Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4jhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW+G6qXXhuqlb4bqtw7Q/W+G7ieG7hWThu6Nb4buJZ2tbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bqpOGtb4bqtw7QhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oS+G6oWpbIF0gID9b4buFcnbDqmtbxKjhurdqW1Hhu4U3bFtiw6BbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G7sTlb4bqp4buFcnbhur9rW2Lhu5FmW+G7sWlbceG7oWdb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVti4buPZlvhu7Hhu5VmWyI0NlvEqeG7pcahcVvhuqk4a1vhuq3DtD9bceG7oWxr4buDW2JtW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rP1tiZuG6vXJbYsO0a+G7g1s0NVvEqeG7pcahcVvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqtmw6prW+G6rDdrW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7sXVb4buEcnbDqmtbw7p2W+G7n3LDoWtbxKl3JltiZuG6vXJbYsO0a+G7gz9bxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2tbYuG7j2Zb4bux4buVZlsyXVvhuqk4a1vhuq3DtFvhu59yw6FrW8Spd1vhu4NmOGxb4bqrdeG6qVvhuqk44bqpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW2rhurVqW2tsaz9bcWbhur9yW+G7hW/huqk/W1Hhu4ThuqhQW+G6qeG7jWvhu4NbxKnDouG7o1tx4buFcsO04bqpW+G7hXJ2w6prJlvhuqnhu4VyduG6v2tbYuG7kWZb4buxaVtx4buhZ1syIlvEqeG7pcahcVvhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu41r4buDW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqnhurPhu6Nb4buvw6A/W2vhu4XhurdrW+G7sWbhurlrW+G7ieG6u1txbDhrW+G6qTjhuqlbYuG7mWtb4buxaVtx4buFcsO04bqpW+G7hXJ2w6prOltCxIPhuqlb4bqtZsOqcVtiw6BbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bufcnZbceG7oWhr4buFW2Jm4bq9cltiw7Rr4buDP1vEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/a1siXV0jW+G7ouG7hW1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUuG6rEvhuqpb4bqp4bqz4bujW+G7r8OgW+G7seG7lWZba+G7hTdyOlvhu7Bmw6rhuqlbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G6qThrW+G6rcO0W8Spw6Br4buFW2JhbD9b4bufcsOha1vEqXdb4buxOVvhuqnhu4VyduG6v2tbYuG7kWZb4buxaVtx4buhZ1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpW2Lhu49mW+G7seG7lWZb4bqpOGtb4bqtw7Rb4bqp4buNa+G7g1vhuqnhu4Xhu6fhuqk/W+G7sWbhurlrW+G6qeG7heG7p+G6qVti4bulxqHhuqlbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7oeG6uWtbcWZr4buFW3Hhu4XhurVrW+G6q+G6t2tb4bqp4buFw7o/W2pma+G7hVvhuq1h4bqp4buFP1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7n3I3a1vhuqvGsDdbceG7oeG6uWtb4bqpOOG6qVtxZuG6uXJb4bqp4buFZz9bcWbhurlyW+G6qeG7hXLhuqVrP1vhu4nhurtxW+G7n3LDoVtiOGvhu4Vb4buDZjhb4bqpOGtb4bqtw7RbYuG6v1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu7Hhu5VmW2vhu4NyduG6uWtbceG6o+G6qVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qW1ba+G7g2xhZlvEqcOqOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKlsiXV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzNdNOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu6Phu4VyceG7hWw64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gMF0wLyIiIuG6qzFdNiA1MTFxIjFdMcSpMi3hu4nhu4U34bqpLeG7o+G7hXLhuqkt4bqp4buFZi3hu4VybGvhu4M64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4feG7iOG7heG6o+G6qVvhu6Phu4V14bqpW3Foa+G7hVtx4buhYWvhu4Nb4bqpdeG6qVvhuq3DtD9b4buJ4buFZOG7o1vhu4lna1tx4buhbGvhu4Nb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhuqk4a1vhuq3DtH1b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9Il1dXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTNdNH1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSjhuqw3a1tR4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu4RydsOqa1vDunZbxKjhurdqW1Hhu4U3bFvhu6E5W3BsOHE/W+G7iWbhur9qW3Hhu6E3W+G7hcO1W3Dhu5lbYsOha+G7g1vhu7Fm4bq5azohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbS+G7g3J24buBa1vhu4hmaltR4bunWy1bUeG7oeG7peG7m2vhu4Nb4bqsN2tbUeG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buEcnbDqmtbw7p2W8