hzci4bqv4bum4buH4bu0N+G7piHhu7bhuq814bumdeG7ouG7puG6rzbDreG6rzXhu6Y24bq14bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y1Jm7hu6Y8w63DqSjhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuqM24bq34bum4bqjNkDhuq/hu6YoNuG6seG7puG7hzZo4bumxIPhuqfhuq/hu6bhu4A24buDNyg2N+G7psO94bqx4bqvKVnhu6YoaFnhu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu7Phu7jhuq814bum4buHN+G6r+G7puG6om7hurEp4bqx4bumPMOd4bqvNuG7pjU3w53hu6bhu4c2aOG7psSD4bqn4bqv4bumdWY34bum4buGP+G6r+G7puG7huG6v8OtZeG6rzXhu6YoaFnhu6ZLNzHhu4fhu6bhuq5ZxIPhu6Y84bu44bumKDZkN+G7puG6vz/hu4fhu6Zt4buDP+G7h+G7puG7gSMo4buma+G7suG6seG7pijhu4Phuq034bum4buH4bq/O+G6r+G7puG6ozY34bumw6M3IuG6r+G7puG7hzcg4bq94bumKDYk4bqv4bumKMOdKOG7puG6r2Phu6bDo+G7iSjhu6Y1Njfhu6Yh4buy4bqv4bumKGhZ4bumw71Z4bqj4buD4bum4buANjchWeG7gVnhuqM34buma+G7suG7puG7szcpPsSDWeG7gVnhu6bEguG6seG6vzfhu4dZ4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7o2NyDhuq/hu6bhu4c2I+G6rzXhu6bhu4fhur8i4bqv4bum4buBJuG6r+G7psSC4buP4bum4bulOeG6rzbhu6Y1N+G7heG6veG7pjzhuqs34bum4buH4buDbjLhuq/hu6bhuq42O+G7h+G7pnXhu7bhuq/hu6Y1N+G7suG6rzbhu6Y8w63DqSjhu6Y2WTfhu6YoNjcg4bqv4bum4buHNiPhuq814bum4buBWeG7g+G7puG6ozY34bumPMOd4bqvNuG7piHhu7Q34bumw7Xhu4Phu4Hhu4fhur9Zw6M3WeG7pmvhu7LhurHhu6bhu4c2w53huq814bum4buH4bq/w63EkSjhu6Zr4buy4bum4bqjNjcg4bqv4bumSzcx4buH4bum4bquWcSD4bum4buHNuG7g1nhu6bhu4fhur874bqv4bum4buHNsOs4bum4bus4bumw6M3IuG6r+G7puG7hzcg4bq94bueL1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq94buA4bqx4buD4bq/KD7hu6RT4bquNeG7g+G6qeG6r+G7puG7huG7hk1L4bquUi/hur1T

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long