Cập nhật:  GMT+7
8ỏắãhớẩxx}ảữYõyớìả9ƠỏẩõãọõdợọãớưữãgúõãiÁửợọãớẴãớýểợãhỏôợỏãywồãhỏởãídợọãẮõkợãờưõ8/ỏắ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả98õờọãxwh}ả//h4gẩởữỏýyỏở4Ắợ/iìxơyởữ/ợìẰx/ằắằặ/ẳậiẳăầắằặẵyắấấẵầấớắ4ỗữọảã/98ữ9ỢọbẲãắă/â3ãÍdợọãỹẲãƠỏuõãHẫhãhũãvýẩợãyộợỏãyụãhỏÀhãơỏẩõãọõdợọãớưữãgúõãiÁửợọãớẴãớýểợãhỏôợỏãywồãhỏởãấắãídợọãẮõkợãiẢãgồãhỹẩãằặãhỏõ3ãÍdợọãgùãhũãxựãywẢhãyỏýùh48/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9YwởợọãyỏứõãọõẩợãyẠãắă-ắẵ/â3ãhẫhãỏqhãẮõkợãíÁừhãỏqhãyểữãẮbãợọỏõkợãhÀýãhẫhãợùõãiýợọãhũãgdợãợỏÁ1ãHỏỹãợọỏổẩãỜẫhã-ãỚkợõợãẮbãyÁãyÁựợọãỎúãHỏôãỜõợỏã-ãỢmợãydợọãyÁãyÁựợọ3ãơõờãhỏộãợẩờãhỏởãỏbợỏãíùợọãhỹẩãÍdợọãẮbãhẫhỏãờcợọã?õnyãỢẩờ2ãíùhãớểữãiếợãyùhãọéợãớõmợãẮưõãHỢ;ỎãẮbãhởợãíÁứợọãíõãớkợãHỢ;Ỏãựã?õnyãỢẩờ2ãữỏẫyãỏýẲãxÀhãờcợỏãyởbợãiếợãyùh3ãiếợãhỏỹã;ỎHỢ2ãẶếẲãiẢợọãẮbãỏởbợãyỏõnợãỢỏbãợÁưhãữỏẫữãvýẲmợã;ỎHỢ2ãíÁứợọãớuõãữỏẫyãywõoợãơõợỏãylã-ãẶđãỏùõãhỹẩãÍdợọ2ãyeợọãhÁứợọãvýuhãữỏpợọãẩợãợõợỏ3ãgdởãẮnãẮĂợọãhỏéhãYụãvýuh3ãọõĂãẮĂợọãờtõãywÁứợọãỏpẩãgốợỏ3ãụợãíồợỏãhỏôợỏãywồ3ãywểyãyẢ3ãẩợãyởbợãẶđãỏùõ…8/ữ98ữãhớẩxx}ảữGởiẲả9VýẩãớưữãgúõãiÁửợọãợỏẹờãọõỳữãhẫhãídợọãẮõkợãờưõãợếợọãhẩởãợỏểợãyỏÀhãẮmãớẴãớýểợãhỏôợỏãywồ3ãẮẩõãywp3ãywẫhỏãợỏõnờãhỹẩãgdợãyỏếợãywởợọãvýẫãywốợỏãữỏềợãíềý3ãwèợãớýẲnợãyỏìởãíýụõãờỷhãyõký3ãớẴãyÁựợọãíoãxườãywựãyỏbợỏãídợọãẮõkợãhỏôợỏãyỏÀhãhỹẩãÍdợọãHùợọãxdợã?õnyãỢẩờ48/ữ98ữãhớẩxx}ảữẨýyỏởwả9Yỏẩợỏãợõì̂ợ8/ữ9

Thanh niên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ II: Hướng mở triển vọng

Kỳ II: Hướng mở triển vọng
2021-05-30 14:01:59

baophutho.vn Với mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giữ đất, giữ nguồn nước và giữ rừng, huyện Yên Lập xác định lâm nghiệp là hoạt động kinh tế mũi...

Những “ngọn đèn” trên núi

Những “ngọn đèn” trên núi
2021-05-14 07:35:41

PTĐT - Nhiệt tình, tâm huyết trong công việc của thôn, bản; nhẹ nhàng, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo chủ trương của Đảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long