So4bq3altR4buFN2xb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cSpb4buecjhbceG7oWhr4buFW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G6qThrW+G6rcO0W8Spw6Br4buFW2JhbD9b4bufcsOha1vEqXc/W+G6qeG7hXJ24bq/a1ti4buRZlvhu7FpW3Hhu6FnW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbYuG7j2Zb4bux4buVZlvhuqnhu41r4buDW+G6qeG7heG7p+G6qT9b4buxZuG6uWtb4bqp4buF4bun4bqpW2LDoFtr4buFw6JrW2Lhu6XGoeG6qVtwxrBb4bufcjdrW3HhurdqP1tiw7Vr4buDW3Hhu4Vyw6JrW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFtiw6Fr4buDW+G7sWbhurlrW+G7sTlba+G7heG6t2tb4buxZuG6uWs/W+G6qW1bcTjhuqlb4bqrdWvhu4M/W8Oha+G7hVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW2LhurtrW3DGsFvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buJZmvhu4VbceG6uy1b4buvw6Bb4buFw7RmW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G7r8OgP1tx4buFaVtx4buh4bqzaz9b4bqpOOG6qVvhuqnhu5lb4bufcjdrP1ti4buZa1vhu7FpW3Hhu4Vyw7Thuqlb4buFcnbDqms/W+G7ieG7heG6o+G6qVvhu6Phu4V14bqpW3Foa+G7hVtx4buhYWvhu4Nb4bqpdeG6qVvhuq3DtD9b4buJ4buFZOG7o1vhu4lna1tx4buhbGvhu4Nb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhuqk4a1vhuq3DtDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buFw6NqW3FhbFtiZuG6vXJb4buJZsOqa1vhuqnhu4VsW+G6qThrW+G6rcO0W3Hhu6FlP1vhuqk4a1vhuq3DtFtr4burW+G6qW1bceG7oWbhur9rW+G7sW9r4buDP1vhuqk4a1vhuq3DtFtx4buhbGvhu4Nb4bufcnZb4buFbGHhuqnhu4VbYuG7pcah4bqpW2I5bFtxYWxbcWw5a1vhuqtmw6prP1ti4bulxqHhuqlb4buhw6hrW8SpcnbDqms/W3Hhu4Xhu6lbceG7hTjhuqnhu4VbceG7oWxr4buDW3Hhu4XGsOG6qVtxZuG7gWs/W3FhbFtr4buDcsO1a1vhuqk4a1vhuq3DtFvEqeG6t3Jb4bqrOWZb4bqp4buFbFvhu4VydsOqaz9bYsO1a+G7g1tx4buF4buXZlti4bq/W3HhuqFr4buDW+G6qeG7peG7l2vhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7Rb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpP1tiaTdb4bqtOWtb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrP1vhu4nhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW+G6qXXhuqlb4bqtw7Q/W+G7ieG7hWThu6Nb4buJZ2tbceG7oWxr4buDW3HFqWvhu4NbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4M/W2Lhu5lrW+G7sWlbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW+G7hXJ2w6prP1vhuqw3a1tR4buF4bul4buXa+G7g1vhu7F1W+G7hHJ2w6prW8O6dlvEqOG6t2pbUeG7hTdsW2LDoFvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7gz9b4bqtN2tb4buFOWvhu4Vb4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFW+G6qeG7hWZbcWbhurtxW+G7seG6vVvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/az9bYmbhur1yW2LDtGvhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7RbxKnDoGvhu4VbYmFsP1vhu59yw6FrW8Spd1vhu7E5W+G6qeG7hXJ24bq/a1ti4buRZlvhu7FpW3Hhu6FnW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbYuG7j2Zb4bux4buVZlvhuqnhu41r4buDW+G6qeG7heG7p+G6qT9b4buxZuG6uWtb4bqp4buF4bun4bqpW+G7g2Y3ZltibGFrWyBdICAtIF0gMjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W2LDoWpb4bqtw6FsW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVti4bq9W+G7oTc/W+G6rDdrW1Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7hHJ2w6prW8O6dlvhu6Phu4Xhu49mW+G7hcah4bujW+G6qeG7hcSDcVvhuqnhu4XDqVvhu7Hhu5VmW+G6qTjhuqlb4bqp4buZW+G7n3I3a1vhuqltW8SpZuG6uWtb4bufcjdrW+G7oTlbcGw4cVtx4buRa+G7g1tx4buF4bq/W2LDtGZba+G7g8O5W+G6qThrW+G6rcO0W3Hhu4Vyw7Thuqlb4buFcnbDqmtbceG7hWNsW3Hhu4XhuqVqW+G7n3J24bq9a1ti4bq/W8Spw6Lhu6Nb4bqrN2vhu4VbcDjhuqnhu4VbYuG7j2ZbceG7pcaha+G7g1tx4buFcsO04bqpW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVti4bq/W+G6rThsW+G6qThsW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6HGsOG6qT9b4bqsN2tbUeG7heG7peG7l2vhu4Nb4buxdVvhu4RydsOqa1vDunY6W+G7nnI3W2JtP1vhuqk44bqpW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhu4Nm4burW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu7F1W8Spw6Br4buFW2JhbFvhu59yOFvhu4U3Zltr4buFZsOqalvhu4l4W3FhZltqw7RxW+G6qeG7mVvhu59yN2s/W2vhu4Xhu6tr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhu6Phu4V1W3Hhu6E44bqp4buFW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpW2vhu4VhdlvhuqnDoWpba+G7heG7pVtiaTdb4bqp4buFZ2vhu4U/W3E5Zlvhuqnhu4Vna+G7heKAplvhuqnhurVrW+G7o+G7hcOhZlvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/az9b4bqp4buFcnbhur9rW2Lhu5FmW+G7sWlbceG7oWc/W2vhu4Xhu6tr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7o+G7hXRb4buFxqHhu6Nb4bqp4buFcnbhurlrW2rhu41rW+G7n3J2W2Jpa+G7hVti4bq9clti4bulxqHhuqlbxKnDouG7o1vhuqs3a+G7hVtwOOG6qeG7hVvhu6Fm4bq5a+G7g1ti4bq/W+G6qW1b4buj4buF4bul4buZa+G7g1s4a1vEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/az9bYmbhur1yW2LDtGvhu4M/W+G6qeG7hXJ24bq/a1ti4buRZlvhu7FpW3Hhu6FnOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qOG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G6qTjhuqlbYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW2I3a+G7g1vhu4Nm4burW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu7F1W+G7ouG7hW1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUuG6rEvhuqpb4buvw6BbYuG7pcah4bqpW+G7r2NqW+G7r2RxW3Hhu6HhurlrW3HhurNxW+G6qcOhW+G6qTjhuqlbduG6u3JbceG7j1tr4buF4bulW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu7F1W2LDoWvhu4Nb4buFZsOqa1txYWY/W3Hhu6Foa+G7hVtiw7Rb4bqp4buFcnbhurlrW2rhu41rW2I5bFtxYWxbYuG6v1vhu4nhu4Xhu41r4buDW3Hhu6F0a+G7g1vEqcOsa+G7hVvhu7HGsOG6qVti4bulxqHhuqlb4buj4buF4bq3a1vhuqnhu41r4buDW+G7o+G7hXVbceG7oTjhuqnhu4VbceG7oeG6uWtb4bqpdGvhu4NbasO0cVtiaTdb4bqtOWtb4buvw6A/W2LDoWpb4bqtw6FsW2rhu5NmW+G7r8OgW2Lhur1yW+G6qW1basO0cVvhu6Lhu4VtW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW+G7o+G7hXVbceG7oTjhuqnhu4Vb4buJZmvhu4VbceG6uz9basO0cVvhu6Lhu4VtW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW+G7o+G7hXVbceG7oTjhuqnhu4Vb4bux4bqha1vhu4VtNy1b4buvw6Bb4buFw7RmOlvhu7Bmw6rhuqlbYmbhur1yW2LDtGvhu4M/W8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW+G7ouG7hW1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUuG6rEvhuqpb4buvw6Bb4bqpbmtbYuG7pcah4bqpW+G7r2NqW+G7r2RxW+G6qcOhW3bhurtyW3Hhu49bYmk3W+G7g2bhu5VmW+G7hTlr4buFW+G6qeG7hWdr4buFP1vhu6Phu4Vsa+G7g1txdeG6qVtxw6Lhu6Nb4bufcjhrW3Hhu6Xhu5lr4buDW2LDtWvhu4NbYuG6v1txYWxbceG7hXLDomtbxKnGoWZb4bqp4buFbFvhuqk4a1vhuq3DtFvhu6Phu4U4cVvhu4Vydltr4bqha+G7g1vEqcaw4bqpP1tw4bubW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4VjbFtiw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbS+G7g3J24buBa1vhu4hmaltR4bunWy1bUeG7oeG7peG7m2vhu4Nb4bqsN2tbUeG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buEcnbDqmtbw7p2W8So4bq3altR4buFN2w/W2tkcVtq4buVZltx4buhbGvhu4Nb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvEqXLhurdrW+G6qeG7hXJ24bq/az9bYmbhur1yW2LDtGvhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7RbxKnDoGvhu4VbYmFsP1vhu59yw6FrW8Spd1vhu7E5W+G6qeG7hXJ24bq/a1ti4buRZlvhu7FpW3Hhu6FnW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbxKk5W+G7sWbDquG6qVtiZuG6vXJb4bqp4buFcnbhur9rW+G6qThrW+G6rcO0W3HFqVvhuqk44bqpW+G7o+G7hW5r4buDP1vhuq03a1txxalb4buJ4buF4buPZltCw6Fr4buDP1tibDlrW3Hhu4Xhur9b4bqp4bqz4bujW+G7hXJ2w6prW3A3a+G7g1vhuqk44bqpW+G7o+G7hW5r4buDP1vhuq03a1vhuqnDujdb4buJ4buF4buPZlvhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4buxOVtr4buD4bulxqHhuqlbxKlhZltiw6BbcWFsW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW3Hhu49xW+G6qeG7hWxb4bqpOGtb4bqtw7Rb4buhw6hrW8SpcnbDqms/W+G7o+G7heG6s2tbYuG6s3I6W+G6qOG7jWvhu4NbcTjhuqlbYmbhur1yW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqk4a1vhuq3DtFtxxalb4buvw6Bbazl2W3A3a+G7g1vhu6/DoFvhu4nhu4U44bqpW+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhu7Fmw6rhuqlb4bqpOGtb4bqtw7Rb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4Nm4burW+G6qeG7heG7p+G6qVvhu7F1W+G7n3I4W+G7hTdmW2vhu4Vmw6pqW+G7iXhbxKlm4bq5a1txZuG6u+G7o1vhu5tbasO0cVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzpb4buwZsOq4bqpW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rP1tiZuG6vXJbYsO0a+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu5lb4bqtw6FrW2LDoWpb4bqtw6FsW+G7n3J2W+G7hWxh4bqp4buFW+G7o+G7heG6uVvhuqtydsOqcT9bceG7heG7l2Zb4buDZjdrW+G7n3J2W2Jpa+G7hT9bYsOgW8SpxrA3W+G6qeG7hW9rW2Lhu6XGoeG6qVtr4buF4bura+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqltW+G7o+G7heG6pWpb4bqp4buF4bqzcVtiYWxbYuG7p+G6qVtx4buPcT9b4bqpbVtx4buhaGvhu4VbYsO0W+G6qeG7hXJ24bq5a1tq4buNa1vhuqnhu5lb4bqtw6FrW+G7o+G7hXRb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhuqk44bqpW8Spw6xr4buFW+G7scaw4bqpP1tiaTdb4bqtOWtbYuG7pcah4bqpW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rW2LhurtrJlvhu4nhurtxW+G7hcah4bujW8SpcuG6t2tb4bqp4buFcnbhur9rP1tiZuG6vXJbYsO0a+G7g1vhuqk4a1vhuq3DtFvhu7Hhu5VmW3HFqWvhu4Nb4bqt4bul4buV4bqpW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qeG7hcO6W3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDW+G6reG7j1tx4buhZ1vhuqk4a1vhuq3DtFvhuqnhu4XDulvhuqnhu4Xhu49xW+G7r8OgW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buj4buFw6FmW2vhu4Phu6Xhu5dmW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1vhu4nhu4XhuqPhuqlb4buj4buFdeG6qVtxaGvhu4VbceG7oWFr4buDW+G6qXXhuqlb4bqtw7Q/W+G7ieG7hWThu6Nb4buJZ2tbceG7oWxr4buDW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlb4bqpOGtb4bqtw7Q/W+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1ti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tCw6Fr4buDW+G7sTlb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oWlbccWpW+G7hXJ2w6prW3Hhu5VmW+G6qeG7mVtw4bubOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELhurtrW2s3dj9bIl1dI1vhu6/DoFvhuqltW+G6qThrW+G6rcO0W+G6q2bDqmtb4bqsUeG7sFvhu4RydsOqa1vDunZb4bufcsOha1vEqXdb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu6Phu4XDoWZbxKk5W2vhu4Phu6Xhu5dmW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1tx4buhbGvhu4NbYm1bNi8iIFvhu6/DoD9bceG7hWlbceG7oeG6s2tb4bqpbVvhuqxnW3Hhu4Xhu6VbQsOha+G7g1vDunZb4buFbMSD4bqpW+G6qOG7hcO6W3Fp4bqp4buFW1LhuqxL4bqqW+G7r8OgW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buj4buFw6FmW2vhu4Phu6Xhu5dmW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDOltL4buFaGtb4bqp4buFcmvhu4Nb4bqpOGtb4bqtw7RbxKly4bq3a1vhuqnhu4VyduG6v2s/W2Jm4bq9cltiw7Rr4buDW+G7g2bhu6tb4bqp4bul4buZa+G7g1vhu7FpW2rhu5VmW2Lhur1yW+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W2Lhu6XGoeG6qVvhu7E3Zltx4buhbj9bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmo/W+G6qW1ba+G7hWbhur1yW+G6qeG7j1vhu4PhuqNr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpP1vhu4VsOWtbceG7hTlr4buFW3Hhu49xW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVbYuG7pcah4bqpW+G7g2Y3bD9b4bqpbVvhuq3hu6Xhu5XhuqlbceG7oeG7peG7m2vhu4NbceG7hTlr4buFP1vhuqltW+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4buj4buFOOG7o1vhuqnhu4XDrVtiYWw/W2vhuqFr4buDW8SpxrDhuqk/W3Dhu5tbceG7oeG7peG7l2vhu4NbYuG7pcah4bqpW+G7o+G7hThxW+G7hXJ2OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7sOG7lWZba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpOOG6qeG7hVvEqTlqW+G7hTd2P1twOGvhu4NbcWFsW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+G6qThrW+G6rcO0W+G6qcO6N1vhu4VydsOqa1vEqOG6t2pbceG7hTdsW2LDoFvhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbQsOha+G7g1vhuq3DtFvhu7E5W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu6FpW+G6qcO6N1vhu4VydsOqa1tx4buhbGvhu4NbcGHhuqnhu4Vb4bux4bura+G7g1tqYWvhu4U/W2Lhu6U3W8So4bq3altR4buFN2xb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW2vhu4U3a+G7hT9b4bqt4bq9a1vhu7Hhu6tr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSjhuqjhu4VmW+G7hOG7peG7mWvhu4MhL+G7oyg=

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyền được... tu!

Quyền được... tu!
2024-06-15 07:23:00

baophutho.vn Xem clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây nhất (ngày 11/6), trong đó có cảnh ông Lê Anh Tú, hay còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ...

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn

Kỳ II: Tô đậm tính nhân văn
2024-06-14 08:15:00

baophutho.vn Như chúng tôi đã đề cập, Chỉ thị 40 ra đời trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng; lan tỏa...

Vai trò quan trọng của cấp ủy cơ sở

Vai trò quan trọng của cấp ủy cơ sở
2023-01-19 07:13:00

baophutho.vn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã...

Biết thì thưa thốt…

Biết thì thưa thốt…
2023-01-18 21:21:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, lực lượng công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục giám...

Tết ấm trong “căn nhà cấp ủy”

Tết ấm trong “căn nhà cấp ủy”
2023-01-17 14:38:00

baophutho.vn Một mùa Xuân mới đã về mang theo những niềm vui và hy vọng. Đặc biệt, với những gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng...

Cảm tính và lý tính!

Cảm tính và lý tính!
2023-01-17 14:36:00

baophutho.vn Sau quá trình điều tra vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng hành hung nữ nhân viên N.T.A.L tại sân golf BRG hôm 5/12/2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn,...

Góp ý… xách mé

Góp ý… xách mé
2023-01-13 08:55:00

baophutho.vn Anh thầy võ Đoàn Bảo Châu vừa đăng trên trang Facebook cá nhân cái gọi là ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nội dung quy...

Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề

Cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề
2023-01-12 07:07:00

baophutho.vn Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã...

Thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên

Thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên
2023-01-12 07:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, có những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và những...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long